Esztergom és Vidéke, 1937

1937-01-24 / 7.szám

2 B5 Z I EROOM || VIDEKB 1937 január 24 csendjét hirdető sok síremléke. Már az előcsarnok kápolnájában hirdetik a padlózatba ágyazott vörös márvány­lapok hajladozó, furcsa gót betűik­kel az alájuk kerülű halottak néma lakását. Benn a templom kápolnái­ban művészi emlékek, küzdenek a mulandóság mindent elöntő árja ellen. Szent Vitái oltára közelében ezen szent hatalmas domborművű sír­emléke komolykodik nem a halál hatalmát sirató fenségével. A gótika legmonumentálisabb e nemű alkotása Salzburgban. A jobbszárny oldalkápolnájának falán a főhajó Szent Rupert oltára foglaló helyének megfelelő nagyság­ban oltárszerűleg képzett, díszített emlék. Festett képe Szent Rupert megdicsőülését hozza a város kör­nyezetében. A kép alatt, a szent ke­notaphiuma. Csontjait a székesegyház falai őrzik. Egyszerűbb táblák hirdetik Michael Haydn és Anna Mozart a muladóság hátán hányódó, fakuló emlékét. Az első a híres Haydn Ferenc öccse, maga is híres zeneszerző s az új kori egyházi zenének megalapítója. Az utóbbi Mozart nénje, a becézett „Nannerr, kora híres zongoramű­vésznője, aki világtalan szemekkel hanyatlott annyi káprázatos virágos, forró este után síri ágyába. A jobb szárny utolsó kápolnájá­nak márvány szarkofágja is szót kér. Wolf Dietrich érsek állíttatta édesapja, Hans Werner von Raite­nan császári ezredes emlékére, aki 1593-ban a horvátországi Szombor­ban vesztette életét a török ellen vívott harcokban. Teljes fegyverzet­ben fekszik ' márvány ravatalán. Jobbja vezéri botján. A fehér csíkos, vörös márvány egyik fehér ere a homlokán fut keresztül. Állítólag a kapott halálos seb helyét jelzi. A templom minden porcikája tör­ténelmet, művészetet lehel, áhítatra hangol. Hangulattól, emlékezéstől bilincselten távozom, azzal a csodá­lás és elmélyülés szőtte érzésvilag gal, amit az egyik nagy esztétikus az áhítat és művészet néma zenéjének nevez. Más világba lépek, a templom tö vébe hanyatló, sokat emlegetett Szent Péter temetőbe. A négyszög három oldalán vasrácsos árkádsorral meg­vont nem nagy síri város Salzburg mintegy ötven ősi családjának, tag­jaínak nyújt földbe süppedt síri lakóhelyet. Föld alá került testük felett a szobrok, festmények, ková csolt vasrácsok a régi Salzburg te­mető-művészetét, sírfelirataik a lélek örök életét hirdetik. A Mönchsberg függőlegesen mere­dek falához tapad a Szent Egyed­kápolna, Szent Rupert imádkozószo­bája. Innen, a temető déli árkádsora végéről 45, kőbe hasított lépcső kúszik a sziklába vájt Szent Gertrud­kápolnába, majd Szent Maximus remetelakásába. Kőtábla dörgi, si­ratja a 477-ben Juvavumra szakadó pusztulást. A tartományt s a várost vérbe, tűzbe temető herulok, hunok, gótok, gepidák közé a felirat szerint mi magyarok is belekerültünk („Hun­gari"). Jó hírünk, nevünk, Európa homlokán taposó táncos kedvünk előkelő tisztelethelyet biztosított szá­munkra már akkor, amikor még nagyon messzi, valahol az ázsiai térségeken készültünk a rettegett kalandozásokra. A történelem „Katakomba" név­vel illeti e Szent Maximus s társai­nak vértanú vérével megszentelt sziklamenedáket. Rossi, a katakom­bák nagy értője szerint a K. u. III. századból való. Német területen mindenesetre az első keresztény szá­zadok legrégibb emléke. Lépcsők, sziklafalak, melyek lát­ták Szent Szeverin, Noricum nagy apostolának, a viharos felhők nyar­galta, sötétbe boruló égen bíztató fénnyel ragyogó csillagalakját. Elsietek Solarinak, a székesegyház építőművészének árkádos síremléke előtt. A ráboruló szomorúfűz hajlott ágán vörösbegy hintázik. Zengő, kicsi érctorkán, hallgatag sírok felett önti a hangok gyöngyös zuhatagát. Jobb ról, magasan felettem Hohensalzburg, haragos zöldbe öltöztetett vállas bás­tyáival. Lassú, méricskélő lépések­kel megindulok feléje. Nem fogadom el az 1894-ben meg­épített drótkötélpálya kínálkozó ké­nyelmét, mely három perc alatt szál­lít a fellegvárba. Az erősségnek fordu­ló út felé tartok. Közben érdekesen érint az apátság vadszőllővel futtatott emeletes kádárháza. Megkapó ékesen beszél arról, hogy Salzburgból még 1585-ben sem száműzték a gótikát. A hatalmas, több emeletes Keutschach kapuboltozaton túl az út annyira meredek menetet vesz, hogy csak kifogástalan szívvel tanácsos a ka­paszkodás. Gigantikus falak, mere­dek, vízmosta oldalak, annak idején üvegcserepekkel tűzdeltek. A védők kérlelhetetlenül pusztulásba söpörték a tolakodókat. Ellenség nem vett rajta erőt, csak Napóleon katonáit sírták a robusztus tornyok s büszke falóriások. A csak kevesen merészelte út ajándékaképen, lelkemben az em­beri komor, titokzatos erő csend­fokozta érzésével kerülök beljebb, megjegyezhetetlen lépcsőkön, vastag falakba vágott folyosókon keresztül a vár külső udvarába. Sasfészek, a világ hangyaboly sürgésétől szikla­tetőre kapaszkodó életnek borzon­gató csendességével. Nincs itt semmi ékesség, erkély, kőcsipkés párkány. Kőrámázta ablakából selyem keszke­nőjével nem intett búcsút a vár kis­asszonya távozó lovagja után. Fel­vonóhídján nem járt-kelt szőke, csigáshajú Minnesá igen, hogy öblös citherája mélyéről csalt zenéjével, énekével álmot lopjon a hunyni nem j tudó csillagszemekről. Vas századi A budapesti START Autófelsze­relési és Műszaki Vállalat az alábbi levelet intézte hozzánk közlés céljá­ból: Miután léczfalvi Bodor Zoltán úr­nak az „Esztergom és Vidéke" 1937. jan. 14 iki számában megjelent le­vele a mi nevünket is megemliti és amit rólunk állit, az nem fedi a va lóságot, kérjük, hogy az „audiatur et altéra pars" elve alapján, szíves­kedjenek nb. lapjukban sorainkat kö zölni. Bodor Zoltán úr azt állítja, hogy mi 1933-ban csak azért szállítottuk vas embere hordta meg első falait akkor, amikor a föld kínzott mellén sötét rémségek tapostak. A vár alapját Gebhard érsek veti meg 1077-ben. Az investitura harc erre-arra hajló bizonytalanságában itt keres biztosságos védelmet ebben a valóban „castrum munitissimum"­ban. Az utódok folytatják az építést. Alig van köztük valaki, kinek neve ne fűződnék a vár történetéhez. In­nen keltezik sokszor pásztorlevelei­ket, rendeleteiket. Hohensalzburg története szinte el­választhatatlan Leonhard Keutschach századokat megélő, építő erőbe öl­töző alakjától. Címerei lépten-nyo­mon beszélnek ennek a nagy érsek­nek vihartálló alkotásairól. Legtöbb­ször az ő címerével találkozunk. Az egymásnak dőlő két vágott pajzs egyikében a magyarázatra szoruló fekete kerekrépával. A keményfejű ifjú Leonhard papságra készülő el­határozását nem tudja megmásítani a könyörgő, fenyegető apai szó. Az édes apa a szülői háztól búcsút vevő fiú után haragjában fekete répát ha­jít. Az érseki méltóságra emelkedő meglett ember azután ráemlékezés­sel az apai búcsúfiára, nem minden­napi megtiszteltetésben részesíti az érsekfejedelmi címerbe kívánkozó gye­rekkori emléket. (Folytatjuk.) le az autóbusz viteldijakat, mert tu­domásunkra jutott, hogy iparen­gedélyünk nem lesz meghosszab­bítva, mert az ország különböző ré­szein több autóbusz-vállalkozásunk van. Éltekintve attól, hogy mi a vitel­dijat nem is 1933-ban, hanem 1934. november 14 iki bejelentésünk alap­ján szállítottuk le, — Bodor Zoltán ur ép oly jól tudja mint mi, hogy a mi iparengedélyünk Esztergomban nem azért nem nyert meghosszab bitást, mert nekünk az ország kü" 'lönbözŐ részein több autóbusz vá," Magas-e Esztergomban az autóbusz-viteldíj ? Téli reggel Ami tegnap fájt, ma csendes imádság, szikkadt bús ajkam ma sokan nézik, a pergő napokra én hordom a fényt, s tűnődő arcom viliókba nyilik. Az égbenőtt síkok felhőkben úsznak, halvány pirban gomolyog a reggel, s csak ámulok a bágyadt, furcsa kékre fényes, nagy, kitágult gyermekszemekkel. S annyi szép álmom rohanva megkísért, amit a multam jövőre tett el, ablakom jégvirágos, mégis olyan tavaszos e nyiltarcú téli reggel, A tűnt tavasz ekhóját zengi a nap, ha'k életem ujjongva hordozom, allelujás ódát iroií a kékhez, s az égre lendül elkínzott homlokom. ifj. Balázs yános. Száz év előtt... Apróságok Esstergom múltjából Összeszedegette: dr. larczell árpád V. Szabálytalanságokra, kisebb vét­ségekre is akadunk, igaz, hogy el­enyésző számmal. Nézzünk egy­kettőt. A Gazdasági Bizottság május 19-i ülésén panaszolja, hogy a lappangó legeltetések nemcsak a privátus föl­deken, hanem a Ns Város curialis telkein is komoly károkat okoz. Uta­sítják a Kapitányi Hivatalt, hogy az eddig szokásos bizottsági rendszer helyett az elégtételnek sokkal célirá­nyosabb kiszolgáltatásával folyfassa munkásságát a károk megelőzése és megtorlása iránt. Mivel ezek az alat­tomos legeltetések még folytatódtak, sőt az ellenőrző mezőcsőszök meg is verettetnek, a konkrét feljelenté­seket a Fő Ügyész Ur további elin­tézésére bizzák. Más esetben az Orbán-vásár után tartott ülésen mutatják be a 31 ft 12 kr. pp-ről szóló jegyzéket, ame­lyet az akkor bort mérők fizettek be bortaksa cimen, egyben megje­gyezvén, hogy sokan voltak, akik engedély nélkül mértek bort. A jö­vőben ők is igy szándékoznak tenni, — mondják a fizető gazdák — mert igy sokkal célirányosabb. Ezért a város vezetősége megbízza a hegy­mestereket azzal, hogy a legköze­lebbi vásár idejében a városi po^gá rok házait rendre megjárván nézzék meg, kik az engedély nélkül bormé­íők és ezt jelentsék be. Egyéni kihágásra is találunk. Mi­tatsek Pál szappanos legény — miért, miért nem — Vizner András Érsík Városi lakos bormérő házánál garázdálkodván, több oda való bet­sületes Embereket megpiszkolt. Ezért három órányi áristomra és a szegé­nyeknek fizetendő 5 váltóforintokra Ítéltetett. Súlyos bűntényre nem ke­rülhetett ebben az időben sor, mert azt olvassuk, hogy a város akasztó fája már egészen elkorhadt, ezért a fáját a város határában lévő csatorna építéséhez fogják felhasználni. A cigányokkal már akkor is baj volt, ezért a Fő Mgú Kir. Httó Magy. Tanács rendeletére elhatározzák, hogy sereglő cigányoknak semmi esetre, egyes személyeknek pedig a legnagyobb vigyázat alatt engedhe­tik csupán meg a passzus kiadhatá­sát. Ugyancsak a közrend és köz­biztonság érdekében kérték azt, hogy a Buda Uttzai Strázsa Házból — amelyből a drabantokat elvitték — ne csináljanak boltot, mint azt ter­vezték, hanem a Köz Bátorságnak fenntartása tekintetéből 24 órai fel­váltással őröket rendeljenek ide. Ez meg is történik a Kapitány Ur in­tézkedése alapján. Az adóval már akkor is baj volt. Márkus Pál polgár és magyar varga mester 7 forint adójának 6 forintra való mérséklését kéri, mivel — úgy­mond — Martinetz József mester­társa is csak annyit fizet, pedig az két legénnyel dolgozik, ő meg csak eggyel. Karósét azonban elutasítják, mivel a Czéhnek Biztossá kijelenti, hogy Martinetz huzamosabb ideig betegeskedése miatt csökkent jöve­delme után fizeti a 6 forint adót. Spannraft János polgár ós kereske­dőnek adóját azonban már leszállít­ják, 2 forint 55 krajcárral, aki egye bek mellett könyvekkel is kereske­dett ; ugyanis bebizonyította, hogy 26 forintból álló adójában már a könyvkereskedése is bent foglalta­tott ós a többi kereskedő adóját is leszállították a múlthoz képsst. Ugyan csak leszállítják a halászok árendáját is 10 pft-ról 5 re. A város minden alkalmat felhasz­nált, hogy bívé!elait növelje. A he­lyettes kapitány Ur pedig bejelenti március 4 én, hogy a mult farsangba bált és egyébb mulatságot adott ke­belbéli mindnyája fogadósokat a sze­gények felsegéllésére teendő adako­zás végett, a régi szokáshoz kép­pest felszólétotta, azok közül Rudolf Mihály, Kopriva Antal és Hlubóvszky György egyenként 3 frt 30 krajcár, Stóhl Antal 1 frt 40 kr, Hauke Fe­rentz pedig 1 frt 15 krajcár pénzt, azaz összvesen 10 frt 25 krajcárt fizettek, ezt azután az Egyesült Pénz Tárok Hivatalának át is adták. A város lakosságának számára tájékoztatásul szolgál, hogy 1835 ben 135 gyermeket oltottak be himlő el­len, fejenként 6 pengőkrajcár járván az oltó orvosnak, Effner uramnak a város pénztárából, melyet hiányta­lanul fel is vett. Vallásfelekezet szerint való meg­oszlásról szóljon az az adat, amely szerént pl. a bogdányi evangélikusok kérését templomuk felépítésére se­gély iránt, elutasítják azzal az in­dokolással, hogy evangélikusok itt nincsenek. Kérni már akkor is szoktak a vá­ros polgárai. A Szent Anna-utca 22 lakója folyamodást nyújt be s ebben kifejti, hogy minekutánna az adót ők is olly mértékben viselni kente­lenittetnek, mint a felső Üttzabéli la­kósok, mégsem boldogétathatnak az­által, hogy flastromos Uttzán járhat­nának, holott ki-ki láthattya, mely veszedelembe forognak némely es­sős időkben, tehát az uttzát kifiast­romoztatni könyörgik. Hogy kórósü-

Next

/
Oldalképek
Tartalom