Esztergom és Vidéke, 1993

1993-01-07 / 1. szám

2 ESZTERGOM ÉS VIDÉKE RAFAEL BALÁZS oldala HÍREK—ESEMÉNYEK^WDÓSfTÁ$Ök Háttér Örökmécses Horváth György kovácsmester, népi iparművész munkatársaival egy kovácsoltvas örökmécsesen dolgozik. Az emlékezésre szólító al­kotást Dorogon, a Hősök terén állít­ják fel a közeljövőben. A néhány éve sikeresen végetért dorogi, városközponti rekonstruk­ció nemcsak épségben hagyta a vá­ros központi templomát, megnyitva előtte a korábban alacsony házakkal szegélyezett teret, hanem ki is emel­te a szép, későbarokk épületet. Sike­resen illeszkedik az intim térbe a modern épületegyüttes, földszintjén apró üzletek sorával - színezése sem mindennapi: Balla András fotómű­vész arányérzékét dicséri. Ide, a templom előtti területre ké­szítette tervét Mujdricza Ferenc és Mujdricza Péter építész, kikkel Horváth György régen dolgozik együtt: szeretettel és büszkén mutat­hatjuk meg látogatóinknak a Prímás Pince gyönyörű kapuzatát, közös munkájuk impozáns eredményét. Új alkotásuk Dorog képviselőtes­tületének megbízása alapján készül: a II. világháború áldozatainak emlé­két örökmécsük lángja őrzi majd. A süttői márványoszlopot stili­zált, kovácsoltvas szoboralakok öle­lik körül, fenn, az oszlop tetején gyönyörű, nemesvonalú rézégőben világít az emlékezés lángja. - Öröm látni ezt a munkát, egye­lőre még csak részleteiben a leendő emlékművet. De úgy látom, más is készül a műhelyben, a megszokott, hagyományosan szép kapuk, lám pák mellett! - Nem panaszkodom, rengeteg a megbízásom. Az a megtiszteltetés ért, hogy újra együtt dolgozhatom Meloccó Miklóssal. - Mit csináltok? - A Kodály köröndre készül egy Barcsay Jenő előtt tisztelgő közös munkánk; egyébként nemrég fejez­tünk be egy leányfalui szökőkutat. - Meloccóról tudjuk, hogy megha­tározó szobrásza korunknak, de elég­gé harapós ember hírében áll... - Nem igaz! Szókimondó, kara­kán, egyenes jellem, belevaló szak­ember. Talán az ő mellé-nem-be­szél és e ma nem annyira kedvelt - de nem is ez a lényeg. - Te magad is ilyen vagy... - Nézd, aki vassal, kővel dolgo­zik... meg aki olyan fehérvári Má­tyás-emlékművet tud csinálni, mint ő, ahol az embert szívenüti a szép­ség, ne is legyen simulékony, igazo­dó! - Visszatérve Dorogra: mikor lát­hatjuk készen az alkotást? - Terveink szerint hamarosan fel­avatjuk - a márvány egy kicsit ké­sett. Az a százezer forint, amit erre a munkára a Képző- és Iparművészeti Lektorátus biztosított, remélem, mi­nőségbe „fordul át": veszteségeink­re, halottainkra méltón kell emlé­keznünk. HÉT - azaz Helyi Érdekegyeztető Tanács December 16-án, szerda délután, az előző hét viharos eseményei után - felkavaró újságcikk, fórum - újra összegyűltek a Tanács tagjai a Vá­rosházán. Az ülés nagyon feszült légkörben zajlott. Ezt a feszültséget elsősorban az a hangvétel okozta, amely Endré­di József írásából árad (Fortuna In­form). Egyes vállalkozók úgy érzik, megtámadták őket, mondván: ők az okai Esztergom nagy munkanélkü­liségének. Pedig ez nem igaz. A he­lyi vállalkozók is saját korlátaik közt táncolhatnak, ha van még ked­vük valamihez. Az, hogy egymás után mentek tönkre a város üzemei, tőlük független dolog, mint az is, hogy ki, hol, mennyit privatizált magának a csődeljárások során ­vagy jóval azok előtt. A két oldal - munkaadók és mun­kavállalók - kölcsönös vádaskodá­saival nem lehet semmire jutni. Dr. Könözsy László polgármesternek is ez volt a véleménye, s az időnkénti fölöslegesen nagy hangoskodás után, szót kérve s kapva elmondta: a Suzuki valóban kész mintegy 600­700 fiatalt foglalkoztam, taníttatni az autógyártás, -szerelés területein. Semmiképpen nem kívánnak alá­rendelt szerepet játszani a város ipa­rának helyrehozatalában (megterem­tésében?), annál inkább szeretnék megalapozni a város jövőjét, megadni a sanszot a felemelkedésre. A polgármester szavai megnyugta­tó hatást váltottak ki: addig, amíg 3-4­5 ember sorsáról veszekednek, nem éppen a legeurópaibb módon(!) a kis­vállalkozók, a rutinos keleti cég ­ezért jöttek! - megoldja saját prob­lémáit, közben nekünk is segíthet. Szóba került ennek kapcsán azok­nak a botrányoknak a sora is, amelyek híre Japánból érkezett - s bizony, a HÉT résztvevői is megállapították, hogy akkor, ott a magyar fél volt a kevésbé felkészült, a kevésbé határo­zott, a kevésbé rutinos. Nem bűvszó persze a Suzuki ­fűzi hozzá a kommentátor. De azt azért mindenképpen elmondhatjuk: a jobbtól tanulni: nem szégyen... A fő gond továbbra is a már nem Su­zuki-korú, mai és jövendő munka­nélküliek sorsa. Hiszen nagyon sok szakma képviselői kerültek utcára, sokan nyugdíj előtti éveikben: az ő gondjailaa lesz-e megoldás? Ezen kell fáradozni, ennek érde­kében kell minél előbb, kártyáikat kiteregetve összeülnie mindazok­nak, akik tenni tudnak e helyzet megoldása érdekében. S nemcsak városi, hanem kisrégiós szinten: együtt gondolkozzanak és tegyenek a „tehetősek" Dömöstől Lábatlanig. (A HÉT ülése óta jó három hét telt el - itt az új év. Mit várhatunk?) Ünnepre Ünnep előtt című, december 17-i számunkban megjelent írásomat ol­vasva állít meg a testületi ülés szü­netében Németh József képviselő: - Olyan nagy baj talán még nincs, nézd, mit mutatok! Kimutatás, prózainak tűnő szá­mok arról, hogy 1992-ben is tudott segíteni az egyedülállókon a Egész­ségügyi é£ Szociális Bizottság: ka­rácsony ünnepe alkalmából Eszter­gom, Kertváros, Pilisszentlélek idős, egyedülálló, nyugdíjas, beteg, vagy éppen nagycsaládos polgárai között vásárlási utalványokat oszt­hattak ki - több mint félmillió, hat­százezer forint értékben. - Ez nagyon szép dolog, nagyon megható - azzal együtt, hogy felada­tunk segíteni. Hogyan tudtátok elér­ni, ebben a nehezen minősíthető, rossz gazdasági helyzetben, hogy erre is jusson ? - Van egy jól dolgozó védőnői há­lózatunk. Itt, a Városházán mindent viszonylag pontosan tud a gyám­ügyesek csoportja: kik azok, akik igazán rászorulnak a segítségre. Az­tán: a képviselők. Ok bizony nagyon sok szomorú eset hírével keresnek meg minket. - A szociális intézmények is segí­tettek? - Igen. Az ő jelzéseik is segítettek, így oszthattuk ki ezt a pénzt, illetve PRIMA-ajándékutalványokat. Le­gyen mindenkinek jó karácsonya! Szerény eszközeinkkel - mert tud­juk, ez azért nem a Kánaán - valamit mi is segítettünk. - Idős emberek kapták a segítsé­get? - Igen, ők is. Ezenkívül egy összegben tudtuk támogatni a pilis­szentlélekieket, harmincezer forint­tal, valamint a Szatmári Irgalmas Nővérek Názáret Szeretetszolgála­tát - húszezerrel. Náluk ugyanis na­gyon sokan fordulnak meg olyanok, akik a Városházára nem jönnek. - A szegénység, az elesettség na­gyon nagy teher... - Nehéz is az ember szíve. De jutott pénz. Legyen mindenkinek boldog a Karácsony - ha egy mód van rá. Csak ezt akartuk! Képaukció Esztergomban december 16-án - lett volna..., ha eljönnek azok, akiket érdekel­nek az esztergomi művészek képei, ha van pénzük - ha van „fizetőké­pes kereslet", ha ismét nem az következik be, hogy egy napra több, jelen esetben három rendezvény „torlódik", ha... lehetne folytatni. Senki nem jött. Nem döngött a kalapács, nem röpködtek a számok. Nem volt elég nagy a felhajtás? Ke­vésbé nemes a cél? Nem tudom. Ül­tem a fotós és a könyvtáros között, néztem a csalódottságát leplezni próbáló grafikust, Velencéről be­szélgettem a festővel, s közben mindannyian az ajtót lestük - de csak gyerekek jöttek, senki azok kö­zül, akiket érdekelhetett ez a ritka esemény. (A gyerekek pedig: még díjazták is a kiállító művészeket!) A Céh, az esztergomi képzőmű­vészek egyesülete, amelynek kis ga­lériája is van a Zöldházban, szeretett volna segíteni a város gyerekein, hogy legyen új játszóterük a szigeti Szandokán helyén, vagy: helyett. Képeik nem keltek el, érdektelenné vált az egész. Elkeserítő. Itt nem­csak pénztelenségről lehet szó. Meg kell tanulnunk jobban szervezni. Menedzselni. Programokat csopor­tosítani. Egymásra gondolni. S hogy ne legyenek „átfedésben" a különböző kulturális és egyéb ese­mények, felajánlom kapacitásomat: ha időben értesülök a város intézmé­nyeinek különböző rendezvényei­ről, megpróbálom valamiképpen koordinálni őket, időpontjaikra ja­vaslatokat adni, hogy az érdeklő­dők mindenhova eljuthassanak. Si­kerül-e? Nem tudom. Ez is: csak tőlünk függ... Tisztelt Szerkesztőség! Szeretném, ha az „Esztergom és Vidékében" köszönetet mondhat­nék Esztergom és környéke nevé­ben a könyvesbolt dolgozóinak. Nagyon nagy áldozatot hoztak ér­lünk azzal, hogy nyár óta járták a felszámolásra ítélt könyvesbolto- önzetlenségét is, ne csak a hibákat, kat, s így 90 %-al olcsóbban jutha- ezért kérem, mondjanak nyilváno­tunk nagyon sok értékes könyvhöz, san köszönetet! Ez nekik csak minimális haszon Tisztelettel: volt, de a kultúra érdekében ezt is Lengyel Károlyné vállalták. Vegyük észre az embere k Esztergom, Vaskapui út 16J

Next

/
Oldalképek
Tartalom