Esztergom és Vidéke, 1936

1936-04-23 / 33.szám

A belügyminiszter kitüntetése. A kormányzó a miniszterelnök fel­terjesztésére abból az alkalomból, hogy egy esztendeje áll a belügymi nisztérium élén, Kozma Miklós bel­ügyminisztert az I. osztályú magyar érdemkereszttel tüntette ki. Ernszt Sándor dr. a Polgári Egyesületben. Dr. Ernszt Sándor prelátus-kanonok, v. miniszter, váro­sunk képviselőjelöltje ma, csütörtö kön este 9 órakor látogatást tesz a Polgári Egyesületben. Az elnökség ezúton is felkéri a tagokat, hogy ez­alkalomból az egyesületi helyiségben minél számosabban megjelenni szí­veskedjenek. Halálozás. Gottmann Emil nyug. ezredes f. hó 14 én háborúban szer­zett súlyos betegsége következtében Szombathelyen 70 éves korában el­hunyt. Gottmann Emil, mint a 76-ik gyalogezred tényleges tisztje, béke időben hosszú évekig Esztergomban szolgált, humoros kedélye folytán kedvelt tagja volt társadalmunknak. Bátyja Gottmann Gyula ny. száza­dos és öccse Gottmann István nyug, várm. levéltáros gyászolják. Változások a főegyházraegyé­ben. Dr. Serédi Jusztinián biboros hercegprímás kinevezte Kátay Bélát a budavári Koronázó-főtemplom plé­bánosává, Ferenczy Gézát budapest­belsőferencvárosi plébánossá. Ortvay Rezső budapest-lipótvárosi plébános nyugdíjba ment s ide adminisztrá­torrá Witz Béla küldetett ki. Szent István emlékbizottság a közelmúltban vitéz Szivós Waldvogel József elnöklete alatt ülést tartott és Glatz Gyula polgármester és két jeles történészünk Lepold Antal dr. és Balogh Albin dr. meghallgatása után elhatározta, hogy városházán­kat Simon gróf, Vitéz János, Balassa Bálint, Pálfiy Miklós, Lothringen Ká­roly, Bottyán János, Malonyai Pál, Sándor Menyhért br., Palkovics Ká­roly és Prohászka Ottokár bronz reliefjeivel fogja díszíteni. Miután a Műemlékek Országos Bizottságának hozzájárulása szükséges, a tervet a polgármester átirata alapján Lepold Antal dr. fogja a bizottságnak a kö­zeli napokban Esztergomban időző elnöksége elé terjeszteni jóváhagyás céljából. Ezen jóváhagyás után az emlékbizottság megbízást fog adni a reliefek elkészítésére. A bizottság tu datosan mellőzte Róbert Károly ki rály és Rudnay Sándor hercegpri más emlékének ily formában való megörökítését, mert Róbert Károly­nak, ki Esztergom városnak megadta a polgárjogot és Rudnay Sándornak, aki a mai Esztergom alapjait lerakta, a bizottság véleménye szerint szob­rot kell emelni. Az Esztergomi Kereskedelmi Társulat f. hó 22-én, szerdán este 9 órakor a Magyar Király szálloda külön termében választmányi ülést tart, melyre a tagokat ezúton is meg hívja az elnökség. A vízivárosi Szent Erzsébet leánykör f. hó 26-án, vasárnap este 8 órai kezdettel a Szenttamási Olvasókörben műsorral egybekötött táncestet rendez. Tánc éjfél után 2 óráig. Belépés csak meghívóval. Meghívó, 70 filléres ülő és 50 filléres táncosjegy a leánykör tagjainál vagy a vízivárosi plébánia hivatalban igényelhető. Rendezőség. Búcsú Szentgyörgymezőn. Hol­nap pénteken, f. hó 24 én van Szent György-napja, Szentgyörgymező és szépen restaurált kis temploma vé­dőszentjének búcsúnapja. Nagy nap ez Szentgyörgymezőn minden esz­tendőben. Ezen a napon megáll a munka a határban, mindenki a temp­lomba megy, hogy leesdjék az ég áldását a határra, ott végzett minden munkájukra. Azért Szentgyörgymező népe hagyományos kegyelettel üli meg Szent György-napját ezidén is. A búcsúnapján, pénteken reggel 8 órakor szentmise, délelőtt 10 órakor ünnepélyes nagymise és szentbeszéd délután fél 4 órakor litánia. A Szent György utcán sátorok, körhinta, ha­jóhinta. Vasárnap pedig az Olvasó­kör ifjúsága egy kis táncra perdül. Azután folyik tovább a munka a határban... a kedvezőtlen eddigi időjárás dacára és a legjobb remény seggel... Istenbe vetett bizalommal. Ingyenes nyelvtanfolyam vá­rosunkban. F. hó 22-én, szerdán városunkban is megkezdődtek az ingyenes nyelvtanfolyamok előadásai az iparostanonciskola helyiségében. Külön tanfolyamok nyílnak tanulók­nak, felnőtteknek és haladóknak. Az előadások hetenként kétszer, szerdán és szombaton lesznek, a következő sorrendben : D. u. 4—5 német (ifjú­sági), 5—6 angol, 6—7 francia, 7—8 német (felnőtt). A tanfolyamon sem tandíj, sem beiratási dij nincs. Ked vezményes tankönyveket havi 1 P-ős részletre kapnak a hallgatók. Jelent­kezni lehet szerdán és szombaton délután 4—8 ig az ipariskolában. Május 3-án a reáliskola JtAfleVETlSE'ffYE a Fürdő Szállóban Helyszíni szemle a leendő re pülőtéren. F, hó 22 én helyszíni szemle volt az esztergomi repülőtér kiválasztása tárgyában. A szemlén résztvettek Fekete Imre légügyi szak­értő, Gál Elek, Műegyetemi Sport­repülő Egyesület elnöke, a város részéről v. Dudás László mérnök, Schalkhász Ferenc főintéző, a Mo­vero Esztergomi Sportrepülő Egye sülét részéről Philipp József ü. v. elnök, Sebők József titkár. A bizott­ság megállapodott abban, hogy re­pülőtérnek a régi tófenék kiválóan alkalmas és annak kb. 3000 P-Ős költséggel történő átalakítása nem­csak kiváló repülőteret, hanem nagy­mértékű legelőjavitást is tesz lehe­tővé. A bizottság a helyszíni szemle után Glatz Gyula polgármesternél számolt be tapasztalatairól és "élénk eszmecserét folytatott a polgármes­terrel, aki támogatását legteljesebb mértékben kilátásba helyezte. A meg­beszélés után a pesti kiküldöttek ér­tekezletet tartottak a helyi repülő­egyesület vezetőségével a Műegye­tem nyári táborozásáról és megegyez­tek abban, hogy a Műegyetem nyáron Esztergomban fogja megtartani mo­toros és vitorlázó repülőtáborát. Bangó Jani a rádióban. A Köz­ponti-kávéház és a város kitűnő ci gányprimása és zenekara nem első­izben kapott meghívót a Stúdiótól, hogy a mikrofonon keresztül száz­ezreket szórakoztason nagyszerű mu­zsikájával. A napokban ismét jött meghívó, május 5 én déli 12 óra 5 perckor ismét a rádióból hallgathat­juk Bangó Janiékat, aki amellett, hogy esztergomi urak nótáit fogja játszani, elmuz sikálja Paczolay Imre két kitűnő pilóta csárdását is. Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy az üzletek f. hó 23 án, ma, csütörtökön este már 6 órakor zárnak, ajánlatos tehát, hogy vásár lásaikat a nappali órákban intézzék el. Feloszlatták a Dalos Szövet­séget. A belügyminiszter a közok­tatásügyi miniszterrel egyetértően feloszlatta az Országos Magyar Da­losszövetséget, mert a mult év szep­temberében elrendelt vizsgálat a központi ügyvezetés, a pénz- és vagyonkezelés körül évekre vissza­nyúló igen súlyos szabálytalanságot állapított meg. A nagy erkölcsi és anyagi kár mellett a szövetségben tömörült 525 dalosegylet irányítása bizonytalanná és a dal művészet fej­lesztése kilátástalanná vált. A fel­oszlatott szövetség ügyeinek intézé­sével Névelős Gyula miniszteri biz­tos új központi szervet fog alakítani. Evégből az ország valamennyi da­losegyesületét május 10-ére a fővá­rosi Vigadóba Összehívták. A felosz­latott szövetség által megindított működést tovább folytatják és igy megtartják a szombathelyi országos dalosversenyt és Liszt Ferenc ünne­pélyt is.) Meghalt Weltner Jakab. A kommunizmusra előkészítő nemzet közi szociáldemokrácia magyaror­szági pártjának egyik, főleg a há ború előtti időkben tevékeny agitá­torát szólította el a halál. Weltner Jakab, Buchinger Manóval, Fényes Samuval, Rothenstein Mórral, Kun­fival együtt dolgozott a vörös ura­lom eljövetelén s mikor az elkövet­kezett, ő maga is Svájcba menekült. A szociáldemokrácia programmja ugyanaz, mint a kommunizmusé, csak nem azonnal kívánja a templomokat felgyújtani, vagy mozikká és mula­tóhelyekké változtatni, hanem lassan akarja minderre előkészíteni a lel­keket. Weltner Jakab is ennek a munkának volt napszámosa s most bizonyosan látja, hogy végeredmény­ben — még ha tán több kevesebb jóhiszeműséggel is — végeredmény­ben az emberiség örök ellensé gének, az ördögnek művét szolgálta. A Keresztény Párt női gyűlése. Az Esztergomi Keresztény Gazdasági Párt ma, csütörtökön, f. hó 23-án este 6 órakor, a „Magyar Király" nagytermében női gyűlést tart. A gyűlésen beszédet mondanak : Ernszt Sándor dr. v. miniszter, prelátus-kano­nok, Toperczer Ákosné, a fővárosi Keresztény Női Tábor vezére, Czett ler Jenő, a képviselőház v. alelnöke, Nyisztor Zoltán dr., a Kat. Szemle szerkesztője és Ötvös József dr.. a párt központi igazgatója és a párt több tagja. Beíeggyógyitás falun. Érdekes dolgot hallottunk arról, hogy az egy­szerű nép, mely távol él az orvos tói, sőt bizonyos mértékben fél is tőle, milyen gyógyszereket használ. Köhögés és intluenza ellen az úrnapi sátorban megszentelt koszorú leve­léből, főznek teát. Azt mondják, hasz­nál. A népművelési előadások egyik nagy feladata a nép egészségügyi felvilágosítása, küzdelem a babona ellen. Gyászhír. Id. Kóczán Lajos Mo csa község ny. főjegyzője Budapes­ten elhunyt. Temetése szombaton volt Mocsán a község lakosságának nagy részvéte mellett. Jelentkezés a váci siket-néma intézetbe. A váci kir. orsz. siket­néma (internálusos) intézetbe az 1936—37. évi (jövő) iskolai évre fel vételt nyerhetnek — az óvodai ta­gozatba 4—6, az előkészítő osztály­ba 6—8, az I. osztályba 7—10 éves — oly siket-néma gyermekek (va­gyontalanok ingyenesen), akiknek a siketségen kivül más testi vagy szel lemi fogyatékosságuk nincs. Köze­lebbi felvilágosítással s a felvételhez szükséges nyomtatványokkal kész­séggel szolgál az intézet igazgató sága Vác, Konstantin tér 6. „Pirandello legszebb novellái" a Pesti Napló Könyvek soroza­tában. Az Est-lapok kedvezményes könyvsorozata, a „Pesti Napló Köny vek" májusi kötete az igazi iroda lom barátai számára nagy szenzá­ció lesz. A május l-én megjelenő uj kötet szerzője Luigi Pirandello, az uj olasz irodalom világhírű büszke­sége, az olasz dráma nagy reformá­tora, akinek „Hat szerep kerss egy szerzőt" cimű különös és nagyér tékű darabja világsikert jelentett a j színpadon. Pirandello, a tanár és' esztétikus egyúttal a legnagyobb olasz elbeszélők közé is tartozik, novellái hatalmas gyűjteményéért kapta meg a Nobel-dijat. E novellák új oldalról mutatják be különös te­hetségét, amely a gondolatbeli mély­séget és az érzésbeli emelkedettsé­get valami sajátságos gúnyolódó hanggal kapcsolja össze. Pirandello e novelláinak gyűjteménye a ,Pesti Napló Könyvek" május l-én meg­jelenő kötete, amily méltán számit­hat a magyar olvasóközönség leg­nagyobb érdeklődésére. A kötetet május 1-től Az Est-lapok előfizetői és olvasói 1 pengős kedvezményes áron vásárolhatják meg a helyi uj­ságbizományosnál. Siesta Sanatorium Budapest, I., Ráth György u, 5. a főváros egyik legideálisabban fekvő és or­vosilag legtökéletesebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és ideggyógyá­szat, sebészet, szülészet, nőgyógyá­szat, urológia, stb. Röntgen. Kémiai mikroskopiai laboratórium. Elektro­kardigraph (szivvizsgáló). Krogh­féle alapanyagcsere vizsgáló készü­lék. Enterocleaner (bélfürdő). Mo­dern vizgyógyintézet. Orvosilag ve­zetett villanyüzemű konyha. Első­rendű ellátási 9700 négyszögöles park 1 Olcsó árak 1 Pályázat kórházi alorvosi ál­lásra. A Kolos- és Simor-kórházak­nál megüresedett alorvosi állásra a polgármester pályázatot hirdetett. Az állás javadalmazása a XI. osztály 3. fokozatának megfelelő fizetés, termé­szetbeni egyszobás lakás, fűtés, vi­lágítás, mosás és az önköltségi ár 50% ának visszatérítése ellenében természetbeni élelmezés. A pályáza tot május 10-ig kell benyújtani az alispáni hivatalban. Jézus Szive Szövetség szent Erzsébet csoportjánakpénteken, 24-én, d. u. 6 órakor lesz a szent Anna zárdában havi gyűlése. A szent Anna csoport pedig vasárnap, 26-án, li­tánia után tartja meg szokásos havi összejövetelét. Lopás. Benisz Mór temetőgond­nok Petőfi-u. 8. sz. a. lakásáról is­meretlen tettes 5 drb. fajgalambot ellopott. Leesett és meghalt. Schäffer István 65 éves kocsis munkahelyén a lisztraktárban liszteszsákokról le esett. Súlyos fejsérüléssel a Kolos­kórházba szállították, hol anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna, meghalt. Kerékpárlopás. Holop Mihály kertész kerékpárját, mely Simor J.­utca 1. sz. ház kapualja alatt le volt láncolva, ismeretlen tettes ellopta. Balesetek. Nedesovszky Jenő 7 éves piszkei iskolásfiú társával való birkózás közben jobb kartörést szen védett. — Pokorny József 32 éves cipészsegédet éjjel orvul megtámad­ták s gumibottal fejbevágták. Súlyos fejsérülést szenvedett. — Bádi Mi­hályné 41 éves pestszenterzsébeti vándorköszörűst egyik haragosa ve­szedelmesen összerugdosta. A sérül­teket a Kolos kórházba ápolják. Három év alatt már az eszter­gomi közönség előtt is beigazolódott, hogy csak a cyangáz pusztítja el tökéletesen a férgeket és petéit: azonban a berendezési tárgyakat nem rongálja meg! K. M. 60.342. XXII. 1926. sz. rendeletében csak hatósá­gilag engedélyezett vállalat végezhet oki. vegyészmérnök vezetése mellett cyangázzal féregirtást. — A költöz­ködés előtt tehát kérjük a m. t. kö­zönséget hogy saját érdekében óva­kodjék a kontároktól, forduljon to­vábbra is bizalommal a ZYKLON R. T. világcég esztergomi kirendelt­ségéhez (Kossuth Lajos u. 12.), ahol a .közismert előzékenységgel, lelki­ismeretes munkássággal állnak sz. rendelkezésre,

Next

/
Oldalképek
Tartalom