Esztergom és Vidéke, 1938

1938 / 1. szám

2 ESZTERGOM és VIDÉKÉ 1938 január 1 a második eljövetelkor, amikor Krisz­tus, mint igazságos bíró szintén két táborra fogja osztani az emberisé­get, ti a jobbjára kerüljetek. Ez pe­dig csak akkor következik be, ha ti is a hit szerint való élettel megvall- játok őt az emberek előtt. A Sz. Anna egyházközség köszöneté. Lezajlottak a sok áldozatról, nagylel­kűségről, szeretetről és buzgóságról tanuskodólkarácsonyfa ünnepségek. Az egyházközség vezetősége, midőn hálás köszönetét fejezi ki a nemes- szivű adakozóknak, kötelességének tartja, hogy összegezze a Sz. Anna egyházközségben kiosztásra került adományokat. A Jézus Szive Szövetség és Sz. Anna Szívgárda buzgólkodásábói 18 elaggott szegény kapott élelmiszer­csomagot 10—10 P értékben, úgy­szintén 15 szegény iskolásgyermek. A Boldog Gizella Kongregáció tagjai ezenkívül 12 zárdista növendéknek adnak hetenkint otthonukban ebédet. Továbbá az egyházközség örömmel támogatja a Sz. István iskolában Urbán Vilmos igazgató irányításával folyó ebédeltetési akciót, ahol heten­kint kétszer 12—15 kisfiú részesül tápláló , meleg ebédben. Azon ívül 19 pár cipő, 10 cipőtalpalás, 1 téli- kabát, 15 felső új ruha, 20 használt ruha, 37 alsónemű kiosztása köny- nyítette meg a szegény szülők téli gondját. Az egyházközség karitativ mun­kája oda is irányult, hogy ne csak könnyeket szárítson fel a szemekből, hanem a karácsonyi örömöknek egy kis sugarát bevigye a gyermeki szi­vekbe. A Háztartási Tanfolyam sa­játkészítésű cukorral, a Boldog Gi­zella Kongregáció és a Leányklub tagjai és az érseki tanítóképző által készített 130 drb. játék örvendeztette meg a kis óvodásokat. A Sz. István iskola szivgárdistái részére a Leány­klub rendezett dec. 22 én egy ked vés karácsonyfaünnepélyt, ahol 105 fiúgyermek részesült karácsonyi cso­magban. Elismerés és köszönet illeti a Sz. Anna-zárda kedves nővéreit, akik növendékeik művészi betanításával igen sok örömet szereztek dec 21 én a belvárosi olvasókörben a zsúfo­lásig szorongó közönségnek. Hálás köszönetünket tolmácsoljuk ez utón is Augusztin János és Mészáros László városi tanító uraknak a ki­sérő zenével nyújtott önzetlen fára­dozásukért. A befolyt 150 pengőt óvodánk felszerelésének megújítására fordítjuk. Mindezekért a szegények nevében ismételve hálás köszönetét mond az egyházközség vezetősége. MMUHtVHmUHMHVUUmMU'MMMMnmMHMtMmUHMMMHWM Szóba került Tata és Tóváros egyesítése a vármegyei közgyűlésen December 21-én a vármegyeház nagytermében Radocsay László dr. főispán elnöklete alatt a vármegyei kisgyűlés rendkívüli ülést tartott, majd közvetlen utána a törvényha­tósági bizottság tartotta meg évi ren­des közgyűlését a bizottsági tagok nagyszámú megjelenése mellett. A főispán elnöki megnyitójában nemcsak a régi szép szokásnak kí­ván eleget tenni, hanem a közgyű­lés minden egyes tagjának benső és őszinte érzelmét gondolja tolmácsolni akkor, amikor a szeretet ünnepének küszöbén legmélyebb tisztelettel em­lékezik meg Magyarország herceg- prímásáról, aki iránt a vármegye lakossága felekezeti különbség nél­kül a legnagyobb tisztelettel visel­tetik, akinek úgy egyházi, mint nem­zeti szempontból kiválóan nagy és áldásos munkásságát az egész nem­zet osztatlan hálája és nagyraoe- csülése kiséri. Javaslatára a közgyű­lés egyhangú helyesléssel elhatározta, hogy Őeminenciáját a karácsonyi ünnepek és a közelgő évfordu ó al­kalmából mélységes tisztelettel üd­vözli, neki békességet, boldog, ke­gyelemteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újesztendői kíván. A napirerd előtt Henzer István th. biz. tag Tata és Tóváros közsé­gek közigazgatásának egyesítését tette szóvá és hosszabb beszéd ke­retében azt igyekezett beigazolni, hogy az egyesítés igazságtalan volt, a községeket jogsérelem érte és az egyesítés a községekre nézve nem­csak nem előnyös, hanem hárányos. Elnöklő főispán nagy tetszéssel fogadott válaszában egytől-egyig megcáfolta a felszólaló argumentu mait és világos logikával a törvény- hatósági bizottság túlnyomó részé­nek helyeslése mellett beigazolta, hogy a vonatkozó kormányintézke­dés törvényen alapszik, sem a kir. belügyminiszter, sem a vármegyei kisgyűlés vagy más közigazgatási hatóság jogszabályt nem sértett, te­hát igazságtalanság nem történt s az egyesítés a két községre nézve úgy gazdasági, mint közfejlesztési szem­pontból előnyös. Ugyanezen kérdéshez a tárgyso­nyugellátásáról és az állatorvosok magángyakorlatának díjazásáról al kötött és érvényben lévő vm. sza­bályrendeleteket és a vármegyei egy­séges vásári és piaci helypénzdíj szabályzatot. A közgyűlés foglalkozott özvegy Karcsay Miklósné vármegyei főjegyző özvegye nyugellátásának megállapí­tásával és Kolozsváry Kálmán in­dítványára nagy lelkesedéssel elha­tározta, hogy a bíboros hercegprímás arcképét az 1938. évi szentévvel kap­csolatban a vármegye közgyűlési terme részére megfestteti. A közgyűlés végén Frey Viimos dr. alispán a vármegye közönsége és tisztikara nevében boldog ünne­peket és újévet kivánt a főispánnak, aki lelkes éljenzés közben köszönte meg és hasonlókkal viszonozta a jókivánaíokat. rozat más pontjával kapcsolatban Fellner Pál országgyűlési képviselő is hozzászólt és a községek lakossá­gának hangulatára és a hitbizományi uradalom állásfoglalására, való hi­vatkozással az egyesítés hatálytala­nítását kérte. A főispán az ő állításait is egytől- egyig megcáfolta és a közgyűlés lelkes éljenzése mellett beigazolta azt, hogy az egyesítés a kél község jö­vőjét szolgálja és a községekre nézve a hitbizománnyal kapcsolatban sem lehet hátrányos. A közgyűlés 15 pontból álló tárgy- sorozatának első pontját az újonnan rendszeresített vármegyei aljegyzői állás betöltése képezte, a közgyűlés az egyetlen pályázó Jánoskúti Jó­zsef dr. tb. szolgabírót egyhangúlag aljegyzővé választotta, nevezett azon­nal letette a hivatalos esküt, a fő­ispán meleg szavakkal üdvözölte őt és a közigazgatási szolgálatára a jó Isten áldását kérte. A közgyűlés lel­kesen megéljenezte a törvényhatóság legfiatalabb tisztviselőjét. A közgyűlés a gyümölcstermelés fellendüléséhez fűződő köz- és ma­gángazdasági érdekek fontosságára való tekintettel feliratilag kéri a m. kir. pénzügyminiszter úrtól, hogy a növényi és á lati kártevők elleni vé­dőszerekhez felhasznált ásványolaj kincstári részesedését engedje el, mi nek folytán a védőszerek áraccal3 százalékkal csökkenthető lenne, tehat a védekezés rentfibilisabbá válnék, ami a termelt gyümölcs mennyisé­gének javulását eredményezné. Závody Albin dr. vármegyei fő­jegyző es vitéz Zsiga János dr. vár megyei II. főjegyző ismertették a vármegyei közúti alap, a vármegyei ebadó alap és a vármegyei állatte­nyésztési alap 1938. évi költségelő­irányzatát és a varmegyei közúti alap 1937. évi pótköltségelőirányza" tát. A közgyűlés a kisgyűlósi javas­latokat hozzászólás nélkül egyhan­gúlag elfogadta. Hasonló módon alkotta meg a kö­telező halottasházi ravatalozásra vo natkozó szaoályrendeletet Németh István ácsi plébános hozzászólása mellett, valamint módosította a vár megyei és községi alkalmazottak1 Károly-csapatkereszt igény­léséhez szükséges okmányok beszerzése küllőidről. Az Országos Magyar Frontharcos Szövetség vármegyei vezetősége fel­hívja azon hadviseltek figyelmét, akik annak idején megkapták ugyan a Károly-csapatkeresztet, de az erre vonatkozó igazolványuk elkallódott, s akik e hiányt most azért nem tud­ják pótolni, mert káderjük nem a jelenlegi Magyarország területén volt hanem a trianoni országhatárokon túl fekszik, a hiányzó igazolvány be­szerzését Szövetségünktől kérhetik. Hasonlóképen Szövetségünkhez for­dulhatnak azon hadviseltek is, akik még nem kapták meg a Károly-csa patkeresztet, akik az igényléshez szükséges Magyarországon lakó ta- nukat megnevezni nem tudnak és ezért tanúvallomásukat beszerezni nem tudják, ellenben a jelenlegi országhatárokon túl élő ezredtársaik jelenlegi lehetőleg pontos lakóhelyét ismerik. Mindkét esetben a Károly-csapat- keresztet igénylő bajtárs személyi adatain kívül a lehető legpontosab­ban be kell jelenteni a volt ezredet, csapattestet, a volt bajtársak nevét, foglalkozását és lakcímét és mind­azon adatokat, amelyek a hiányzó okmány felkutatásánál illetve a ki­hallgatni kivánt tanuk feltalálásánál támpontot nyújthatnak. Az ezen ada­tokat tartalmazó kérelmet azon köz­ségekben, ahol Szövetségünknek helyi csoportja van, ennek vezetősége utján, más községekben pedig a vármegyei vezetőség útján (vitéz Zsiga János Esztergom, Vármegyeház) kell Szö­vetségünk Országos Elnökségéhez felterjeszteni. Ez alkalommal is szükségesnek tartjuk az érdekeltek figyelmét fel­hívni arra, hogy a hiányzó igazol­vány pótlását elsősorban az alispáni hivatal mellett működő népgondozó kirendeltségtől (Komárom illetve Esz" tergom) felügyelőségtől kell kérni. Akiknek még nincs meg a Károly- csapatkeresztjük és igéoyjogosu'tak, a m. kir. Honvédelmi Miniszter Úr­tól kell kérniök a jogosultság meg­állapítását. A kellően felszerelt kér­vényt Szövetségünkbe tartozó vagy oda belépni szándékozó bajtársaktól a Szövetségünk helyi csoportja üetve vármegyei vezetősége készségesen átveszi és illetékes helyre továbbítja. Részletes felvilágosításokat ad Halmay Gyula nyugalmazott községi főjegyző Esztergom, Simor János-utca 58. szám (kedd, csütörtök, szombat d. e. 8—9-ig). Asztaltársaságaink jótékonyságai A „Felebaráti Szeretet Asztaltár­saság* december hó 19-én tartotta ötödik évi rendes közgyűlését gyer­mekfel ruházási ünnepéllyel kapcsolat­ban. A közgyűlést a felruházási ün­nepség előzte meg, melyen Béres István teológiai tanár mondotta az ünnepi beszédet a tőle megszokott magas szárnyalással. Beszédet inté zett a jelenlevőkhöz, buzdítva őket a nemes cél támogatására és köszö­netét mondott Giegler Ferenc elnök nek, a tagoknak s mindazoknak, akik vele együtt önzetlenül dolgoznak a nemes cél érdekében, majd a segé­lyezendő gyermekekhez s végül azok szüleihez szólt. A beszéd után, amely mély ha­tást váltott ki a jelenlevők leikéből, egy kis fiú mondott hálás köszöne­tét társai nevében az adományokért. Majd kigyulladtak a gyertyák a szé­pen feldíszített kis karácsonyfán, amely alatt 9 pár cipő, harisnya, szeretetcsomag és 9 darab kalács várt szétosztásba. A szétosztást Ha­rangozó Mátyás alelnök végezte egy- egy kedves szóval és simogatással az örömtől kipirult gyermekarcokon. A kiosztás után a kedves Szilas néni vendégelte meg a kis gyermekeket jó ozsonnával. A közgyűlést Giegler Ferenc el­nök nyitotta meg a jelenlevők üd­vözlésével, ki hálás köszönetét mon­dott Béres István teológiai tanárnak szép és nagyhatású beszédéért, a tagoknak a nemes cél érdekében való áldozatos támogatásukért, Bog­nár János igazgató-tanítónak a gyer­mekek érdekében tett fáradozásaiért. Az elnöki megnyitó után Fazekas József titkári jelentése és a pénztári jelentés következett, majd megvá- asztotta a közgyűlés a jövő évi tisztikart és Giegler Ferenc elnök izétosztotta a tagok betéteit. A közgyűlés köszönetét szavazott még a következő nemesszivű adako­zóknak: Szilas Jánosnénak a gyer­mekek megvendégelóseért, Giegler Ferencnének a szépen feldíszített ka­rácsonyfáért és három leánykasap- kért, Laiszky Kázmér nyomdatulaj­donosnak a szükséges nyomtatvá­nyokért és írószerekért, Einczinger Sándor pékmesternek 9 drb kalácsért, és az alábbiaknak, kik kamataikon kivúl még a következő pénzbeni adományokat adták: Szilas Herminke, Vankó Juliska, Vankó János és Fritz Ernő 5—5 P, Szabó János 4 P, Giegler Ferencné, Giegler Ferenc, Szathmáry Béla, Tóth László, id. Sandtmann István, Molnár Imre, Farkas Dezső, Viszolay Lajos Fa­zekas József 2—2 P, N. N. I P, és N. N. —.72 P-őt. Mitter János pedig a jövő évre 4 P őt kamatként előre befizetett. A gyermekek felruházására fordí­tott összeg 107.— P volt és a ké­sőbb beérkező adományokat, mint maradványt, 17 — P-őt a „Szentta­mási Napközi Otthon“ részére utal­ták át. Uj tagokúi jelentkeztek : dr. Darvas Géza főorvos, dr. Szalay Gyula vm. alügyész, Kósik Ferenc, Vodicska Ist­ván, Adorján Gyula, Né neth Ferenc, Malompataki Béla, Kubányi Sándor, Szathmáry Gyula, Fandl János, Mol­nár Ferenc és Viszolay Lajos. Az asztaltársaság működését 1938. évi január hó 2-án délután 4 órakor kezdi meg. A betétek heti tetszés- szerinti összegben fizetendők, míg a be nem fizetett hetek után késedelmi kamat fizetendő, mely összeg szol­gálja a jótékony alapot. Hivatalos idő minden vasárnap d. u. 4—6 óráig. * * * Az „Attila Asztaltársaság* ugyan­csak dec. 19-ón tartotta gyermek- felruházási ünnepségét, Nelhiebel Fe­renc „ Attil*“-vendéglőjében, d. u. 5 órai kezdettel. Az ünnepségen meg­jelentek : dr. Almássy József vizi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom