Esztergom és Vidéke, 2004

2004-01-30 / 1. szám

2 6 2004. január 22. Röviden Ma, január 8-án 10 órakor lesz a Temesvári u. és Siszler u. enge­délyezési eljárása, melyre a Pol­gármesteri Hivatal Gadányi ter­mében kerül sor. Szomorú karácsonyvárás a Zöld Óvodában (nagy) Hamvas Gyuláné, a Zöld Óvoda vezetője, szomorúan tájé­koztatott: december 18-a reggelé­re betörtek az intézménybe. A be­tolakodók az ablakon át jöttek be az Árok utca oldaláról, s több érté­kes, a kicsik nevelését szolgáló műszaki cikket, valamint még a gyermekek által - szüleik, nagy­szüleik számára - készített kará­csonyi ajándékokat is elvitték. A betörők a pincétől a padlásig minden helyiséget feltúrtak. Karácsony a kórházban (-zső)A Kolos-kórház pszichiát­riai osztályán is minden évben megünneplik a karácsonyt. A mostanin - december 23-án - a TV. Béla király Cserkészcsapat betle­hemes műsorral szórakoztatta a betegeket: karácsonyi énekeket daloltak, szavaltak. A műsort követően terített asz­tal várta a betegeket, sütemények­kel és üdítőitalokkal. Az egyik idő­sebb férfibeteg meghatódottan je­gyezte meg: - A családtagok nem törődnek velem sokat. Itt, a kórházban - a nővérkék, az ápolók, az orvosok ­legalább gondolnak ránk az ünne­peken is. A MIÉP sajtótájékoztatóján A Magyar Igazság és Elet Párt­ja Komárom-Esztergom Megyei és Esztergomi Szervezete sajtótájé­koztatót tartott január 5-én _ a Zöldházban Kovács Géza, a MIÉP Komárom-Esztergom megyei el­nöke, a MIÉP ifjúsági tagozatának országos elnöke, Tamáshidy Vik­tória, a MIÉP Esztergomi Szerve­zete elnöke, az Országos Választ­mány tagja, Wieszt József, a doro­gi MIÉP-alapszervezet részvételé­vel. Kovács Géza megyei elnök el­mondta, 2003. ,december 30-ától működik a MIÉP Komárom-Esz­tergom Megyei Szervezetének hiva­talos honlapja www.kemmiep.hu névvel. A honlapon információk, hírek, tudósítások, programok, rendezvények, a havonta megjele­nő MIÉP-újság, az Esztergomi Éb­resztő, a MIÉP Ifjúsági Tagozatá­nak Hungária címmel megjelenő havi újságja olvasható. A honlapot hetente frissítik aktuális hírekkel. A megyei elnök szólt arról, hogy a MIÉP Komárom-Esztergom Me­gyei . Szervezete háromhetente tart sajtótájékoztatót. Szeretettel várjuk a média képviselőit követ­kező sajtótájékoztatónkon január 26-án 15 órától a Zöldházban. A sajtótájékoztató témájaként a megyei és a városi elnök értékelte a 2003-as év önkormányzati tevé­kenységét, az esztergomi politikai helyzetet. Wieszt József dorogi el­nök a megyei médiahelyzetre vilá­gított rá. Köszönet! Köszönetet szeretnék mondani - több esztergomi polgártársam nevében is - Meggyes Tamás pol­gármester úrnak a kedves és fi­gyelmes karácsonyi és újévi aján­dékért. Nagyon örülünk, hogy vá­rosunkat egy történelmet és ha­gyományokat tisztelő személy irá­nyítja. Mezősiné Farkas Ilona (Lakcím a szerkesztőségben) HETROL HÉTRE Kertvárosi hírek Fogadóóra Január 14-én, szerdán a Kirendeltség épületében 16-17 óra között tartja fogadóóráját Winkfein Csaba kertvárosi képviselő. Állásajánlat Esztergom Város Polgármesteri Hivatala felvételt hirdet telekértéke­sítési, lakás-helyiséggazdálkodási előadó, valamint közműberuházó és közműfenntartási ügyintézői munkakörök betöltésére. A telekértékesítési és lakás-helyiséggazdálkodási előadói munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: főiskolai szintű igazgatásszervező vagy jogász szakképzettség. A közműberuházó és közműfenntartási ügyintézői munkakör betöl­téséhez szükséges feltételek: egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki fel­sőoktatásban szerzett mélyépítő szakképzettség. Előnyt jelent: a meghirdetett munkakörökben szerzett gyakorlat. Az alkalmazás feltételei: magyar állampolgárság, büntetlen előéletet. A jelentkezéshez csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, szak­képzettséget tanúsító okirat (ok) másolatait. A betöltendő munkakörökkel kapcsolatos bővebb felvilágosítást Búzásné dr. Zimon Andrea osztályvezető ad a 33/542-048 számú telefo­non. Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a helyi rendelet szerint. A jelentkezéseket dr. Csomor Sándor jegyző részére lehet benyújtani 2004. január 15-éig. Cím: Polgármesteri Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Telefon: (33) 542-001, fax: (33) 413-808. Bővíti szolgáltatásait a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esztergom Város Önkormányzata ellátási szerződést kötött a családsegí­tő és szociális szolgálat működtetéséről a Magyarországon már évek óta működő, nagy szakmai megbecsülést és elismerést kivívott szervezettel. A település korábban megálla­podott a Máltai Szeretetszolgálat­tal arról, hogy egyes népjóléti fel­adatait az elhivatott, országos hír­nevű, magas szakmai színvonalat garantáló civil szervezetre ruház­za át, így a város lakói számára biztosított ellátás nemcsak tovább javul, de emberközelivé is válik. A Szeretetszolgálattal kötött keret-megállapodás és az önkor­mányzati képviselő-testület hatá­rozata alapján Esztergomban ja­nuár elsejétől a Családsegítő és Szociális Szolgálat feladatait a szervezet veszi át. A Magyar Mál­tai Szeretetszolgálat Magyaror­szágon több helyütt tart fenn, il­letve üzemeltet szociális intézmé­nyeket, a családsegítés területén ez az első általa működtetett léte­sítmény, ezért bízik a település ve­zetése abban, hogy kiemelten fog­ja kezelni esztergomi közjóléti szolgáltatásait. Amennyiben az együttműködés beváltja a hozzá fűzött reményeket, és a Szeretet­szolgálat fogadókészséget tanúsít, az önkormányzat további ellátá­sok átadását is tervezi. A „Család­segítő" még fél évig mostani, Ba­ross Gábor úti épületében műkö­dik, majd átköltözik a Máltai Sze­retetszolgálat által megvásárolt Kossuth Lajos utcai épületbe. T. I. A Kupola írta Január 11-én délben a Hősök terén lévő emlékműnél a Don-kanyar áldozataira emlékező ünnepség kezdődik. A rendezvény a Szent Anna templomban 11 órakor kezdődő szentmiséhez kapcsolódik, melyet Ladocsi Gáspár püspök ajánl fel a háború áldozataiért. * A Mindszenty József Katolikus Altalános Iskola és a Szent Anna Plé­bánia karácsonykor meghirdette a „betlehem-kiállítást". A szervezők kérik, hogy a bármilyen technikával készített munkákat - a kiállításon részt venni szándékozók - január 9-én, pénteken két óráig adják le a plé­bánia, illetve az iskola irodájában, névvel vagy jeligével ellátva. A legtö­kéletesebb és legszebb betlehemek készítői különböző díjakat nyernek: az első három helyezett pedig egynapos ausztriai körutazáson vehet részt, ahol az osztrák templomok betlehemeit tekinthetik meg. A beér­kezett alkotásokból a „betlehem-kiállítás" a Mindszenty iskola aulájá­banjanuár 11-étől 18-áig tekinthető meg, hétköznapokon 8-tól 16 óráig, szombaton és vasárnap pedig 10-től 18 óráig. * A Szent Anna Plébánián a bibliórák sorozata folytatódik: az időpont továbbra is kedd este a 18 órai szentmisét követően 18.45 órakor. A hely­szín a plébánia hittanterme. * A Szent Anna Plébánia nyugdíjas közössége idei első összejövetelét január 10-én, szombaton délután 3 órakor tartja a Mindszenty iskola épületében. * A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyhá­zak Ökumenikus Tanácsa január 18. és 25. között „Az én békességemet adom nektek" címmel imahetet rendez a Krisztushívők egységéért. Decemberben az advent, a kará­csony-várás jegyében nagysikerű hangversenyre került sor - immáron negyedik alkalommal - az Oktáv szakközépiskolában. Balogh Péter vezérigazgató üdvözlő szavai után a tatabányai Évszakok kamaraegyüt­tes lépett fel. A zeneszámok között József Attila, Csukárdi Tibor, Nagy László egy-egy verse is elhangzott. Az előadás végén - a karácsonyi dal­lamok hallatán - a közönség is ének­lésbe kezdett. A nagyszerű, felemelő érzést, igazi adventi örömet, és bé­két sugárzó előadás fogadással, ba­ráti beszélgetéssel ért véget. * December 19-én, Féja Géza szüle­tésnapján a róla elnevezett Közössé­gi Házban nyílt meg az Eszter­gom-kertváros történetét bemutató állandó helytörténeti kiállítás, mely­nek anyagát a helybeli lokálpatrió­ták, a helytörténet kutatók, a lelkes kertvárosiak adták össze. A tárlat anyaga a ház „zsibongójában" ke­rült elhelyezésre: a falakon nagymé­retű üveglapok alatt (5 db) és zárha­tó tárlókban (3 db). Itt látható az egykori Zsalazson, a Kenyérmező-major, az Esztergom­tábor laktanya területe, a repülés, a helybeli iskolák emlékei. Külön tár­lókban található az ide települt ci­gányság életét bemutató anyag. Ezen kívül a névadó Féja Gézát áb­rázoló fa dombormű, az író életrajza, a munkásságát bemutató könyvei, írásai - köztük e sorok tudósítójá­nak dedikált kötetei is. A helytörté­neti kiállítás keretében mutatták be Tóthné Nagy Judit fotóit is „Az is­meretlen Kertváros" címmel. A kiállítást - melynek gazdag képanyagát, a sok korabeli helytör­téneti dokumentumainak összegyűj­tését Esztergom város önkormány­zata és a ROK is támogatta ­Koditek Pál képviselő, bizottsági el­nök nyitotta meg. Ezt követően megemlékeztek az intézmény név­adójának, az egykori helybéli Szalézi Intézet Polgári Iskola tanárának, Féja Géza születésének 103. évfor­dulójáról, munkásságáról, a város­részhez fűződő kapcsolatairól. A méltatás után a résztvevők az író domborművénél - melyet a helybeli fafaragó, Kálvin Pál készített né­hány évvel ezelőtt - elhelyezték az emlékezés koszorúit. Tóth Tamás, az intézmény veze­tője elmondta: a mostani bemutatott helytörténeti kiállítás anyagát to­vább akarják bővíteni, még több em­léket, dokumentumot szeretnének felkutatni. A kiállítás január köze­péig tekinthető meg, munkana­pokon 8-19 óra között. 1 * A karácsonyvárás jegyében telt a Féja Közösségi Ház december végi kétnapos rendezvénye. A megnyitón az önkormányzat és a RÖK ajándé­kát - kézügyességet fejlesztő, közös­ségi életre szoktató társasjátékot, s az egyéb gyermekjátékokat - Bajkó Sándor, a részönkormányzat elnöke nyújtotta át, majd kezdetét vette szórakozás: ki-ki kedve szerint válo­gathatott az igen sokszínű foglalko­zások között. A december végi Idősek Klubja karácsonyi ünnepségére meghívót kapott az Egyesített Szociális, Intéz­mények vezetője, Balázs Éva és Kertváros három önkormányzati képviselője is. A vendégek nem ér­keztek üres kézzél: a karácsonyfa alá televízió, hűtőszekrény, mikro­hullámú sütő került. Köszönet érte! * Városrészünk három önkor­mányzati képviselője Kertváros ká­beltelevíziós hálózatán keresztül kö­zösen köszöntötte az itt élőket: a ka­mera előtt koccintva a városrész va­lamennyi polgárának boldog, sike­rekben gazdag újesztendőt kíván­tak! * Az 2003. év utolsó napjaiban Föl­des László, azaz HOBO a kábeltele­vízió stúdiójának vendége volt, ahol Tóth Tamás, a Féja Közösségi Ház igazgatója beszélgetett vele. Meg­tudtuk, hogy a művész Piliscsabán épített házat, ott él, és számos baráti szálak kötik városunkhoz is. El­mondta, hogy nemsokára újra ven­dége lesz városunknak: február 20-án a kertvárosi Közösségi Ház­ban HOBO-est lesz! * Az év utolsó napjának délelőttjén rokonok, barátok, szomszédok, tisz­telők nagy részvéte mellett kísérték utolsó útjára id. Kiss Istvánt, a kert­városiak Pisti bácsiját, aki évtizede­ken keresztül őrködött a városrész kéményei felett. Lelkiismeretes munkájának köszönhetően tevé­kenysége idején nem fordult elő ké­ménytűz Kertváros lakásaiban. 92 éves korában adta vissza lelkét te­remtőjének! Nyugodjék békében! * Több mint egy éve annak, hogy Kertváros felnőtt orvosi rendelőjé­nek épület-együttese felújításra, modernizálásra került. Ezeket a munkálatokat a praxis-törvény alapján az orvosok végeztették, fi­nanszírozták. Ebből az alkalomból kerestem meg munkahelyén, a ren­delőben, dr. Amon György fogorvost, aki arról is tájékoztatott, hogy a fel­újítási munkáknál már figyelembe vették az EU-s normákat is: így a be­járatok akadálymentesek lettek - se­hol sincs küszöb, lépcső a tolószé­kes kocsik is beférnek a széles bejá­rati ajtókon. Kérdésemre, hogy a fogászati hó­nap alatt mennyien keresték fel, az alábbi választ kaptam: - Nem volt nagyobb a forgalom, mint máskor, bár mióta a Bokros-csomag hatása megszűnt, lassú emelkedés tapasz­talható. Megjegyzem, jobban kellene propagálni, hogy a fogmegtartó keze­lések is ingyenesek! Nagy Tibor A „Hétszínvirág" házatájáról (Nagy) Az óvónőkből álló „Hétszínvirág" bábcsoport vezetőjétől, Koncz Józsefné óvodapedagógustól kéretem rövid tájékoztatót arról, hogy a múlt év utolsó hónapjában „merre jártak", hol léptek fel? - December folyamán ked­ves meghívásnak tettünk eleget: így többek között a Tesco Áruház vendégei voltunk, az ott dolgozók gyermekeinek tartottunk előadást. Szereplésünk nagy tetszést aratott, ugyanis műsorunkba a gyermekeket is bevontuk. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a bábok nyújtotta élmény mennyire fontos a gyermekek személyiség-fejlődéséhez. Ezek a mesék, bábjelenetek, amit előa­dunk nemcsak szórakoztatnak, hanem nevelnek is: fejleszti a gyermekek esztétikai érzékét, ugyanakkor erkölcsi normákat közvetít. Remélem, hogy a jövőben gyakrabban lesz alkalmunk, hogy játékunkkal még több kisgyer­meknek nyújtsunk irodalmi élményt. Meghalt Kottra Dezső (P) A családtól érkezett a fájdalmas hír, hogy Kottra Dezső okle­veles mezőgazdász, a Természettudományi Ismeretterjesztő Társu­lat egyik alapítója, Pro Urbe Esztergom-díjjal kitűntetett polgártár­sunk életének 82. évében, 2003. december 30-án elhunyt. Egész éle­tének központi városa volt Esztergom, bár nem itt született. Több mint félévszázaddal ezelőtt a felvidéki Ebedről költözött ide. Temeté­séről a család intézkedik. Eletének utolsó napjáig hűséges olvasója volt az Esztergom és Vidékének., A család fájdalmas gyászában szer­kesztői műhelyünk is osztozik. Elete méltatására visszatérünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom