Esztergom és Vidéke, 1990

1990. augusztus / 14. szám

ALAPÍTTATOTT 1879-BEX ESZTERGOM ÉS VIDÉKE TÁRSADALOM • POLITIKA • MŰVELŐDÉS • HELYISMERET* IDEGEN! ORGAIOM IDŐSZAKI LAP 1990. Augusztus 14. szám ÁRA. 14,50 Ft HÍD! - HÍD! A második világháború utolsó mementójáiól, a Mária Valéria hidról cseréltek eszmét a város polgárai. Simon Tibor megbízott polgár­mester tájékoztatója szerint első­ként a Strabac Hungária vegyes­vállalat - hídpénz fejében — vál­lalná a helyreállítást, de olasz és svéd ajánlat is érkezett. A közle­kedési minisztérium pedig egy­részt a hídvám jogi tisztázását vállalta, másrészt a teljes terv­dokumentáció elkészíttetését — grátisz. Továbbá a már korábban is rendelkezésre álló — a pillérek lebontására szánt — 60 millió forinttal is hozzájárul a 4-500 milliós költségvetéshez. Ha az esztergomiak elfogadják, hogy az amúgy is túlterhelt vá­rosközponton még több jármű haladjon át, akkor a minisztérium áldását adja a hídra. A járulékos beruházásokra, például az Árok utca/Rudas László utca/felé tör­ténő forgalomelterelésre azonban nem tud áldozni. Tehermentesítés­ként csak a jelenleg gyalogos for­galomra használt Kossuth híd jö­het szóba. Koditek Pál hozzászólásában fölemlítette, a párkányiak leg­alább annyira akarják a híd fel­épültét, mint mi. Így a világki­állítás hozadékából ők is része­sednének; hozzánk pedig — nem utolsósorban - a párkányi strand kerülne „karnyújtásnyi" távolság­ba. Pozsonyi László környezetvédő mérnök nem az építés ellen vok­solt, de adatai szerint tavaly a koromszennyezettség tekinteté­ben országosan a 2. (!) helyen áll­tunk, kén-dioxid-,,vagy ónunk" szerint pedig a 4.(!)-ek vagyunk, nitrogén-dioxid dolgában pedig „csak" a 17. helyen. Horváth István szerint az ide­genforgalom a híd nélkül is ide­jön; inkább a trabantokát kell száműzni. Kaposi Endre a várost a táti szigetek magasságában építendő nagy forgalmú híd kapcsán azon a véleményen volt: vagy a Mária Valéria híd épüljön föl, vagy semmi! A roncs egy félbema­radt kézfogás, azt keÚ befejezni! Bády István szerint a híd a bazilika mellett Esztergom máso­dik szimbóluma; a kapcsot nem megszakítani, hanem erősíteni kell! Végül a résztvevők egyhangúlag a hídépítésre szavaztak, de: a le­endő önkormányzatnak a forga­lomelterelést és a környezetkímé­lést napirenden kell tartania. Ab­ban is állásfoglalás történt, hogy lehetőleg a két állam beruházása­ként épüljön föl, s csak ha ez nem lehetséges, akkor hívjanak ,,hídpénzes" vállalkozót. ^ . j ESZTERGOM TÖRVÉNYEI Nem fejlődik a város? — Ve­gyél negyvenezerért telefonköt­vényt vagy méregdrága telket Bocskoroskútnál; esetleg — nyug­tatót. * Koszosak az utcák? — Ragadj lapátot és seprőt! Talán más is lesz olyan bolond, mint te. . . * Ügyes-bajos dolgaiddal ne ro­hangálj a tanácshoz! Bízd az időre — vagy a városvédőkre. N-) Esztergom környezetvédelmi helyzete Nemsokára itt van szeptem­ber. Újra választanunk kell. Vá­lasztanunk egy testületet, amely képviseli a várost, a városlakókat, hétköznapi mindnyájunkat. Ad­digra talán már a márciusban vá­lasztott parlamentünk is túljut kulcsfontosságú kérdésein, mint rehabilitáció, jóvátétel, elmúlt 40 év bűne, a múlt kormányok által elhatározott áremelések vég­rehajtása, a képviselők fizetése, stb. és lesz talán ideje olyan baga­tell problémákkal is foglalkozni, mint a nemzeti jövedelem növelé­sének módjai, értéktermelés, az érdekeltségi rendszerek átalakítása és összhangba hozása a jelenleg már a létminimumot is megadóz­tató személyi jövedelemadórend­szerrel. És ilyen helyzetben már nem mindegy milyen szemléletűek azok az emberek, akik városunkat képviselni fogják. Városunk környezetvédelme el­sőrendű feladat. Környezetünk megóvása, esztétikus kialakítása a minden városfejlesztési feladat szerves részévé kell hogy válljon, az ipartelepítéstől az idegenfor­galomig, mert minden feladatot el lehet környezetromboló és kör­nyezetbarát módon is végezni. Csak egyet nem lehet, illetve nem szabad, hogy a városi testület ne rendszeresen foglalkozzon ezzel a témával. Félelmetes leírni, de igaz: 1984 óta a tanácstestület nem tűz­te napirendre ezt a fontos témát! Nem mintha azóta nem érték volna környezetromboló hatások a várost, hanem mert a vezetés és a testület nem tartotta elég fon­tosnak a kérdést, vagy félt szem­benézni vele. 1990. január 25-én azután meg­próbáltak tárgyalni róla, de a hely­zetfelmérésig sem jutott el az a­nyag, ezért el kellett halasztani a témát szaptemberre. De vajon szeptemberben lesz-e még, vagy lesz-e már olyan testület, amely ezzel fog foglalkozni? A mi újonnan választott kis, városi parlamentünknek elég fon­tos lesz-e ez a téma, vagy őket is leköti a múlt hibáival való leszá­molás, az elszámolás, az elszámol­tatás, a számolgatás. Meg a jóvá­tétel, a visszaállítás, a visszakeresz­telés és sok más igen fontos dolog. A környezetvédelem vonatko­zásában nem elég a ma divatos, a zöld színbe burkolt bizonytalanság mellyel nagyszerűen lehet eltakar­ni saját tudatlanságunkat. Diva­tos ma sok mindenre nemet mon­dani, zöld színre festett nemet, anélkül, hogy igazán ismernénk a témát. Sokszor erre biztat a sajtó, a rádió és a televízió is. Rendkívül sok a tévhit, a félelem, misztikus­sá válnak a környezetszennyezési problémák. De hogy várhatnánk el mást, amikor ezt a fontos is­meretet ma még nem tanítják az iskolákban, sőt a tanítóképző fő­iskolákon sem önálló tantárgy. Nehogy a jövő nemzedékét tanító fiatalok megfertőződjenek e fon­tos téma ismeretével és azt átad­hassák gyermekeinknek. Mert a környezetszennyezés nem isten­csapás, hanem saját tudatlansá­gunk és hanyagságunk következ­ménye. Például az életünkben nél­külözhetetlen műanyagokról is az a tévhit járja, hogy környezet­szennyezőek. A zöld sajtó oly kedvelt propagandatémája a „nylonszatyor" sem a használatá­ban környezetszennyező, hanem amikor kulturálatlanul eldobáljuk. A veszélyes vegyi hulladékok csak akkor károsak, ha tudatlanul, hanyagul bánunk velük, vagy nem ismerjük megsemmisítési módju­kat. A nyugati fejlett országok­ban hulladékhasznosítók és égetők tucatjai üzemelnek megbízhatóan, környezetkímélő módon. Külön környezetvédelmi iparág alakult ki, mely rendkívül jövedelmező és sokezer embernek ad biztos meg­élhetést. A légszennyezésben döntő té­nyezőt képező gépjárművekre tár­sadalmi hanyagságból nem szere­lünk kipufogószűrőt, de az atom­erőmű telepítése ellen, ha kell, tüntetünk. A lassú haláltól nem félünk. Mindezen példák csak azt kí­vánták megvilágítani, hogy a kör­nyezetvédelem ismeretének hiá­nya nélkül és a vele való folyto­nos, tervszerű, rendszeres foglal­kozás nélkül nem élhetünk váro­sunkban sem. Melyek a legfontosabb városi környezetvédelmi feladatok: 1. Dunamentés — amely a víz­lépcsőépítés leállítása után három témát ölel fel — az első az ivóvízvédelem, par­ti szűrésű kútjaink bevédése, az el­szennyeződött táti ágak iszap­kotrása. — a második a szennyvízprog­ram folytatása. Nem maradhat el a szennyvíztisztító, megoldást igé­nyel a Tát-esztergomi dunasza­kaszba ömlő 3 patak szennyezett vize. Össze kell hangolni Eszter­gom—Kertváros— és Dorog szenny­vízprogramját, beleértve a tábori szovjet laktanya jelenleg elvesző szennyvizét is. a harmadik a tájrehabilitá­ció, a természetes vízparti jelleg visszaállítása, a visszafordíthatat­lan dolgok hasznosítása, figyelem­be véve az idegenforgalmi kon­cepciókat (evezős pálya, város­központ—elkerülő út, hídkér­dés stb.) 2. Levegőtisztaság - Esztergom idegenforgalmi centrum. Környezetében nem sza­bad pártfogolni semmiféle olyan ipartelepítést, amely a levegőt szennyezi. Szorgalmazni kell a gázfűtésre való áttérést. - A város szentkirályi duna­szakaszán kivágott fákat pótolni kell, mert védenek a párkányi légszennyeződéstől. El kell járni annak érdekében is, hogy szűrő­fúterek kerüljenek a párkányi ké­ményekre. - Továbbra is maradjon napi­renden a belvárost elkerülő közút kialakításának kérdése. 3. Hulladék Esztergom környezetében meg kell szüntetni mindenféle hulla­déktárolást, az illegális szemét­telepeket. Az ország városai közül elsőként megoldani a kommunális szemét szelektív (elkülönített) gyűjtését és a szelektív szemét hasznosítására külföldi tőkével támogatott magán vállalkozásokat létrehozni. 4. Településfejlesztés Ezt a feladatot az európai szintű igényesség jellemezze, ami érvényesüljön az idegenforgalom kiszolgálásában, a történelmi és vallási tradíciók kiemelésében éppúgy, mint a külföldi tőke által támogatott ipartelepítésekben. Szeder Balázs Kezdetben vala a pártállam. A hon egy-egy szeletét saját gebin­jüknek tekintő nagyhatalmú hű­bérurak úri kedve szerint történ­tek a dolgok. Világos volt, mihez kell alkalmazkodni. Ha az ember élni akart, sőt előrejutni a társa­dalmi érvényesülés útján, csak el kellett fogadnia az adott játék­szabályokat. E szabályok ismere­tében nőtt fel több generáció és vált vérévé, hogy milyen „érté­keket,, kell elfogadnia, miért kell lelkesednie, mit és meddig szabad bírálnia. Minden olyan egyszerű volt. A körülményeket - véltük — nem mi teremtettük, azokba bele­születtünk, és tetszik, nem tet­szik, azok keretei között kellett leélni életünket. Ha voltak is olyan hangok, hogy ez a világ nem minden világok legjobbika, hogy a társadalomban működési zava­rok vannak, hogy a valóság és annak az ideológia által sugallt égi mása között egyre szélesedő sza­kadék nyílik, ezek a hangok alig voltak hallhatóak. Hallgatott ró­luk a közvélemény formálására hivatott írott és elektronikus sajtó is. Hallgatott? Néha kötéltáncosi mutatványt felülmúló trükkökkel próbálta meggyőzni a közvéle­ményt, hogy ami történik, az nem az, ami, hogy rosszul gondolja, amit gondol, hogy ideológiailag nem elég fejlett annak megítélé­sére, mi jó saját és az ország szá­mára, mi káros. Azt ők mindenki­nél jobban tudták, hiszen nekik volt arra jogosítványuk - köz­vetlenül a PÁRT Propaganda Osz­tályától. Így volt ez a jó, boldog békeidőben. Most ugyan a pangás korszakának szokás nevezni ezt az emberöltőt. De akkor legalább mindenki tudta, hányadán áll. Azóta minden megbolydult. A régi értékek talminak bizonyultak, a nehezen szerzett előjogok, elő­nyös pozíciók veszélybe kerültek. Hogyan lesz ezután? Először úgy tűnt, elég néhány fordulót tenni a damaszkuszi úton. Meggyőzni a környezetet, majd saját magukat is, hogy ők mindig a reformok, az ember­arcú szocializmus oldalán álltak. De a felgyorsult történelem nem állt meg a Grósz és Berecz urak által még éppen megtűrt stádi­umnál. A magyar nép többet mert és akart. Felismerte a nagy törté­nelmi pillanat talán vissza nem térő lehetőségét. Teljes szabadsá­része is, megpróbálva elperelni a nemzettől az ilyen időkben talán legfontosabbat, a hitet önmagá­ban. . . És mi csak ülünk és fanyal­gunk. Hogy lomha a kormány, hogy nem tette még meg az át­alakulás legfontosabb lépéseit, hogy ugyanazt a gazdaságpolitikát folytatja, amit az előző kormány­tól örökölt: a kisemberekre hárítja az államháztartás deficitjének kö­vetkezményeit, hogy nem a lénye­ges dolgokról vitatkozik a parla­ment, hogy a szociáüs hálón a lyukak még nagyobbak lettek, hogy a paktum megkötésével ka­mariilapolitikát folytatnak, hogy CSAK LLOK ES FANYALGOK got, demokráciát akart és vívott ki! ítéletet mondott a múlt felett, szabadon választotta meg a jövő útját. Hasonló történelmi fordulat más égtájakon egyértelmű lelke­sedést, az egész nemzet egyönte­tű támogatását eredményezné. Nem úgy nálunk. Soha rosszabb­kedvű forradalmat! Szavazata­inkkal, nagyfokú politikai érett­séget bizonyítva, olyan parlamen­tet és kormányt alkottunk, mely képes az ország sorsán fordítani, a teljes demokrácia szálláscsináló­jává válni, perspektívát adni a nemzetnek. De mintha ezzel a tettünkkel ki is merült volna min­den lendületünk. Azóta csak a ké­tely, a bizalmatlanság, az aggoda­lom nő az emberekben. Ezt a hangulatot sugallja a sajtó jelentős a kormány kapkod, nincs hosszú távú programja, hogy nem jön a külföldi tőke, hogy jönne, de mi nem vagyunk fogadóképesek, hogy a parlament még nem alko­tott törvényt a privatizálásról, a földek tulajdonjogáról. Holott ez a kormány már jó ideje hivatal­ban van. Az a birkatürelem, mellyel negyven éven át mindig a követ­kező 5 éves terv túlteljesítésétől vártuk sorsunk alapvető jobbra fordulását és mellyel még a közelmúltban is Grószéktól vár­tuk a változást, most hirtelen el­hagyott bennünket. Pedig türel­met a kormány csak addig kér, amíg átveszi az ügyeket, míg lét­rehozza saját szervezeteit, kinevezi munkatársait, tájékozódik az örö­költ csődtömeg nagyságáról. Száz nap. A nyugati demokrá­ciákban száz nap elteltével szoká­sos az első értékelést adni a kor­mány tevékenységéről. Olyan or­szágokban, ahol a kormányváltás nem jelent egyúttal teljes társadal­mi szerkezetváltást, új gazdasági rendre való áttértés! Ahol az addig árnyékkormányként műkö­dő ellenzéki politikai eht foglalja el a kormánypozíciókat, átvéve a kvalifikált szakemberek olajozot­tan működő apparátusát. Ennél hatványozottan több hárul a most hivatalba lépett magyar kormány­ra. Méltányos tehát, hogy a száz nap türelmi idő őt is megillesse. Ehelyett, szinte már a válasz­tások eredményeinek kihirdetése másnapján, koncentrált támadás indult a választásban győztes párt és a kormánykoalíció ellen. Ennek a nyílt, vagy burkolt, hol felerősö­dő, hol alábbhagyó sajtókampány­nak az eredménye többek közt a mostanság tapasztalható félelem, bizonytalanság és a zavarodottság, így akarják elvenni tőlünk a békés forradalom felett érzett örömöt és büszkeséget, az önbizalom tettek­re serkentő hajtóerejét. Talán azért, hogy a bizonyta­lankodó, hitevesztett nemzet elé megint odaállhassanak azok az urak, akik mindent jobban tud­nak, akiknek már vannak tapaszta­lataik, „szakértelmük" a politika porondján? Vagy azért, hogy a jelenlegi kettős hatalom inter­regnumában nagyobb esélyük le­gyen a helyi hatalomban betöltött pozíciók átmentésére? Fanyalgásunkkal, közönyössé­günkkel ne adjuk meg nekik ezt az esélyt! Horváth Zsolt

Next

/
Oldalképek
Tartalom