Esztergom és Vidéke, 1996

1996-05-09 / 19. szám

4 Esztergom és Vidéke 1996. m^jus 9. • •A 'AflAim-AMW­»tuuLAJLAJUL^LAJULtJuuiM^^ ISKOLÁRÓL ISKOLÁRA MAJALIS Diákszínjátszók a Művészek terén (Foto Bánhidy) „Gyors híre szalad e csudának..." A címadó idézet Arany János Az ünneprontók című verséből való, s azért pont ebből, mert e verssel nyert aranyérmet Hámos László, a Hell szakközépiskola 5. osztályos tanulója az elmúlt hét végén egy rangos orszá­gos versenyen. A színhely Keszthely volt, ahol május 2-án kezdődtek az idei országos középiskolás napok. A versmondók megmérettetésének zsű­rije - élén Bánffy György színmű­vésszel - a népes mezőnyből az esztergomi fiú teljesítményét értékel­te a legjobbnak. Hámos László Varga Péter tanít­ványa, tagja a Hell Színpadnak, amelynek az idén ez már a második országos sikere. Varga Péter, úgy tű­nik, nemcsak megszeretteti tanulóival az irodalmat, de évről-évre komoly sikereket könyvelhet el. Az elmúlt hat évben - mióta e csoport működik ­négy aranyérmet szereztek fiai orszá­gos versmondó vetélkedőkön. A volt tanítványok közül többen már profi színészek: Sághy Tamás és Fandl Fe­renc a kecskeméti színház tagja, Mol­nár Tamás a József Attila Színház művésze, Szentessy Attila pedig most végzi színészi tanulmányait Goór Nagy Mária tanodájában. „De vége szakadni mikor fog, ugyan?..." - kérdi Arany az említett versben, ó a táncra, a vígalomra érti, én a sikersorozatra. Reméljük, ez utóbbi egyhamar nem fog megsza­kadni. Garancia erre a tanár úr szak­értelme, elhivatottsága, valamint a fiúk lelkesedése és tehetsége. (SzáBa) Műszaki szakközépiskoláink német kapcsolata Egy hetet töltött városunkban a hanaui Ludwig Geissler Schule huszonhét diákja és három tanára: Freddi Boots, Hans Fries és Friedel Goldacker. A kétezerhatszáz diákot oktató intézmény európai minősítéssel rendelke­zik, és azzal, hogy együttműködést ajánlott fel a Bottyán-, valamint az Ipari Szakmunkásképző és Gépgyártástechnológiai szakközépiskolának, tulajdon­képpen európai mércét kínált fel számukra. A hanaui Európa Napok keretében - márciusban - a két esztergomi iskola diák- és tanár küldöttsége már megismerkedhetett a kinti körülményekkel, most a németországiak gyűjtöttek tapasztalatokat Esztergomban. E „gyűjtés" sikerét biztosítandó, itteni kísérő­ik: Sinkó Gyula igazgató, Szenes Lajos igazgatóhelyettes, Holl József tanár, Gergely László igazgató, dr. Gyurász Ferencné tanár voltak segítségükre. A Bottyán diáknapok és a budapesti, dunakanyari kirándulások alatt újabb barátságok kötődtek, s az iskolák között kialakult hivatalos kapcsolat is tovább erősödött. (PJ.) Tanárhangverseny A Zenede kamaratermében sokan csak állóhelyhez jutottak a tanárok tavaszi hangversenyén. Mind a 11 műsorszám - hangszerszólók, duet­tek és triók - nagy sikert aratott. A koncertező tanárok: Simon Ferenc (klarinét), Rozsár Brigitta (zongora), Papp Zsoltné (gitár), Udvardyné Pásztor Ágnes (fuvola), Baranyai Irén (cselló), Reményi József (zongora), Reményi László (trombita), Frank Éva (fuvola), Hornicsámé Lugosi Gabriella (ütőhangszer), Pásztóiné Nádudvary Erika (hegedű), Táky Im­réné (zongora), Hornicsár Tihamér (hegedű), Marosi Miklós (zongora), Kovács Andrea (zongora) voltak. A műsort Hornicsár Tihamér vezette. „Általad nyert szép hazát..' Ezzel az idézettel nyitották meg idén a hagyományos József Attila Napokat a Bánomban lévő iskolában. Rendhagyó módon, - már a két napos rendezvénysorozat előtti napon - megnyitóra készülődtek. Sándor Anita fafaragónak, az iskola volt diák­jának kiállítására gyűltek össze az ér­deklődők. Kedves köszöntő műsor, meghatott szavak és a rácsodálkozás csendes áhitata után izgatott készülő­dés zaja töltötte meg az iskola auláját. Előzetes feladatok megfejtése után jöttek történelmi játszóházba a játékra jelentkezett törzsek tagjai. Hamarosan készült az íj, a tegez, a tarsolylemez, a szőttes és sok más hasonló „gyönyörűség" a másnapi történelmi játékhoz. A hivatalos megnyitót jelentő, ünnepi, József Attiláról szóló műsor után megperdült a dob. A táltos regö­lése hívta játékba a törzseket, akik a közeli szép vidéken keltek útra a Cso­daszarvas vagy a Turul útvonalán. „Etelközben" megkapták az útra­valót, aztán elindultak a „Dnyeszter partjára" ahol nyelvrokonságunk emlékeivel foglalkoztak. Útközben besenyők csaptak le rájuk, majd a „Kárpátokerdeiben" medvék támad­ták meg őket. Saját készítésű fegyve­reiknek itt vehették hasznát. A „hágókon" (Vereckei, Tatár-Borgói, Ojtozi szoros) ügyességük mentette meg őket Álmos halálhírét egy hírnök hoz­ta, aki arra kérte a honfoglalókat ha­gyományaik megőrzésére meséljék el, írják le törzsük eredetének mondá­ját. (Előzetes feladat alapján!) „Ópusztaszeren" Árpád, akündü várta őket aki Kusid segítségével el­mesélte a beérkező törzseknek: ho­gyan szereztek egy fehér lóért új hazát a menekülőknek. Játék és tisztelgés - vidámság és ismeretek gyarapítása. A diákok és nevelőik ily módon emlékeztek né­pünk sorsfordító napjaira. A gyerekek vidámsága, lelkese­dése tette emlékezetessé a történelmi játék óráit (Párkányi barátaink, a test­vér magyar alapiskola tanulói is ér­deklődve járták végig a Honfoglalás útját.) Áz első nap kiemelkedő esemé­nye mellett számtalan - az elmúlt évekhez hasonló - rendezvény zajlott még ezen a napon. Szaktárgyi verse­nyek, IQ teszt Szerencsekerék... Dél­után pedig a helytörténetisek hagyományos kiselőadás sorozata következett A második napon, míg az alsó tagozatosak a történelmi játékon vet­tek részt addig a felsősök sportverse­nyei zajlottak. Kosár-, kézi- és zsinórlabda, „utcai"- és gombfoci bajnokság. Az 5. és 6. osztályosok jó része számháborúzni ment a hegyekbe. Aztán déltájban a második nap hagyományos attrakciója: a tanár-di­ák meccsek zajlottak. A József Attila napok hagyomá­nyos záróakkordja a második nap dél­utánján a színjátszó csoportok előadásai voltak. A 3. osztályos drá­mapedagógiások a Tücsök és a han­gya c. verses feldolgozáson kívül egy vidám, abszurd mesejátékot játszottak­nagy sikerrel. A Sziporka együttes a Fehér ló monda feldolgozásával tisztel­gett az évfordulóra. A Maskarások .ki­sebbjei" egy mesejáték részletét adták elő, a 8. osztályosok pedig egy igazi kamaszdarabbal remekeltek. Az iskola névadójának sorai hí­ven összegzik a többnapos rendez­vénysorozat célját Jó szóval is oktasd, játszani is engedd... Szép, komoly fiadat!..." A sokféle színes program és ver­seny résztvevőit és győzteseit gaz­dagon tudtuk jutalmazni Köszön­hető ez Cserép Attilának, a Cserép és Társa egyik tulajdonosának, aki több, mint tízezer FL értékben tá­mogatta volt iskolája rendezvé­nyét. M.I. In memóriám B.O. „ítéld meg Uram, az engem ítélőket, és harcolj az ellenem harcolókkal!" Ezzel a gondolattal kezdődik a 34. zsoltár, és - bár hantodon már lassan ülepedik a föld - még mindig nem tudok, nem tudunk szó nélkül elmenni a zsoltáros könyörgése mellett. Mert ítéltünk és ítélkeztünk fölötted, és talán nem harcoltunk az ellened harcolókkal. Pedig lehet hogy csak egy kicsit jobban kellett volna figyelnünk rád, talán csak szeretnünk kellett volna egy kicsit még jobban! Segítségért kiáltottál valahonnan a mélységből, és mi nem hallottuk meg rejtett kiáltásodat Most pedig, amikor már késő, lelkünk hervadha­tatlan koszorúja őrzi emlékedet aki intés vagy mindnyájunk számára. Intés, hogy lássuk mind, osztálytársak, tanárok, barátok és testvérek: látjátok, ennyi az élet. Miközben végső búcsút vettünk tőled, azért imádkoztunk, hogy Isten boldogabb öröklétre támasszon fel az utolsó napon, mint amennyi marok­nyi földi életedben sorsodul jutott Együtt könyörögtünk a zsoltárossal: „Kelj fel Uram, hogy megsegíts, és mondd lelkemnek: Én vagyok üdvösséged!" V.P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom