Esztergom és Vidéke, 1996

1996-02-08 / 6. szám

...ADD MEG NEKÜNK MA! DE 100 FORINTÉRT, URAM?! — a 4. oldalon es VIDÉKE LAPUNK ÁRUSÍTÓ HELYEI: Gran Tours utazási iroda Árkád Dohánybolt (Rákóczi tér, Árkádos ház) Béke téri élelmiszerbolt Bánomi lakótelepi totózó Babits Mihály Városi Könyvtár Hírlap bolt (Piac Mai Üzletház) VIDEOTÉKA (Budai N. A.) SWMSSSSSSSSS^^ 1996. február 8. — 6. szám ücwoeowwcwweowwMwe^^ * POLGÁRI LAP * Ara: 29,50 Ft HATTYÚK TAVA avagy nászúton a téli Kis-Dunán (Foto Bánhidy) A térség polgármesterei február 9-én 14 órakor a Technika Há­zában regionális Millecentenáriumi Fórumot tartanak. A fórum célja az 1996. évi megyei, valamint országos ünnepségek részeként megszervezendő helyi rendezvények előkészítésével kap­csolatos feladatok egyeztetése, valamint a térségünkben jelenleg különálló, parciális jellegű ünnepi programok egymást erősítő le­hetőségeinek kialakítása. A máltaiak és a lazarusok jótékonysági estélyéről jelentjük Harmadízben rendezte meg jóté­konysági estélyét és farsangi bálját február 3-án a Bazilika alatti Prí­más Pincében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esztergom-Do­rogi Közös Szervezete és a Szent Lázár Alapítvány Esztergomi Szer­vezete. A két karitatív szervezet összefogásával szervezett bál ­Esztergom társasági életének egyik kiemelkedő eseményeként -, a vá­roskörnyék, a megye, sőt mondhat­juk, országos eseménnyé is vált. A jótékonysági estély szellemi fő­védnökségét dr. Paskai László bí­boros, prímás, az Esztergom-Bu­dapesti Egyházmegye érseke, dr. Deák Z. László, a Szent Lázár Lo­vagrend magyarországi nagyköve­te, Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke és Csoóri Sándor, a Magyarok Világ­szövetségének elnöke vállalta. További harminc világi és egy­házi személyiség vállalt fővédnök­séget e rendezvény felett. Közülük - a teljesség igénye nélkül - csak néhányat sorolhatunk fel: dr. Antall Józsefné, első szabadonválasztott miniszterelnökünk felesége, dr. Habsburg Ottó, az Európa Parla­ment tagja, dr. Dékány Vilmos se­gédpüspök, dr. Németh László, ér­seki titkár, dr. Bolberitz Pál, a Mál­tai Rend tagja, dr. Giczy György, a KDNP és dr. Orbán Viktor, a FI­DESZ Polgári Párt elnökei, dr. Ka­tona Tamás, Budapest I. kerületé­nek polgármestere, dr. WolfBrzos­ka, az Ehingeni Máltai Szere­tetszolgálat alelnöke. A fővédnö­kök között jegyezték dr. Kovács György Zoltánt, a Megyegyűlés el­nökét, dr. Könözsy Lászlót és dr. Tittmann Jánost, Esztergom, illet­ve Dorog polgármestereit, vala­mint dr. Haller Zoltán ország­gyűlési képviselőt is. (Folytatás a 3. oldalon) Február l-jén a képviselő-testület a város 1996. évi költségvetésének tárgyalásával kezdte ülését. —Nehéz költségvetés munkálatait kezdtük meg - mondta dr. Könözsy László polgármester bevezetőjében, majd a következőkkel folytatta: — A költségvetési törvény alapján megállapítható, hogy az önkormány­zatok 1996. évre szóló költségvetési és pénzügyi szabályozása alapvetően nem változott. Továbbra is a forr ások nagysága határozza meg a kiadások lehetséges mértékét. 1996-ban a normatív állami hozzá­járulás kevesebb lesz, mint az előző évben. Csak feladathoz, illetve az ál­landó népességszámhoz kötött nor­matívák maradtak a törvényben. Az államháztartási reform részeként be­vezetett kincstári rendszer hatására lényegesen kevesebb szabad pénzesz­közzel rendelkezhetünk, ennek követ­keztében a rövidtávú lekötések terve­zésére kevesebb lehetőség adódik. To­vábbi bizonytalanságot jelentenek a források tervezésénél a február 20-a körül megjelenő pénzügyminiszteri és belügyminiszteri rendeletek. A prognosztizált bevételek önkor­mányzati szinten 2,1 milliárd forintot lesznek ki. A kiadások számbavétele után mintegy 510 millió forintos for­ráshiány jelentkezett. Tudomásul kell venni, hogy további szigorítások vár­hatók, és mindenkinek engednie kell az igényeiből. A képviselő-testület szakbizottsá­gai megtárgyalták a költségvetést, de az általuk javasolt módosítások csak nincs lehetőség. A nem kötelező fel­adatok csak a 95-ös szinten finanszí­rozhatók. Számszerűen: az iparűzési adóból és vagyonértékesítésből mint­egy 156 millió Ft többletbevétel ter­vezhető, míg a kiadásoknál, a polgár­mester által megadott sarokszámok esetén, 256 millió Ft csökkenés érhe­tő el. így fentmaradna ugyan 98,8 millió Ft hiány, de ennek ellenére a polgármester kölcsön felvételét nem javasolja. Ülésezett a képviselő-testület kis mértékben csökkentették a félmil­liárdos hiányt. Dr. Könözsy László polgármester­a pénzügyi bizottság véleményét is figyelembe véve - módosítási javasla­tot készített a bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére, a költségve­tés egyensúlyba hozatalára. A javaslat szerint az alapvető mű­ködést hiánytalanul biztosítani, a leg­szükségesebb beruházásokat pedig folytatni kell, de újabbak indítására Vitaindító beszédét dr. Könözsy László azzal zárta, hogy a költségve­tés tárgyalása hosszú iterációs folya­matnak ígérkezik. „Nem játszhatunk kiszorítósdit!" - mondotta. Ezen az ülésen meg kell határozni azt a reális ütemtervet, amelyet követve elfogad­ható költségvetést tud készíteni a kép­viselő-testület. A hozzászólások sorát Reményi An­tal, a Részönkormányzat elnöke kezdte. A kertvárosi laktanyákban lé­vő 59 lakás felújításáért, a terület köz­művesítéséért emelt szót. Török József képviselő a Szentta­más-hegy közművesítésének folyta­tását sürgette, egyúttal felajánlotta, hogy a költségek csökkentésére társa­dalmi munkát szervez. Dr. Magyarsóky Ferenc, az ESZB elnöke felhívta a figyelmet az általá­nosan tapasztalható elszegényedésre. Elmondta, hogy az önkormányzathoz egyre többen fordulnak különböző tá­mogatásokért, melyek finanszírozása nagy gondot jelent. Szendi Ferenc képviselő a kertvá­rosi polgárőrség támogatásának fon­tosságát emelte ki. Sipos Imre képviselő elmondta, hogy az intézmények költségvetésük tervezésénél figyelembe vették a ne­héz gazdasági helyzetet, a fenntartá­son kívül semmit sem kértek, tarta­lékokkal nem számoltak. Még sok a bizonytalanság a jogi szabályozásban is. Ajánlotta, hogy az Oktatási Bizott­ság végezzen tételes felülvizsgálatot, és készítsen javaslatot a testület szá­mára. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom