Esztergom és Vidéke, 1990

1990. szeptember / 17. szám

ESZTERGOM ÉS VIDÉKE ... ÉS VIDÉKE A TÁTI NAPOKRÓL 2 MILYEN A ZÖLD HAZ SZELLEME Hiába mentegetőzöm most akár oldalakon át, a tény az tény ma­rad: az „. . . és vidéke" szerkesztője alaposan lemaradt a*Táti na­pok "-ról! Esküdhetnék arra, hogy egy esztendővel ezelőtt, amikor még Erdélyben éltem, még csak nem is hallottam az itteni ünnepi napokról. Dehát akkor a Dömösi Napok miért kapott akkora teret az előző lapszámban? — replikázhatnának a tátiak. No, itt van az a bizonyos kutya eltemetve! másszóval, itt a szerkesztő jogos mentegetőzése. Dömösön ugyanis a hagyományos esemény alkalmából jóeló're meghívót készíttettek a Községi Ta­nács és a Dömös Barátainak Köre. Ezt a meghívót a tudósító is egy héttel előtte megkapta, s visszajelzett meghívóinak: ott leszek! Ott voltam, sok szépet láttam, tapasztaltam, s ebből a kapott „hely" arányában több mindent megírtam. Azért Táton sem ma­radtam le mindenről. íme a bizonyíték: Sietve szögezzük le: nem vörös! Miután Parkinson törvénye — ha egy szervezet székházat épít magá­nak, az a biztos bukás első je­le — beteljesedett rajta, új gazda költözött belé. Ugy látszik, azok­nak lett igazuk, akik építése mel­lett kardoskodtak, mondván: ki tudja, mire lesz még jó.. . Az új gazda a régi, lepusztult művelődési központból költözött ide, s Szabadidő Központ névre hallgat. A régi-új intézmény veze­tőjét, Csernus Ferencet az örö­mökről-gondokról faggattam: - Miután kiderült, hogy a volt tömegszervezeti székház az Alkot­mánybíróságnak nem kell, pályá­zat révén 1990. április 27-én kap­tuk meg az épületet. De ahhoz, hogy céljainknak megfeleljen, je­lentős átalakításokra kerül sor, főleg a fogadótérben és az alag­sorban. Ideköltözésünket nem kísérte egyértelmű rokonszenv. Legin­kább a megfelelő színpad hiá­nyát említették föl. Ez a vád abból a nagy teremközpontú szemléletből fakad, amely azok­ban az évtizedekben volt divatos, amikor a nagyrendezvényeken tör­tént a nép „művelése". A jelen pedig a mesterségesen szétzilált kisközösségek újraépítésének időszaka. Nem véletlen, hogy a •művelődési központ" elnevezéstől mindenki igyekszik szabadulni, in­kább faluházat, egyesületek há­zát, olvasóköröket említenek. Meggyőződésem, hogy a kiskö­zösségek összekovácsoló erejére ma jobban szükség van, mint bár­mikor. A két világháború közöt­ti Esztergomban például különbö­ző olvasókörök és egyletek tucat­jai éltek virágzó életet. Ma a város lakosságának mindössze 10—12 százaléka vesz részt a közösségi művelődésben. A közvélemény, sajnos, csak a számok, az eseti nagyrendezvé­nyek mennyisége alapján ítél, és klubjaink, szakköreink minőségi munkájáról alig vesz tudomást, így sokan könnyen kimondják: „abban pedig nincs semmi". Mi nem ,Jcultúrakiszerelésre" —ahogy a szakma nevezi a nagyrendez­vény-centrikus házakat —, hanem kisközösségek építésére törek­szünk, bár tekintélyünk vissza­szerzéséről sem szabad megfe­ledkeznünk. A Zöld házat a színházterem hiánya miatt sokan alkalmatlan­nak tartják művelődési célokra. Mi ezt nem tudjuk érvként elfo­gadni. A volt művelődési ház színpada — bár nagyobb, mint az itteni — méretei és gyenge vi­lágítástechnikája miatt színházi rendezvényekre szintén nem al­kalmas. Az a látogató, aki ünne­pi körülmények között szeret megtekinteni egy előadást, oda, érthető módon, nem szívesen tette be a lábát. Megértem némelyek nosztalgikus ragaszkodását, de a lelakottság miatt nekünk onnét el kellett jönnünk. — A szükségszerű átalakítások után milyen új lehetőségeket kí­nál a ház? — Az alagsorban egy komplex ifjúsági övezetet szeretnénk kia­lakítani — a Józsefvárosi Ifjúsá­gi Klub mintájára (dzsessz, blu­es, narancs klub). Ugyanitt kon­dicionáló tornára, balett-táncra, jógára és egy avantgarde pince­galéria nyitására is gondoltunk. A földszinten a szabadidő kö­tetlen eltöltésére kívánunk lehe­tőséget adni: presszó, videokazet­ta -kölcsönzés, ajándéktárgy-vásár­lás, könyv- és hanglemezárusítás és folyóiratolvasás szerepel a ter­vekben. Ezeket vállalkozók bevo­násával tudjuk megvalósítani. Az előtérben — a Bajor Ágost Képzőművészeti Társasággal kö­zösen — bizományosi alapon az esztergomi hivatásos képző- és iparművészek alkotásainak vásár­lással egybekötött kiállítását ter­vezzük. Az időszaki kiállításokra szánt kisgaléria mellett pedig népi iparművészeti és hobbikö­rök számára alkalmas tereket kí­vánunk létrehozni, de a kamara­jellegű előadóművészetekre is gondoltunk. Itt egy folyamatosan működő gyermekfoglalkoztató ki­alakítására is sor kerül, de egy művészmozinak is jó volna helyet szorítani. Az első és a második emele­ten lesz a szakköri- és kluböve­zet. Ottani irodáink egy részét bérbe adjuk. Távlatilag a máso­dik emeleten kaphat helyet a városi televízió és a körzeti rá­dió, esetleg — a helyi újság szer­kesztősége. A padlástéren — idegen tőke bevonásával — padlásszínház és műteremsor létrehozására is gondoltunk. Mi a magunk részéről csak azt kívánhatjuk, hogy a Zöld ház ellen még itt-ott meglévő ellenszenv hamar feloldódjék, s va­lóban a köz háza legyen! CS.J5 Bottal a csatába Augusztus 16-a nagy eseményt hozott nyitó-műsorként a tátiak­nak: a Duna-parton lovagi tor­nát, afféle baj vívást rendeztek a 305 éve lezajlott fontos ese­mény, az itteni nagy csata emlé­kére. Jó ötlet volt ez a rende­zők részéről, hiszen úgymond élőben játszották vissza, emlékez­tették a lakókat, a környékről idesereglett vendégeket a neves történelmi eseményre. . . . Többed magammal gyalog bandukoltam a tűző napon átfor­rósodott fövényen a Duna-par­ton kijelölt lovagi torna színhe­lyére. Botratámaszkodó, hajlott korú férfit érek utói. Többszöri kezdeményezésemre végül szóba elegyedünk. így is lassan indul a beszélgetés, de aztán csak hajlan­dó nyilatkozni a kis öreg, hogy miért is „igyekszik" a „csatába,,, az egykori harc színhelyére. „Mert ha az a kutya ellenség győzne, hát..." Sokat mondóan emeÜ furkóját a levegőbe.. . Lám, a bátorság, a hazaszere­tet, nem ismer sem kort, sem erőt, de még harci eszközt sem. Furkós bottal is lehet küzdeni az ellenség ellen. Ezt láthatta különben a nagyszerűen felkészí­tett tizenéves gyerekektől is a „hadszintéren" összegyűlt nézőse­reg. Mert amit a harcosok bemu­tattak, az valóban megérte a haj­dani csatatérre való kivándorlást. A rendezők, „bajvívók" egyaránt jelesre vizsgáztak.. . Zene,zene Irtunk már róla, hogy ebben a községben nagy hagyománya van a zenének, különösen pedig az úgynevezett sváb zenének. Érthe­tő hát, hogy a „Táti napok" keretében is gyakori (és igen köz­kedvelt) műsor volt a zene,s mind­ez magas művészi színvonalon . Már a nyitó nap délutánján reneszánsz muzsika hangja verte fel a község csendjét. Röviddel a reneszánsz muzsika elhalkulása, befejezése után újabb ritka élve­zetben lehetett része a nagyérde­mű közönségnek. Dévai Nagy Ka­milla, kiváló előadóművésznő aj­káról zengett egy estén át a sok korhű dallam. Azzal nagyon keve­set mondok, hogy lenyűgözte vas­tapsra ösztönözte hallgatóságát. Műsora befejeztével azzal búcsú­zott Tát lakóitól, hogy ha alkal­ma nyílik, nemcsak ilyen ünnapi események alkalmával, hanem akár hétköznap is szívesen jön el, s szórakoztatja a helység apra­ját, nagyját, mert ő maga is nagyon jól érezte magát itt, ebben a zené­hez nagyon is értő községben... Nagy sikerű /enei eseményre került sor augusztus 18-án este a római katolikus templomban is. A helyieken kívül magas művé­szi színvonalú hangversenyt adott az NSZK-beli Schwabische Trachtenkapelle Musikverein Sönstetten. Ez az NSZK-ban is ismert és elismert együttes a Tá­ti Német Nemzetiségi Fúvószene­kar meghívására érkezett a köz­ségbe. S azt is hozzá tehetjük, kapcsolatuk, kölcsönös meghívá­suk immár hosszabb időre nyúlik vissza és testvéri barátságuk egyre szorosabbá, egyre gyümölcsözőb­bé válik. Most öt napot töltöttek hazánkban a német zenészek. Persze, nem csak Táton szórakoz­tatták a közönséget. Meghívást kaptak hazánk fővárosába is. Bu­dapesten a Halászbástyán adtak sikeres koncertet, s hozták visz­sza a hallgatóság körébe a múltra emlékeztető térzene hangulatát. A fővárosiak is azzal búcsúztak tőlük: a mihamarabbi viszontlá­tásra.... Tessék választani! Vasárnap már kora reggel bené­pesült a Kis-Duna partja. Előbb a szokásos karnevál hozta lázba a nézőközönséget. Ki vállalkozik most e tarka forgatag, e színvona­las műsor leírására? Hiszen a tá­tiak évek óta „művelik", alakít­ják ezt a népszerű műsort. Érté­kelésképpen csupán annyit: az idei összeállítás is méltó volt az ünne­pi rendezvénysorozathoz. De még jóformán fel sem ocsúdott a tö­meg a karnevál csodálatából, máris jöttek a rendezők. Tessék válasz­tani! Itt divatbemutató, amott modern tánc kezdődik, s közben hangolnak az énekkarok. S nem is akárhogy figyelik a karmeste­rek pálcáját, hiszen vetélkedő színhelye a tömegektől körülfo­gott tér. Röviddel e műsorok be­fejezése után az is szórakozha­tott, aki színpadi műre várt. „Dinnyék" címmel egyfelvoná­sos bohózat következett. A si­ker átütő, a szereplők boldo­gok. Érdemes volt hosszúra nyúlt estéket áldozni az egyfel­vonásos betanulására.... Szent Istvánra emlékezve Sok tarka, sok tartalmas mű­sort láthatott a község népe a „Táti napok" alkalmával. De akit csak megkérdeztem jártamban­-keltemben, szinte egyhangúlag azt állította: a fénypont a Szent Istvánra való emlékezés volt a ren­dezvénysorozatban. Hétfőn, au­gusztus 20-án zenés felvonulással adóztak Szent István dicső emlé­kének. A Népháznál gyülekezett a sokaság és az iskoláig vonult ünnepélyes meneteléssel, az or­szágalapító nagy királyra való em­lékezéssel. Itt, az út végcéljánál, az iskolaudvaron zenekari talál­kozón régi dicsőségünk emlékeire újból gyönyört keltő dallamok hangzottak el a helyi és vendég zenekarok részéről. Különösen di­csérhetjük a már említett NSZK­beli Schwabische zenekar, a Csol­noki Német Nemzetiségű Fúvós­zenekar, a Táti Német Nemzetisé­gű Fúvószenekar kiemelkedő mű­vészi színvonalú produkcióit... Polka Ügyes, jól szervezett volt a „Táti napok" kezdete. Augusz­tus 20-án ugyanezt mondták róla a befejező „aktuson" a kimerült­ségig járt polkán résztvevők is. Ezt a műsort este 20 órától kezd­ték az összesereglett polkaszere­tők. A hagyományos táncot a Tá­ti-Kertvárosban ropták a párok. Hogy miért éppen itt? Arra is van magyarázat. Ugyanis a Köz­ségi Tanács közbenjárására, a he­lyi lakosság nagyarányú segítsé­gével nem rég adták át rendelte­tésének az új művelődési házat. Tehát nemcsak végkimerülésig jár­hatták a polkát a vendégek, s a hazaiak, de ... gyönyörködhettek is a szép, új középületben. . . Jövőre újra, ugyanitt! Nincs olyan hosszú, aminek egyszer vége ne lenne — állapí­tották meg ezt a „Táti napo­kon" is résztvevők. Tartalmas, szép, szórakoztató programot nyújtott a helyi lakosságnak, a környékről idegyült vendégeknek egyaránt a rendezvénysorozat az öt napon át. S a polka fáradságos hosszúra nyúlt ,járása" után az­zal búcsúztak a fiatalok és az idősebbek egyaránt: jövőre újra, ugyanitt. . . . Előlegezzük meg erre azt: hát­ha még az ideinél is vonzóbb, tartalmasabb szórakoztatást, ki­kapcsolódást hoznak a „Táti na­pok". Magunk részéről ígérhetjük: ha idejében kapunk erre a ren­dezvénysorozatra meghívót a mos­taninál is bőségesebben, részle­tesebben számolunk be a műso­rokról-rendezvényekről. Ro vatszerkesztő: Kiss József LEGBOL KAPOTT VENDÉGÜNK VOLT P. RENAUD (BRAZÍLIA) SPORTREPÜLŐ BAJNOK A motoros könnyűrepülőgépek 3. világbajnokságát Magyaror­szágon, Dunakeszi térségében rendezték meg. A 027 rajtszámmal P. Renaud brazil sportrepülő — verseny közben - 600 méter magasságban Esztergom felett észlelte, hogy a gépe üzemanyag-ellátásában hiba van. Kényszerleszállásba kezdett és a Labor Műszeripari Művek melletti tisztáson (a volt szovjet lőtéren) földet ért, ám gépét az egyenetlen terepviszonyok miatt kisebb sérülés érte. Az érthetően kétségbeesett pilótának hamar mosoly fakadt az arcán, mert a kényszerleszállás híre gyorsan elterjedt és városunkból angolul is jól beszélő szakemberek — Németh József gépészmérnök, Kraszlán Gábor MALÉV-pilóta — önzetlenül segítségére siettek. A brazil sportrepülő a Labor MIM-ben megpihenhetett, míg esztergomi segítői értesítették a dunakeszi repülőteret és a meghi­básodott gépért megérkezett a mentés. Hálás szívvel köszönte meg a szimpatikus brazil a fair-play se­gítségnyújtást, és mint mondta: „Esztergom hírét magammal vi­szem Dél-Amerikába is". D.. „ , PARTOK LISTAI MSZMP: Seres István, Bodrogai Sándor, Burányi György, Csikós Rudolf, Szász Sándor. MTESZ: Dr.Nemes Tamás, Né­meth János, Molnár Béla, Szép Zoltán, Virágh Miklós. CIGÁNY KISEBBSÉG: Horváth Gyula, Horváth Sándor, Pongrácz Imréné, Sárközi Sándor. SZLOVÁK KISEBBSÉG: Min­czér János, Minczér Kálmán. FIDESZ: Mitter Iván, Meggyes Tamás, Balogh Ákos, DrJPifkó Péter, Knapp János Pál, Mitter Zsolt, Schlett István. SZDSZ: Miavecz Jenő, Dr.Só­lyom Olimpia, Nyers Sándor, Bras­sai György, Paál Anikó, Dr.Varga Győző, Szendi Gábor, Szabó Jó­zsef, Bognár István, Nedőczy Ist­ván, Béres László, Horváth László, Kovács Jenő, Pintér Gábor, Nyers­né Kovács Katalin, Dr.Dohanics Éva, Pajor Mária, Pathó Sándor, Virág Sándor. MDF-VÁLLPÁRTJA: Dr.An­talics Mihály, Juhász Józsefné, Kardos Tamás, Dr.Sarkantyú La­jos, Magyarné Godó Zsuzsa, Ifj. Lik László, Dr.Nemeskéry Edvin, Holop István, Dr.Bense Imréné, Tóth Tamás, Nagy Tibor. KDMP: Sipos Imre, Dr.Horváth István, Kulcsár Márton, Dr.Balázs László, Vilmos Péter, Szabó Sán­dor, Kund Ferenc, Dr.Lipót And­rás, Meszes Balázs, Karácsony Ta­más, Pereszlényi Sándor, Dr.Ko­lumbán György, Takács Erzsébet, Révfalvi Lajos, György Sándor. MSZP: Dr.Tőrös Péter, Dr.Szabó Imre, Bartha Károly, Csernus Fe­renc, Dr.Gregori János, Csernus­né Láposi Elza, Dr .Gábris József, Mazurka Károly, Balázs András, Dolovai Csaba, Tóth István, Illés Imre. FKGP: Pónya Lajos, Jungvirt Béla, Szabó János, Meszes Imre, Csóka Ferenc, Béták Lajos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom