Esztergom és Vidéke, 2003

2003-01-09 / 1. szám

2 Esztergom és Vidéke 2003. február 20. Jövő hétfőn: Könyvek könyve Jövő pénteken: Mítoszok és vallások A városi könyvtárban dr. Reisinger János sorozata január 13-án 18 órakor folytatódik (Fordu­lópontok Jézus életében - A pusztai megkísértés); Szerémy Györgyé pe­dig január 17-én 17.30 órai kezdettel (Az iráni /párszi/ hagyomány). Meghívó A Párkány és Vidéke Kulturális Társulás tisztelettel meghívja a bá­lozó közönséget a II. Esztergom ­Párkányi Polgári Bálra, amelyet 2003. február l-jén (szombaton) 19 órakor tartanak a Párkányi Művelő­dési Házban. A zenét az Akustic együttes szolgálja. Belépő vacsorá­val (svédasztal): 500-, Sk. Műsoron: néptáncbemutató, bál­szépe-választás, borkóstoló. A ked­ves vendégeket a környék díjnyertes termelői boraival várják. Jegyek a párkányi művelődési házban (tel.: 00-421-36-7511-108) kaphatók. ENÉKE-program januárban 13. és 20.: Klubdélután, 17.: Láto­gatás a Vármúzeumban, 24.: Zenés klubdélután, ötórai tea, 27.: Közgyű­lés, 31.: Vendég a klubban. A programokról bővebb felvilágo­sítást a klubirodában (Bástya sé­tány) valamint a 313-343-as telefon­számon kapható. Gyógyszertári ügyelet Január 9.: Szent Anna Patika Január 10.: Szent István Patika Január 11-13.: Kerschbanmayer Január 14.: Piros Patika Január 15.: Kolos Patika Január 16.: Szent Anna Patika Hirdetés Német tulajdonban lévő vállalat Magyarországon még ismeretlen te­vékenységének értékesítésére mun­katársakat keres. Feladata: szolgál­tatás értékesítése, ügyfélkapcsola­tok kiépítése, ápolása. Elvárás: érté­kesítési gyakorlat, kiváló kommuni­kációs képesség. Amit biztosítunk: könnyen értékesíthető termék, ver­senyképes, növekedésarányos jöve­delem. Érdeklődni: 70/216-90-93, 1/486-36-04; 9-17 óráig. Bocskai Szabadegyetem A Bocskai Szabadegyetem leg­utóbbi előadását „Liberális veszély a közoktatásban" címmel Kecser György neveléstörténész tartotta. Az iskola falai közül kitekintve, a je­lenség történelmi és társadalmi vo­natkozásairól is összefoglalót kap­tunk. - A liberalizmus és a globalizmus kihívásával mind a nevelésben érin­tett pedagógusoknak, mind pedig a gyermekeknek és a szülőknek szigo­rúan szembe kell nézniük - hang­zott el. - Az egykor pozitív indíttatá­sú felvilágosodás a tekintélyrombo­lás és szabadosság útján az intézmé­nyek romlottságához, az emberek kiszolgáltatottságához vezethet ­vélte az előadó. - Végső soron a de­mokrácia a kisebbség diktatúrájává válhat a megtévesztett többség fö­lött. Erkölcsi megfontolások nélkül - csak a jövedelmezhetőséget tekint­ve - a társadalomban türelmes robo­tolókra és ugyanakkor könnyen irá­nyítható fogyasztókra lesz csak szükség. Intő példa a Barbi-típusú nemzedék előállítási szándékára a BB és a W. A pedagógus és igazgató előadó, aki hagyományos családban neveli négy gyermekét, számtalan példával támasztotta alá tapasztalatait. Kardos Tamás HÉTRŐL HÉTRE Tisztelt Kertvárosi Polgárok! Esztergom Város Képviselő-testülete tisztelettel tájékoztatja az érin­tett polgárokat, hogy a már korábban meghirdetett részönkormány­zati választás lakossági fórumára 2003. január 9-én az OKTAV-iskola Nagyelőadótermében kerül sor. A fórumra mindenkit sok szeretettel várnak! Esztergom Város Polgármesteri Hivatala Tisztelt Lakótársak! Január 15-én este 6 órakor a város 3. szárny körzetének képviselője­ként lakossági fórumot tartok a József Attila Altalános Iskola ebédlőjé­ben. Minden érdeklődőt nagy szeretettel várok a fórumra! Eck Alajos Egyházi hírek A 2003-as esztendő első vasárnapján a Pilismaróti Református Egy­házközség istentiszteletét közvetítte Dömösről a Kossuth Rádió, melyet Zsoldos Gábor református esperes tartott. * A Szent Anna Plébánia nyugdíjas közössége idei első összejövetelét január 11-én, szombaton délután három órai kezdettel tartja a Mindszenty iskola épületében. A meghívott vendég ez alkalommal Káfer István lesz, aki „Magyarság-szlovákság-kereszténység" címmel tart előadást. * Január 13-a a doni áttörés emléknapja. Vasárnap, január 12-én a Szent Anna templomban 11 órakor Ladocsi Gáspár püspök celebrálja a szentmisét az áldozatokért, majd 12 órai kezdettel Németh Lajos refor­mátus lelkész részvételével - a Vitézi Rend Komárom-Esztergom Me­gyei Székkapitánysága rendezésében - rövid ünnepség keretében öku­menikus ima és koszorúzás lesz a Hősök terei emlékműnél. * A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Kato­likus Püspöki Konferencia az idén január 19. és 26. között rendezi meg a hagyományos imahetet a Krisztushívők egységéért, mely mottója, alap­igéje „Ez a kincsünk cserépedényben van" (2 Kor. 4.4.-18). Az imanyolcad országos megnyitó istentisztelete január 19-én, vasár­nap 18.30 órakor kezdődik a budapesti Szent István Bazilikában. Esztergomban Márkus Mihály református püspök és Erdő Péter esztergom-budapesti érsek, valamint a testvéregyházak képviselőinek részvételével a Szent Anna templomban január 22-én, szerdán 17 óra­kor kezdődik a közös igeliturgia. * Stóla díj az az összeg, melyet a hívek szándékukra felajánlott szent­mise vagy temetkezési, illetve esketési szertartás végzéséért adomá­nyozhatnak hozzájárulásként, s mely összeggel részt vállalnak az egy­házi szolgálat költségeiből. A Magyar Katolikus Püspöki Kar döntése szerint a stóla díjak összege 2003. január l-jétől a következő: Szentmise (csendes): 800 Ft Szentmise (orgonás): 1500 Ft Esküvő: 15 000 Ft Temetés (kántor nélkül) 3500 Ft Temetés (kántorral) 10 000 Ft Morgolódok Kellett három hét, hogy kialudjon bennem a düh, és már csak a saj­nálkozás vezesse a kezemet írás közben. A következőkben leírt eset, még december 12-én történt. Gallyazást végeztek az utcánkban is, és ezen a címen a Mattyasovszky u 11. szám előtt kivágtak egy nyolcéves li­laakác fát. Kérdésemre, hogy miért vágták ki, azt válaszolták, mert be­teg volt. Tanúkkal tudom bizonyítani, hogy a fának semmi baja nem volt. Ettől a fától húsz méterre lévő, Mattyasovszky u. 4. sz. előtt egy ti­zenhét éves csodálatosan nagy szemű olaszdió fát vágtak ki, melynek szintén semmi baja nem volt. A telefonon megkeresett Illetékes szerint, semmilyen kivágást nem rendelt el a Hivatal. Eddig úgy tudtam (lehet, hogy tévedek) egy fa kivágásához engedélyt kell kérni, még ha a saját kertemben van is az a fa. Ehhez képest a hivatal emberei, a Favágók, minden engedély nélkül, kivágtak két életerős fát. Azóta kicsit jobban fi­gyelem a környezetemet, a Hunyadi utcában is látok a földből tíz centire kiálló fatörzs csonkokat. Tisztelettel kérdezem, hogyan engedhetnek a város fáira ennyire hozzá nem értő embereket? Hogy ezen kijelentése­met alátámasszam, arra kérem a Hivatal illetékesét, ellenőrizze a Favá­gók munkáját. Meg fogják látni, hogy hogyan „gallyaznak" az embereik. Van a Mattyasovszky utcában olyan fa, melynek a koronáját nemes egy­szerűséggel levágták a törzsről. Tetszenek érteni? Nem legallyazták, ha­nem a motorojs fűrész egy nyisszantásával, a korona alatt tíz centivel le­vágták a fát. Én tudom hogy a városnak kevés a pénze, akkor inkább ne gallyazzanak, de ilyen „munkát" ne szabadítsanak a városra. Ha a hiva­tal illetékese úgy gondolja, nagyon szívesen állok rendelkezésére, hogy a fenti állításaimat megmutassam. Tisztába vagyok vele, hogy a morgoló­dásom nyomán nem fog fa kinőni, ezért tavasszal kiásom majd a cson­kot, és ültetni fogok az előttünk kivágott fa helyett másikat, de szomorú vagyok, hogy az új fa árnyát csak évek múltán fogják élvezni az embe­rek, és mindezt egy hozzá nem értő kezében pöfögő motoros láncfűrész pár másodperces meggondolatlan használata idézte elő. Mindezt csak azért írom, talán ezután a hivatal nagyobb odafigyelésre ösztökéli az embereit. Tisztelettel: Molnár László Kertvárosi hírek December 16-án tartotta első összejövetelét a hobbi-gyűjtő és csereklub a Féja Közösségi Házban, mely elsősorban ismerkedéssel, a szabadidőben vég­zett hasznos tevékenység megbeszélésével telt el. A tagok megegyeztek ab­ban, hogy minden l» map utolsó hétfői napján fognak találkozni, így legköze­lebb január 27-én. * Kertváros két családorvosa - dr-. Baumann Géza és dr. Ökrös Árpád - ar­ról tájékoztatott, hogy az influenza elleni ingyenes oltáshoz szükséges injek­ciót időben megkapták, s minden polgárnak, aki ezt igényelte - igényelni fogja - beadták, illetve beadják. * Az Idősek Klubja tavalyi utolsó összejövetelét december 20-án tartotta a Közösségi Házban, melyet jelenlétével megtisztelt Bártfainé Borz Gyöngyi, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájának vezetője és Balázs Éva, az Egyesített Szociális Intézmény vezetője is. Weisz Csabáné klubvezető kö­szöntője után id. Vízi István kért szót, aki miután megemlékezett a körükből eltávozottakról, saját költeményét olvasta fel, melyet egy korábbi „Ősszel is nyílik még virág" című pályázatra küldött be. A kölcsönös jókívánságok és ajándékok átadása után az összejövetel a klubtagok baráti beszélgetésével, s a konyha által készített ünnepi vacsora elfogyasztásával zárult. * Nyolc évvel ezelőtt indult az az esemény, mely december 21-én a déli órákban ismétlődött meg a Pala-tó Kassai úti partján és a tó vizében. Nyol­cadik karácsonyukat ünnepelték Kertvárosban, a Palatinusz-tó 3-4 fokos vi­zében a búvárok. A Lagoon és Tiburon Búvár Klub tagjai víz alatti kará­csonyfa-állításra érkeztek. A csaknem ötven búvár az ország különböző ré­szérőljött el e neves eseményre. Már a fenyőfadíszítés közben is jól átfáztak, de a 30 literes kannában lévő forró tea felmelegítette őket. Nagy Gábor búvároktatótól - aki többek között az esemény egyik szerve­zője volt - tudtuk meg, hogy ilyen időben maximum fél órát lehet eltölteni a víz alatt. A vállalkozó, vidám búvárok együtt indultak, kezükben a feldíszí­tett fával a tó mélyére. Az első búvár tíz perc elteltével jött a felszínre, aki el­mondta, hogy a víz alatti világban is tél van: az élőlények is dermedtek, a ha­lak mozgása lelassult, szinte kézzel meg lehet őket fogni. A rákok viszont harciasak, ha felzavarják, felkeltik őket. Azután sorban érkeztek vissza a víz alól a többiek is, akik jó meleg forralt borral kívántak egymásnak „búvársikerekben" boldog új évet, majd azzal búcsúztak, hogy jövőre újra itt találkoznak és együtt ünneplik a „Palatinusz búvár-karácsonyt". Közmeghallgatás December 16-án Dorogon a Polgármesteri Hivatalban az Észak-Dunán­túli Környezetvédelmi Felügyelőség (Győr) közmeghallgatást tartott a Do­rog-Esztergom Erőmű Kft. 2x5 MW-os gázturbinás blokk létesítésének kör­nyezetvédelmi engedélyeztetése tárgyában. Németh Ferencnétői, a Környezetvédelmi Felügyelőség munkatársától megtudtuk, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LlII.tv. 93.§(1) bekezdése értelmében „A felügyelőség a részletes környe­zeti kutatás-tanulmány benyújtása után köteles nyilvános tárgyalást (köz­meghallgatást) tartani". A nyilvános tárgyalás alkalmával a beruházás környezeti hatásaival kap­csolatos észrevételek megtételére van lehetőség, melyet az eljáró hatóság a döntéshozatalával érdemben köteles vizsgálni. A hatóság a törvényekben előírt módon járt el, és megküldte a környezeti hatástanulmányt a beruházással érintett önkormányzatoknak, hogy a hely­ben szokásos módon tegyék hozzáférhetővé az érdeklődők számára azt, har­minc napig. Az érintett önkormányzatok: Dorog, Esztergom, Tokodaltáró, Tát, Kesztölc, Csolnok, Leányvár és Sárisáp. A felügyelőség képviselője elmondta, hogy a beruházással kapcsolatban a megkeresett önkormányzatok részéről nem érkezett észrevétel, kivéve a Do­rogi Környezetvédelmi Egyesületet és a Kertvárosért Baráti Egyesület Kör­nyezetvédelmi Munkacsoportját. Ezután a Környezetvédelmi Felügyelőség megbízott előadója tájékoztat­ta a jelenlévőket, bogy a közmeghallgatásról jegyzőkönyvet készít, melynek másolatát megküldi mind a beruházónak, mind pedig a tervező-bonyolító­nak, valamint az eljárásban részt vett szakhatóságoknak és az érintett ön­kormányzatoknak, azzal a felhívással, hogy az önkormányzatok biztosítsák a jegyzőkönyv tartalmának nyilvánosságát. Útátadás Több mint kilenc hónapos - s ezt megelőzően több éves előkészítő - mun­ka után december 20-án került sor a 11-es és a 111-es utat összekötő - Doro­got elkerülő - út újabb szakaszának ünnepélyes átadására, mely 3,6 km hosszú, kétszer egysávos, s Kertvárosból a Zsidódi (Táti út) hídig tart. Ott csatlakozik a 11-es úthoz, ahol a Kenyérmezei-patak felett új híd épült. (A régit elbontották.) Ezzel ott egy új közlekedési csomópontot alakítottak ki. Az új út a kertvárosi körforgalmi csomóponttól a Határ útig közvilágítási lámpasorral,járdával, gyalogos vasúti átjáróval, vízelvezető árokkal, talajvé­dő falakkal van ellátva, s az út egész hosszában - kétoldalt - sövényeket, fa­csemetéket telepítettek, melyeket műanyag csővel vettek körül, így védik őket a vadrágás ellen. Az ünnepségen - miután Valenta Pál, a kivitelezést végző Betonút Rt. igazgatója jelentette a beruházás elkészültét - Hargitai József, a Nemzeti Autópálya vezérigazgató-helyettese „átadta" az új utat a Dobosi Tiva­darnak, a Megyei Közútkezelő Kht.-t képviselő ügyvezető igazgatónak. Tőle tudtuk meg, hogy ez a beruházás - melynek összegét a Széchenyi Plusz Gaz­daságélénkítő Program keretében nyertük el - 2,3 milliárd forintba került. Ez követően Markotai Sándor, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium főosztályvezetője mondott avatóbeszédet, s kitért arra, hogy ennek az útnak köszönhetően meggyorsulhat Budapest, Dorog, Esztergom és a Dunaka­nyar, valamint a Duna-menti ipartelepek forgalma. Ezután Tittmann János országgyűlési képviselő, Dorog polgármestere szólt az egybegyűltekhez. Beszédében kitért az út jelentőségére, mely nem­csak az ipari park s a térség szempontjából hasznos, hanem Dorog és Eszter­gom-kertváros számára környezetvédelmi okokból is igen jelentős. így lehe­tővé válik, hogy a két településen korlátozzák az átmenő forgalmat, s ezzel nagymértékben csökkentsék a közlekedés okozta levegőszennyeződést és zajártalmat. Az ünnepélyes átadást követően - Aranyi László színművész szavalata, valamint a nemzeti színű szalag átvágása után - a közlekedők birtokba ve­hették az új utat és megindulhatott a forgalom. Nagy Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom