Esztergom és Vidéke, 1995

1995-01-05 / 1. szám

2 VÁROSHÁZI NAPLÓ Tudósít: PÁLOS IMRE (Folytatás az 1. oldalról) Dr. Könözsy László polgármester előterjesztésében megtárgyalták és jóváhagyták a Szabadidőközpont igazgatói állására kiírt pályázat szakmai, szakértői bizottságának összetételét. A bizottság tagjai: dr. Könözsy László, Bánhidy László, dr. Etter Ödön, Miavecz Jenő, Paál Anikó; delegált tagjai Völgyiné Putz Ilona és Kelemenné Pintér Zsuzsa szakszervezeti képviselők. (A pályázatot lapunk előző számá­ban közöltük, a beérkezési határidő január 15! - a Szerk.) Dr. Könözsy László előterjeszté­sében a képviselők megtárgyalták és elfogadták az önkormányzati bi­zottságok személyi összetételét. Pénzügyi Bizottság: dr. Berbik István (elnök), Gráff József, Szendi Ferenc (képviselők), dr. Mandák Imréné és Kipke Ferenc (külső ta­gok). Városfejlesztési Bizottság: dr. Et­ter Ödön (elnök), Juhász Albin, Lengyel Károly, Reményi Antal (képviselők), Juhász Ferenc, Nagy Tibor, Nyers Sándor (külső tagok). Oktatási Bizottság: Bánhidy László (elnök), Miavecz Jenő, Paál Anikó, Sipos Imre (képviselők), Meszes Balázs, Müllner Vilmosné, Sinkó Gyula (külső tagok). Egészségügyi és Szociális Bizott­ság: dr. Magyarsóki Ferenc (elnök), dr. Antalics Mihály, Berényi Vil­mos, Németh József (képviselők), Kőhalmi Ferencné, Galambosi La­josné, Schiller Kertész Tamás (kül­ső tagok). Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság: Csemusné Láposi Elza (elnök), Baranya István, Nádai Demeter, Török József, dr. Varga Győző (képviselők), Horváth Béla, Koditek Pál, Nagyfalusi Tibor, Roz­gonyi Miklós (külső tagok). A képviselő-testület közel két órás ülése dr. Könözsy László pol­gármester zárszavával és újévi jókí­vánságaival ért véget. * Gondoskodás az időskorúakról Esztergomban és Basaharcon az Idősek Otthonában gondoskodnak az önmaguk ellátására már csak részben, vagy teljesen képtelenek gondozásáról, ápolásáról. A kihasz­náltság száz százalékos. A szociális otthoni ellátásra a jelentkezőknek két-három évet is kell várni. Nap­közbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiénés szükségletek ki­elégítésére ad lehetőséget az Idősek Klubja. Az arra jogosultak szívesen használják, jelenleg huszonnyolc tagjuk van. A Gondozási Központ végzi a há­zi segítségnyújtást és étkeztetést. Erre rendszeresen százhúsz-száz­harminc személy számíthat. Dr. Könözsy László: MOST LETTEM IGAZÁN POLGÁRMESTER!* Tisztelt képviselő-testület, meghí­vott vendégeink! Kedves esztergomi polgárok! Mély megilletődöttséggel állok itt most Önök elé, hogy megköszönjem azt a bizalmat, mellyel újból polgár­mesterükké fogadtak. Most lettem igazán polgármester! Most volt egy megmérettetés, egy kihívás, amikor a nép szava döntött. Nagyon örülök, hogy Önök dönthet­tek közvetlenül. Karácsony hetében ez egy csodála­tos ajándék, de óriási felelősség is számomra. A közvetlen választás ré­vén azonban most egy olyan legiti­mitást nyertem, a képviselő-testület­tel együtt, amely hátteret biztosít szá­munkra, erőt, amivel lehet dolgozni, Esztergomért. Köszönöm az aláírásgyűjtők fára­dozását - zömük itt ül most köztünk -, őket külön köszöntöm, akik lehe­tővé tették jelölésemet; köszönöm a rám szavazók voksait, szülőhelyem, Szentgyörgymező népének, a Vízi­város, Szt. Tamás, Bánom, a Belvá­ros, Aranyhegy, Kertváros népének és minden esztergominak, az őslako­soknak és akik beköltözve váltak esztergomivá. Köszönöm azok kritikáját, akik nem rám adták szavazatukat, az Ő szavuk is csak új erőt ad nekem, és úgy szeretnék dolgozni, hogy az ő bizalmukat is megnyerjem. Négy évvel ezelőtt a képviselő-tes­tület szavazata juttatta nekem a pol­gármesteri széket. Akkor a felelősség súlyát az erősítette, hogy kivel, kik­kel együtt dolgozva fog menni a ren­geteg tennivaló, mely akkor még csak körvonalazódott. Elkezdtük a munkát. Tőlünk nyu­gatra, konszolidált gazdasági körül­mények között 6-8 évet adnak a kép­viselőknek, a polgármestereknek, hogy bizonyíthassanak. Nagyon rö­vid volt ez a négy év. Lassan csiszolódtunk össze a kép­viselőkkel, elsősorban a munkában. A végén talán elmondhatjuk, hogy nosztalgiával, jó barátsággal gondo­lunk ezekre az évekre és mint egy érettségiző osztály, talán találkozó­kat is tartunk majd. Munkánk eredményeit a város elé tártuk, mindvégig szem előtt dolgoz­tunk, és Esztergom polgárai, Önök úgy ítélték meg, hogy a régieknek, akik újra felvállalták a képviselősé­get, bizalmat szavaztak. A jelenlegi 23 képviselőből 11 a régi. Új négy év áll előttünk, friss erők­kel megerősítve indulunk az új négy évben. Programjaink széles ígéret­skálát ölelnek fel: mit és hogyan sze­retnénk megvalósítani. A legfontosabb teendőink: - Létbiztonságot mindenkinek! - További munkahelyekkel, - a lakáskérdés megoldásával, - a távhőrendszer ésszerűsítésé­vel, - a földből élőknek segítségnyúj­tással (nagybani piac, szérűk), - a rászorulókkal való fokozott törődéssel. - Az itt élők életminőségének ja­vítása: - a megkezdett gáz-, csatorna- és útépítések befejezésével, - a közlekedés fejlesztésével: vá­rosi úthálózat, elkerülő út, busz- és vonatjáratok korszerűsítésével, - az üres, romos épületek rendbe­hozatalával, - virágos, parkos Esztergommal, a városszéleken is. - Esztergom, mint regionális köz­pont erősítése: - helyet adni további regionális intézményeknek, - az egynapos turizmust tartós idegenforgalommá fejleszteni, - történelmi, kulturális öröksé­günk megóvása és ország-világ előtti propagálása, - és ha a szlovák és magyar kor­mány egyaránt akarja, végre meg­építhetjük a Mária Valéria hidat. Ez a program túlmutat a következő négy éven, és én igen fontosnak tar­tom, hogy úgy ígérjünk, s mondjuk meg világosan, mi múlik rajtunk. Például a hídnál a szükséges műszaki és financiális egyeztetéseken már rég túl vagyunk, most már csak az a fő dolgunk, hogy ébren tartsuk politiku­saink lelkiismeretét. Fel kell mérni, hogy mi a város reális érdeke, és mi az, ami csak jól hangzó jelmondat egyesek kis zász­laján, amelyet már több évtizede ma­gasan lengetnek, pedig tudják, hogy nincs alapja. Esztergom és a környékbeli szom­szédok közös érdekén alapulva a vá­roshatáron túlmutató dolgainkat, me­lyekben együtt, összehangoltan sok­kal hamarabb érhetünk eredményt, közös érdekből tudjuk igazán elő­mozdítani. És itt rejlik városunk re­gionális központi szerepe. Ezt nem lehet kierőszakolni, ezt nekünk kell öntörvényűén, átgondolt együttmű­ködéssel újra felépíteni. Itt köszöntöm dr. Tittmann Jánost, Dorog polgármesterét, aki megjelent körünkben. És ha már a regionális központnál tartunk, nem megkerülhető, és ki kell mondani, rendkívül fájlaljuk az egy­házi központúság súlyának csökke­nését Esztergomban. Mi most értet­lenül állunk, amikor látjuk, hogy Esztergom városépítő prímásainak művét az enyészet kikezdi: üresen Sok a rongálás, milliós a kár Helyzetkép a játszóterekről A Városüzemeltetési és Műszaki Iroda számára sok felesleges munkát és kidobott százezreket jelent a város­ban lévő harminchét játszótér rongá­lásainak a helyreállítása. Baják István nyugdíjas üzemgaz­dász szervezi a karbantartást, a felújí­tást. Napra kész nyilvántartása van a játszóterek leltári tárgyairól, felszere­lésükről. A kialakult helyzetről mond­ta: - A harminchét játszótéren száz­hatvanegy „műtárgy" van: láncos hin­ták, mérleghinták, mászótornyok, csőkorlátok, csúzdák... A felszerelése­ket részben a költségvetésből, részben vállalati támogatásból helyezték a ját­szóterekre. Felmérések szerint a város lakossá­gának 27 százaléka, ötezer gyermek használja a játszótereket. ASchweidel úton, a Budai Nagy Antal úton, a Su­gár úton, a Bem téren, a Móricz Zsig­mond utcában, a Munkácsy úton, az Ady Endre utcában, az Árok utcában, a Pór Antal téren, a Prímás-szigeten, az Erzsébet-parkban, a Terézia utcá­ban, az Aranyhegyi lakótelepen, a Bá­nomi lakótelepen, a Hunyadi utcában, a Garam utcában népesek a játszóte­rek. Három év alatt több mint másfél millió forintot költött a város pótlásra, helyreállításra. Ez jóformán csak anyagérték, mert a szakmunkásképző, a Bottyán szakközépiskola, a kereske­delmi szakközépiskola, a Hell szak­középiskola sok ingyenmunkát vég­zett. Sinkó Gyula igazgató, Klányi Sán­dor műszaki tanár, Gergely László igazgató, Huszárik Pálné igazgatóhe­lyettes, Dér Imre igazgató, Meszes Balázs igazgató, Kurucz László igaz­gatóhelyettes minden esetben kész­séggel támogatja kérésünket. A rongálások mindenre kiterjednek. A láncos hintákat rendszeresen lesze­relik, vagy lefűrészelik, a kihelyezett pihenőpadokat megrongálják, a léce­ket kitördelik, vagy egész padokat visznek el. A szigeti „Sandokán" ját­szótérről a két méteres átmérőjű, két mázsás traktorgumikat szállították el. Ezt csak teherautóval tehették, és leg­alább négy ember kellett hozzá. A szi­get csúcsán, a kompátkelőnél paddal egybeépített asztalt vittek el, három darabot. Pincéknél, vendéglátó helyen talán felfedezhető lenne. Aki tud róla, jelentse a műszaki irodán, a Polgár­mesteri Hivatalban! Közös ügyről van szó, kérjük a la­kosság támogatását. Védjük a játszó­tereket, köztereket! Külön kell még említeni a tisztaságot, ami hiányzik. Eldobott zacskók, papírok, kutyák ürüléke okoz kellemetlenséget és ez veszélyes is. A szülők, a lakosság, a rendőrség, a polgárőrség összefogása talán segít­het. Ezt az évi öt-hatszázezer forintot hasznosabb helyre is elkölthetnénk. Nincs szomorúbb az oktalan rongálás­nál, károkozásnál! kong a volt kanonoksor. Hiába voltak szívós, kitartó próbálkozásaink, ki­nyílt ugyan az ország pénztárcája, és mi vérző szívvel láttuk, új épületek emelkednek a Katolikus Egyetem számára Piliscsabán. Küzdelmeink során későn vettük észre, hogy ezt már előzőleg eldöntötték fejünk fe­lett. Ezúton is kéljük tisztelettel a Fő­székesegyház vezetőit, innen az or­szág szülőhelyéről, amely ezer éven át otthont adott Magyarország prímá­sainak - kivéve, amikor a török elől Nagyszombatba száműzték - segít­sék Esztergom felvirágozását! Külön szeretném nagy tisztelettel köszönteni Esztergom püspökét, dr. Dékány Vilmos urat, aki még ma is minden nap gyalogosan megy Szent­györgymezőre, hogy vigaszt vigyen az öregeknek. A háború után romvárossá nyilvá­nították Esztergomot, így rendkívüli eszközökhöz jutottak az újjáépítés során, 1990-ben újra romváros let­tünk, de rendkívüli eszközöket nem kaptunk, mindent a magunk erejéből kellett megszerezni. Visszatérve saját házunk tájára, számtalan tennivalónkat Önökkel együttműködve, az Önök segítségé­vel, de a Városháza dolgozóival kell végrehajtani. Hangsúlyozom, nem polgármesteri hivatal, hanem Város­háza. Ténylegesen a város háza, aho­vá mindenki jó szájízzel jön. Az el­múlt négy évben az ügyfélszolgálatot fejlesztettük, de ez kevés. Szeretném elérni, hogy itt csak az vállaljon munkát, aki tud szolgálni és posztját a városért, a polgárokért való szolgá­latnak tekinti. Ehhez persze enyhíte­ni kell egyes munkatársaim túlterhe­lését. Munkatársaimnál tapasztalom a jóindulatot, nem átszervezésre gon­dolok, hanem a munka megfelelő megszervezésével kell elérni, hogy a Városházán az emberek ingerültség nélkül, jó légkörben intézhessék ügyes-bajos dolgaikat. A vezetésben is változást tartok szükségesnek: - olcsóbbá tenni a működésünket, ezért most csak egy alpolgármestert javasolok, - szeretném elérni, hogy a képvi­selők helyzetük magaslatán állva ténylegesen a saját lakókörzetük napi problémáit is ismerjék, azt, ami az embereket leginkább foglalkoztatja. - a testületi üléseket ritkábban, de jobban előkészítve kívánom a jövő­ben, - a bizottságoknak nagyobb sze­repet kívánok adni, - megengedhetetlen, hogy egy frakció - úgy, mint az elmúlt négy évben - egyszerűen magára hagyja a várost, az ilyen gondoknak már az elején elébe kívánunk menni. A város továbbfejlesztésének szol­gálata a társadalmi és politikai réte­gek és minden polgár harmonikus együttműködésével lesz csak bizto­sítható. Ezért kérem a képviselő-tes­tület tisztelt tagjait, a társhatóságo­kat, munkatársaimat és minden esz­tergomit, hogy azt az összehangolt munkát - mely városunkat, mond­hatjuk, hogy jellemezte az elmúlt négy évben - tartsuk meg és fej­lesszük tovább. Az elmúlt négy évben tisztább lett a város. Gyermekeink már ismerked­nek a szelektív hulladékgyűjtés fo­galmával. A mi felelősségünk, hogy saját portánk előtti rendtartással és az egymás iránti felelős magatartás pél­dájával szolgálva megszűnjön Ész­tergomban a felelőtlen rombolás. No persze biztosítanunk kell, hogy Önök egy stabil rendőrséget, polgár­őrséget tudjanak magukénak. A ren­dőrkapitány úr posztos rendőrt ígért - már erre a hétre. Szeretném megköszönni Önöknek, hogy csetléseimet-botlásaimat elnéz­ték; hibáim számtalanok. Talán egyik legnagyobb hibám, hogy a sok teen­dő közepette nem tájékoztattuk meg­felelően a nyilvánosságot. Elenged­hetetlen, hogy ezen változtassunk, és a város begubózó, közügyek iránt ér­zéketlen lakóit is megnyerjük bizta­tó, távlatokat mutató, de reális tájé­koztatással. Történelmi négy év áll mögöttünk, az önkormányzatiság kiépítése és az infrastruktúra, munkahelyteremtés mellett városunk számára megtiszte­lő, országos eseményeknek nyújthat­tunk segédkezet. Most az elkövetke­ző ciklusban főleg munkás hétközna­pok várnak ránk, bár a Millecentená­rium ismét országos figyelem köz­pontjává avathatja majd városunkat, a magyar államiság szülőhelyét. Tudomásul kell venni a jövő ne­hézségeit, nem szabad félrevezetni az embereket, őszintén fel kell tárni a város népe, a képviselők előtt a helyzetünket. Sokkal jobban kell majd a saját bevételeinkre támasz­kodni. Az állam több területről kivo­nult, és egyre több terhet rak ránk, a munkanélküliség kezelésében, a la­káskérdésben, az oktatásban, a mű­velődés, a sport, a kultúra területén az állami mecenatúra már megszűnt. A nyugdíjasok, az elesettek gond­jai is ránk szakadnak. Magasabb inf­lációt jósolnak, pedig reálértékben a mostani nyugdíjemelés is elmarad az áraktól. Az érthetetlen restrikciós gazdaságpolitika egyre inkább elle­hetetleníti a gazdálkodókat. És ne­künk ilyen körülmények között kell gazdálkodnunk, sőt a megkezdett fejlesztéseket befejezni, az égetően szükséges újakra a pénzt előteremte­ni. Iskolaváros vagyunk, jövőképet kell adnunk a fiataljainknak, méltó fizetést pedagógusainknak. Orvosa­inknak minden segítséget megadni az egészségügy fejlesztésében, és folytatnunk kell a munkahelyterem­tést, a lakhatást is tőlünk telhetően kell biztosítani. Fel kell készülni a jövőre! Ez nem megy egyedül, de még minden esztergomi összefogásával is csak akkor, ha a megye és a parla­mentben is néhány ember magáénak érzi gondjainkat, szívén viseli felvi­rágozásunkat. A megyegyűlés régi elnöke, dr. Kovács György Zoltán, aki köztünk ül, négy évvel ezelőtt már esztergominak vallotta magát. Reméljük, hogy a jövőben is számít­hatunk rá. Magam, mint a megye­gyűlés tagja, most „tűzközelből" fo­gok együtt dolgozni vele. Parlamenti képviselő úr, dr. Haller Zoltán pedig abban a szerencsés helyzetben lehet, hogy mint a parla­menti 67 %-os koalíció erősebbiké­nek tagjaként szószólója érdekeink­nek. Esztergom érdekeiért az együttmű­ködésre mindig kész voltam. A helyi programok, ígéretek országszerte szinte mindenütt egyformák. Én azt akarom elérni, hogy Esztergom népe biztonságban tudja magát. Azt mondják, a népfelség bölcs. És ez így igaz. Az emberek kevesebbel is be­érik, ha kiszámíthatóságot látnak a vezetésben. Ami kiszámítható, az mérhető. Négy év megmérettetése után és újabb négy évvel szembesül­ve én ezt a kiszámíthatóságot ígérem Esztergom népének. Beszédemet Cicero gondolatával szeretném méltó módon zárni, aki a törvényességről azt mondta: „A leg­főbb törvény az állam üdve legyen!" Én azt mondom itt szűkebb ha­zánkban, mindennapjaink színterén, és arra kérem képviselő-társaimat és a polgárokat, hogy együttmunkálko­dásunkban nekünk „a legfőbb tör­vény városunk, Esztergom üdve le­gyen!" (Elhangzott a képviselő-testület december 20-i, alakuló ülésén.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom