Esztergom és Vidéke, 1941

1941-11-05 / 89.szám

ZTERGOM1 MCGGY- L€L K€ VÍZZEL: ÜDÍT SZESSZEL: VIDÍT közellátás biztosítása érdekében min­denki köteles a Belföldi Burgonya­kereskedelmi Egyesülésnek felvásár­lásra hatósági áron átengedni azt a burgonyamennyiséget, amely a tu­lajdonos házi és gazdasági szük­ségletét 1942. június 30-ig megha­ladja. Papszentelés a Bazilikában. Dr. Serédi Jusztinián bíboros herceg­prímás Mindenszentek ünnepén pap­szentelést végzett a főszékesegyház­ban és ebből az alkalomból 6 pap­növendéknek feladta a kisebb egy­házi rendeket, a szeminárium 8 teológusát szubdiakonussá szentelte, ugyanakkor a Szalézi rend 9 alszer­papjának feladta a nagyobb papi­rendek közül a diákonátust. Párkány felszabadulásának har­madik évfordulója. Párkány nagy­község f. hó 6-án, csütörtököo tartja felszabadulásának harmadik évfor­dulója alkaimából ünnepséget ren­dez. Reggel fél 8 órakor zenés éb­resztő lesz. 9 órakor ünnepi mise mise lesz a plébániatemplomban, s utána felvonulás az Ereklyés Zászló elé, hol a Magyar Hiszekegy elhang­ása után dr. Porazszky Géza ké­méndi plébános, országgyűlési kép­viselő mond ünnepi beszédet. Az elemi népiskola hazafias énekszáma és Bartha Gyula levente szavalata után megkoszorúzzák az Ereklyés Országzászlót. Árdrágítás! büntetések. A Kúria nemrég Löfler János nagycenki mé­szárost, mert a bőrös szalonnát a maximális árnál drágábbért árásí­totta 8 hónapi börtönt és 300 P, Vájer József sárbogárdi kereskedőt mert egy kis gyertyéért 60 fillért követelt, héthónapi börtönre és 50 P-re, Soós István turkevei lakost, mert a burgonyát az év elején kilon­kint 16 fillérért hozta forgalomba, 7 hónapi qörtönre Ítélte. Valamey­nyinek politikai jogát is felfügesz­tették 3 évre. Intő példa ez mind­azoknak, akik nyerészkedésre ekar­ják használni a mai válságos idő­ket. Ne süssünk burgonyát a kenyér­be. Még nemrégiben szigorú rende­let járta, hogy a pékek csak olyan kenyeret süthetnek meg, amelyben legalább 15 százalék burgonya van. Most az ujabb rendelet felszólítja a pékeket, hogy ne süssenek burgo­nyát a kenyérbe. Azért, mert a hir­telen beállott fagy miatt a burgo­nyaszállítás szünetel s egyelőre az étkezési krumpliban nagy hiányok mutatkoznak. Oipő- vagy ruhahiány miatt az Iskolai mulasztást igazoltnak kell venni. A kultuszminisztérium rende­letet adott ki, melynek értelmében az olyan iskolásgyermek mulasztá­sát, kinek cipő- vagy ruhahiánya van és a rossz idők beálltával ezek hiá­nyában egészségét veszélyeztetné, igazoltnak kell tekinteni. A tanítók­nak azonban kötelességük ellen­őrizni, hogy a mulasztás oka meg­felel a valóságnak. . Termelői jutalmat kapnak a fűszerpaprika-termelők. A föld­mívelésügyi miniszter rendelettel felhatalmazta a Magyar Fűszerpapri kát Értékesítő Központi Szövetke­zetet, hogy az 1940—41. üzletév pénzügyi feleslegéből az 1940. év­ben engedély alapján termelt és az illetékes termelő szövetségek által ellenőrzéssel megállapított, tényleg beültetett területek után a fűszer­paprikatermelőknek kat. hoidankint 48 pengő jutalmat, mint termelői részesedést, a beszolgáltatott pap­rikamennyiségek után pedig a fű­szerpaprika kikészítőknek (őrölte­tőknek) kg-kint 5 fillér ki készítői részesedést folyósíthasson. A Községi Tanítók Országos Egyesülete 1941. december 28- 29-, 30- és 31-én, a szokásos tanítói gyűlésekkel egyidőben „Ismerd meg Budapestet" tanulmányi kirándulás­sorozatot rendez, melynek keretében kerek képet nyújt Budapest peda­gógiai, kulturális, ipari és gazdasági berendezkedéséről, valamint meg­ismerteti a főváros sajátos látni­valóit megfelelő vezető útmutatása mellett. Az egyesület akcióját szé­kesfőváros hatóságai — élükön a főváros polgármesterével — minden tekintetben támogatják. így lehetővé válik, hogy a résztvevők számára mindenütt a legnagyobb kedvez­ményt biztosítsák, sőt igen olcsó szállásról is gondoskodhassanak. Az érdeklődő kartársak forduljanak az egyesület elnökségéhez Budapest, VI., Aréna-út 136. Megállapították á fűszerpaprika beváltási árát. A földmívelésügyi miniszter megállapította a fűszer­paprika beváltási árát az 1941—42. értékesítési évre. A rendelet szerint a földmívelésügyi miniszter — a többi paprikafeleség érvényben levő belföldi nagykereskedői kiszolgál­tatási árának változatlanul hagyá­sával — a rózsapaprika nagykeres­kedői kiszolgáltatási árát 2 pengő 20 fillérben, az erőspaprika nagy­kereskedői kiszolgáltatási árát pedig 1 pengő 60 fillérben állapította meg. A most megállapított beváltási árak az elmúlt értékesítési év átlagos beváltási áraihoz viszonyítva mint­egy 27 százalékos emelkedést je­lentenek. Az egy- és kétpengős ezüstérmék november 30-Ig érvényesek. Külön böző híresztelésekkel kapcsolatban közöljük, hogy a hivatalos lap szept. 10-i számában megjelent pénzügy­miniszteri rendelet kimondta, hogy az egy- és kétpengős ezüstérméket aluminiuménnékre való átcserélés végett 1942. január 31-ig kell a Nem­zeti Bankhoz beszolgáltatni. Az emlí­tett határidő lejérta után egy és két­pengős ezüstérméket átcserélés vé­gett nem fogad el. A rendelet sze­rint azonban ettől az átcserélési határidőtől függetlenül az egy- és kétpengős ezüstérméket magánosok csak f. hó 30-ig, az állami és más pénzintézmények, tehát a postahi­vatalok is csak ezévi december 31­ig kötelesek fizetési eszközül elfo­gadni. Ezért a közönségnek érde­kében áll, hogy az egy- és kétpen­gős ezüstérmék átcseréléséről minél előbb gondoskodjék. A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete folyó hó 26-tól dec. l-ig Budapesten az Országos Tenyész­és Haszonállatvásártelepen rendezi meg a XVIl-ik Nemzetközi baromfi-, galamb- és házinyúlkiállítását. Erre az évenként megismétlődő és rend­kívül sikerrel megtartott kiállítá­sokra ismét felhívjuk a magyar gazdatársadalom figyelmét azzal hogy azt minél szélesebb körben látogassa. Baromfitenyésztők Orszá­gos Egyesülete a vásár látogatóinak 50 százalékos utazási kedvezményt biztosít. Jelentkezni lehet résztvevők­ként a Mezőgazdasági Kamaránál is Komáromban, vagy egyenesen a Baromfitenyésztők Országos Egye­sületénél Budapest, IX. Üllői-út 25., telefon 187.702. Igazolványok dara­bonkénti ára 1.60 P. Az igazolvá­nyok minden kocsiosztályra és a MÁV kezelésében levő vasútvona­lakra érvényesek nov. 24-től dec. 4-ig. Az igazolványok a kiállításon lebélyegzendők, a belépőjegy ára 1 pengő darabonként. Hatalmas összegeket biztosit mezőgazdaságunk fejlesztésére a jövő évi költségvetés. Tavaly 53 milliót fordítottak erre a célra, most ezt 156 millióra emelik. Ilyen nagy összeg Magyarországon még nem szerepelt a költségvetésben mező­gazdasági célokra. Ebből csaknem 20 milliót irányoztak elő szakokta­tási célokra, 28 millióval pedig a termőterületek művelését és a ter­melő erőt fokozzák a vízrendezéssel összefüggésben. Birtokpolitikái cé­lokra tavaly 4 és fél millió szere­pelt, ezidén 10 millió pengő, a tele­pítési alap költsége pedig 17 mil­lióról 26 millióra emelkedett. Ha­talmas összegek ezek, amelyek várhatóan hatalmas lendülettel fog­ják emelni mezőgazdaságunk szin­vonalat, vele együtt a hozamát és a magyar gazdatársadalom jövedel­mét. Az esztergomi érs. tanítóképző­ben végzett iskolatársak szövetsé­ge szombaton, e hó 8-án délután 5 órakor tartja havi összejövetelét, melyre minden tagtársat ezúton hív meg a vezetőség. Uj nevet kapnak a délvidéki határközségek. A hivatalos lap egyik utolsó száma közli több dél­vidéki határközség új nevét. Bács­hadikfalva község neve ezentúl Horthyvára. Milesevu az Istenföldje nevet kapta. Emusity és Szokolac ezentúl Istensegíts. Tomityevo új új neve Vitézfalu, Vojvodamisiké Hadikszállás, Feternyik neve Hadik­liget, Ujkisszácsé Hadiktelke, Tan­kosityevo új neve Hadikhalom. Sztaragyurgyevo neve Hadikföldje, Nyegusevo az Istenáldás nevet kapta. Szvetityevo új neve Székely­től nyos, Hadzsikevo: Bácsjózsef­falva, Radivojevityevo : Istenes, Kar­katur: Adjisten, Tomiszlavci: And­rásmező, Szredniszállás: Istenhozott, Bácsszokolác: Bácsandrásszállás, Roglatica: Andrástelke, Feketity: B ácsandrásháza, Novocservenka: Istenvelünk, Rasztina: Hadikfalva, Alexa-Szantity: Hadikkisfalu, Baj­mocska-Rata: Hadikújfalu, Misi­tyevo: Hadikörs. A rendelet szept. 25-én lépett életbe. Mustot veszünk legmagasabb napi árban ECKSTEIN LAJOS ÉS FIA KOSSUTH LAJOS-u. 42. SZ. APRÓHIRDETÉSÉÉ Eladó ház Párkányban, mely áll 2X2 szoba, konyha és mellékhelyisé­gekből, nagy kerttel. Cim a kiadóban. Eladó egy alig használt férfi fekete posztókabát mellénnyel és egy szőrme boa Deák Ferenc-utca 18. szám alatt. Vágott tűzifa eladó 5 mm á 6 P, 5 mm felül 5'50 P-ért Simor János­utca 112. szám alatt. Újságolvasók bármely napi-, vagy hetilapra szóló előfizetését a Sajtó­központ készséggel intézi el portómen­esen. Kossuth Lajos-utca 22. Különbejáratú utcai bútorozott szoba, fürdőszoba használattal azonnal kiadó. Cim a kiadóban. Eladó a Balassa Bálint-utca 7. sz. ház, mely áll 2 szoba, konyha, kamra, istálló és hosszú udvarból Bővebbet ugyanott. Komplett faragott hálószoba bútor eladó Nyergesújfalu, Bercsényi Miklós-u. 320., Molnárné. Veszek marharépát, 150 csomó kukoricaszárat és 2. drb. 2—3 hektós öreg (lehet dohos is) boroshordót. Esztergom, Mefter hajóállomásnál, Ezüstrókatelep. Bort, szőlőt mustot, a legmagasabb napi áron vesz az Esztergomi Borászati Egylet Esztergom, Osarnok-utoa 4. sz. KULTUR M0Z60 6- án csütörtökön, 7- én pénteken A legbájosabb magyar film­operett Felejthetetlen melódiák Leány-vásár Szeleczky Zita, Sárdy János, Kiss Manyi, Latabár, Bilicsi, Vaszary, Makláry Magyar világhiradó UFA-HIRADÓ A legfimomabb külföldi öltöny és téli kabát szö­vetek nagy választékban Illés Sándor divatüzletéjben Széchenyi-tér 21. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom