Esztergom és Vidéke, 1935

1935-04-28 / 34.szám

ESZTERGOM it VIDÉKE Í935. április 28 BÁDÍÓ Vasárnap, április 28. 9.15.Hirek- 10 Református istentisztelet. — 11 Egyházi népének és szentbeszéd. — 12.30 Cigányzene. — 2 Gramofon. — 3 Gazdasági tanácsadó. — 3.50 Fuvola kettős. — 4.30 Felolvasás. — 5 Póstászenekar. — 5.45 Ferencváros—Hungária bajnoki mérkő­zés második félidejének közvetítése. — 6.50 Ének. — 7.40 Kis színpad. — 8.25 Sport­eredmény. — 8.40 Bécsi műsor. — 9.25 Cigányzene — 11 Jazz. Hétfő, április 29. Éjjel 12.15 Hirek. — 6.45 Torna — Utána gramofon. — 10 Hirek. — 10.20 Előadás. — 12 05 Szalonzene. — 130 Zongora. — 4.10 Diákfélóra. — 5 Vidám csevegés. — 5.30 Cigányzene. — 6 Német nyelvoktatás. — 6.55 Elbeszélés. — 7.30 Operaelőadás. — 11 Jazz. Kedd, április 30. Éjjel 12.15 Hirek. —6.45 Torna. — Utána gramofon. — 10 Hirek. — 10.20 Élőadás. — 11.45 Az uj országgyűlés megnyitásának közvetítése. — 1.30 Szalonzene. — 4 10 Asszonyok tanácsadója. — 5 Hangverseny­zenekar. — 6 10 Francia nyelvoktatás. — 6.40 Gramofon. — 7.20 Munkásfélóra. — 7.50 Előadás. — 930 Gordonka. — 10.35 Szalonötös. Szerda, május 1. 6.30—7 45 Rendőrzenekar. — Közben torna. — 10.20 Előadás. — 12.05 Ének. — 1 Gramofon. — 4.10 Diákfélóra. — 5 Elő­adás — 5 20 Ének. — 6 Olasz nyelvokta­tás. — 6.30 Cigányzene. — 8.05 Zenés komédia. — 9.05 Előadás. — 11 Jazz. Szobafestést és mázolást jutá­nyosán és részletre is vállalok, Szabó József Kossuth Lajos-utca 14. szám. Vadászfegyver 1 drb. Büx és 1 drb. 16 os sörétes Lanchaster eladó. Cim: Bognár János fiősök-tere 11. Megvehető vagy bérbevehető néhai Tóth Ignác-féle egész körtvélyesi rét dr. Katona Sándor ügyvédnél. Eladó 3 szobás úri családi ház összes mellékhelyiségekkel, termő gyü­mölcsössel. Leányvár, Vasut-u. 27. Eladó „Singer" varrógép és gyermekágy. Major-u. 19. egy Szabadkézből eladó Simor Já­nos-u. 51. sz. ház, mely áll hat bér­lakásból. Ugyanott egy kis udvari la­kás kiadó. Bővebbet a tulajdonosnál, Jókai u. 24. Kiadó azonnal Dobozi Mihály-u. 3 sz. alatt egy 3 szobás utcai és egy 1 szobás udvari lakás a hozzátartozó mellékhelyiségekkel. Gyöngytyúk tojás keltetni való kapható Jókai-u. 37. Cselédleány hosszú bizonyítvány: nyal, ki a főzéshez is ért és türelmes a kis gyermekhez, azonnal vagy else­jére állást nyerhet. Simor-utca 10. Kacsa és tyúk tojások bérkel­tését vállalom. Érdeklődés válaszos levelező lapon. Cim: Vida Ferencné Dorog, Újtelep 811. Kiadó Jókai utca 13. sz. alatt egy utcai és udvari szobás lakás, avagy a kétszobás udvari lakás a mellék he­lyiségekkel együtt. Keresek egy tiszteséges 40—45 év körüli magányos nőt házvezetőnő­nek, azonnali belépésre. Cim a kiadó­ban. Eladó a Deák Ferenc-utca 15. sz. emeletes félház. Bővebbet a ifiadó­hivatalban. Francia, latin órákat jutányosán ad, korrepetálást elvállal oki. közép­iskolai tanárnő. Cim Simor János-u. 11. D. u. 2—4-ig. Kis családiház eladó Szent Anna utca 30 sz. alatt. Szállodai szobák kényelmesen berendezve olcsón kiadók Czirok ven­déglőben és szállodában Szent Imre-u. Kiadó egyszobás modern lakás, ma­gányos nyugdíjas úrnak vagy úrnőnek Szentgyörgymező legszebb helyén, teljes ellátással, bútor nélkül. Cim a kiadóban. Négy polgárit végzett leányt al­kalmaznék üzletemben. Cim a kiadó­hivatalban. Jó családból való 15 éves gim­náziumot végzett fiú jó üzleti képes­séggel kereskedőnek, vagy jobb iparra tanulónak ajánlkozik. Cimeket a ki­adóba kérem leadni. Eladó takarmány 1 térés jómi nőségű széna, 1 térés alomszalma és 1 térés árpaszalma. Cim a kiadóban. Ismét megnyílt a „Jégkunyhó". Fehérvári (Weisz) Károly szívesen várja Önt a Rákóczi-téren. Segédleány és ügyes bejárónő állást kaphat. Jelentkezni lehet d. u. 4 óra után. Cim a kiadóban. Eladó Kölcsey-utca 1 sz. alatt egy borkimérő pult, mely fagylalt üzletbe is alkalmas. Különféle nagyságú hor­dók, asztalok, borfejtő gép és több éves fehér ó-bor. — Ugyanott egy bú­torozott szoba is kiadó. 116—1935 kjő. Hagyatéki árverés. Néhai Weichsler Vilmos hagyatéki ingóságai u. m. bútorok, fehérne­műek, ruhák, arany ós ezüst éksze­rek stb. 1935. évi április hó 29. napján (hétfőn) d. e. 10 órai kez­dettel örökhagvó lakásán: Esz'er­gombsn, Kossuth Lajos-utca 74. sz. alatt nyilvános árverésen eladatnak. Az árverési f lceteleket a helyszí­nen közlöm. Dr. Mike Lajos s. k. kir. közjegyző. 11713—1934 tkvi sz. Árverési hirdetmény kivonat. Töldezsán István (<épv. dr. Weisz Sándor ü. H.) végrehajtaíónak Re ménji Lajos és neje Cseszka Mária Geb&uer János esztergomi lakosok végrehajtást szenvedő ellen indított végrehatási ügyében a tkvi ható ság a végrehajtató kérelme követ keztében az 1881 LX tc, 144. 146. 147. § § érteimében elrendeli a vég­rehajtási árve-ést 540 P tőkeköve­telés valamint a csatiakozottnak ki­mondott Kürcí De ső 40 P 70 fii., Nemes Károly 64 P 90 fill., Eszter­gomi Kereskedelrr i és Iparbank rt. mint a Dorogi Takarékpénztár rt. jogutóda Fnedmann és Könny? 1296 P 30 fill., Barak József, Ba­lázs és Boz^k Józsefné 53 P tőke követelése és jár. behajtása végett az esztergomi kir járásbiróiág te­rületén le ő Esztergom szab. kir városban fekvő s az esz'ersom 9219 sz. betétben A f 1 sor 12451—5 hrsz. a. \< glalt (legi lő a Koiozsu'on túli dűlőben). Reményi Lajos ós neje Cseszka Mária a végrehajtást szen védők nevén álló ingatlanra 156 P 50 fill. az esz'ergomi 7901 sz. b?té!bs? Af2 sor 122Jl — 2 hrsz. e. foglal (ház és legelő ü. o.) ingatlan G bauer Janes végrehajtást szenved nevén áló 1/2 rész illetőségre 426( P kikiáltási árban. A tkvi hatóság az árverésnek i tkvi hatóspg hivaía^s h Jyiségébet (Széchenyi-t^r 22. sz. 10 ajtó) meg artás&ra 1935 évi május hó 8 napjának délelőtt 9 óráját tŰ2 s az árverési fel é eleket az 1881 LX. tc. 150. §-a s az 5610 M. E. sz. rende'et alapján a következők ben állapítja meg : 1. A 12451-5 hrsz. ingatlant Töl­dezsán István árverést kérő szem pon'jábó! 1061 P, Kürcz Dezső csat­lakozott szempontjából 906 P, Ne­mes K^ro'y csatlakozott szempont­jából 2014 P, az Esztergomi Ke­reskedelmi és Iparbank csatlak zott szempontjából 1709 P, a 12231—2 hrsz. illetőséget, mely az Esztergom szab. kir. város jwára bekebelezett kőszén jogok fe ntirtására kerül ár­verés alá árverést kérő szempont jából 5004 P, Friedmann és Ko­rányi csatlakozott szempontjából 5661 P, Friedmann és Korányi csat­lakozott szempontjából 7130 P, Ba­rak József és tsai csatlakozott szem­pontjából 7716 P-nél, mint legkis sebb vét< lárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. 2. Az árverezni szándékozók kö­telesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 %-át készpénzben, vagy az 1881. LX. tc 42. §-ában meghatározott árfo­lyammal számított óvadékképes ér­tékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előzetesen birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. LX. tc. 147., 150., 170. §§ 1908. XLI. tc. 21. §.) 3. Az, aki az ingatlanért a kikiál­tási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köte­les nyomban a kikiáltási ár száza­léka szerint megállapított bánatpénzt az al'ala igért ár ugyanannyi száza­lékáig kiegészíteni. (1908. XLI. tc. 25. §) Esz ergom, 1935 január hó 3. Csics sk. kir. járásbiró. A kiaimáiy hiteléül Pap sntiszt. KORZÓ MOZGÓ Esztergom, Széchenyi tér. Szombaton 7 és 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor Mi történt a 56. utcában (Egy asszony kálváriája) Történet egy a?S20ny életenői. Aki nincsenek asszonyok Látványos, szines han {osfiím. Hangos Magyar Híradó „KÖZPONTh ÉTTEREI BAK SÖR csapolását megkezdte! Elsőrendű rózsafák bokorrózsák, muskátlik, gladiolum hagymák mimlei színben, kánai ín­dika, nyári virágpa'ánták, konyha­kerti pa-áoták legjobb minőségben és legjutányosabb áron kaphatók. Továbbá elvállal mindennemű kerti munkát. Klemanov Alexi kertész, # Gyár-utca 1. Szentgyörgymező. Mindenki tudja, hogy hangszereket és játéksze­reket, bőrárút, koffereket, gramo­font és lemezeket a legjobbat és legszebbet a. legolcsóbb árakon bácsi játékboltjában Szt. L5riacuica3, sz. alatt vásárolhatja!!! Próbálja meg On is I Értesítem a n. é. vásárió közönsége , hogy az AgrárulóbUé^R.yT. permetezőgyártmányainak lerakatát ávettem, így módomban * van a i nagyszerűen bevált „Universal", Arbor, Csepel, Glóbus, Sta­bil stb. magasnyo­mású szőlő és gyü­mölcs permetezőgépeket eredeti gyári áron 1 évi kamat­menteshitelre is eladni. Vetőmagban mint eddig is a legmaga­sabb csiraképességű fajazonos árúk! KERTÉSZ LUOS [vaskereskedő, a Kűhae iezőgaíd Gépgyár Bt lerakata Kossuth L -u. 52 Kerékpárok, gazdasági eszközök, háztartási cikkek elsőrendű kivitelben olcsó áron. Felelős szerkesztő és kiadó: Laiszky Kázmér. Nyomatott Laiszky János könyvnyomdájában, Esztergom. (Laiszky Kázmér.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom