Esztergom és Vidéke, 1938

1938 / 19. szám

e ESZTERGOM i§ VIDÉKÉ 1938 március 6 Kiadó május 1-re 1 udvari szoba konyha és egy kamra, mely raktárnak is alkalmas Simor dános-utca 93. sz. alatt. Bővebbet Szent László-út 16. Felügyelőt (prefektust) keres az Esztergomi Kát. Legényegylet tanonc- ottbona részére. Jelentkezés Béres Ist­ván elnöknél a szemináriumban. (Te­lefon 134. vagy 150.) Eladó az öregutcai dűlőben egy föld, részben szőlő, részben föld, a szarvashegyi dűlőben pedig egy szántó. Érdeklődni lehet fiorthy-út 45. Eladó felerészben szántó és szöllö a várostól 10 percre a táti országút mentén. Bővebbet Erzsébet királyné­utca 16. sz. Eladók igen jó fajtájú nevelni és hizlalni való sertések Simor-utca 66. Figyelem ! Műköszörűs - és késműves- munkáit legjobban és legolcsóbban FANDL JÁNOS SS heti! Elismerten jó munka I Sürgős esetben a munka meg is várható ! — Kossuth Lajos-utca 36. Eladó a Csarnok-utca fölött 723 négyszögölnyi területű föld, termő gyü­mölcsfákkal és elsőrendű csemegesző­lővel betelepítve, rajta 2 szoba, konyha és spejzből álló lakás két nagy pin­cével, villany és vízvezeték a háznál. Bővebbet szívességből Csarnok-utca 10. sz. alatt. Eladó Berlandieri Riparia 5. e. sz. I. r. sima és gyökeres vessző Kertész nél. Esztergom Szent János-kút. ^ Eladó a diósvölgyi dűlőben 470 négyszögöl fiatal gyümölcsös (fordított talaj). Cim : Nagy, Szent Imre u. 61. Méhcsaládok eledók, Bognár Mi­hály, Szarvashegy. Bővebbet Magyar- utca 7. sz. ________ H ifi?'ncÁju Nem oxidálólik és nem UJuUIibllg) kell tisztogatni megfe­ketedett ezüst és megsárgult dísz ár gyait, ha azokat a legújabb módsze­rint cégemmel ujíttatja fel, Szatti- máry Béla órás m. és ékszerész, Ámon cég mellett. Eladó szabadkézből a Szaller Imre tulajdonát képező a szentgyörgy- mezői Dunadűlőben fekvő 936 négy­szögöl, jól termő szőlő gyümölcsfákkal együtt. A venni szándékozók jelentkez­zenek Simor János-utca 71. sz. alatt Irodába elhelyezkedne hosszú bank és iparüzem irodai gyakorlattal ren­delkező nő, önálló mérlegképes köny velő, levelező, megbi haló komoly mun­kaerő. Esetleg félnapra is. Cim a kia­dóban. Kiadó az előhegyen március 1-től egy nyaralásra is alkalmas kétszobás új villa mellékhelyiségekkel együtt, közvetlen a város mellett szép kilá t ássál. Villany és víz helyben. Érdek­lődni lehet Kölcsey-utca 17 sz. alatt. Eladó a Belvárosban olcsó á egy szoba-konyha, pince és kamrá álló adómentes ház. Ugyanitt kukc caszár is eladó. Cim a kiadóban. Eladó egy barokk stílusú ebédlő, háló-bútor már 140 pengőtől, sezlón 25 pengőtől, gyapjúpaplan 7 pengőtől, székek, könyvespolc, sezlóntakaró, cse- ládágy stb. Simor utca 26. sz. Kiadó felesbe a Szent János-kút fölött 3 szántóföld. Cim Merényi Ist­ván Szent János-kút. Belga óriásnyúlak modern ket­recekkel olcsó eladók. Cim a kiadóban. Nőtlen kocsis felvétetik Várhidy Béla táti malomüzemében. Eladó Major-utca 36. szám alatt 1 szoba konyhából álló házrész. Meg­tekinthető és érdeklődni lehet ugyanott. Angora gyapjasnyulak, igen jó leszármazásúak, ivarérett és növendék­állatok eladók. Cim: Klotild-liget, Deák Ferenc-utca 17. Eladók különféle bútorok és tűk" rök. Cím a kiadóban. Kiadó három szobás komfortos la­kás május elsejére Simor János-utca 32. szám alatt. Bővebbet Nagydunasor 5. szám. Öszibarackoltványok és Keserű mandula csíráztatásra eladó. Kossuth- utca 41. Eladó Diósvölgyben a pásztorkuny­hónál egy présház, pince, 860 négy“ szögöl jól beállított szőlő és benne sok nemes gyümölcsfával. Érdeklődni lehet Mária Terézia-u. 26. sz. Értesítés. Az eucharisztikus év alkalmával, városunkban lévő nagy idegenfor­galomra való tekintettel, felhívom a n. b. háztulajdonosok figyelmét, hogy utcai homlokzatok meszelését, ablakok, kapuk, csatornák és üzleti portálok mázolását jutányos áron vállalom. Tekintve a munkatorlódás; kra, elő­jegyzéseket már most efogadok. Szobafestéshez legszebbkivitelű, el­sőrendű falimintáimból nagy vá­laszték. Deutsch Samu és fia szobafestő és mázoló m. Köszönetnyilvánítás. Erdős József hirdetőiroda tu­lajdonos, cégfőnökünk elhunyta alkalmával az oly sok oldalról megnyilvánuló részvétet halá san köszönjük. Hirdető irodánkat a Megbol­dogult szellemében, lekiismere- tes pontossággal vezetjük to­vább és kérjük igen tisztelt ügyfeleinket, hogy megbízásaik kai továbbra is megtisztelni szí­veskedjenek. Erdős Hirdetőiroda Budapest, VI.. Terez-körút 35. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik felejthetetlen drága jó férjem, illetve édesapa, tragikus elhunyta alkalmával mély fájdalmamat a temetésen való megjelenésükkel enyhíteni szíveskedtek, ezúton mondok hálás köszönetét. Külön mondok köszönetét a bányásztársulat megjelenéséért s a sírra helyezett koszorúkért, egyben hálás köszönetét Pál úr szép búcsúbeszédéért. özv. Keresztesi Gyuláné és kisleánya. Köszönetnyilvánítás. Szeretett jó férjem, illetve édesapánk elhunyta alkalmából, mindazoknak, kik a ravatalra koszorút és virágokat helyez­tek, a temetésen való részvé­telükért ezúton mondunk hálás köszönetét. Külön mondunk köszönetét a tokodi üveggyár tisztviselő karának és munkásainak, vala- | mint a Frontharcos Szövetség nek a temetésen testületileg való I megjelenésükért. özv. Német Istvánné. Figyelem! A szent évben biztosan várható nagyszámú vendég kényelmes el­szállásolása szükségessé teszi, hogy mindenki a felesleges, vagy üresen álló lakását hasznosítsa és a ven­déglátást már önérdekből is elősegít­se. Valószínű, hogy ezen hasznosí tandó lakások bútorzatánál hiányok mutatkoznak és a kényesebb igények kieiégítese szempontjából is pótlásra szorulnak, azért időben gondoskodni kell azok beszerzéséről. Ennélfogva a m. t. közönség fi­gyelmét felkérjük, hogy a pótlásra szoruló tárgyaikat már most beje­lenteni, előjegyeztetni, vagy elővételi megbízás utján nálunk biztosítani szíveskedjenek. Ugyanitt a felesleges bútorok eladás végett elhelyezhetők. Egyben a m. t. közönség tudo­másara hozzuk azt is, hogy önkén­tes árverési megbízásokat teljes ga­rancia mellett jutányosán vállalunk. Őszinte tisztelettel: Vagyonmentő Árucsarnok Szőlősgazdák figyelmébe. Ha garanciaképes, fajtiszta szép szőlőt és jó bort akar termelni, ültessen állami felügyelet alatt mű­ködő szőlőoltvány-telepemről, mi­nek árait mélyen leszállítottam, hogy bárkinek módjában legyen szükségletét megbízható helyről beszerezni, miről kívánatra árjegy­zéket ingyen küldök. Ifj. Magyari András Abasár, Abatér 389. sz. GFB Hajszálvékony, finom harisnya kis szépség­hibával p j.QQ férfi flór príma ma­gasszárú harisnya P 1-90 Szám: 500—1937. Versenytárgyalási hirdetmény. Lábatlan község elöljárósága a község belterületén, az úgynevezett Alsó urcában építendő betonhíd mun­kálataira és a beépítendő anyagok szállítására versenytárgyalást hirdet. Az építendő híd tervrajzai és ez építési K ltételek a hivatalos órák alatt a vezető jegyzői irodában megte­kinthetők. A beérkező ajánlatokat f. évi március hó 21. napján, hétfőn délelőtt 10 órakor a községháza ta­nácstermében megtartandó nyilvános versenytárgyalás alkalmával fogjuk felbontani és annak megtörténte után a község képviselőtestülete nyomban határozni fog a munkálatok odaíté­lése kérdésében. A híd építési költségei biztosítva vannak. A munkálatokat f. évi áp­rilis 1-ig meg kell kezdeni és leg­később május hó 1-ig okvetlenül be kell fejezni. Az ajánlatokkal egvidőben az aján­lati összegnek a 2% át bánatpénz címén be kell fizetni a községi pénz­tárba. Lábatlan 1938. március 1. A község elöljárósága. wwwwwwwwwww 964—1938. aü. szám. Felhívás. Felhívjuk mindazon adózókat, akik hadirokkant, hadiözvegy, hadiárva voltukat, vitézségi érem avagy Ká- roly-csapatkereszt-viselési jogosult­ságukat a városi adóhivatalnál ez- ideig nem igazolták, saját érdekük­ben eredeti okmányukat és azok szó­szerinti másolatát folyó évi április hó végéig a városi adóhivatalnál mu­tassak be, mert az ezen határidőn belül benyújtott igazolások alapján tudja csak a városi adóhivatal a törvény szerint a folyó évre járó adókedvezményeket az igényjogo­sultak részére biztosítani. Esztergom, 1938. február 26. dr. Abonyi Géza s. k. adóügyi számvevő hivatalfónök. Halló, halló, figyelem!!! 60 napig igen olcsó árért fürészpor kapható K&máromy Ferenc és Fiai cég fűrésztelepén, Esztergom. Saját érdekében kérjük, használ­ja ki a kedvező alkalmat! Gyümölcsös és oltványszőlő szakszerű telepítését, gondozá­sát, valamint a kertészet összes ágazataiban tervkészítést, kert­berendezési munkálatokat vállal Piikólgiuic a Teleki és Unghváry világhírű szőlészet és kertészet körzetkép viselője Esztergom, Simor-n 42. Kultur Mozgó Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor Igaz! Megrázó! Felemelő! ANYÁK ÉS FlfiK Két anya és két fiú harca a mindent megváltó szerelemért. Bemek kisérd műsor! Felelős szerkesztő és kiadó: Laiszky Kázmér. Szerkesztő: Sebők József, Nyomatott Laiszky János könyvnyomdájában, Esztergom,

Next

/
Oldalképek
Tartalom