Esztergom és Vidéke, 2004

2004-01-30 / 1. szám

I 2004. január 8. ESZFECTffl Sikerekben gazdag boldog új esztendői kívánok Önnek és kedves Családjának! Esztergom Város polgármestere Az esztergomi játszóterek felújításának lehetőségeiről Az esztergomi játszóterek hely­zetével is foglalkoztak a képvise­lők a legutóbbi rendes testületi ülésen, és megállapították, hogy azoknak jelentős része nem te­kinthető valódi játszótérnek: köz­tük sok az elszórtan és magányo­san álló is. Egy, a Városháza munkatársai által korábban végzett felmérés során kiderült az is, hogy az esz­tergomi játszóterek nagy többsége legalább 1-2 évtizede készült, ezért anyaguk elsősorban fém, ami a kor követelményeinek és az Európai Uniós előírásoknak már nem felel meg. A játszóterek biztonságosabbá tétele érdekében anyagi okokból csak az évi egyszeri általános kar­bantartást tudja megtenni az ön­kormányzat, és az esztergomi ját­szóterek nagy többsége a régi gyártási technológia és koncepció miatt elavult. Az önkormányzat lehetőségei­hez mérten törekszik arra, hogy egyre több kulturált és egyben biz­tonságos játszóteret tudjon kiala­kítani az EU szabványoknak meg­felelően, a város lakosságának megelégedésére. Az utóbbi időben, jelentős költ­séggel, sikerült évente legalább egy új, modern játszóteret átadni: 2001-ben a Lakóparkban 1 millió forintért, 2002-ben a Schweidel úton 7 MFt-ból megépített játszó­tereket. Az önkormányzat saját forrásai mellett igyekezett élni a pályázati támogatások adta lehetőségekkel, így 2003-ban a Pór Antal téri ját­szótér felújítására nyújtott be pá­lyázatot a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumhoz. Esztergom Város Önkormány­zata tavaly a BHO MEDICAL Bt.-vei elvégeztette a városban ta­lálható közterületi, valamint óvo­dai, bölcsődei játszóeszközök, il­letve játszóterek munka- és bal­esetvédelmi szakértői felülvizsgá­latát, az ellenőrzés során figye­lembe véve a vonatkozó szabvá­nyok előírásait. A Bt. által felvetett hiányossá­gokat és problémákat - mint pél­dául a homokozók homokcseréje, játszóeszközök lefestése, azok kar­bantartása - a Polgármesteri Hi­vatal közhasznú munkásokkal le­hetőségeihez mérten pótolta és megoldotta. A képviselők által tárgyalt ja­vaslatban szerepelt, hogy a BHO Medical Bt szakértői véleménye alapján mely játszóterek megha­gyása, illetve megszüntetése, fel­számolása javasolt, és látható az is, hogy a munkákat csak fokoza­tosan tudja elvégezni az önkor­mányzat. Bár az anyagban szereplő ját­szóterek felújítási költsége csak hozzávetőlegesen állapítható meg, tekintettel az ingadozó anyag- és munkaköltségekre, az előre látha­tó, hogy egy játszótér kivitelezési költsége 4-7 millió forint között mozog, a játszótér méretétől és a rajta elhelyezendő játékszerek faj­tájától függően. Az önkormányzat képvise­lő-testülete mindennek ismereté­ben megbízta a Városfejlesztési Bizottságot, hogy 2004. január l-jétől a megvizsgált játszótereket - az EU szabványok figyelembevé­telével - folyamatosan vizsgálja felül, és döntsön ezek felújításáról, esetleg megszüntetéséről az EU által ezen munka elvégzésére adott 2008 végi határidő lejártáig. A sebészeti épület felső szintjére költözik a szemészeti ellátás Eztergom Város Önkormány­zatának Képviselő-testülete rend­kívüli ülésén fogadta el a Vaszary Kolos Kórház szemészeti és fül-orr-gége mátrix osztályának kialakítására kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről szóló előter­jesztést. Több mint három éve nem nyert el esztergomi cég nagyobb építkezéssel kapcsolatos közbe­szerzési pályázaton önkormány­zati megbízást, most a városbéli Stabil Kft.-nek sikerült, e vállalat kezdheti meg a százötvenmillió fo­rint fölötti értékű beruházás kivi­telezését. A cég a pályázati kiírásban sze­replő egyéves határidő helyett szeptemberre vállalta a harminc­ágyasjáró- és fekvőbeteg-ellátást, szakrendelői szolgáltatást nyújtó osztály kialakítását. A kórház-konszolidációs prog­ram is előírta, hogy a különböző szakellátási tevékenységek kerül­jenek be a Vaszary Kolos Kórház területére, a mátrix-osztály a se­bészeti épület legfelső szintjére te­lepül át a mostani elhasználódott épületéből, míg a jelenlegi épület későbbi funkciójáról később vár­ható döntés. Takács István (os) Az esztergom-budapesti főegyházmegye a magyar kereszténység ezer­éves történetéből mindössze tíz évet ölel fel. Ez az évtized lényeges változá­sokat hozott számukra, melynek aktív részese és alakítója volt dr. Kiss-Rigó László plébános, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főható­ság, valamint az Esztergomi Hittudományi Főiskola főigazgatója (fotón­kon széktemplomában, háttérben az osztrák vendégkórus). A teológus tu­dós tanult Esztergomban, Budapesten, Rómában, papi szolgálatot látott el a fővárosban, az Egyetemi, továbbá a Haller téri templomban, Szécsényben, 1985. augusztus l-jétől a Szent Anna templomban. Vele be­szélgettünk a jubileum kapcsán. - A Trianon utáni csonka Ma­gyarország egyházmegyéi közül a legnagyobb hátrány az esztergomit érte. Területének döntő hányada a Felvidékhez, Szlovákiába csatoló­dott. Kiigazítást, de irányítási vál­toztatást is jelentett a pápai döntés. Hogyan élik meg ezt az egyházi ve­zetők és a hívők napjainkban ? - Tíz év telt el azóta, hogy II. János Pál pápa Hungarorum Gens kezdetű rendelkezésével módosí­totta a magyarországi egyházme­gyék határait, s ezzel egy időben egyházmegyénk nevét Eszter­gom-Budapesti Főegyházmegyére változtatta. A változások, főleg az egyház­megye kormányzásával kapcsola­tos napi feladatok elvégzésének Budapestre történő áthelyezése, kezdetben Esztergomban enyhe zavart, talán még sértődöttséget is eredményeztek. Ma már nyilván­való azonban, hogy Esztergom nem értékelődött le, sőt sajátos szerepe az egész egyházmegyét új­szerűen szolgálhatja. Nyilvánvalóvá vált az elmúlt években, hogy az egész egyházme­gye kormányzása, vezetése külön­böző gyakorlati szempontok miatt sokkal hatékonyabbá vált azáltal, hogy a feladatok elvégzésének túl­nyomó része Budapesten történik. Többek között ezért is mondhat­juk, hogy Budapest az egész Fő­egyházmegye, sőt bizonyos érte­lemben az egész Magyar Katolikus Egyház „motorja". Viszont nyilvánvaló az is, hogy Esztergom lehet az egyházmegye „lelke", amely akkor gazdagítja az egész közösség életét, ha ezt a kül­detését tudatosan betölti. Eszter­gom lelki sugárzását segítheti a régi szeminárium épületének fel­újítása, ahonnan hamarosan a Hittudományi Főiskola, a Keresz­tény Múzeum, a Tanítóképző Főis­kola, a levéltár és a könyvtár, vala­mint a konferencia-, illetve zarán­dokközpont tevékenysége szellemi és lelki kovászként áthathatja az egész egyházmegyét. Az egyházmegye tagjainak, kö­zösségeinek összetartozását, a ne­héznek tűnő feladatok megoldásá­hoz az erőgyűjtést, a hiteles külde­téstudatot nagyban segítheti Esz­tergomban az egyházmegye múlt­jának kiemelkedő, példaadó nagy egyéniségeivel való találkozás. Gondoljunk például Mindszenty József bíborosra, akinek sírja, em­lékmúzeuma és a nevét viselő első katolikus iskola egyaránt Eszter­gomban található. Esztergomnak kiemelkedő sze­repe és küldetése van az egész egy­házmegye felé annak kinyilvánítá­sában és tudatosításában, mit tett, és mit kell tennie a keresztények­nek Európában a valódi közös ér­tékek mentén megvalósuló, szoli­daritáson, az egymás értékeinek megismerésén és megbecsülésén alapuló összetartozás kifejezése, megvalósítása érdekében. Számtalan példa közül most csak egyre utalnék: az angol vérta­nú, Becket Szent Tamás Canterbury-i érsek esztergomi kultuszára. Minden esztendőben, a szent emléknapjára - december 29-én, vagy annak közvetlen köze­lében - magyarok, angolok, írek, olaszok érkeznek belföldről és kül­földről egyaránt. Esztergom azáltal is a Főegy­házmegye lelke tud lenni, hogy buzdítja a plébániák közösségeit, saját missziós programjukat zár­ják esztergomi zarándoklattal, mely gyümölcsöző, hatékony meg­szervezéséhez az itteni intézmé­nyek, közösségek minden tanácsot és segítséget örömmel megadnak. Városunkban javult a hajléktalanok ellátása, bővültek a nappali melegedő szolgáltatásai (Takács) A Polgármesteri Hivatal illetékeseinek és a hajléktalanok ellá­tásával foglalkozó szervezetek munkatársainak vizsgálatai, felmérései szerint a hajléktalanok száma Esztergomban mintegy negyven főre tehe­tő. Ok öt-hat, az önkormányzat és a karitatív szervezetek által ismert he­lyen keresnek szállást a város területén, legtöbbször illegálisan és a kör­nyék nyugalmát megzavarva, de található olyan intézmény is a város­ban, ahol nyugodt és egészséges körülmények, fűtött helyiségek várják az arra rászorulót. A szociális ellátásokról szóló jogszabály előírásainak megfelelő­en húsz férőhelyes nappali mele­gedőt tart fenn a város a Baross Gábor utcában, amelyet nyáron hét-nyolc fő látogat, míg télen ti­zenöt-húszan tartózkodnak benne rendszeresen. A képviselő-testület Egészségügyi és Népjóléti Bizott­sága határozata alapján - bár nem tartozik a város ellátási feladatai közé - az intézmény már decem­ber 8-ától meghosszabbított nyit­va-tartással üzemel. Az ott dolgo­zók egyike nyolc órán keresztül végzi a melegedővel kapcsolatos munkákat, míg kollégája délután segít az ellátásban, és egy fő ügyel az intézmény éjszakai nyugalmá­ra. Reggel nyolctól délután négyig nappali ellátást nyújt, négy és hat óra közt takarítanak, majd este hattól reggel hatig áll a szállás nél­küliek rendelkezésére, hogy a reg­gel nyolcig tartó ismételt takarítás után megint nappali melegedő­ként fogadja a betérőket. Az önkormányzat 2004. január elsejétől a nappali melegedőt ellá­tási szerződéssel átadta a Máltai Szeretetszolgálatnak, amely már korábban is nyújtott szakmai se­gítséget, adományozott matraco­kat és takarókat a szolgáltatások bővítéséhez. A melegedőben na­ponta három alkalommal ételt kapnak a szolgáltatást igénybeve­vők, akiket emellett forró teával is várnak, és lehetőséget biztosíta­nak a tisztálkodásra, zuhanyozás­ra, amihez törölközőt, szappant, és igény szerint speciális tisztálko­dó szereket kapnak. Tévézhetnek, kimoshatják és megszáríthatják ruháikat, és nemsokára már tár­sasjátékokkal múlathatják az időt. Az intézmény munkatársai gon­doskodnak a karitatív szerveze­tektől kapott ajándékok eljuttatá­sáról, esetenként ruhát adnak a hajléktalanoknak, elintézik ügyes­bajos dolgaikat, nyugdíjuk, segé­lyeik, hiányzó okirataik ügyében járnak el, bevásárolnak és megte­remtik az élelmezés feltételeit. Emellett biztosított a háziorvosi, a Kolos Kórház segítségével pedig a szükséges és kötelező tüdőszűrési és bőrgyógyászati szolgáltatás és kontroll is. Kiváló az együttműködés a Máltai Szeretetszolgálattal, amely pályázati források segítségével egy autót üzemeltet a városban, mun­katársai forró teával keresik meg az utcán élő hajléktalanokat, és tá­jékoztatják őket a nappali melege­dő és éjszakai szállás szolgáltatá­sairól és helyéről. Az MMSz de­cember óta utcai szociális munkát is végez, feltérképezve a hajlékta­lanok által kedvelt környékeket, szokásaikat. Karácsonyra, illetve a megnövekedett igények kielégí­tésére Esztergom Város Önkor­mányzata hatszázezer forint anyagi támogatást adott a nappali melegedőnek, hogy tartós élelmi­szereket és olyan, az ellátás szín­vonalát emelő eszközöket, tartós fogyasztási cikkeket vásároljon, mint például ruhaszárító funkció­val is rendelkező mosógép. Mind­ezeknek köszönhetően Eszter­gomban az elmúlt években nem volt arra példa, hogy a városban hajléktalan esett volna áldozatául az alultápláltságnak, az orvosi el­látás hiányának, a kihűlésnek vagy az ezekből fakadó betegsé­geknek. TISZTLLT OLVASÓ! „Esztergom a főegyházmegye lelke..." — I nterjú dr. Kiss-Rigó László plébánossal, teológus főigazgatóval -

Next

/
Oldalképek
Tartalom