Esztergom és Vidéke, 1990

1990. január / 1. szám

2 ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 3 A HÓNAP KÉRDÉSE Korábban a hazánkba látogató államférfiakat Dunaújvárosba vit­ték - az országot megismerendő. Mostanság Esztergomba. Decem­ber 17-én például Kohl kancellárt köszönthettük a bazilikában. Megfordult volna a világ?. . . A CSALAD Ha tehetném, repülőgépen a legki­etlenebb sivatag fölé vinném és ott dobnám le azt, aki kiemelte a családból az asszonyt, az anyát, a feleséget. Hazugsággal: hogy mint dolgozó nő egyenrangú lesz a fér­fival jogban, pénzben. Kényszer­rel: mert a férfi keresete nem volt elég a család eltartásához. És ezzel otthontalanná tett mindenkit, aki eddig a családban élt. A CSALÁD­ban, aminek élete, hitvallása, ren­deltetése oly nagy, hogy túlnő politikán, hiten, országhatáron; túlnő ridegségen, kegyetlenségen, gyűlöleten. Mert egyedül a család adhatja meg a legszentebb, legna­gyobb, legszebb emberi érzéseket: a szeretetet, a megbecsülést, az összetartozást. Mindazt, ami kell az otthon melegéhez, a családi élethez, az emberré váláshoz s az ország erkölcsi életéhez. Életünk, sorsunk nagyot fordult. Szinte percenként alakul, változik. És még nagyon bátortalanul, gyengén, félve, de már egyre többször hangzik ez a szó is: család. Aki családban nőtt fel otthon levő anya mellett, az tel­jesen tudatában van ennek a szó­nak értelmével, jelentőségével. De azok az anyák, akik nem is olyan régen még „kulcsos" magányos gyerekek voltak, nem is tudják elképzelni, milyen is az igazi csa­lád, ahol az édesanya csak ott­hon van. Nem is tudják elképzel­ni, hogy így is lehetne, sőt: kellene élni! Mi, mai öregek még tudjuk, mi még Édesanya mellett nőttünk fel. És egyedül még mi tudunk — sajnos — már csak morzsákat, emlékeket adni a régi otthonok kávéillatú meghittségéből. A 24-dik óra 60-dik perce ez, amikor még nem késő az Édes­anyákat visszatenni a helyükre, ezzel visszaadni a család, az ott­hon nyugalmát, békességét, becsü­letét. És mert az annyi szépet, jót ígérő jövendő életünknek, sokat szenvedett országunknak, hazánk­nak legbiztosabb alapja a család, az otthon. Adja Isten, hogy mi­előbb így legyen! Trexler Béláné TESTVÉRLAP? Városunkban „Civil" címmel új lap — az MDF-é után immár a má­sodik — jelent meg. A helyi Fidesz és az SZDSZ égisze alatt kiadott orgánum születése önmagában ör­vendetes tény. Az örömbe azon­ban némi üröm is vegyül, hiszen a köszöntőben a következőket olvashatjuk. „Esztergom és környéke nem bővelkedik az írott tömegkommu­nikációt képviselő lokális folyóira­tokban; nemhogy olyanokban, a­melyek nyíltan vállalják ellenzéki­ségüket, de olyanokban sem, ame­lyek 'állami kezdeményezésre'szü­lettek meg. Ez a vidék már megmutatta a 'nagypolitikában', hogy polgárai­nak többsége nem mindig a hata­lom zenéjére járja táncát. Éppen nekik — a mind ez idáig ugyan nem jószántából, de csöndes több­ségnek —, akik már bizonyították tisztánlátásukat, egészséges lokál­patriotizmusukat, kinyilvánították tenniakarásukat; nekik nincs terük a szókimondásra a nyomtatott helyi sajtóban. Mivel mind ez idáig nem is artikulálhatták nagy­közönség előtt a véleményüket, óhatatlanul is az a kép alakul ki, mintha az általunk képviselt néze­tek nem is léteznének. Ezt a visszásságot szeretné meg­szüntetni a CIVIL. . ." Amikor idézzük a Civil köszön­tőjét, tudjuk, hogy ezzel óhatat­lanul is reklámot keltünk. Azon­ban mi is tudjuk, hogy leírtakat kimondva-kimondatlanul is az Esz­tergom és Vidékének címezték. — Nos, lapunk az elmúlt évek során leginkább a hatalom részéről kapott üyen-olyan fricskákat, fed­déseket. S most, furcsa mód, a másik oldal teszi ugyanezt. Többé-kevésbé közismert, hogy az Esztergom és Vidéke nem fel­ső kezdeményezésre jött létre. Az első perctől kezdve igyekeztünk nyitott szellemben szerkeszteni. A megjelentetett írásokkal is ezt kívántuk tükrözni. Az új pártok közül ez idáig csak az MDF juttatott el hozzánk felhívásokat, cikkeket. Ezeket rendre közöltük is. A szabadde­mokraták ugyancsak helyt kértek, amit mi természetesen meg is ígér­tünk. Sőt: a Fidesznek a Dolgozók Lapját dorgáló írását is mi közöl­tük — ez év júniusában. Ezek után joggal kérdezhetjük, miért kérik rajtunk számon — még ha közvet­ve is — a meg sem született írá­sokat. Ha „ellenzéki" írásokat ke­resnek, elég, ha fellapozzák leg­utóbbi számainkat. Vagy nekünk is ,,újsütetű" jelszavakat: soha többé kommunizmust! — és más efféléket kellene skandálnunk? Minden elismerésünk a merész és sokat akaró Fideszé és az SZDSZ-é. Helyi szervezeteik azon­ban túllőttek a célon. Napjaink­ban — különösen Esztergomban — nem szerencsés, ha egy marok­nyi ember az igazságosztó szere­pében tetszeleg. Magyarán: nem az ő tisztük megítélni, milyen mér­tékben képviseli az Esztergom és Vidéke a nyilvánosságot. Az igaz­ságosztást — nem is oly régen — mások is megpróbálták. Az „ered­ményt" e helyt talán nem szüksé­ges méltatni... Mindazonáltal kívánjuk, hogy a CIVIL találja meg a maga helyét, s ha nem bennünk keresi a régi rend híveit, akkor küzdőtársakra fognak lelni. A magunk részéről a vitát lezártnak tekintjük. A szerkesztőség HOZZÁSZÓLÁS Sebő József és Dr.Kalicza Gézáné sz. Rössler Zsuzsanna MDF-tag vi­tájához szeretnék annyit hozzá­fűzni: sem Mindszenthy József hercegprímás, sem Lékai László bíboros, érsek élete és munkássá­ga nem szorul védelemre, becsü­letük meg pláne! Mindkettő E M­B E R volt a maga emberi erénye­ivel és gyarlóságaival együtt. Már mindketten egy igazabb B I R Ó előtt állnak és ott felelnek tetteik­ért és mulasztásaikért. Dr.Kalicza Gézáné cikkéhez még annyit: tudomásom szerint a „szt. atya" titulus a vüágon csak egy embernek jár, a római pápának és nem egy hercegprímásnak, egyéni­leg bármilyen magasra is emeljük Őt. dr. B.K-né UTCANEVEK FORRADALMA Ősi városunk utcanév-változtatásokra készül. Perédy István, a tanácstagok doyenje — 1950 óta városatya — vezetésével fölállt egy bizottság, mely múlt év októberétől az utcanevek korsze­rűsítését van hivatva elvégezni. A felkért szakértők olyan újrakereszteléseket készítenek elő, melyek során a hitelüket vesztett neveket a történelem lomtá­rába söprik, jóllehet akadnak közöttük olyanok is, melyeket az egyetemes magyarság ugyan számon tart, de a hely szel­leméhez, a génius locihoz semmi közük. Perédy István személye annál is érdekesebb, mivel 1950-ben — még Bády István polgármestersége idején — tanúja volt az akkori név-(ellen)forradalomnak, amikor még Mátyásnak, az igazságosnak sem maradhatott utcája - király volta miatt. Pe­rédy úr a minap — a bizottság ülésén — még egy anekdotával is szolgált: akkor (1950-ben) az egyik helyi főideológus azt java­solta, hogy a primási palota előtti utca nevét Vágóhídra keresz­teljék, mondván: milyen jól hangzana, ha az érseket ott ke­resnék. . . Ekkor Bády István, a helyzetet mentendő, új javas­lattal állt elő: van nekünk egy mártírunk: Berényi Zsigmond, talán róla kellene elnevezni. S mint tudjuk, az utca ma is így ismeretes. A „városatyák nagy öregjének" a bizottság javaslatait decem­ber 31-ig kellett a tanácstestület asztalára letennie. Kérdésemre, mi szerint annak idején éppen ő volt-e a névváltoztatás előadó­ja, határozott nem-mel válaszolt. Elterjedt ugyanis a kósza hír: az egészet csak a bűnbánat okán teszi. E történeti bevezető után lássuk a tényeket! A bizottság novemberi ülése után a következő javaslatok „él­nek": Régi név 19-es Hősök tere Esze Tamás utca Beloiannisz utca Ifjúmunkás utca Kun Béla lakótelep Makarenko utca Mártírok útja Zalka Máté utca Zója utca Ságvári Endre utca Somogyi Béla utca Rudas László utca Lőwy Sándor utca József Attila tér Lenin sétány Szabad május 1 sétány Rózsa Ferenc utca Thököly Imre utca Feigl Ferenc utca Fürst Sándor utca Táncsics utca Vasvári Pál utca Hajabács László Dr.Kartaly István utca Béke tér (A Mikromed, a Balassa iskola és a Martos kollégium előtti rész neve - a lakótelepé marad.) A Bajcsy-Zsilinszky útnak a Bibliotékától a Prímás palotáig terjedő része, a terv szerint, Pázmány Péter utca lesz. (A felsorolás nem a teljesség igényével készült!) A tervezet sorsáról a városi tanács végrehajtó bizottsága, illet­ve a tanácsülés dönt. A személyi igazolványokba is bekerülő változtatásokra azonban csak tavasszal, az esedékes választások után kerül sor. ... (s.j.) Javasolt név Mindszenty bíboros tér Kápolna utca Mátyás király utca Imaház utca Bánomi lakótelep Majer István utca Szent Lőrinc utca Simor János utca Becket Tamás utca Táti út Sugár út Árok utca Szenttamás utca Török bástya tér Kis-Duna sétány Gesztenyefasor Erzsébet királyné utca Szentgyörgy utca Garam utca Angyal utca Párkányi út Akácfa utca ? (még nincs végleges változat) ? (még nincs végleges változat) Káptalan tér A japán autócézár látogatása nyo­mán különböző pletykák kaptak lábra. Az egyik szerint Szuzuki úr szívesen telepítene a Labor MIM üzemcsarnokaiba egy össze­szerelő üzemet, ezt azonban — kellőképpen el nem ítélhető mó­don — épp az üzem igazgatója gátolta-gátolj a meg. Bizonyára presztízsféltésből — amint azt sokan tudni vélik. Megkérdeztük hát a legilletéke­sebbet: mi az igazság? — A túlfűtött vágyakból faka­dó vádaskodásokról én is hallot­tam. Az ellentmondó híreszte­lések felsorolása helyett nézzük inkább a tényeket! 1989. május 24-én a budapesti gyár kiválásával a régi Labor MIM megszűnt. Nevét ma csupán az esztergomi gyárak viselik. Idő­közben a cégünk fő profilját je­lentő hadiipari termékek megren­delése drasztikus módon vissza­esett. A kiutat az önerős szerke­zetváltás jelentette. Mi ezt konté­nergyártásban találtuk meg. Sorra jelentkeztek a svéd, az osztrák, a MEGKÉRDEZTÜK RÉZ LÁSZLÓT, A LABOR MIM IGAZGATÓJÁT: Mit is ajánlott Suzuki úr? norvég, az olasz és a nyugatnémet megrendelők. Jelenleg 13 millió dollár értékű megrendelésünk van. Ez a hagyományos megrendelések­kel együtt 1,3 milliárd forint be­vételt jelent. Megélhetésünk tehát évekre biztosított. A jövő évre például már a teljes kapacitásun­kat lekötöttük. Elbocsátás nem lesz, sőt: újabb munkatársak felvé­telére is sor kerül! A belső szerve­zeti formákat természetesen meg kell változtatnunk. Szuzuki úr — miután a leendő autóösszeszerelő üzemnek szülte minden sarkába bekukkantott — a következő ajánlatot tette: gyá­runkban - rövid időn belül ­minden munka szűnjön meg! Kö­vetkezésképp a dolgozók — 1200 ember! - az utcára kerülnek. Ő csupán az átalakításhoz szükséges szakembereket tartaná meg. Az átépítés előreláthatólag másfél­két évet venne igénybe. Az indulás évében 15 000 gép­kocsit szerelnének itt össze. Ehhez 500 dolgozó kellene. A harmadik évre a termelés nagysága elérné az 50 000 darabot, 1000-1100 ember munkájának eredménye­ként. A japánoknak azonban szin­te csak az általuk betanított sza­lagmunkásokra lenne szükségük, akik ponthegesztéseket, illeszté­seket és más efféle munkákat vé­geznének. A jelenlegi gárda szak­képzettségére pedig alig tartanának számot. Egyébként: a személyi dolgokban kizárólag ők döntené­nek. Az említett átállás idejére pedig mindenkinek magának kelle­ne a megélhetéséről gondoskodnia. Ez Esztergomban és környékén, a családtagokkal együtt, mintegy 4000 embert érintene. Ezzel el­lentétben az én feladatom, a vál­lalati vezetéssel együtt, pedig az, hogy munkát adjunk dolgozóink­nak. Természetesen tudom, hogy az autógyártás sokat jelentene. Egyelőre azonban a nyugati ren­delések elfogadása - véleményem szerint — számunkra sokkal biz­tosabb jövőt ígér, mint Szuzuki úr ajánlata, bár segítő szándékát nem vitatom. Mindazonáltal szeretném leszö­gezni, hogy e témában kormány­szinten döntenek. Továbbá: Szuzuki úr természete­sen nem állt el a tervtől. Például jónak tartotta azt a javaslatomat, hogy az üzem mögötti szabad te­rületen épüljön föl az autógyár. Természetesen, ez az ő részükről újabb beruházásokat követelne, amit a japánok is alaposan meg­fontolnak, hiszen egyéb építmé­nyekről — próbapálya, tároló­csarnokok — ugyancsak gondos­kodniuk kell. Mindezeken kívül a magyar hát­téripar milyenségével is számolni­uk kell, hiszen csak az autók komplett motor- és sebváltó ré­szét hoznák Japánból. Az össze­szerelés a présüzemben, a karos­széria műhelyben és a festőüzem­ben történne, de a többi alkatrész­ről - mintegy 50%-ról — a magyar háttériparnak kellene gondoskod­nia. S itt már erős fenntartásaim vannak. Például közismert, hogy a japán szervezettség még a nyu­gati autógyáraknak is gondot okoz. Tehát: Szuzuki úrral semmiféle megállapodás nem történt; a kon­ténerrendelések azonban konkrét, jó pénzt hozó munkát jelentenek, amit kár lenne elszalasztani. A La­bor MIM egyelőre ezért nem vál­lalta föl az autógyártást, noha Szuzuki úr ajánlata — látszólag ­csábító. S még egyszer hangsú­lyozom: nem a székemet féltem. Sebő József

Next

/
Oldalképek
Tartalom