Esztergom és Vidéke, 1996

1996-05-09 / 19. szám

1996. március 14. Esztergom és Vidéke 157 Szeptemberben ehingeni és esztergomi üzletemberek találkoznak A testvérvárosi kapcsolatok eddig többnyire kulturális, művészeti, diák, és sport találkozókból álltak, de egyre inkább felmerül az igény a gazdasági élet szereplőinek megismerkedésére is. Az Eh ing en - Eszterg om Baráti Társaság vezetői elérkezettnek látták az időt, hogy térségünk gyártói, kéz­művesei, iparművészei bemutassák termékeiket német partnereiknek. Hans Krieger ehingeni főpolgár­mester javaslattal fordult dr. Könözsy László hoz, hogy ez év szeptemberében Ehingenben kiállításon és konferencián mutatkozzanak be az Esztergomban és környékén működő cégek. Anémetvál­lalkozók 1997-ben az V. Esztergomi Pünkösdi Kiállításon és Vásáron viszo­noznák a látogatást Pénteken reggel a Városáházán ez ügyben találkoztak a térség önkor­mányzatainak, a Kereskedelmi és Ipar­kamarának, a Kézműves Kamarának, az Ipartestületnek, az Esztergom-Do­rog Térségi Gazdasági Társulatnak és a baráti társaságnak a képviselői. Kö­nözsy László polgármester vezetésé­vel megbeszélték azt a tervezetet amit Gyöngyös Antal és Szénássy János gazdasági szakemberek készítettek. El­határozták, hogy a konferenciákon, elő­adásokon és termékbemutatókon ismertetik térségünk gazdasági kínála­tát Polgármesterünk a május végi pün­kösdi vásárra meghívja Hans Kriegert, hogy láthassa adottságainkat, s hogy megbeszélhessék a szervezés további menetét Már most nyilvánvaló azon­ban, hogy a tervek megvalósítása csakis a társas és egyéni vállalkozók közreműködésével sikerülhet. A gaz­dasági kamarák, a munkaadói érdek­védelmi szervezetek, a civil szerveződések feladata, hogy mozgó­sítsák erre térségünk legjobbjait. (OS.) VÁROSNAPLÓ „Foglaljon hont a csemete!" Main-Kinzig küldöttsége a Városházán A testvérmegyék kapcsolata révén a hétvégi német nemzetiségi fesztiválra több vendég is érkezett. Helmut Hotz, Bert-Rüdiger Förster és Anton Straub, a main-kin­zigi járás képviselői Bérezés József csolnoki polgármester, a Megye­gyúlés Nemzetiségi Bizottságának elnöke, valamint Kárpáti Edit és E. Nagy Lajos kíséretében szombaton délután látogattak el városunk­ba A Városházán dr. Könözsy László polgármester, Juhász Albin képviselő és Krammerné Hampl Zsuzsanna, a német kisebbségi ön­kormányzat tagja fogadták a vendégeket. A millecentenárium sok embert megmozgatott hazánkban, így a környe­zetvédőket is. A fenti címmel például az Országos Széchenyi Kör fordult tagjaihoz és mindazokhoz, akik üde lombokat szeretnének látni környezetük­ben. A Független Ökológiai Központ pedig pályázatot írt ki a városok és községek parkosítására, őshonos magyar fák és cserjék ültetésére. Ez utóbbi lehetőséget lakossági kezdeményezésre a Polgármesteri Hivatal is megpályázta, és 45 ezer forint összegű támogatást nyert el fásításra. A pénzből 48 db értékes facsemetét vettek: hársakat kőris-, juhar- és tölgyfákat, valamint vadcseresznyét. A fák a Bánomi lakótelepre, kerültek. Az ültetéshez a gödröket a közhasznú munkán dolgozók ásták ki, a termőföldet a Rumpold adta, az ültetést pedig a Dobó gimnázium és a József Attila Alt alános Iskola diákjai és tanárai végezték el. Reméljük, a két iskola tanulói magukénak érzik e parkot s vigyázni fognak az általuk elültetett értékes fákra! A Széchenyi Kör felhívása sem maradt visszhang nélkül. Németh Mária nyugdíjas tanárnő - a népszerű Mara néni, aki oly sokat fáradozik városunkért - felkereste a Városháza illetékeseit hogy ő is szeretne fát ültetni. A város által vásárolt facsemeték már mind földbe kerültek, de Hangya Attila, egy lelkes vállalkozó segített megvásárolta a szükséges fát. S így most több esztergomi lakos összefogásával földbe került a fehér fűz, (azóta is lelkesen locsolja Németh Mária és Klincsok Elvira,) tisztelgésként a honfoglaló ősök emléke előtt, s hirdetve, hogy Esztergomnak nemcsak rombolói, csúfítói, szemetelői vannak, de szépítői is. „Fogadó a Jó Inashoz' Hétfőn délelőtt azokat a német és magyar vendégeket köszöntöt­ték a Kolping Szakoktatási Intézet­ben, akik a fogadó a Jó Inashoz" étterem megnyitásának ünnepélyé­re érkeztek. A Sebedovszky János által vezetett tanvendéglőben ­amelyet 35 diák üzemeltett - ava­tóbeszédet Jozef Hosp atya, az augsburgi Kolping-egyesület egy­házi vezetője mondott. Kottler Miklósné igazgató köszöntötte a megjelenteket, köztük dr. Amon György alpolgármestert és Mohos Lászlót, a Kolping Országos Mű­velődési Alapítvány ügyvezető igazgatóját A vendégek között ott volt Lang György, a Magyar Kolping Szövetség országos titkára is, vala­mint azok a képzőművészek, akik most alkotásaikat kiállították: Kre­ivich Gyula, Takács Gyuláné, Kán­tor János, Tamási Péter, Bangó Miklós, id. Kottler Miklós, Erdélyi János, Martinék József, Hegedűs Júlia, Székely Gábor. Kottler Miklósné iskolaigazga­tó a megnyitó perceiben mondta: - Uj lehetőség és új feladat az iskola életében az étterem működ­tetése. Azért új lehetőség, mert a nálunk tanuló diákok egy új gya­korló területtel gazdagodnak, bő­vítve ezzel a már meglévő műhelyeinket és új feladat, hiszen várja a város és környékének kül­földi és hazai vendégeit. Itt szeretnék köszönetet mondani az augsburgi központ vezetőjének, Joachim Lehmann úrnak és munka­társának, Werner Mortitz úrnak az étterem kialakításához nyújtott segít­ségükért továbbá a német Nemzet­közi Kolping Szövegség Szociális és Fejlesztési Segítő Egyesületének az anyagi támogatásért Köszönöm to­vábbá az esztergomi művészeknek azt, hogy az iskolát megaj ándékozták alkotásaikkal, hogy mint egy állandó galéria, még szebb és esztétikusabb környezetben fogadja vendégeit Az étterem a Petőfi Sándor utca 22. szám alatt - az intézetben - nem­csak a diákok, hanem a nagyközön­ség rendelkezésére is áll. Olcsó ételekkel váiják a nyugdíjasokat (P-) A Memory Band az esztergomi estben Az éttermi bejáratnál dr. Etter Ödön, Horváth Kálmán, Jozep Hosp, Kottler Miklósné, dr. Amon György, Lang György

Next

/
Oldalképek
Tartalom