Esztergom és Vidéke, 1990

1990. nyár / 12-13. szám

ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 3 „KEPESLAPOK" LITVÁN IÁRÓL A Borostyán tenger A Borostyántenger keskeny, kék csík Európa vízrajzi térké­pén. Három kis ország: Észt­ország, Lettország és Litvánia partjait mossa. A hullámok bo­rostyánszemeket vetnek ki a ho­mokra, régmúlt idők tűlevelű fáinak megkövesedett gyantáját. Régen a harcosok talizmánnak, az asszonyok — úgy mint ma ­ékkőnek viselték. Szerencsét és gyógyerőt tulajdonítottak neki. A híres borostyánutakon pedig messze földre is eljutott a kincs: Itáliába, Görögországba és a mesés Kelet országaiba. Lietuva Napjainkban fel-feltűnik a tele­vízióban, újságokban Litvánia lit­ván neve. Származását a nyelvé­szek egy kisebb folyónak tulaj­donítják, melyről előbb a nép­törzs, majd később a feudális állam kapta a nevét. A nyugati táj a zsemájtok, a keleti az auks­tájtok, a délkeleti pedig a dzúkok följe. Mindhárom népcsoportnak más a jelleme, küllemük azonban hasonlatos: hajuk szőkésbarna vagy barna, szemük színe világos. A lányok szeme a népköltésben „kék, mint az ég" vagy a „tavak kékje", hajuk pedig „mint a nap­sütötte rónaság", vagy az „öntött borostyán". A háromezer tó országa A Zsivuntas-tó a „hattyúk ta­va" tájvédelmi körzet. Parkjaiban ülik meg a dalosünnepeket, a táncfesztiválokat. A túristatérké­pek nem csupán a védett terüle­teket, hanem a védett fákat is jelölik. Ilyenek pl. a steimuzsi tölgyfa, amely mintegy 2000 éves. Magassága 20 méter. A litván nép ősi foglalkozása a földművelés és állattenyésztés. Rozsot, árpát, zabot, búzát,babot, borsót, lent és burgonyát termesz­tettek. A földet egészen a XIX. század végéig faekével művelték. Az állattenyésztéshez kapcsoló­dik a szentgyörgy-napi első kihaj­tás (legeltetés) ünnepe, jó füvet, sok tejet remélve a háziállatok védőszentjétől. Ősidők óta méhész­ke dnek is. Egy-egy nagyobb méh­raj több parasztcsalád tulajdona volt. Kapcsolatuk pedig rokonság­számba ment. Az asszonyok agyagedényeket korongoztak, a zsemájtok pedig messze földön hűes fapapucsokat, klumpeszeket faragtak. Március negyedikén, Szent Kázisz, az ipa­rosok védőszentjének ünnepén pedig a vilnai vásáron cserélt gazdát a sok szép áru: a hímzett és szövött lenvászon, a hétköznapi és ünneplős kötény, a családi állapo­tot jelző női fejdíszek, főkötők, kendők; a faragott és öntött borostyánékszerek, a férfiak szá­mára pedig a vastag posztóból készült térdnadrágok és zekék, birkabundák, bőrcipők, no meg az elmaradhatatlan sor díszmintás, széles övek. Étkezési szokások A litván nemzeti konyha régi hagyományokat és étkezési szoká­sokat mutat. Ma is rozskenyeret és burgonyából, tejtermékekből ké­szült ételeket fogyasztanak legin­kább. Hagymafélékkel, kaporral és köménymaggal ízesítenek. A paraszti konyhán régebben reggelente tálalták a nehezebb éte­leket: a reszelt krumpliból vagy lisztből sütött palacsintát, amit tejfellel vagy sült szalonnával gaz­dagítottak. Esztergomban nemrég litván vendégeket fogadtunk. Remény­séggel búcsúztunk egymástól: vi­szontlátásra Litvániában, viszont­látásra Magyarországon! Horváth Gáborné RÉGI ERDEI MESTERSÉGEK A PILISBEN A szedelékkőgyűjtés kétségtelenül az egyik legrégeb­bi pilisi tevékenység. Amikor az egyre sokasodó emberiség nem talált már elég barlangot vagy legalább az esőtől védelmet nyújtó sziklapárkányt, kénytelen volt la­kóhelyet készíteni magának össze­gyűjtött és egymásra rakott kö­vekből. Bizonyára hosszú idő telt el, amíg rájött e kövek sárral történő összeragasztására. Ezáltal melegebb, huzatmentesebb, tehát lakályosabb, sőt csinosabb lett egyszerű kőkalyibája. A házépítés további fejlődése már az építészeti iparművészet tárgykörébe tartozik. Szegényebb házépítő emberek — megtakarítva a bányászott kő magasabb árát — mind a mai napig folytatják alkalomszerűen ezt az ősi mesterséget. Az erdőt járó ember hol itt, hol ott bukkan sza­bályosan rakott, köbözés után el­szállítható szedelékkő-rakatokra. A szedelékkő biztosan fagyálló, hiszen évezredek sem tudták el­mállasztani. Ezért házalapnak, lá­bazatnak vagy kőkerítésnek kivá­lóan alkalmas. A lapos szedelék­kő (pl. a pilisszentkereszti Szta­ralénia és Vörös-dagonya környé­kén) hétvégi házak kertjében, sőt nagyobb parkokban is ún. tipegő­ként egyre gyakoribb. A kőbányászat pilisi elterjedése a magas szin­ten építkező rómaiak nevéhez fű­ződik. Fellendülése azonban az Árpád-kori, de különösen az An­jou-kori nagyarányú építkezések korára tehető. A nagy fáradságot és időt igénylő kezdetleges szede­lékkőgyűjtés nem tudta már ki­elégíteni a lassan-lassan mégiscsak letelepedő, várakat és házakat, templomokat és kolostorokat épí­tő őseink anyagigényét. Szüksé­gessé vált - mai kifejezéssel él­ve — „a termelés koncentrálása" a kőbányák nyitása és művelése, ill. új ram ű veié se révén. A Pilis számos kőbányáját már a római, sőt az azt megelőző időkben is művelték. A Pilisben 3 féle követ isme­rünk. Ezek mindegyikét mind a mai napig bányásszák is: — a mészkövet és dolomitot a hegység délnyugati részén, — az andezitet (a diorit kiöm­lési kőzetét) a Duna felé eső szé­len, — a hárshegyi homokkövet főleg a pilisborosjenői Köves-bér­cen. A robbantásos bányaművelés a legutóbbi évtizedek technikai vív­mánya. Az ezt megelőző évszáza­dok, sőt évezredek pilisi kőbá­nyászai az alábbi két módszert ismerték és alkalmazták: 1. A visegrádi fellegvárban ma is jól látható az a néhány, közel vízszintes irányú, kézzel kivésett -keresztmetszetű vájat, amely­be pontosan beleillő száraz ke­mény fa-gerendát helyeztek; ezt vízzel meglocsolva felhasználták a fa közismert dagadó tulajdonsá­gát, amely a szilárd követ is képes megrepeszteni. (A fellegvár építé­se során így elkerülhető volt a fáradságos fuvarozás a hegyre; e­helyett az ilyen módon helyben nyert anyaggal dolgoztak az épí­tők.) 2. A másikat, az ún. „bundzset­tás" módszert Szimeth Tihamér visszaemlékezéséből ismerjük. En­nek első lépéseként kézierővel és talicskával el kellett távolítani az anyakőzetet, csak sekélyen takaró erubáz, illetve rendzina talajt. Ezt követte az ily módon letisztított anyakőzet felszínén mindig meg­található hajszálrepedések felkuta­tása. E 24 méter hosszú repedé­sek mentén kb. 50 cm-énként V alakú, 8-10 cm széles és ugyan­ilyen mély vájatokat véstek. E vá­jatokba — acéllemezcsíkokkal tör­ténő „kibélelés" után - nagy nyílásszögű keményfa ékeket - bundzsettákat - vertek 8-10 kg súlyú nagy kalapáccsal. Az ékek folyamatos verése előidézte a ki­sebb-nagyobb térfogatú kőtöm­bök többé-kevésbé függőleges síkú leválását. A további aprítás hason­lóképpen történt. (A korszerű robbantásos eljárás lényegileg ugyanezt az elvet követi, csak kézi vésés helyett légkompresz­szorral fúrnak lyukat, és nagyka­lapács helyett a ,,Paxit" nevű robbantószert használják). A több mint 2000 éves köz­mondás itt is érvényes tehát: „Nihil nóvum sub sole" - Nincs új a nap alatt. Az ékeket verő nagykalapácsot Buda környékén ,,marci"-nak hívták. Esztergom táján „samu" volt a neve. A pilis­borosjenői Ezüst-hegyi kőbányá­ban az 1950-es évek elején még ezt a módszert alkalmazták. Dobay Pál FELHÍVÁS! A Magyar Demokrata Fórum országos vezetőségének kezdemé­nyezésére Esztergomban és kör­nyékén is megkezdődött a máso­dik világháború civil áldozatainak összeírása. A munkaszolgálatból, „malenykij robotból", koncentrá­ciós táborokból haza nem tértek, vagy a háborús cselekmények során elhunytak nevét ily módon is szeretnénk megőrizni a nemzet emlékezetében. Kérjük mindazokat, akiknek hozzátartozója az áldozatok kö­zött található, vagy nevekkel, ada­tokkal segíteni tudnak, személye­sen, esetleg írásban keressék fel irodánkat. (Széchenyi téri átjáró­ház, 1. emelet, kedd 5—7-ig. Leveleiket postaládánkba is be­dobhatják.) Az MDF esztergomi szervezete GRAN TOURS-JÁTÉK! ez nem KÖDMÖNTOLDÁS Kedves Olvasónk! Meglehet, hogy nyári útjai a ha­tárokon túli magyarok közé vi­szik. Meglehet, hogy velük beszél­getve az Ön számára eleddig isme­retlen szólásokkal, mondásokkal, beugratásokkal találkozik. Ne le­pődjék meg, s főleg „ne fonjon szamártövisből kerítést", — azaz: nehogy megharagudjék —, ha fülé­nek furcsán hangzó hasonlatokkal traktálják, esetleg ha felszólítják emígyen: Itt a fele, köhögjünk! Nem jelent ez semmi bajt, nyava­lyát, sőt! Azt akarták mondani: elég a sok munkából, pihenjünk, vagy az asztalnál tartsunk szüne­tet az evésben (beszélgetésben) és igyunk! Az alábbi ,Jcőből sza­kadt gyopárcsokrot" („természe­tes", „hamisítatlan,', „eredeti" jel­zők helyett használják) előkészí­tőnek szánjuk azoknak, akik erdé­lyi rokonaikhoz, barátaikhoz ké­szülődnek. Ismerkedjenek a táj hangulatával már most. Csakhogy — mivel játékról is szó van — azt nem áruljuk el, melyiket mikor, milyen helyzetben, esetben hasz­nálják, illetve mit értenek alatta. Az Ön feladata lesz — ha ,,nem nyergeli a küszöböt" és kedve is van játékunkhoz -, hogy kikövet­keztesse, megfejtse az erdélyi népi bölcsesség 21 + 1 remekét! Ha eb­ből legalább hetet meglehetős pontossággal „feloldott", s azt le­velezőlapon elküldi a Gran Tours Utazási Iroda címére (Esztergom, 2500, Széchenyi tér 25), könyvet nyerhet. A beküldők között sors­húzással döntjük el a nyerteseket. A levelezőlapra ragasszák rá a 6. oldalon látható Gran Tours-emblé­mát és a címzés alatt tüntessék föl: KÖDMÖNTOLDÁS. Tehát: Kire mondják? 1. Borvirág a tulipánja 2. Szalajtja a macskát 3. Fejébe süt a párta 4. Evezővel kapálja a szőlő gyöke­rét 5. Olyan a nyelve, mint az istálló­söprűnek 6. Olvassa a medvezsoltárt 7. Megvendégelték az ajtó mögül 8. Apja szabta csizmában jár 9. A felhőkön horgász 10. Pofásodik, mint a kölyök­gólya Mikor mondják? 11. Karcsú a menyasszony, mint a gyapjúzsák 12. Gúzsalyt kötött a törökbúza 13. Ki beretválkozik az idő! 14. Kirágta az iszákot! 15. Kacag a fazekas 16. Kivették a kerekét 17. Összesúgnak, mint a gyer­gyói lovak 18. Visszafele kacag 19. Fohászkodik, mint a kovács­fúj tató 20. Farkasnak mutat erdőt 21. Belül van az éle +1. NE TOLD A KÖDMÖNT! „Megfejtéseiket" augsztus 10-ig kérjük. Jó játékot, kellemes nya­ralást! Júliusi népszokások A legkorábbi nyári Mária ünnep, a 2-án levő Sarlós Boldog­asszony, magyar neve is az aratással függ össze, őrzi egyúttal a kaszánál primitívebb munkaeszközzel, a sarióval való aratás emlékét is. Nézzük meg, hogyan folyt le az aratás 110 évvel ezelőtt. A Magyarország és Erdély Képekben így ír erről 1854­ben az egriekkel kapcsolatban: „Búzaérés előtt egy pár héttel két ember elindul az alföldre búzát nézni, s ha valamely határ­ban jó életet talál, a tulajdonossal arató részben megegyez, meghatározván ez alkalommal az aratók számát is. Az ily búza­néző, kit később gazdának neveznek, fogad, vagyis vállal maga mellé annyi számú aratót, mennyit kiállítani megígért; minden bevállalt közarató, a gazdának bizonyos mennyiségű pénzt tartozik lefizetni, 30 krtól 1 ftig. Ezen pénzből először a búza­nézők vagy gazdák fáradsága jutalmaz tátik meg, mi megmarad, azt közösen áldomásul megisszák. Ha az aratás ebédrészre vállaltatott, azaz ha a tulajdonos az aratók ételéről nem gon­doskodik, akkor az aratócsapat nagyságához képest, egy vagy több asszonyt is visz magával, ki is részökre süt és főz; az ily asszony szintén bizonyos aratórészt nyer jutalmul." A 20-án tartott Illés napon régen sem a gazdák nem dolgoz­tak, sem a pásztorok nem hajtottak ki, mert hitük szerint Illés mennyköveivel agyonvágná a kint dolgozót. Ellenben aki szomszédjának gyümölcsfáját meg akarja rontani, az kora hajnalban átlopózik, és fejszével a tövét megkongatja. A 20-án ünnepelt Mária Magdolnának hosszú haja volt, ezért vágják néhol leányaink az ő ünnepén hajukat, hogy az is olyan hosszúra nőjjön. Jakab nap (25-e) mely a középkor folyamán a fizetések határnapja volt, olyan fontos napnak számított hogy eleink az egész július hónapot róla hívták Szent Jakab havának. A 26-i Anna nap ma már jóformán csak a híres füredi Anna­bálról ismeretes, a középkor folyamán azonban számtalan ol­tár, szobor, dombormű bizonyította elterjedtségét. Valószínű­leg ez az oka annak, hogy Mária után Erzsébettel együtt Anna a leggyakoribb női név. GOMBÁSZSAROK ESŐ UTÁN,... A gombász (akárcsak a juhász) örül a nyári esős időnek, mert azt tartja: ezután jön a jó meleg, s akkor bőséges az erdő-mező gombaállománya! Ugy érzem, most is teli kosárral térhetnek majd haza a cserkészők. Sokszor még gond is a sok gomba. Ha már nem győzi elfogyasztani a csa­lád, kap a szomszéd, a barát. De mi van akkor, ha ezután is marad a kosarakban? Hát tar­tósítsuk! Jóllehet a szakirodalom azt tartja, a szárítással sokat veszít érkékéből egynéhány gombafaj mégis ez a legajánlatosabb módja a tartósításnak. S itt nem csak legismertebbre, az ízletes vargá­nyára gondolok. Próblálkozzunk a galambgombákkal is, amit ebben az időszakban szinte lépten-nyo­mon találhatunk. Ismeretes, hogy a galambgombák családja igen népes, vagy 150 fajt tartanak számon belőlük ezen a vidéken is. E sorok írója tanúsíthatja: a kékhátut, a zöld varast, az ízle­tes galamb gomb át, a dióízű ga­lambgombát és még jó néhányat igenis lehet szárítani, télire tartó­sítani, gombaport keverékéhez adagolni. A frissen szedett gom­bák közül válogassuk ki az ép, egészséges példányokat, a kukac nélkülieket. Ne mossuk le, csak úgy szárazon tisztítsuk a ráragadt levelektől, földtől, bogaraktól. Ka­lapbőrét sem kell eltávolítani, sem a lemezeket. Aprítsuk szeletekre, húzzuk az erdőn található pálci­kákra (cérnára), fémszárítóra (le­leményes gombászbarátom egyik alkalommal kivénhedt esernyő fémszálaira húzta a felszeletelt friss gombát s tette szellős, de árnyas helyre szárítani.) Fontos, hogy se tűző napon, se hevített kemencébe, lerbe ne szárítsuk! A szeletek közt hagyjunk hézagot, s mikor jól megszáradt, rakjuk hermetikusan elzárható üvegbe, vászon vagy papírzacskóba és tart­suk száraz, hűvös helyen. Ha port akarunk készíteni belőle, nyitott lerben, kemencében igen kevés ideig szárítjuk, s azonnal daráljuk. (csip-erke)

Next

/
Oldalképek
Tartalom