Esztergom és Vidéke, 1996

1996-01-04 / 1. szám

4 Esztergom és Vidéke 1996. január 11. Becket Szent Tamás cmlckeztünk A budapesti Lánchíd Kör tagjai december 29-én, Becket Szent Tamás canterbury-i érsek mártírhalálának 825. évfordulóján különbusszal Esz­tergomba látogattak, A Z. ZeSke Pál tiszteletbeli elnök vezette népes cso­portot Szent Tamás hegyén Cséfalvay Pál kanonok és dr. Horváth István múzeumigazgató fogadta délelőtt 11 órakor. A kápolnában celebrált em­lékmisét követően Cséfalvay Pál Becket Tamás vértanúságáról, Hor­váth István a történelmi hely legújabb régészeti kutatásainak eredményéről tájékoztatta a vendégeket (A Balassa Bálint Múzeum régészei az utóbbi években, három méteres mélységben megtalálták a Becket Szent Tamás tiszteletére emelt XII. szd-i prépost­ság két méter vastag alapfalait - a Szerk.) A Lánchíd Kör tagjai ezután a Prímási Palota falán megkoszorúzták Mindszenty József hercegprímás em­léktábláját A koszorút Zeőke Pál, Komárom-Esztergom megye utolsó főispánja helyezte el, akit a megszál­ló szovjet hatóságok 1947-ben távo­lítottak el beosztásából. A budapesti vendégek többsé­ge a nap további részét is Eszter­gomban töltötte, és részt vettek a Rudnay Sándor Kulturális és Vá­rosvédő Egyesület által szervezett délutáni megemlékezésen is. - koditek ­* * * Délután három órakor imádsá­gos megemlékezés volt a Szent Ta­más kápolnánál, melyen részt vett dr. Paskai László bíboros, prímás­érsek, Christopher Long, Nagy­Britannia nagykövete, Dennys Mos, a canterbury-i érsek küldötte, a me­gye, a város vezető személyiségei és sokan mások. A megemlékezés végén a díszvendégek egy-egy mé­csest helyeztek el a kápolnában. A Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola dísztermét zsú­folásig megtöltötték az emlékülésre érkezett résztvevők, akiket Kápol­nai Dezső, az egyesület elnöke kö­szöntött. Emlékezett a tavalyi ünnepségre, és bejelentette, hogy a mostani program zenei bemutatóval bővül. Becket Szent Tamás életét több film megörökítette, így azl950­ben készült az Elliot drámára épülő Gyilkosság a kolostorban című mű, az új Európa felépítésében, (...) hogy a mi közös Európánk története az üdvösség és a boldogulás törté­netévé váljék, hogy Európa föld­rajzi területe egy olyan közös házzá váljon, melyben testvérként min­denki örvendhet az igazságnak és a békének. Plébániánk közössége nevében mély tisztelettel köszöntöm Paskai melynek zenéjét a magyar szárma­zású Lajt ha László szerezte. A szerző életművét Tóth Sándor József Attila­díjas költő ismertette, majd felhang­zott a IL Trio zenéje. Olasz Margit (hárfa), a Magyar Honvédség Központi Zenekarának tagja, Miskolci Anita (cselló) és So­mogyvári Csilla (fuvola), a Magyar Állami Operaház szólistái nagy si­kerrel adták elő Lajtha zeneművét, amely a szakértők szerint magyar­országi ősbemutató is egyben. DonAttilio, a padovai Szent Ist­ván Plébánia közösségének üzene­tét hozta: „Nekünk keresztényeknek a Gondviselés ajándékának követ­keztében hatalmas feladatunk van László bíboros urat, az anglikán egy­ház prímásának képviselőjét, a buda­pesti brit nagykövet urat, Esztergom város polgárait, polgármester urat és különösképpen a Szent Anna Plébánia jelenlévő híveit. (...) Közösségünk min­den tagja szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy testvérkapcsolatunk tanulságté­tele növelje a mindannyiunk számára oly kedves Európa jövőjéhez fűzött re­ményeket. Valóban igaz, hogy Krisztus szeretete örökké termékeny: tegnap Szent István király, ma Becket Tamás személyén, holnap pedig talán éppen a mi testvérkapcsolatunkon keresztül. Testvéri szeretettel kívánok mindannyi­uknak boldog, sikeres 1996-os eszten­dőt." Az olaszul elhangzottakat dr. Kiss-Rigó László teológiai tanár fordította, miként George Cantaur anglikán prímás, canterbury-i érsek levelét is, melyet Dennys Mos olva­sott fel angolul: „Végtelen öröm számomra, hogy azon napon küldhetem üdvöz­lő köszöntésemet, amikor Önök Esztergomban, Magyarországon, mi pedig a canterbury-i székes­egyházban ünnepeljük Becket Szent Tamás emlékét és példaadá­sát. A kontinentális Európa külön­böző végeiről eggyé válunk közös imánkban. Magyarország és Nagy-Britan­nia egyaránt közös örököse az eu­rópai kereszténység nagy hagyo­mányának, mely létrehozott és táp­lált bennünket. Ilyen szellemben adunk hálát Istennek Szent Tamás önzetlen elkötelezettségéért, kö­szönjük meg Istennek hitünket, és a remény jegyében újra elkötelezzük magunkat hitünk kihívásaival szemben. Biztosítom Önöket imá­imról, és szívből küldöm jókívánsá­gaimat." Christopher Long nagykövet magyarul elmondott köszöntőjében a XII. századi időkre utalt, mikor a nagyobb fizikai távolság ellenére közelebb állt egymáshoz Magyar­ország és Nagy-Britannia. Köze­lednie kell ismét a két népnek, miként repülővel is néhány órányi­ra vagyunk csupán egymástól. Dr. Paskai László prímás mon­dott zárszót, kiemelve az egyesület szerepét a keresztény értékek megőr­zésében. Elmondotta, hogy Eszter­gom lakossága ma is ragaszkodik történelméhez, s azoknak az emléké­hez, akik ennek a hősi múltnak cse­lekvő részesei voltak. „Minden jószándékú erőfeszítésünket kísér­je Isten áldása!" - zárta az egész délutánt betöltő emlékülést a bíboros. (Pálos) Új év, új áremelések Az új év első napján jelentősen emelkedtek az egyes áruk és szolgáltatások árai. - Literenként átlagosan 11 fo­rinttal drágábban tankolhatunk a MOL kútjainál. A 9l-es oktánszá­mú benzin 111,90, a 92-es 119,90, a 95-ös 114,90, a 98-as pedig 121,90 Ft-ba kerül. A gázolaj és a HTO ára egyaránt 101,90 forintra emelkedett. Átlagosan 25 %-kal dárgábban köthető ezután a kötele­ző gépjármű-felelősségbiztosítás. - A fogyasztási adó növekedé­sével magyarázható az egyes élve­zeti cikkek - égetett szeszek, sörök, cigaretták - árának 15-20 %-os emelkedése. (Káros szenvedélye­ink ezután méginkább luxusnak számítanak.) - A MA V is megemelte tarifáit: az árufuvarozás 30, a személyszál­lítás 17,5 %-kal kerül többe, a tanu­lók kedvezménye pedig 75-ről 70 %-ra csökken. Emelkednek a távol­sági autóbusz-utazás költségei is: átlagosan 22 %-kal kell többet fi­zetnünk. Esztergomból Budapestre ezentúl autóbusszal 238 forintért, vasúton pedig 226 forintért utazha­tunk. Megdrágult az Esztergom és Párkány között közlekedő kompha­jó díjszabása: gyalogosan 160 fo­rintba, autóval 480 forintba kerül oda-vissza egy bevásárló út. - A MATAV Rt. szintén meg­emelte telefontarifáit. A helyi be­szélgetésekért 26,6 %, a távolsági hívásokért 20,4 %-kal kell többet fizetnünk ezután. - A postai díjak átlagosan 21 %-kal emelkedtek. A helyi szab­ványlevelekre ezentúl 16, a távolsá­giakra pedig 24 forintos bélyeget kell ragasztanunk. A csomagküldés 40 %-kal lesz drágább, 50 %-kal emelkedik a távirat díjtétele, az expresszdíj pedig duplája lesz az eddiginek. - A televíziónkat ezután havi 530 forintért nézhetjük. A víz- és csatornadíj sem lesz olcsóbb: az előbbi 25, az utóbbi 30 forinttal emelkedik köbméterenként. A felsorolt áremelések mellett szinte eltörpül a nyugdíjak 12 %-os emelése. Január elsejétől az öregsé­gi nyugdíjak legkisebb összege 9600 Ft lesz, az özvegyi járulékmi­nimuma 8710 Ft-ra emelkedik. (Hogy ezekből az összegekből ho­gyan lehet megélni, arról nem szól­nak a rendeletalkotók.) A januárra esedékes emelést kü­lön postázzák, az emelt összegű nyugdíjakat februártól kézbesítik. Júliustól újabb 3 %-kal emelik a nyugdíjasok pénzét. (Bárcsak az egyes áruk és szolgáltatások árai­nak emelkedése is ilyen szerény mértékű maradna!) Következő számunkban az ár­emelések újabb részleteivel szolgá­lunk Kedves Olvasóinknak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom