Esztergom és Vidéke, 1995

1995-03-16 / 11. szám

4 // IDOLAPOZO ESZTERGÁM és EDÉK! A szamárhegyi áldozatok emlékkeresztje A második világháború befejzése óta fél évszázad múlt el. Az évforduló egy­re több túlélőben kelt vágyat, hogy hangot adjon az eddig talán kény­szerűen magába fojtott emlékek felidé­zésének, azok másokkal való megosz­tásának. Érdekfeszítő emlékiratok, ese­ménydús hadinaplók látnak napvilá­got. Nem rendelkezem a memoárírók tollával, sem a hadtörténészek adattá­rával, nem ismertem a háború kulisz­szatitkait, sem az események összefüg­géseit. De napról napra bennük voltam, a háború utolsó szakaszát Esztergom­ban éltem át. Biztosan vagyunk még, bár egyre kevesebben, akik a fél évszá­zada történtek felidézésével, az akkori mindennapok viszontagságait, sokszor tragédiáit újra átélve, megnyugvást ta­lálunk a mához, egyben kegyelettel ál­dozva a város katona- és polgári áldo­zatai emlékének. Emlékszilánkokat gyűjtöttem, s nem törekedtem logikai rendszerre, sem időrendiségre: a mából nézve mindez már egybeolvad, aprósá­gok és sorsdöntőek... 1945-ben Esztergom majd három hónapig közvetlen háborúban élt: 1944 karácsonyán, amikor a Vörös Hadsereg megszállta, frontváros lett, majd már­cius végéig ostromlott vár volt. Túlol­dalt, majdnem Komáromig az oroszok voltak, közvetlenül lőhették a várost. A Duna hidjai felrobbantva. A front a Bú­bánati völgyön^ át a Vaskapu-Strázsa­hegy-Dorog-Csolnok vonalában húzó­dott. A térképen, mint egy keletre me­redő lándzsahegy, úgy ékelődött be a város a nagy ellenséges tengerbe. A hátországgal csak egy szűk sávon át, a táti úton lehetett a kapcsolatot tartani, ezen jött az utánpótlás, a lőszer, az éle­lem - ha jött. Az utat ugyanis a Strázsa­hegytől be lehetett látni és lőni. Bár védekezésül kilométereken keresztül kerítés (nádból, fából) szegélyezte, de a szállítás így is sok - köztük esztergo­mi kirendelt fuvaros - áldozattal járt. Amikor 1945. február közepén Buda felől elhallgatott az ágyúdörgés - amit a Mány-Csabdi közti arcvonalon jól hallottunk - kivérzett és újra feltöltött alakulatunkat - a piliscsabai 101. sz. gépkocsizó vegyiharcos zászlóaljat ­gyalogmenetben - Esztergomba vezé­nyelték, egy német alakulat felváltásá­ra. Ekkor mái- túlnyomórészt magyar csapatok védték a várost. A táti ország­úton vonulva, a vizesárokban a befa­gyottjégből valami vascső állt ki. Szét­vertem körülötte a jeget, és egy orosz dobtáras géppisztolyt szedtem ki. Csu­pa rozsda volt, hetek óta állhatott a víz­ben, lötyögött minden alkatrésze. Ösz­tönösen meghúztam a billentyűt, és csak úgy szórta a sorozatot! Eszembe jutott a tisztiiskolán hallott mondás: a háborút nem az emberi, hanem a hadi­technikai fölény dönti el. (Az én ma­gyar- egyébként precíziós kidolgozású - géppisztolyom hetek óta fenyver­mesternél volt, mert nem bírta a tél, a rancsnok, és két tábori csendőrt mel­lém adva, megparancsolta a ruszin ka­tona előállítását, felkoncolással fenye­getve. Az óvóhelyen közöltem a tábori csendőrökkel, hogy a katona a Szamár­hegyen van, az arcvonalban; adok kí­sérőt, hozzák be... Úgy döntöttek, nem mennek érte... Ekkor döbbentek rá Pis­ta bácsiék, hogy halálos veszélybe so­dorták azt a kis ruszin katonát, aki szü­lőföldjétől távol tulajdonképpen Esz­tergomot védte - mindezt egy süldő mi­att. Egy jellemző epizód a háború utolsó hónapjában is uralkodó katonai menta­litásra: mivel várható volt, hogy alaku­latunk mint „vegyiharcos" nem kerül bevetésre, még Piliscsabán, az állo­máshelyünkön más, „rohamutász" ki­képzést is kaptunk. Most úgy vélte a parancsnokság, hogy a viszonylag csendesebb napokat továbbképzésre használják fel. A műszaki erődharc zá­róvizsgája a Lázkereszt-hegy és a Du­na közötti úgynevezett Nádler vendég­lő elfoglalása volt, melyet egy orosz szakasz tartott megszállva. A vizsga, a műszaki roham kiválóan sikerült: össz­tűz, falak berobbantása, kézigránátos támadás, lángszórók, a védők nem tud­tak ellenállni, az egész szakasz elpusz­tult. Az elrombolt erődítményt aztán ki kellett üríteni, mert az orosz vonalba ékelődve úgy sem lett volna tartható. Arcvonalunk különlegessége, hogy szinte biztonságosabb volt, mint a vá­roslakók élete. A Dunán való átlövések kevés veszteséget okoztak. A Csenkei­híd közelében lévő kis akácosban üteg­állásunk csak éjjel „üzemelt", a tüzérek nappalra elvonultak és a kovácspataki bányából tüzelő orosz aknavetők csak a megtévesztésül fatörzsekből felállí­támadás. A Csenkei-patak mocsaras völgyében húzódott vissza az utolsó két német tank, egyik vontatta a mási­kat, mert kevés volt az üzemanyaguk. De ottragadtak az ingoványban. Mi­előtt a támadók a hátukba kerültek vol­na, parancsot kaptunk a dunai állások kiürítésére, és a Szent János-patak mentén, a kápolnától a Dunáig foglal­tunk védőállást. Még sikerült a pilis­maróti vámnál lévő híd felrobbantását megakadályozni, azzal vezetve félre a német utászokat, hogy kint a terepen még csapataink vannak, de másnap hajnalban ki kellett üríteni a várost. Egy másik esztergomi zászlós bará­tommal utolsóként ketten ballagtunk végig a kihalt Széchenyi téren, még felköszönve az ablakból rémülten ki­bámuló Takács doktornak: Még visz­szaj övünk... Az ostrom utolsó mozzanataihoz tar­tozik, hogy március 21-én csak a város széléig hátráltunk. Esztergomban kör­körös védelmet terveztek, a várost erő­dítmény vette körül, a Szamárhegytől a dunai Szénrakodóig: kívül mély harckocsiárok (élnek-e még azok az esztergomiak, akik építették?) előtte és mögötte a város felé sűrű gyümölcsös, szőlő. Az elképzelés jó volt, csak mi éppen ellentétes irányba kény­szerültünk: előttünk, a város felé a sű­rűn fedett, beláthatatlan terep, mögöt­tünk a síkság és a mély árok. Védhe­tetlen vonal. Szakaszom a Duna és a táti út között, a vasút felé tovább szin­tén magyarok. Több órás feszült vára­kozás után a vasútállomás felől nagy csapat német katona tűnt fel, szétszórt csoportokban ballagtak, fegyverüket lóbálva. Ahogy az országúton túl, át­ugráltak árkainkon, hitetlenkedve néz­tük, hogy fegyverüket a mieinkre fog­Ötven éve történt E M L É K S Z I L Á N K O K.. fagy igénybevételét.) Ismerve az utánpótlási vonal veszé­lyeztetettségét, megértettük a hadtáp­főnök eligazítását: a szűkös ellátást önerőből egészítettük ki. O ezalatt nyilván a lakosságtól való vásárlást ér­tette, a legénység azonban a „zabrá­lást". Nem lehetett meggátolni, hogy szabadidejükben ne csak a városba menjenek, hanem a szentgyörgymezői határt kutassák fel, elrejtett élelmi­szerért. Egy alkalommal egy mély bombatölcsér fenekéről egy kis elásott hordót „mentettek" ki az oroszok elől, meggyleikével töltve. (Eszembe jut: amikor később Pozsonyon át vonul­tunk vissza, egy óriási pincegazdaság vezetője a bejáratnál állva, minden ka­tona kulacsát finom pálinkával töltötte meg...) Évekkel később apósomnál baráti körben érdekes beszélgetést folytat­tunk dr. Bády Pista bácsival, felidézve a háborús emlékeket. Az ostrom idején polgárőrség-félét alakítottak, a lakos­ság javait védendő (ki nem mondottan a harácsoló német katonák ellen). Ha valamely háznál idegen mozgást ész­leltek, riasztották az egész utcát és nagy zajjal elkergették a behatolót. Egy éjjel apósom udvarára hatolt be egy katona, hogy az ólból ellopja a sül­dőt. Észrevették, a lármára elmenekült, de ottmaradt a katonasapkája, beleírva a neve és alakulata. Másnap bevitték a városparancsnokságra, példás bünte­tést követelve, de úgy tudják, nem ke­rült elő a tettes. Itt vettem át a szót: egy hajnalon az akkori Vörös Kereszt kór­ház óvóhelyén lévő harcálláspontomon jelentették, hogy az éjjel egyik ruszin katonám, miközben egy gazdától egy süldőt akart lopni, de elzavarták, az ud­varon elhagyta a sapkáját. Mivel ez már nem zabrálás, hanem harácsolás­nak minősült, tudtam, hogy ez rögtön­ítélő eljárást jelent. Azonnal kivezé­nyeltem a szamárhegyi lövészárokba. Reggel kihallgatásra rendelt a várospa­tott ál-lövegeket lőtték. A Dunán át lö­völdözve sem okoztunk egymásnak sok kárt. A várost azonban a bányából rendszeresen aknázták, és minden éjjel megjelent a „Mari néninek" csúfolt re­pülőgép, két-két bombáját újra és újra ledobva jelentős károkat, sérüléseket okozva. A németeket zavarta, hogy a Vörös Hadsereg az északi oldalon majdnem Komáromig nyomult előre, és nagy el­lentámadást indított kelet felé. Ebbe alakulatunk is bekapcsolódott. Nem igen ismert, hogy a visszavonuló oro­szok hátában, Párkánynál sikeres dunai átkelés történt. A vár egyik ablakából figyeltük, ahogy a rohamcsónakok partra teszik a csapatokat, amelyek a partvédők ellenállását leküzdve, beha­tolnak a házak közé, majd később fel­tűntek a Garam felé menekülő oroszok, nyomukban a mieink. Az új arcvonal a Garam mentén alakult ki, föl egész Lé­váig. Ez volt az utolsó nagy, sikeres támadás, amelyben részt vettünk. Március 19-én éjszaka - a szokásos járőrözésemet végezve a Honvéd te­mető és a Búbánat-völgy között a Du­na-parton - a víz felől egyre erősödő morajlásra figyeltem fel. Hamarosan a sötét éjszakában még sötétebb rémár­nyak tűntek fel a vizén, a város felé úszva. Orosz hadihajók! Géppuskatűz­zel kísértük az útjukat, kopogott a pán­célzatuk, de rendületlenül haladtak, míg a Nagyhíd táján el nem tűntek. Másnap megtudtuk, hogy Tát fölött csapatokat tettek partra. Az volt a szó­beszéd, hogy egy büntető alakulat volt, azzal a paranccsal, hogy ha hídfőt léte­sítve elvágják az országutat és kitarta­nak, amíg a Vörös Hadsereg támadása odaér, kegyelmet kapnak. Ha nem, úgy elpusztulnak. Kitartottak... Mi pedig most már tudtuk, hogy ezek az ostrom utolsó napjai. Emlékezetem szerint már másnap, március 20-án a Szamár-hegy nyerge felé és attól délre megindult a nagy ják, akik feltartott kézzel másznak ki az árokból. Rádöbbentünk, hogy ezek orosz katonák, németnek öltözve. Nem volt mit tenni, mint a Duna-part bokro­sának a védelmében azonnal visszavo­nulni. Még egy nap a Malom-patak men­tén, a dorogi vízmű körzetében foglal­tunk állást, majd március 22-én ezt is ki kellett ürítenünk, és ezzel az utolsó magyar katonák is elhagyták Eszter­gom területét. Március 23-án az éjszakai bajóti harc után Nyergesújfalu fölötti domb­vonulaton húzódott az arcvonal, amit egy sebtiben összeállított „alarmbri­gád" védett, az állandó ágyúzás és lé­gitámadás tüzében. Innen még láttuk az esztergomi bazilika párába vesző kontúrját, szívszorongva gondolva az ottmaradtakra. De az is szívszorongató látvány volt, amikor a domb lábánál a szembeni erdőből óriási, több száz fős tömeg özönlött ki felénk! Ennek a tá­madásnak a kopár dombtetőn nem le­hetett ellenállni. És akkor a tömeg a domb lábánál elhúzódott a Duna léié: az a mogyorósbányai katlanból kitört utolsó magyar csapat volt. Zászlóal­junk maradéka, a parancsnoksággal együtt, ekkor esett fogságba Pcliföld­szentkereszten. A harcok utolsó epizódja a német szervezés óramű pontossága döbben­tett rá, még az utolsó végvonaglásában is. Március 26-ról 27-re forduló éjsza­ka a rádióegység német parancsnoka közölte, hogy adott jelre - teljes csend­ben - kiürítjük az arcvonalat és a Du­nán át kiszabadulunk a bekerítésből, csak néhány lövészt hagyva hátra, za­varó lövöldözéssel megtévesztendő az oroszokat. így is történt: pontos időbe­osztással, meghatározott várakozások­kal vonultunk le az országútig. A Pa­pírgyárnál elhaladva megrázó volt lát­nunk, hogy egy óriási, nyitott raktár tele volt síró, jajgató, mozgásképtelen sebesültekkel, akikről tudtuk, hogy nem lehet elszállítani őket, ismeretlen sorsukra hagyva ottmaradnak... Idegfe­szítő volt, ahogy nyilván pontos időbe­osztás szerint hol várakoztunk, hol si­etve vonultunk, de amikor a Lábatlan utáni részen a vasút áteresze alatt lero­hantunk a Duna-partra, abban a pilla­natban vágódtak oda a rohamcsónakok és beugrálva, már száguldottak is át a Dunán; állandó aknázás, bombázás közben, mintha csak gyakorlaton len­nénk. A túlpartról lefektetett csövű légvé­delmi ágyúk lőtték nögöttünk jobbra és balra pár száz méterre az országutat, feltartva a vörös csillagos tankok táma­dását. A„rocsóból" kiugrálva még nem döbbentünk rá, hogy megmentettük az életünket, de elvesztettük a hazánkat. Húsvét hétfőjén léptük át a német ha­tárt... Dr, Márkus Pál Tisztelt Ortutay úr! Egy pécsi ismerősöm mutatta meg lapjukat, s érdeklődéssel olvastam benne 1944-1945-ről szóló írásait. 1944 decemberében, mint lövegkezelő a garamkövesdi légvédelmi tüzér­csoportnál szolgáltam. Gerhardt Béla őrnagy úr - bátor és igaz magyar ember - volt a parancsnokunk. Minket az esztergomi Bazilika közelébe telepítetlek, ott állt légvédelmi lövegünk Szentgyörgymezőn. Tanúja voltam a december 8-i légitámadásnak, amikor az amerikai bombá­zók a Bazilikát és a vízivárosi templomot találták el - a Mária-Valéria Itítl helyett. Az őrnagy úr megtagadta a parancsot, hogy a lövegeket a várhegyre von­tassa fel. Célpont lennénk, s nemzeti kincseink a légitámadások áldozataivá válnának. - Fiúk, én ezt nem vállalom! - mondta, amikor a városi nyilasok vezetője fenyegetőzött. Valami cipész volt. Géppisztolyos legényekkel járt. Az egyik később itt, Pécsett párttitkár lett. Öreg ember vagyok, de fiatal legényként is sírtam, amikor a Bazilika megrongált kupoláját láttam. Az őrnagy úr meg is szidott: "Magytu" ember nem sír!" De egész nap szívta a cigarettát és káromkodott. A támadáskor a mi légvédelmi ágyúnk találta el az egyik amarikai bombá­zót. Önt ismeretlenül tisztelve egy magyar légvédelmi tüzér. Felhívás! 1945. március 21. - 1995. március 21. 1995. március 19-én (vasárnap) 10.30 órakor az Esztergom Barátainak Egyesülete a szamárhegyi harcokban elesett katonák keresztjénél emlék­ünnepséget rendez. Találkozás 10.30 órakor a Dunagyöngye Panzió (volt KISZ-tábor) bejá­ratánál, illetve az emlékkeresztnél. Kér jük az esztergomi polgárokat, egyesületünk tagjait, hogy a megem­lékezésen vegyenek részt. a Vezetőség nevében: Koditek Pál elnök

Next

/
Oldalképek
Tartalom