Esztergom és Vidéke, 2004

2004-01-29 / 4. szám

2004. január 29. 5 ÍnM Sebő József: Szigligettől Esztergomig. királyi régió* lü« "liijiülpif Sf BŐ JÓ7SFI; Szigligettől tsztergomíg A KIRÁLYI RÉGIÓ Még a nyár folyamán megjelent lapunk egykori főszerkesztőjének, az Esztergomból Veszprémbe köl­tözött Sebő József író-tanárnak újabb könyve, amelyben korábbi és mostani élettere tapasztalatait is kamatoztatni tudta. A kiadvány az országgyűlés ál­tal létrehozott hét tervezési-sta­tisztikai régió közül a Közép-Du­nántúliwal, a Komárom-Eszter­gom, Fejér és Veszprém megyét egyesítő térség bemutatásával fog­lalkozik. Aktualitása miatt már megjelenesése idején nagy volt iránta a kereslet, időszerűsége pe­dig az uniós csatlakozás esemé­nyéhez közeledve azóta csak foko­zódott. Az új esztendő elején ezért még mindig nem késő beszerezni belőle egy-egy példányt, s a hosszú téli estéken tanulmányozhatóvá válik általa a kibővült szűkebb pátria múltja, jelene, jövője. A könyv piacra kerülését jogos türelmetlenséggel várhatták olva­sóink, hiszen több, mint egy évvel ezelőtt, a 2002-es karácsonyi lap­számunkban már megjelent róla egy hosszabb terjedelmű írás A ré­gió Európája: Szigligettől Eszter­gomig címmel. Ebben áttekintést adott a szerző a az új régió legfőbb jellemzőiről, fejlődése, fejlesztése lehetőségeiről és két, nemzetközi együttműködés bemutatásával il­lusztrálta az ezirányba tett lépése­ket. Már ebben a cikben is szere­pelt az a megállapítás, hogy törté­nelmi okokból Magyarországon még kezdeti stádiumban van a ré­giókban, a több megyét felölelő egységekben való gondolkodás, az ilyen léptékű érdekegyeztetés, va­lamint a termelési, ellátási, okta­tási és szociális feladatok megszer­vezése, összehangolása. Sebő Jó­zsef munkája a három megyét magábafoglaló terület, a Kö­zép-Dunántúli Régió egy egység­ben történő tárgyalására tesz ísérletet, ami nemcsak a vizsgálat szempontjainak gazdag választé­ka miatt parancsol tiszteletet, de a könyv alapjául szolgáló regionális szemlélet újdonága miatt is úttörő vállakózásnak tekinthető (bár a ré­giót koordináló intézmény, a tér­ség fejlesztési tanácsa már 1999-ben magalakult). Az Európai Unió támogatási rendszere a tagállamok regionális felosztásán, a régión belüli és a térségek közötti munkamegosztá­son alapul - e ténnyel, a hazai szemléletváltás szükségességével szembeszállni szélmalomharcot jelent. Egy régió leírása során könnyebb feladatnak tűnik a gaz­dasági szempontból történő bemu­tatás, elemzés, hiszen a meglévő adottságok optimális kihasználá­sa, a jövőben megvalósításra kerü­lő feladatok elméleti síkon is felvá­zolhatok, itt talán meg lehet talál­ni a közös nevezőt. Annál nehe­zebb kitapintani és összefüggésbe rendezni az illető terület egységes tájrajzát, közös történelmét, ami a térségi identitástudat kialakításá­nak ugyancsak alapvető forrása. Ezek az általános megállapítások érvényesek Sebő József könyvére is. A szerző imponálóan gazdag szempontrendszer alapján ismer­teti a térség jellemzőit, a gazdaság elemzésétől kezdve a táj leírásán vagy a kimagasló sporteredmé­nyek felsorolásán keresztül a tu­dományos élet és a kultúra, a mű­emlékek világáig. Összefoglalója elején a Közép-Dunántúli Régió kialakulását, nemzetközi együtt­működésekben való részvételét tárgyalja, megadva a keretet a ké­sőbbi leírások számára. Az egyes megyék bemutatása után a lakos­ság és a településhálózat vizsgála­tával, majd a térség gazdaságával (az iparral és a mezőgazdasággal), a fejlesztések lehetőségeivel, to­vábbá a tudományos élet megszer­vezettségével egyaránt foglalko­zik. A jelenkori állapot értékelésé­re és a jövőbeli lehetőségek mérle­gelésére a számarányok tükrében vállalkozik. Összehasonlításai szemléletesek, jellemző erejűek (bár ritkábban történik közvetlen összevetés a nyugat-európai nor­mákkal), a következtetések tár­gyilagosak, a jövőt célzó elképzelé­sek pedig megvalósítható megol­dásokat sugallnak. Külön értéke a könyvnek, hogy benne a veszpré­mi tanár leírása mellett helyet ka­pott a régió SWOT-elemzése is (amiről azonban nem derül ki, hogy tulajdonképpen milyen szerv által készített, kiknek szóló felmé­résről van itt szó) és a kiadvány lektora, Rechnitzer János más ré­giókhoz viszonyító értékelése is. Ezek más szempontok szerint tár­gyalják a már korábban felvázolt jellemzőket, nehézségeket. Amivel azonban adós maradt a szerző, az az innováció régiója-szlogen és az e területen jellemző kutatási-fej­lesztési, képzési és a tudományos felkészültségben jelentkező alap­vető hiányosságok közötti feszült­ség megnyugtató tisztázása. Bár a jelenkor gazdasági elem­zése, a jövőt illető tervek mellett a nemzetközi projektek és az el­nyert uniós pályázati források fel­használása szintén csak a megkez­dett folyamatok kezdetét jelzi, a teoretikus vizsgálat megtalálja a térség eggyészervezésének lehető­ségeit. Nem sikerült, nem sikerülhetet viszont a közös je­gyek kimutatása, a szoros kapcso­latok feltárása a kulturális örök­ség, a történelem esetében. Már a kiadvány elején szereplő irodalmi áttekintés, amely a „közös" hely szellemét igyekszik megragadni, a térség határaihoz képest vagy szű­kebb vagy tágabb területekre vo­natkozik (Pannónia nagyobb egy­ségeiről illetve a Bakonyról szól­va), amelyeket értelemszerűen mások is magukénak vallhatnak, illetve amelyekből a Közép-Du­nántúli Régió egyes területei ki­szorulnak. A közös történelmi múlt szintén nem mutat túl a más országrészeket is jellemző általá­nosságokon, az itt található jelen­tős történelmi helyek az ország, a nemzet múltja szempontjából fon­tosak. E tekintetben mindeneset­re szerencsés egybeesés, hogy ki­rályi (vagy legalábbis királynői) székvárosok találhatók a három megye területén, s ez alapján talá­ló elnevezéssel illethetik a térsé­get a királyi régió elnevezéssel. A kulturális örökség, a műemlékek számbavétele, a múzeumok felso­rolása a könyv lapjain már nem is a történelmi összefüggések sze­rint, hanem megyénkénti csopor­tosításban történik, jelezve a regi­onális közösségformáló szempont­ok viszonylagos voltát. A gazdasági elemzéssel közel egyforma súlyú és terjedelmű a nagyobb városok részletesebb le­írása (sorrendben Esztergom, Ta­ta, Tatabánya, Székesfehérvár, Dunaújváros, Veszprém és Pápa kap itt helyet), amely ugyancsak méltán keltheti fel az olvasók fi­gyelmét. A történelmi múlt feltá­rása és a fontosabb látnivalók, jel­lemzők leírása szintén gazdag is­meretanyagról tanúskodik, az is­mertetőket pedig iparfejlesztési leírások zárják, különös tekintet­tel az ipari parkokra. Bosszantóak azonban a részletekben rejtőző hi­bák, pontatlanságok, amelyek rontják a leírások gondosságának hitelét. Házunk tájáról szólva pél­dául a leírtakkal ellentétben Nagyszombatból tette át székhely­ét Esztergomba Rudnay Sándor érsek 1820-ban (mert Pozsony nem volt érseki székhely) (70. o.), A MAGVAR KULTÚRA (POSTUMUS) LOVAGJA Alkotótársunk és barátunk, lapunk „külsős" költő-munkatársa Csikász István (1933 - 2001) az utóbbi években több szép verssel ajándékozta meg olvasóinkat. Alkotómunkájáért, kulturális te­vékenységéért, melyet határon innen és túl folyta­tott („Varietas Pódium Színház"-beli „bajtársai­val") 2004. január 22-én a Magyar Kultúra (postumus) Lovagjává avatták. Megérdemelte vol­na előbb is - még életében -, hiszen Iker-jegyű sor­sa hármas tehetséggel áldotta meg, s mindezt nagy-nagy kultúra- és hazaszeretettel, elhivatott­sággal és igényességgel művelte. Második verseskötetében, melynek címe ,;Leve­lek Bálint Úrhoz" (1998), megénekelte városunk történelme, kultúrája iránti vonzalmát és Balassi Bálint - a költő-ős példakép - tiszteletét. Szándé­kában állt, hogy városunkban letelepüljön, ám la­kásgondja megoldatlan maradt. Ot évvel ezelőtt a magyar kultúra esztergomi „katonái" bevonták őt, a régi jóbarátot, a Balassi Emlékhetek műsorába. Jött „ingyen" és szívesen a hívó szóra: a könyvtárban ismerkedett a város la­kóival, az iskolai szavalóversenyen zsűri-elnöksé­get vállalt, a dísz-esten szép baritonhangjával sza­valta saját, nagyívű történelmi költeményeit. „Magával hozta" városa, Balassagyarmat veze­tőségét, hogy a húszas évek végén, a Balassa Társa­ság keretében megindult kulturális kapcsolatokat közös színpadi előadásokkal, csereprogramokkal elevenítsék fel! „Emberhez nem méltó betegsége" (ahogy Ő ne­vezte) azonban ezt és minden mást: képkiállításait, harmadik kötete kiadását, a millenniumi díszelő­adás színpadra-vitelét megakadályozta. Tanítványai és „színpadi bajtársai" ajánlották őt a lovagi címre. Mi pedig tisztelettel hajtunk fejet Csikász István előtt és harmadik, eddig kiadatlan, ASZÁLY című verseskönyve epilógusával idézzük emlékét. Horváth Gáborné dr. Csikász István: Huszonnégy óra Átüt rajtam kaukázusi ősöm minden szenvedő arcvonása APAM tépelődő utódja lettem mert több mint ezér esztendeje ütve-vágva már itt időzöm lappangva hozott a vándorlási ösztön a TÖBBIEKKEL együtt dacos dühökkel Európába: jásznagykun ANYAM ölében Prométheusznak kellett születnem itt a huszadik század ASZÁLYOS befejező kétharmadában. ASZÁLY van itt nemcsak a nyárban nemcsak a minden évszakokban hanem az öntudatban gondolkodásban hiányos ASZÁLY a szerelemben az éjszakai vágyban látomásban szükséges javakban nappalokban éghajlatunkban - de ASZÁLY van kedvvel énekelt dalokban: ÖNMAGUNKBAN SAJÁT MAGUNKBAN kutyabőrrel betakarom az országot hazát szeretett enyéim szemét is átkötöm letérdelünk egy sós-könnyes eső elé hamvaimat szórjátok majd a Végtelen Időbe a színes-ékes-enyhe csók-csobbanással csurranó szerelmes-édes-ízes őszben langyos esőbe. 1994 - 1998! 01. 06. Magyarország a Bibliothéka nyilvános könyvtár­ként működik (73. o.) és az Eszter­gomi Művészek Céhe repre­zentatív névsora sem teljes Kovács Melinda neve nélkül (67. o.). De félreértelmezések, elírások má­sutt is előfordulnak: az Aranybul­la ugyan a magyar állam alaptör­vényei közé tartozik, de nem te­kinthető alkotmánynak (81. o.), 1938-ban Szent István király halá­lának csak a 900. évfordulóját ün­nepelték (96. o.), „magyar novo­cento(!)" művészet pedig nem léte­zett - az olasz novecento stílus magyar megfelelője a római iskola volt (84. o.). Nincsen munka hiba nélkül és a sokszempontú leírásnak min­denképpen kiemelésre méltó eré­nye az adatok nagy száma. A közel másfélszáz oldalas könyvben har­mincnál több lábjegyzet és négy ol­dal terjedelmű bibliográfia jelzi a feldolgozott anyag mennyiségét. (A hivatkozások viszont gyakan nem utalnak a pontos oldalszámra és a 31. jegyzet helye üresen is ma­radt.) A szerkesztést - és a törde­lést - viszont ennél súlyosabb hi­bák jellemzik. A régiót alkotó me­gyék leírása például más-más szempontok szerint történik, hi­ányérzetet hagyva ezzel az olvasó­ban (26-28. o.); a kulturális örök­ség számbavétele során a kortárs zenekarok és előadóművészek, a táj leírás esetében az állatvilág is­mertetése hiányzik. Talán a rövid elkészítési idő miatt gyakoriak a tartalmi átfedések - amelyek uta­lások helyett olykor szószerinti át­vételek -, s érthetetlen, miért ke­rült a gyakorlatias előszók és az uniós régiópolitika, a Közép-Du­nántúli Régió felvázolása közé a térség irodalmi leírása. A vállaltan „tanári szempotú", tehát a hagyományok által vezé­relt leírás mindenesetre tárgyila­gos, objektív formában került az olvasó elé. Stílusa tudományos, de a feldolgozott sokféle szakterüle­ten alkalmazott eltérő szakszó­kincs használata helyenként za­varja a megértést. (Az ismeretlen szakkifejezések, a rövidítések fel­oldására általában nem kerül sor.) Nyilvánvaló az emögött meghúzó­dó írói szándék, elsősorban az ér­deklődő szakemberek, a befekte­tők célirányos érdeklődésének ki­elégítése, s ennek lett áldozata bi­zonyos mértékig a szélesebb olva­sóközönség igénye, a közérthető­ség. Láng Tibornak a könyv fedő­lapján és a kiadványban szereplő fotói csak egyes részleteket villan­tanak fel a bemutatott tájból, vá­rosképből, inkább hangulatokat ragadnak meg, mint ábrázolják a leírtakat. Csendesen szemlélődő magatartásában osztozik a szerző, Sebő József is, akit már a tájékoz­tatás tárgyilagosságának igénye is érzelemmentes megfogalmazásra, szárazabb tényközlésre int. így történhet meg, hogy bár a könyv a régiós felfogás jegyében fogant és az egyes megyék valamint telepü­léseik testvérvárosi kapcsolatai­nak felsorolásával zárul (az író ré­széről), a régióvá szerveződés ki­áltványa helyett csupán a térségi keretek közé szorult megyék leírá­sát, közös jövőjük felvázolását kapja az olvasó. Mint az úttörő kezdeményezé­seknél lenni szokott, a várt áttörés elmaradt, megyei lakosokból nem váltunk régiós polgárokká a mű hatására, de a szemléletváltás hosszú útján az első fontos kilomé­terkövek egyikét bizonyosan Sebők József leírása jelenti majd. Istvánffy Miklós *Új Horizont Folyóirat és Lapkiadó Vállalat, Veszprém, 2003.

Next

/
Oldalképek
Tartalom