Esztergom és Vidéke, 1935

1935-04-28 / 34.szám

1935. április 28. ESZTERGOM is VIDÉKI 5 Anyakönyvi kivonat. Születések: Németh Katalin rk. gyárimunkás leánya. Simonek József rk. földm. fia. Tvarosek Ilona rk. soffőr leánya. Kéri István éjjeliőr fia. Tóth Sándor rk. bányamunkás fia. Polnisch Ele­mér ág. ev. százados fia. — Házas ságkötések: Tenner Gyula ág. ev. kőművessegéd és Szántó Mária rk. — Halálozások: Markó Béla rk. 3 éves. Gombos Jánosné sz. Bauer Mária rk. 85 éves. Pleszkó Antalné sz. Kégl Mária rk. 76. Stanik And­rás rk. kőművessegéd 58 éves. Özv. Gruber Józsefné sz. Farkas Julianna rk. 73 éves. Burány István rk. földm. 81 éves. Haáz Győző rk. fényképész 22 éves. Holop Ferencné sz. Bar» Bármos Julianna rk. 27 éves. Mol­nár János rk. 2- hónapos. Adakozzunk a belvárosi plé­bánia-templom festésére. Hogy kenyere ízletes legyen Törökszentmiklósi lisztet vegpa. Főraktár: Vörös József cégnél. Magénnyomozó iroda. Szabó Albert nyugalmazott detektivfelügyeló m. kir. államrendőrség által engedé­\y&zeXX\magánnyomozó iroáája Esz­tergomban, Deák Ferenc-u. 15. sz. alatt. Megfigyel, informál, kényes ler mészetü ügyekben nyomoz, okmányo kat beszerez, ismeretlen helyen tar tózkodó vagy eltűnt egyéneket fel kutat, úgy bel- mint külföldön. „Csodaváró lelkek" a cime an nak# nagyszerű filmdrámának, amely május 6-án és 7-én kerül bemuta tásra a Korzó Mozgóban. Nem a szentek, hanem a hivők életéből vett esetekkel bizonyítja, hogy mily cso­dákat képes művelni az Istenbeve tett rendíthetetlen hit és imádság ereje. Cselekménye a vallás és a hi­tetlenség párviadala, amelyben a hit győz. A vallásos tárgyú beszélő film a milánói nemzetközi filmversenyen arany éremmel lett kitüntetve. Azzal együtt lesz bemutatva „Róma az örök város" hangos film is, félhely árakkal, hogy azokat mindenki meg­nézhesse. Akik hisznek megerősöd­nek hitükben, akik nem hisznek, hivőkké lesznek, ha megnézik eze­ket a filmeket. Csak a Pfaff varrógép jár 30—40 évig csendesen javí­tás nélkül. — Egyedárusitó: SCHENKENGEL A. Esztergom A Búvár negyedik száma Itt fekszik előttünk a magyar természet­tudományi és technikai művelődés nagy folyóiratának áprilisi száma. Elragadtatással lapozgatunk benne : nem győzünk betelni tanulságos ké peinek művészi szépségével, tudo­mányos közleményeinek izgató ér­dekességével. Rátz Kálmán tanul­mánya a kaucsuk világgazdasági szerepéről, Lohr Ferenc beszámolója Lumiere plasztikus filmjéről, Schenk Jakab eleven cikke a gólyák vándor lásáról, Geiger Ernő tudományos csevegése a sexuálhormonokról, Nagy Amadé útleírása a Spitzbergák jég­világából: mindmegannyi remeke a tudományos újságírásnak. De néz­zük csak Lambrecht Kálmán novel­lának is beillő tudományos emléke­zését Forel Ágostonra és Wasmann jezsuita atyára, a két hangyabuvárra, avagy olvassuk el Neugebauer Ti­GYÜMÖLCSÖS A Zamárdhegy délnyugati lej­tőjén sodrony­keritéssel beke ritett 1460 • öl területű, jókar­ban lévő gyü­mölcsös, mely­ből gyönyörű kilátás nyílik a Duna völgyére, a rajta lévő új villaszerű épü­lettel együtt (2 szoba, zárt üve­gezett veranda, szaletli, kis pin­ce és különálló konyha) eladó. Cim a kiadóban bor, Molnár Antal, báró Fejérváry Gézáné, Vörös László, Schmidt Eli­gius és mások cikkeit: hálásan gon­dolunk valamennyiükre, akiknek mindezt a maradandó értékű olvas­mányt köszönhetjük. Ä Búvár ne­gyedik számánál szebbet, többet, jobbat aligha nyújthat magyar folyó irat 1 Stefánia Szövetség elszámolása Az esztergomi Stefánia Szövetség szokásos karácsonyi jótékonyságához a következők járultak hozzá : Bartal Alajosné 1 kg. narancs, 1 kg. keksz. Béres Gyuláné 3 kg. liszt, 2 kg. cukor. Dr. Csárszky István 4 kg. narancs. Einczinger Sándor 15 kg liszt Erzsébet kosárból 1 ruha, 6 ing, 3 rekli, 2 paplan, 3 sapka. Fodróczy Kálmánné 3 kg. liszt. Del-Ka 1 pár harisnya, 1 pár cipő. Farkas Jenőné 10 m. flanell. Farkas Buci 2 pár cipő. Glatz Gyuláné 10 ruha. Özv. Gyar­mati Józsefné 5 kg. liszt. Genersich Béláné 3 ruha. Harangozó Mátyásné 10 kg. liszt, fiuber Lajosné 10 kg. liszt, 5 kg. cukor. Holop Mihályné 5 kg. liszt, 2 csomag kávé. Özv. Hor­váth Zoltánné 5 kg. liszt, 2 kg. cukor 2 kg. dara, 2 pár harisnya, 2 sonka. Dr. Horeczky Gézáné 5 kg. dara. Dr. Horváth Györgyné 5 drb. szappan. Dr. Katona Sándorné 20 m. kanavász. Kerschbaummayer Ödönné 1 kg. cu­kor, 2 kg. dara. Kardos Jenő 2 pár kamásli. Klein Gábor 3 sapka. Klinda Károlyné, 1 pár harisnya, 1 ruha,* 1 pár cipő. Lindtner Kálmánné 2 m. flanell. Matus Gyuláné 10 m. flanell. Makray Rózsi 1 m. flanell, N. N. 3 m. flanell. N. N. 5 kg. liszt. N. N. 1*5 kg, cukor, 1 kg. dió. N. N. 5 m. flanel. Petz Lajosné 5 kg. liszt, 1 kg. cukor. Regős Imréné 2 kg. liszt. Rolkó Bé­láné 5 kg. liszt, 2 kg. cukor. Riedly Gyuláné 5 kg. liszt, 5 kg. cukor, 5 m. flanell, Reiter Alajosné 5 kg. liszt 1 kg. cukor. Dr. Schleiffer Mátyásné 5 kg. liszt, 3 m. flanell. Stüh mer cég 1 kg. szaloncukor. Özv. Szecskay Kor­nélné 3 pár harisnya. Scheiber-cég 2 ruha. Szatzlauer Kató 2 ruha. Schwei­czer Vilmosné 1 kabát, 2 pár cipő. Schwach Sándor 45 pár harisnya. Tóth Pálné 5 kg. cukor, Tölgyessy Jenőné 2 kg. cukor, 1 kg. dara. Tóth Pálné 4 kg. szaloncukor. Virág és Szántó 10 m. flanell. Weisz Mór 5 m. flanell. Dr. Zákonyi Mihályné 2 kg. liszt, 2 kg. cukor. Vitéz Zsámbéky Pálné 1 kabát, 5 pengő. mm Kiosztásra került 308 drb. ruhaféle, 110 kg. liszt, 27*50 kg. cukor, 50 drb. fogkefe, 110 drb. kis szappan és 110 csomag édesség. Á szeretetcsomagokat dr. Radocsay Lászlóné, dr. Frey Vilmosné, Glatz Gyuláné, Bartal Alajosné, v. Borókay Rudolfné, dr. Katona Sándorné, Laping Miklósné, Petz Lajosné, özv. gróf Stern­berg Józsefné, dr. Vécsei Kálmánné, Vezér Mária, vitéz Zsámbéky Pálné, és Zséger Gyuláné höl gybizottsági ta­gok osztották ki. A Szövetség vezetősége szívesen használja fel ezt az alkalmat, hogy mindazoknak a nemesszivű pártfogók­nak hálás köszönetét fejezze ki, akik adományaikkal, munkájukkal a szövet­séget támogatni szívesek voltak. Budapest£valutapiac Hivatalos árfolyamok. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik szeretett jó férjem, illetve édesapánk tragi­kus elhunyta alkalmából mély fájdalmunkat részvétükkel és a temetésen való megjelenésükkel enyhíteni igyekeztek, hálás kö­szönetet mondunk. Külön "mondunk köszönetet a Toldy családnak és munká­sainak a temetésen való meg­jelenésért és a ravatalra helye ­zett virágokért. özv. Engelbrecht Józsefné és családja. Valuta Pénz Árú Valuta Pengő Angol font 16*45 16*75 Belga 7375 7455 Cseh korona 14*02 14*20 Dán korona 7360 74*40 Dinár 7'80 8*30 Dollár 341*05 34505 Francia frank 22'30 22'50 Holland forint 231'20 233 20 Kanadai dollár 333 — 343*— Lengyel zloty 64'55 6515 Leu 335 3*45 Leva 4 — 4*15 Lira 29*90 30*25 Márka 136*— 137*60 Norvég korona 8285 8375 Schilling 83*10 84'— Svájci frank 110*70 111*65 Svéd korona 85*10 86*00 Budapesti terménytőzsde Zárlati árfolyamok. Olvasóinkhoz! Felhivjuk a fővárosba utazó olva­sóink figyelmét arra, hogy megálla­podást kötöttünk a BETHLENTÉRI SZÍNHÁZ vezetőségével, mely sze­rint az igen nagysikerű „Katz bácsi" c. zenés vigjáték bármely előadá­sára az alanti szelvény bemutatása ellenében a szinház pénztára két kedvezményes jegyet szolgáltat ki. Kedvezményes utalvány Jegyrendelés : 443—76. Ezt az utalványt a pénztár bármely esti és a vasárnap délutáni fél 6-os előadásra 1 P értékben számítja be az 1 pengőnél drágább összes he­lyek áraiba. 77-es tiszai buza készárú 16*65­-16*85 78-as „ „ 16*80­17*00 79-es „ „ 1695­17*15 80-as „ „ 17*05­17*35 rozs pestvidéki 11*00­•1170 takarmányárpa 13*50­-1375 takarmányárpa középrn. 1325­13*50 sörárpa kiváló 17*50­-1800 sörárpa I-a 16*00­17*00 sörárpa 11-a 15*00­1575 zab I-a 14*30­-14-40 zab H-a 14*15­14*25 tengeri tiszántúli 12*95­13-20 buza márciusra —'— —•— buza májusra 15*54­15*56 rozs márciusra —*— —' — rozs májusra 1070­1071 tengeri májusra 11*50­13*51 buzakorpa 11*40­11*50 takarmányliszt 13'80­14*20 FILMHÍRADÓ Kultur Mozgó Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor megnyitó előadások REGÍNÉ Egy szegény kislány története. Hangos Magyar Híradó Fox világhiradó FIGYELEM! Megérkeztek a legdivatosabb tavaszi női és férfi ruhaanyagok FIGYELEM! ILLÉS SÁNDOR DI V AT ÁRUHÁZÁBA! Sürgősen tekintse meg dús választékomat I 0LCS0SÁ61 Szolid és előzékeny kiszolgálási

Next

/
Oldalképek
Tartalom