Esztergom és Vidéke, 1936

1936-04-23 / 33.szám

MESE—Váci SE 3:1(1:0); Bajnoki. Biró: Takács Budapest. Az elmúlt vasárnap Vácott szerepelt futballcsapatunk és ott nehéz, de meg­érdemelt győzelmet aratott. A megérkezés alkalmával tudtuk meg — eddig nem ismerve ellenfeleink tavaszi eredményeit —, hogy csapatunk a bajnokság első helyezettje és ezen körülmény, valamint az a tudat, hogy a Váci Sport Egylet elő akarván segí­teni a Váci Törekvésnek a bajnokság megnyerését, akivel csapatunknak egyen­lő pontszáma van, ellenünk nem a má­sodosztályban szereplő együttesét, ha­nem a komplett I—B csapatát dobta harcba, növelte a fiúk önbizalmát és tudatára ébredtek annak, hogy a baj­nokság megnyeréséhez erre a két pontra is nagy szükségünk van. Félőt órakor a következő csapattal álltunk ki: Tamási, — Blahovits, Kneizl, — Lovász, fiilák, Mundi, — Bakos, Vigh, Juhász, Nagyfejeő, Petró. A választásnál Vácnak kedvezett a szerencse és a nappal és széllel hát­ban! térfélt kapták. Juhász elindított labdájával Petró próbál szökni, azonban a védelem sze­reli. A váciak támadását Blahovits há­rítja el és indítja rohamra jobb szár­nyunkat, azonban Bakos ügyes beadá­sát a belsők lekésik. Már az első percekben kitűnik, hogy a váciak igyekeznek testi erejüket is sok esetben szabálytalanul is kihasz­nálni a győzelem érdekében. Egymás után csúsznak ki a szabálytalan faul­tok, amit a biró csak elvétve, vagy pe­dig helytelenül itél meg. A 16-ik perc­ben Nagyfejéét az egyik váci játékos fején rúgja és attól kezdve nem tudja már úgy kifejteni képességeit, ami a csatársor játékára kihatással van. fiilák elindított labdájával Petró ügye­sen futja le a védelmet, a kapu felé kanyarodva, lepasszol Vignek, aki nagy erővel zúdítja azt a kapu mellé. A kö­vetkező percben Lovász egyéni akcióját már már siker kecsegteti, amikor ön­zetlenül átjátszik a még jobb helyzet­ben lévő Bakoshoz, aki angol hideg­vérrel a kapu fölé helyezi a labdát. Ez volt a félidő legnagyobb helyzete. A váciak is sorozatosan vezetik táma­dásaikat és a 26 ik percben Madár szélső labdáját Tamási robinzonáddal teszi ártalmatlanná. A következő perc­ben Kneizlinek kell ismét hárítani egy veszélyes helyzetet, labdájával fiilák egyénileg kísérletezik, átjátsza magát az ellenfél védelmén, a tizenhatoson belül azonban oly csúnyán és veszé­lyesen lépnek bele, hogy percekig esz­méletlenül fetreng. A biró érthetetlenül ellenünk itél szabadrúgást. Még a két sérültünk dacára is veszélyesek tudunk lenni, noha a játék a megismétlődő durvaságok miatt sokat veszít szép ségéből. A 32-ik percben következő váci támadásnál Madár szökik a jobb­szélen bejátszik középre és Vargadi center védhetetlenül talál a hálóba. (0:1) A 37-ik percben Madár életve szélyesen száll belé Kneizlibe aki a földön marad a biró habozás nélkül nagyon helyesen kiállítja Madárt. Félidőben látva ellenfeleink durva játékmodorát, féltve fiainkat a további sérülésektől, mely kihatással lehet a további küzdelmeinkre is, az észszerű paszzjátékra hívjuk fel a figyelmüket, hogy ezáltal lehetőleg kerüljék a kö­zelharcot. A második félidő első percében Ba­kos egyedül tör az ellenfél kapujára, ügyesen csapja be annak védelmet és 16-osról helyezett védhetetlen gólt lő. (1:1) A hirtelen rúgott gól, valamint a kisszámú, de nagyhangú esztergomi kísérők buzdítása mellett egymásután vezetjük veszélyes támadásainkat, ame­lyet a 17-ik percben ismét siker ko­ronáz, amidőn Blahovits—Lovász—Ju­hász—Petró a labda útja meiyből az utóbbi kapuba talál. (2:1) A 20-ik percben az egyik támadást Blahovits kézzel akaszt meg, a megítélt büntetőt Tamási bravúrosan vetődve védi. A 26. percben az egyik váci játékos csú­nyán lép bele Lovászba, aki rögtön elégtételt is vesz magának, melyért bi­rói figyelmeztetést kap A váciak meg ismétlődő támadásait a most már hát­rahúzódó Nagyfejeővel együtt védel­münk egymásután rombolja szét és sok esetben kell Tamásinak is beavat­kozni és tisztázni a helyzeteket. Már-már örültünk ezen eredménynek is és nincs is más kívánságunk, hogy a hátralévő időben ezt tartani tudjuk, amidőn Lovász tiilákkal összejátszva szökteti áz előrehúzódó Mundit, aki ügyesen teszi ki Petrót, s a beadásnak szánt lövést Bakos fogja el, akinek hajszál pontos centerezését Juhász jut­tatja a hálóba. Leírhatatlan mind a vezetőségnek, mind a fiúknak az a határtalan öröme, amit a mérkőzés végét jelentő sip pil­lanatában éreztek, mert ha a mérkőzés nem is nyújtotta azt az esztergomiak­tól megszokott szép játékot, ami fő­ként a durvaságoknak tudható be, de láttuk, hogy a fiúkban van szív és tud­nak küzdeni, mert ezt a mérkőzést nem technikai felkészültségükkel hanem tel­jes szívvel való játékkal nyerték meg. Láthatjuk, hogy mindent elkövetnek, hogy Esztergomot a bajnokságtól elüs­sék éppen azért erősen küzdeni kell, hogy eredményeink alapján bebizonyít­hassuk, hogy méltó csapatunk a baj­noki cimre. JB Ä © 1 O Csütörtök, április 23. Éjjel 12.05 Hirek. — 6 45 Torna. — Utána gramofon — 10 Hirek. — 10.20 Felolvasás. — 12.05 Cigányzene. — 12.30 Hirek. ' — 1.30 Hanglemazek — 2.40 Hirek. — 4 15 Előadás. — 4.45 Pontos időjelzés, időjá­rásjelentés, hirek. — 5 Gazdasági előadás. — 5.30 Ének. — 6 Elbeszélés. — 6.30 Sza­lonzene. — 7.30 Szinműelőadás. — 9.f>0 Hirek — 10.10 Cigányzene. — 10.40 Hang­versenyzenekar. Péntek, április 24. Éjjel 12.15 Hirek. — 6.45 Torna. — Utána gramofon. — 10 Hirek. — 10.20 Előadás. — 12.05 Ének. — 12.40 Hirek. — 1 Pos­tászenekar. — 2.40 Hirek. — 4.15 Diak­félóra. — 4.45 Pentos időjelzés, időjárásje­lentés, hirek. — 5 Cigányzene. — 5.30 Sportközlemények — 6 Előadás. — 6.30 Hangverseny. — 7.15 Előadás. — 8 Köz­vetité-í a Városi Színházból. — 8.55 Hirek. — 10.30 Cigányzene. Szombat, április 25. Éjjel 12.05 Hirek. —6.45 Torna. — Utána gramofon. — 10 Hirek. — 10.20 Előadás — 12 05 Szimfonikus zenekar. — 12.30 Hirek. — 1.40 Énekegyüttes — 2.40 Hirek. — 3.45 Közvetítés Hódmezővásárhelyről a Népegészségügyi kiállitásró 1 — 4 15 Mese. — 4.45 Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hirek. — 5 Elbeszélés — 5.30 Hárfakettős. — 6 Mit üzen a rádió ? — 6 25 Magyar nóták — 7.10 Vidám est. — 8 10 Bécsi műsor. — 9.40 Hirek. — 10 Kedvenc tréfás hanglemezek — 10.40 Operaházi zenekar. Harmoniumot jó állapotban lévőt keres megvételre a Frontharcos he­lyicsoport. Keresek augusztus vagy novem­ber 1 re 2 szoba, előszoba, konyhás lakást lehetőleg fürdőszobával. Állandó lakó. Cim a kiadóban. Üzlethelyiség forgalmas útvona­lon berendezéssel kiadó. Bővebbet a kiadóban. Üzleti napellenző 6 és fél m. hosszú, szerkezet ponyvával együtt eladó. Müller papírkereskedés, Eszter­gom, Széchenyi-tér. Megnyílt a Grószner-féle dohány­áruda. Szives pártfogást kér fiogyelka Mihály, hadirokkant. Gyöngytyúk tojis keltetni való kapható Jókai-utca 37. sz. alatt. Hím?ő (kézi) és smokkoló nők je­lentkezzenek d. u. 2—4-ig. Ferenc József út. 21. I. em. 5. Szobafestő és mázoló munká­latokat részletfizetésre is legjutányo­sabb áron vállal és ízlésesen készít Fleischer Sámuel szobafestő és má­zolómester, Baross Gábor-út 4. Eladó dr. Kubovich Ignác ügyvéd­nél 254 négyszögöl szérűskert, Szent' györgymezőn a Templom-téren lévő 6 sz. ház és Szenttamáson Könyök-utca 4. sz. ház. Egy szoba, konyha és pincéből álló házrész olcsón eladó. Jókai-utca 34. sz. Bajáknál. — Továbbá eladó egy 2 szoba, konyhás magányos ház is Szenttamáson. Kultur MOZGÓ Szerdán Csütörtökön Ketten J jpgeyel Csókos ©tál Egy muzsikus szerelmi regénye; Hindu lándzsás A három jóbarát izgalmas kalandjai Előadások kezdete 7-től folytatólag Pk. 3752—1936—2. sz. Hirdetmény. Az esztergomi kir. járásbíróság Scheirich Béla, Mária, Antal és Te­réz részéről a 28.000—1919. I. M. sz. rend. alapján előterjesztett kére­lem folytán az ál itólag eltűnt Sch?i rich Ferenc nyergesujfalui volt la­kos holttányilvánitása iránti eljárást meginditja és az eltűnt részére ügy­gondnokul dr. Szabó Mihály eszter­gomi ügyvédet kirendel'. Az eltűnt neve Scheirich Ferenc, születési ide ; e 1890. jun. 11, szüle­tési helye Nyergesujfaiu, nőtlen, fog­lalkozása földmives, utolsó lakhelye Nyergesujfaiu, ingatlan vagyona ké­vé?, bevonu ásának időpontja 1915. május, az a csapittest, melyhez az ismert adatok szerint eredetileg be­osztottak nyitrai m. kir. 14. hon­védgy-tlogezred é' az a csapat est, melynél utoljára teljesített sz ügála­tot 3. népföikelő gyalogezred, ka­tonai rangfokozata népfelkelő, az a hadiesemény, mely közbei nyoma vészeit és az eltűnésére vonatkozó egyéb adatok: 1916. jul. 29 én Za­roszénél az o^osz harctéren eltűnt. A kir. járásbíróság felhív min denkit, hogy abban az esetben h* az eltűnt életben'étéről, halálának vagy eltűnésének körűimé; yeirői, igy különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt ugv azon hadi eseménynek megtörténtét a hirdet menynek a bíróságnál történt ki függesztésétől számított 60 nap ala t jelentse, mert ha a most megjelöli időpontig bejelentés nem érkezik, a bíróság az eddig megállapított bizo­nyítékok alapján fog a holtnaknyil­vánitás kérdésében határozni. Esztergom, 1936. március hó 31. Szabó sk. kir. jbirósági alelnök. Eladó 4 drb. duplaszárnyas üve­ges ablak kerettel és hozzátartozó spalettával, továbbá húsfüstölő ajtók is eladók. Csernoch J.-ut 44. Költözködést jutányos árért fe­lelősség mellett vállal Tamás szállító, Kossuth L.-utca 52. Telefon 6. Vennék jó állapotban lévő ruha­szekrényt. Patkó, Deák Ferenc-u. 29. Vasesztergályos segédeket és ta­nulókat felvesz Petz Testvérek Rt. Gépgyára. ÉRTESÍTÉS. Értesitem a n. é. közönséget, hogy Décsi Józsefhez férjhez mentem, la­kásomat Kossuth Lajos-utca 64. sz. alá helyeztem és szülésznői mű­ködésemet tovább folytatom. Kérem a n. é. közönség további szives pártfogását. Kiváló tisztelettel Bucsár Ödönné szülésznő. ***************** ESZTERGOM, SZT. IMRE U. 6. LEGMODERNEBB MINTÁK I KÉRJEN DÍJTALAN AJÁNLATOT Szerdán és csütörtökön 7 tői folytatólag NAGYMAMA A legszebb, legkedvesebb magyar film. Afrika igazi arca Expedíciós dzsungel film. ***************** KOMÁROM- ÉS ESZTERGOM VARMEGYE ÁLTALÁNOS Cl mely mindenhol nélküiöz­hetelen, külön kiadásban is megjelent és 1 P.-ÉBT kapható lapunk kiadóhi­vatalában. Felelős szerkesztő é« kiadó: Laiszky Kázmér. Nyomatott Laiszky János könyvnyomdáiban, Eiztergom, ^LaUzky Kázmér^

Next

/
Oldalképek
Tartalom