Esztergom és Vidéke, 1991

1991-12-20 / 43-44. szám

6: ESZTERGOM ÉS VIDÉKE A régi esztergomiak maguk kö­zött máig „tábornak" mondják Dorog felé elterülő városrészün­ket, holott a katonai táborok kor­szaka 76 év (1914-1990) után vég­leg a múlté. E közel nyolc évtized alatt Esztergom új városrészt „szült" s a „gyermek" a „szülő­anyját" most elhagyni készül. A szülő fájdalma érthető, ha a magát már felnőttnek tekintő gyermeke az önállóság útjára lép. Súlyos gond nehezedik a szülőre, gyer­mekre egyaránt! A szülő most fel­méri: megtettem-e mindent gyer­mekem boldogulásáért? De a gyermek megtagadhatja-e „édes" szülőjét? Az ezeréves város határa ma is jórészt első királyaink által bené­pesített Esztergomi-medence terü­letével azonos és ezt csak alig mó­dosították a törökdulást követő századok közigazgatási árszerve­zései. A XX. századba a mai Kert­város Kenyérmező és Sátorkő­pusztaként, városi majorsági terü­letként érkezett. Első állandó lakói az 1914-ben a Strázsa-hegy kör­nyékén létesült hadifogoly tábor* majd a helyébe lépő magyar hon­védséget kiszolgáló polgári alkal­mazottak, a nekik szállító földmű­vesek, kereskedők, kocsmárosok, a közeü bányába dolgozni járók és Trianon után az itt olcsó telekhez jutó letelepülők (innét a szép ha­gyomány: az elcsatolt országré­szek nagyvárosainak nevével jel­zett utcák!) népesítették be a ko­rábbi majorságok területét Ma már tudjuk: a katonák jelen­léte egyszerre volt áldás és gond­jaink forrása. Esztergom és Eszter­gom-Kenyérmezői-tábor a közé­jük ékelődő lőtér és repülőtér mi­att soha nem épülhetett össze, s a „szülő-gyermek" kapcsolat meg­romlásának, az elhidegülésnek e „földrajzi távolságban" leljük egyik okát. 1947 őszén, 1948 tavaszán „két­fordulós" népszavazást írtak ki Esztergom-tábor Doroghoz való csatolása érdekében. Gyanítható­an az akkor már igen erős MKP befolyás kezdeményező szerepet játszott ebben. A táboriak akkor hűségesek maradtak Esztergom­hoz: az első fordulóban a családok 86 %-a, a másodikban 61 %-a sza­vazott az akkor már erősen táma­dott „klerikális fészek" mellett. A kommunista hatalomátvételt követő években a politikailag és gazdaságilag egyaránt megnyo­morított Esztergomnak honnét is jutott volna arra pénze, hogy a „tá­boriak" egyébként jogos igényeit kielégítse, mikor magának sem ju­tott?! Szentgyörgymező, Szenttamás, a Nagyváros egy része szintúgy csatornázatlan, úthálózata, keres­kedelmi ellátása alig fejletebb, mint Esztergom-Kertvárosnak. A fejlesztési pénzek szubjektív el­osztásáról csak az beszélhet, aki nem ismeri Esztergom sanyarú anyagi helyzetét! Aki igen, az tud­ja, hogy a tervutasításos rend­szerben a juttatott fejlesztési for­rások 80, olykor 90 %-a „pántli­kázott forint"-ként érkezett a vá­rosba, amit csak a „fent" megjelölt célra lehetett felhasználni. Szán­dékos háttérbe szorításról tehát nincs szó, erre a két belterületi vá­rosrész hasonló elmaradottsága szolgál igazolásul! Viszont a korábbi tanácsrend­szer vezetőit évtizedekre vissza­menően is komoly kriüka illeti a városfenntartására tervezhető pénzeszközök (különösen az un. útak-hídak költséghely) nem kel­lően átgondolt elosztása és a fel­használások ellenőrzésének terü­letén. Ha új útak építésére nem is, arra azonban kellett volna jusson, hogy a kertvárosi földútakat porta­lanítsa, évente egy-két alkalom­mal gréderezze, a felszíni csapa­rativ működésének költségei, a közmű- és egyéb kommunális fel­adatok ellátása, a kulturális- és egészségügyi ágazat igényeinek kielégítése előzetes számítás sze­rint jóval meghaladja a helyi erő­forrásokból származtatható bevé­teleket. A lakosság jelenleginél nagyobb (adó) teherviselésére számítani nem lehet, szintúgy a település kincstárában nem lesz számottevő tétel a helyi vállalk9­zások által befizetett adó sem. Es még nem beszéltünk a jogos fej­lesztési igényekről, és az ehhez szükséges források előteremtésé­ről! A városrész immár százados kommunális elmaradottsága ma elsősorban a csatornázás hiányá­ban ölt testet. Szennyvíztisztító nélkül a csatornázás lehetetlen! A teljeskörű csatornázás becsült költsége e nagy kiteijedésű telepü­lésrész esetében, folyó áron elér­heti az egy milliárd forintot. A ha­talmas laktanyakomplexum, to­vábbi gond. Kommunális hálózata „Esztergom sorsán tűnődvén..." Három választás Esztergom-Kertvárosban ­dékvíz-elvezető árkokat kialakítsa és folyamatosan tisztítsa. Ez nem juttatta volna csődbe a városi költ­ségvetést, viszont a lakhatáshoz, közlekedéshez emberi feltételek jöhettek volna létre. (Igaz, e kar­bantartási minimumot 1990-ben az új Képviselőtestület sem ter­veztette be, mint ahogy a korábbi tanácstagok sem léptek fel - véle­ményem szerint - kellő határozott­sággal, megvalósítható, reális fel­adattervvel a városrész érdekeinek védelmében.). Európa keleti fele a polarizáció korát éli! Néhol századokig béké­ben élő társközségek, de országok széthullásának vagyunk szemta­núi. A letűnt rendszer minden fel­gyülemlett igazságtalansága ele­mi erővel tör felszínre, zúdítja tár­sadalmi-gazdaségi csődtömegét ­esetünkben a demokratikus önkor­mányzat nyakába! Ilyen helyzetben Ígérgetések­nek nincs helye csak józan szám­vetésnek! A rendelkezésre álló központi források az önkormányzatok mű­ködésének gazdasági alapjait mintegy 80 %-ban képesek ma fe­dezni. A működőképesség fenn­tartásához szükséges részt helyi adókból és egyéb helyi erőforrá­sokból kell előteremteni. Esetünk­ben az önálló település adminiszt­elavult (vagy nincs), épületállo­mányának jelentős része használ­hatatlan, vagy csak igen magas költséggel lenne funkcióba he­lyezhető. Elsősorban a terület ér­tékes, de közművesítés nélkül csak „áron alul" értékesíthető. A földtulajdon kérdésének tisz­tázása sem kedvez az esetleg önál­ló Esztergom-Kertvárosnak. Itt most nem arról van szó, hogy két korábbi „közös tanács" szétválik, s mindenki eredeti tulajdonába visszahelyeztetik, hanem egy mindig is Esztergomhoz tartozó terület „újraelosztása" történne. De milyen rendező elv szerint? Egy biztos csak: az önálló telepü­lésé az lesz amit ma a területen lakók magántulajdonként birto­kolnak! Vállalva a mindkét oldalról ér­kező kritikát, kijelenthetem; ha Esztergom-Kertváros népe a teljes önállóság mellett dönt, gazdálko­dása az első évtől alaphiányossá válik és a „hátrányos helyzetű ön­kormányzatok" sorában foglalhat helyet! Esztergom pedig csak nyerne, ha egy „két milliárdos csőd-városrésztől" ily könnyen, egy népszavazás árán megszaba­dulna. Meglévő hátrányát köny­nyebben, rövidebb idő alatt lenne képes „ledolgozni" mert adó-és többletbevételeinek elenyésző há­nyada származik Kertvárosból. De Esztergom és az esztergomi­ak felelősége éppen abban rejlik, hogy „ezeréves határait" megőriz­ve, minden városrészét saját gyer­mekeként szeretve gondoskodjon azok elemi szükségleteiről, felvi­rágzásáról! Ez utóbbi csak az erő­források koncentrálásával - és nem szétforgácsolásával látszólag az egyik, vagy másik városrész „rovására" - történhet. Persze, a meglévő településrészi problémák újra rangsorolása bizonyára ked­vezőbb helyzetbe hozná Kertváros lakóit, s ez nem is várathat soká magára. Lenne tehát esély arra, hogy ne a széthúzás „magyar át­ka" nyerjen teret, hanem az össze­tartozás, az egymásrautaltság igé­nye legyen vezérlő elv a városré­szek közöti harmonikus együttélés feltételeinek megteremtésében. Egy városrész zúgolódik, a múlt bűneit, hibáit a mán kéri számon! Az észérvek könnyűnek találtat­nak ott, ahol indulat „igazgat". Kertváros népe 44 év alatt most harmadszor kerül válaszút elé. Nagy a felelősége mindazoknak, akik e népszavazást kezdemé­nyezték! A lakosság elsőszámú céltábláivá válhatnak, amennyi­ben az önállóság nem hozza meg a várt és „azonnali" felemelke­dést. Visszaút bizonyára nem lesz, hacsak már most nem a Doroggal való későbbi egyesülés lebeg egyes „honatyák" szeme előtt. Esztergom Önkormányzatának most egy érzelmektől mentes, hi­teles helyzetfelmérés és a lakosság megfelelő döntési helyzetbe hozá­sa marad 1992. január 11-ig egyet­len feladata. Sajnálom Esztergo­mot, sajnálom Esztergom-Kertvá­rost, sajnálom - magunkat! PS: Ha a lakosság az önállóság mellett voksolna, első királyunk szelleme mégis tovább élhetne. 1938-tól a már akkor is sokaknak „fülsértő" Esztergom i-tábort Szent István Város névre változ­tatták és e néven volt ismert 1945 nyaráig. E név ma is aktuális: Esz­tergom - Esztergom Szent István Város! Paul us r KELLEMES N KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN tt <D ÜZLETHÁZ! 1992-ben szolgáltatásaink és címünk is változatlan: Esztergom, Lőrinc u. 6. Telefon: 12-082

Next

/
Oldalképek
Tartalom