Esztergom és Vidéke, 1938

1938 / 19. szám

1938 március 6 ESZTERGOM és VIDÉKÉ 5 Csak engedéllyel vehetnek iga­vonó állatot a kóborcigányok. Vas vármegye alispánja köriratot in­tézett a föszolgabírákhoz és a pol­gármesterekhez, melyben felhívja őket, adják a hatóságok területén lakó cigányok tudomására, hogy lovat, öszvért vagy szamarat csak az elsőfokú rendőrhatóság engedé­lyével szerezhetnek s az ezekre a vonóállatokra vonatkozó marhalevél csak rendőrhatósági engedély alapján állítható ki és irható át nevükre, vonóállatok vétele előtt tehát az ille­tékes rendőrhatóságnál jelentkezni kötelesek. Jön a legszebb magyar víg­játék „Az ember néha tévedu 11. 12. és 13-án a Kultur Moz­góban. Magyarország érdekes halálo­zási statisztikája. Múlt évben Ma- gyarországon 32 száz éven felüli lakós halt meg. A harminckettőből 18 volt nő és 14 volt férfi. Általá­ban 75 éves életkorig az elhalt fér­fiak száma több mint az elhalt nőké, ettől kezdve a nők vezetnek a ha­lálozási statisztikában, ami termé­szetes is hiszen a férfiak nagyobb része rövidebb ideig él, mint a nők 85—90 éves életkorban 1720 férfi és 2142 nő halt meg, 90—94 éves élet­korban 376 férfi és 500 nő, 95—99 éves korban 67 férfi és 131 nő hunyt el. Kit lehet tanulónak felvenni? Az iparügyi miniszter rendeletileg intézkedik a tanoncfelvételről. Azok­ban az iparokban, amelyekben az iparügyi, illetve kér. és közlekedés- ügyi miniszter magasabb fokú iskolai előképzettséget nem ír elő, tanoncul csak olyan egyén alkalmazható, aki legalább az elemi népiskola VI. osz­tályát sikerrel elvégezte. Alkalmaz­ható tehát az is, aki valamely közép­iskola második osztályát végezte el sikerrel. Ennél kevesebb vagy semmi iskolai képzettséggel alkalmazni csak abban az esetben lehet, ha erre az iparhatóság engedélyt ad. A Turista Dalárda tagjait kérjük, hogy f. hó 8-án, kedden este fél 9 órakor a Magyar Királyban tartandó összpróbán feltétlenül a teljes szám­ban megjelenni szíveskedjenek. Ve­zetőség. Halálos baleset. Pilisszentlélek határában az állami útépítési mun­kálatoknál február 24. én nagyobb mennyiségű leszakadt kőtörmelék Aszódi András 30 éves bagi napszá­most eltemette s mire kiásták a törmelék alól, már halott volt. Meg­állapítás szerint a balesetet az elhalt önmaga idézte elő. Ugyanis a már kibányászott kőtörmelékből a munká­sok nagyobb halmot raktak az út szélén. A kőtörmelék annyira össze­fagyott, hogy csak csákánnyal lehe­tett az egyes darabokat egymástól elválasztani. Most a munkások az útépítéshez a halom oldalát kezdték csákányozni, ezáltal a halom oldalába üreg keletkezett. Ismeretlen okból ebbe az üregbe bujt Aszódi András. A következő pillanatban az üreg fölötti kőréteg leomlott és agyon nyomta Aszódit. Jön a legkacagtatóbb magyar film. „Az ember néha tévedu 11 12. és 13-án a Kultur Moz­góban. Baleset. Balog Lóránt 2 éves­dorogi kisfiú, otthon véletlenül a forró tésztalébe esett. Súlyos égési sebekke a Kolos-kórházba hozták. Sötéten látja a világot, ha feje fáj, vagy meghűlés befolyásolja köz­érzetét. 1—2 tabletta Aspirin elejét veszi a nagyobb bajoknak és meg­szünteti fájdalmait. Nézze meg azon­ban, rajta van-e a „Bayer“-kereszt a tablettán? Enélkül utánzat. dlpfad a, fiakúííj ... és a rheumától megkínzott ember bánatosan néz utánuk. De ez mit sem használ; enyhülést csak ez hozhat: Aspirin! Ez azonban Aspirin legyen: ASPIRIN mm* k e * e s Lopás. Augusztin János eszter­gomi lakós feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a rendőrségen, aki a Primás-szigelen az utolsó dűlőben levő gyümölcsöséből 3 drb. almafát kiásott és elvitt. A nyomozás folyik. SZÍNHÁZ Szalay Károly színtársulata szer­dán este megkezdte esztergomi ven­dégszereplését. A társulat bemutatkozó előadásul Erdélyi Mihály nagyoperettjét, a „Sárgapitykés közlegény“-t adta elő, igazolva azt a várakozást, amelyet a színtársulathoz az esztergomi kö­zönség fűzött. Egy-két előadás után nehéz Íté­letet mondani, mégis megállapíthat­juk azt, hogy Szalay Károly szín­társulata egyike a legjobb vidéket járó társulatoknak és Esztergom őszintén örül, hogy néhány héten át komoly, kellemes művészi élmény­ben lesz része. A szereplők elsőtől az utolsóig értékes művészi színvonalat kép­viselnek. Radnay Irén primadonna bájos közvetlenségével, Földessy Lilla szub- rett szép táncszámaival már első fel­lépésükéi igen nagy sikert arattak. Komáromi Piri tűzről pattant me­nyecskéje sem tévesztette el a ha­tást. Igen jók a férfiszereplők is élükön Leviczky Andorral, Szalay Gyulával, Kormos Ferenccel. De a kisebb sze­replőkről is csak őszinte dicsérettel lehel megemlékezni. Reméljük, hogy Szalay Károly társulata, amely első előadásain ilyen ilyen jól indított, továbbra is ha­sonló sikereket fog aratni s nem fog akarja keresni a halottnak hitt Peter sirját, a messzi Szibériában véletlenül találkoznak is, de elmennek egymás mellett anélkül, hogy megismernék egymást. Ehhez a megható történet hez csak annyit teszünk hozzá, hogy a főbb szerepeket / A két fogoly“ - bán Bajor Gizi, Ágai Irén, Jávor Pál, Rajnai Gábor és Csortos Gyula játszák. A szezon egyik leglátogatot­tabb filmje. Bemutatja az Elit Mozi szombaton, vasárnap, hétfőn- és kedden. Hibás-e az anya, hogy a vélet­lenek összetalálkozása folytán egy fiút a magáénak gondol, mig a sajátját elcseréltnek véli. A két gye­rek egyazon klinikán látta meg először a napfényt. Bonyolulttá válik az eset, mig a két fiú megoldást nem talál. Elhagyják szüleiket, mert semmi­áron sem viselnék el a szülő cserét. A nagy bolyongásban megbetegszik az egyik fiú. Mire hazaérnek kiderül verseny. — 5.30 Elbeszélés. — 6 Zongora. — 6 55 Cigányzene. — 8 Sporteredmények. — 8.10 „Farkas a csapdában* 3 részben. — 9 Hírek, sporteredmények. — 9.20 Buda­pesti Hangverseny Zenekar. — 10.30 Jazz. — 11.20 Cigányzene. Hétfő, március 7. Éjjel 12.05 Hírek. —6.45 Torna. — Utána gramofon. — 10 Hírek. — 10.20 Felolvasás. — 12 05 Ének. — 1.30 Beszkár-zenekar. — 4.15 Rádió diákfálórája. — 5 Hárfa-fuvola- kettős. — 5.30 Látogatás a budapesti cser­készotthonban. — 6 15 Cigányzene. — 7 Előadás. — 7.30 Hanglemezek. — 8 10 Film­harmóniai Társaság hangversenye. — 9.50 Hírek. — 10.15 Időjárás. — 11 Hírek né­met nyelven. — 11.05 Szalonötös. Kedd, március 8. Éjjel 12.05 Hirek. — 6.45 Torna. — Utána gramofon. — 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 12 05 Rádió szalonzenekara — 1.30 Hanglemezek. — 4.10 Előadás. — 5 Felol­vasás. — 5.30 Ének. — 6.25 Előadás. — 7 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 8.10 „Tengeri katasztrófa“ hangjaték 3 részben. — 8.50 Hirek. — 9.50 Jazz. — 9 55 Idő­járás. — 10 Előadás. — 10 30 Berlini Ka­marazenekara. — 11.05 Cigányzene. Szerda, március 9. Éjjel 12.05 Hirek. — 0.45 Torna. — Utána gramofon. — 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 12.05 Homeros énekkar. — 1.30 Cigány­zene. — 4.15 Rádió diákfélórája. — 5 „Az ember tragédiája 14 haangkéoben. — 8 Ci­gányzene — 8 45 Külügyi negyedóra. — 9 Hirek. — 9.25 Operaházi zenekar. — 10 Időjárás. — 10.40 Hanglemezek. — 11 Hi­rek francia és olasz nyelven. i&g&AaÁte&tetfa 'prelj er éúniún^fú\ €t && elmaradni továbbra sem az első két előadás közönségsikere, mely mind­két alkalommal telt házat csinált. Vasárnap két előadás lesz: dél­után 5 és este fél 9 órai kezdettel a Sárgapitykés közlegény operett- újdonsággal. Hétfőn este Szalay igazgató első felléptével a Cigányprímás c. régi operett kerül előadásra. Kedden este A roninok ktncse megy, minden vidéki színpadot meg­előzve. Szerdán este a Régi nyár c. tán­cos vígoperett kerül előadásra. FILMHÍRADÓ Dr. Takács Péter és Almády Miett alighogy hazaérkeznek nász­újukról, kitör a világháború. Az or­vos bevonul, Galiciában harcol s fogságba esik. Takács Péter végig­szenvedi a fogolytáborok gyötrelmeit, több ízben megkísérli a szökést egy ízben az őrök meglövik s kórházba kerül. Itt tudja meg egy névtelen levélből, hogy otthonmaradt felesége viszonyt szőtt egy otthon szolgálatot teljesítő ismerősével és feleségül is megy hozzá, mert első férjétől igen oosszu idő óta nem kapott levelet Takács Péter bánatában elcseréli kórházi fejlapját egy haldokló bete­gével s így az ő halálhíre jut el Mietthez. Takács megismerkedik egy kozák kapitány árvájával s feleségül veszi. Sok-sok év után Miett fel a való. A film problémája rokon a Negyvenéves asszonyéval. Lil Dago- ver a csinos német sztár játsza az Anyák és fiuk főszerepét. Willy Fritschet régen láttuk, jóleső érzés gyönyörködni kitűnő alakításában. A mrgyar Tasnády Fekete Mária ebben a filmjében is kedves, mintáz Édes mostohában. A film Kairó forró levegőjében játszódik le. Az „Anyák és fiúk11 5. és 6.-án kerül bemuta­tásra a Kultur Mozgóban. CwiifiJIS, I1Ó nincs többé! A legelhanyagoltabb arcbőrt is rövid idő alatt megszépíti a világhírű nagyenyedi KOVACS-krém Éjjeli használatra kék \ ,, , Nappali , sárga [ «omagolasban Figyeljen a védjegyre m á is i ú Vasárnap, március 6. 9.30 Hirek. — 10 Református istentisz­telet. — ll Egyházi ének és szentbeszéd — 12.30 Operaházi zenekar. — Í.IO Felolva­sás. — 2 Hanglemezek. — 3 Előadás. — 3 45 Viola da gamba, zongorakisérettel. — 4.20 Előadás. — 5 Ausztráliai vílághang­Köszönetnyilvánitás. Hálás köszönetét mondunk mindazoknak, akik a drága kis leányunk temetésén résztveitek és a szülői fájdalmunkban osz­toztak, köszönetét mondunk azoknak is, akik tevékenységük­kel drága halottunknál a ke­gyeletben segédkeztek. Szabó József és családja. Uj-utca 4. sz. ház (l szoba-konyha és kamra) jutányos áron eladó, azon­nal beköltözhető. Felvilágosítás: Dr. Berényi Róbert ügyvéd Kossuth-u. 44. sz. alatti irodájában. Eladó nagymennyiségű istállótrágya Tábor-utca 20. sz. _____________ Modern gyermekkocsi teljesen új állapotban eladó. Cim a kiadóban. Kiadó Szentkirályi dűlőben félhold szántó árendába, Jókai-u. 4L Eladó Táti-út 22. számú ház alatt szoba, konyha és kertből álló házrész. Bővebbet ugyanott. Eladó Rózsavölgyben ll00 négy­szögöl jó termő szőlő sok gyümölcs­fákkal. Érdeklődni lehet Árpád-utca 14. szám alatt. Gyermekek mellé oki. tanítónő teljes ellátással azonnal felvétetik. Zon­goratudás előnyben. Ajánlatok „Két gyermek“ jeligére a kiadóba kéretnek,

Next

/
Oldalképek
Tartalom