Esztergom és Vidéke, 1934

1934-04-01 / 26.szám

Hangverseny. Az elmúlt vasár­nap tartotta idei első térzenéjét a helybeli Levente Zenekar Schönwal­der Károly népszerű karmester is­mét megmutatta, hogy a zenekar, da­cára a mai nehéz helyzetének, tud még oly hangversenyt adni, mely Esztergom közönsége köréből, a legnagyobb elismerést váltja ki. Re­méljük, gyakran élvezhetjük a Le­ventezenekar térzenéjét. Habselyem férfiingek csodaszé­pek Keménynél. Ami nélkül nem szórakoztat a rádió. Jó megbízható rádióműsor nélkül nem szórakoztat a rádió. A Délibáb minden számában gazdag, illusztrált budapesti és és külföldi rádióműsorokat közöl. A nagyszerű színházi képeslapban pompás szín­házi beszámolókat, filmriportokat, egyfelvonásos színdarabot, folytatá­sos regényt, szebbnél szebb képe­ket, rengeteg vidám és szórakoztató apróságot talál az olvasó. A Délibáb egy száma 20 fillér. Kiváló jó, selyem harisnya csak néhány napig 1.38 P. Keménynél. öngyilkossági kísérlet. Egy vi­déki 23 éves asszony elkeseredésé ben a tábori országúton felakasz­totta magát A kötél azonban le­szakadt és igy az öngyilkosság nem sikerült. Az asszony csak eszmé'etét vesztette el. A mentőket értesitették és beszállították Esztergomba. Itt megfogadta, hogy nem kísérel meg többé öngyilkosságot. Elbocsátották. Habselyem nőibluzok, konbi­nék, nadrágok legolcsóbbak Kemény­nél. Matt selyem harisnya elsőrendű T82 Keménynél. Keztyük, harisnyák szépek és olcsók Illés cégnél. Azsur, plissé, endlizés, előnyom tatás, gombkészités Keménynél. Tungsram villanyégőket és az összes villanyszerelési anyagokat leg­olcsóbban vesz MAROSI vaskeres­kedésében Esztergomban. Az egymillió felé ... Az elmúlt hetekben tízszer jelent meg a királyi közjegyző a Tolnai Világlapja nyom­dájában, hogy hivatalosan megálla­pítsa, hány példányszámban jelent meg a népszerű képeslap. Tiz hét alatt közel egymillió példányt nyom­tak Tolnai Világlapjából. Ez olyan szám, amely ritkán fordul elő a lap­kiadás történetében. Tolnai Világ­lapja ezt a népszerűséget annak köszönheti, hogy egy szám ára mind­össze 20 fillér. Nagy szalámi vásár Ámonnál. 1 kg rábaközi szalámi 2.40. Gyűjtse pénztári szelvényein ket — értékük 5 %-át — vissza­térítjük önnek árúban 1 Virág és Szántó. Ú] esztergomi zeneszerző Meglepetés volt számunkra, ami­kor arról értesültünk, hogy Eszter­gomnak új zeneazerző\e van. Pékh Gyula főispáni titkár. Már eddig is kitűnő muzsikus hírében állott. Nagy érdeklődéssel és örömmel fogadja bizonyára Esztergom közönsége, hogy Pékh Gyula válogatott szerzeményei a közeli napokban megjelennek. Beszéltünk Pékh Gyulával és kér­désünkre a következő felvilágosítást kaptuk : — Már régóta komponálok, most végre megjelenik több szerzeményem. A Rózsavölgyi-cég adja ki. Jazz- és magyar dalokat irtam. A szöveget most iriák. A kották megjelenése után szerzeményeimet gramofon­lemezekre is felveszik. Nagy érdeklődéssel várjuk a kot­ták és a lemezek megjelenését. Nyakkendő különlegességek nagy választékban Illés Sándor di­vatáruházában Széchenyi tér. Függönyök nagy választékban Illés Sándor cégnél. Uj cukrászda! Finom sütemények! Szíves pártfogást kér WEIS KÁROLY Rákóczi-tér. IPOBT. A két éve megalakult „Esztergom­vidéki Dunamedencei Futball Liga" újra megkezdi működését, hogy al­kalmat adjon a környék ifjúságának a sportolásra. A liga vezetőinek ön­zetlen, fáradtságot nem ismerő mun­kájával összehozta a környék falvai­ból a sportkedvelő ifjúságot. Fel­adata ennek a Ligának a magyar ifjúságot edzettebbé, ellenálóbbá ne­velni, küzdelemhez szoktatni, hogy a jövő feladataira mindenképpen fel­készült legyen. Diszelnöknek Eggenhoffer Jenőt, a tokodi üveggyár igazgatóját kérték fel. A gyűlésen a következő tiszti­kart választották meg : elnök: Stol­már Károly, alelnökök: Mohos An­tal, Németh Ferenc, titkár: Molnár Ferenc, jegyző és pénztárnok Moha­csek Károly. Intéző bizottság: Kmetthy Lajos, Czipf Gyula, Szolák Ernő, Berényi József, Sándor Károly. A résztvevő egyesületek: Anna­völgyi LE I., Annavölgyi LE II., (Cso­bán Ferenc). Augusztái LE (Sándor Károly). Dorogi AC (Tanhauser György). Piliscsabai SC (Miskei Lajos). Pilisvörösvári Vasas (Farkas Dori). Tokodi ABAK (Molnár Ferenc). Tokodi ÜSC (Szolák Ernő). Ha végignézzük az egyesületeket sajnálattal állapítjuk meg, hogy Esz­tergomból nem szerepel semilyer. csapat. Esztergomnak is bele kell kapcsolódnia a ligába. * Március 25-én verőfényes tavaszi időben látta vendégül a Dorogi AC a Rákoscsabai TK csapatát. Ered­mény 5:0 Dorog javára. Ezen sok gólos győzelem nem méltó kifeje­zője a két csapat erőviszonyának. Két teljesen egyenrangú csapat lép pályára, mely közül az RTK játssza a tetszetősebb futballt, mig Dorog sok esetben erőszakos ráme­nésével vonja magára a közönség figyelmét. Ezen súlyos vereség dacára is az erköicsi győzelmet az RTK vívta ki tetszetős játékával, aki az utolsó percig is nyolc emberrel önfeláldo­zással küzdött a kiegyenlítés teljes reménytelenségével. Ha tekintetbe vesszük, hogy a biró sorozatos té­vedései folytán három emberét állí­totta ki, közöttük a kapust is, mint a mezőny legjobb játékosát. Ha Dorog ki akarja érdemelni mind a helyi, mind a vidékről oda­özcnlő nézőközönség azon áldozat­készségét, hogy fáradságot nem kí­mélve egy nivós játék reményében mérkőzéseiket látogassák, akkor nem szabad olyan biró delegálását elfo­gadnia, aki egy pillanatig sem ké­pes kezébe tartani a játék menetét, téves ítélkezéseivel nem tudja meg akadályozni a játék durva elfajulá­sát és nem képes eléggé őrködni a játékosok testi épségére. Nem merjük hinni, hogy Dorog, akinek ismerjük tradiciós sportmult­ját ilyen győzelemre reflektálna. A győztes csapatban a közvetlen védelem és a jobb szélső tünt ki, valamint Berényi, aki erős, szeren­csés, de helyezetlen lövéseivel vonta magára a figyelmet. A vesztes csapat minden egyes tagja dicséretesen küzdött. (H—K) * BÁDlO' Vasárnap, április 1. 9 Református istentisztelet. — 10 Egy­házi ének és szentbeszéd a belvárosi plé­bánia-templomból. — 11.30 Evangélikus is­tentisztelet, — 12 40 Hangverseny. — 2 Gramofon. — 3 Gazdasági előadás — 3.45 Szalonzene. — 4.30 Szabadelőadás. — 5 Szalonzene folytatása. — 5.30 Felolvasás. — 6 Cigányzene. — 7 Sporteredmények. — 7.25 Operettrészletek. — 8.45 Sport- és ló­versenyered i ények. — 9 Szinelőadás a Stúdióból. — 10.45 Jazz-zene. Hétfő, április 2. 9 Unitárius istentisztelet. — 10 Népének, közös miseimák és szentbeszéd a Regnum Marianum kápolnájából. — 11.15 Gör. kat. istentisztelet. — 12 30 Hang erseny. — 2 Gramofon. — 3 20 Mesék. — 4 Hangver­seny. — 4.50 Csevegés — 5.25 Követités a labdarugó kupamérkőzésről — 6.30 Gra­mofon. — 7.25 Szabadelőadás. — 3 Bécsi műsorközvetités. — 11.15 Szalonkvin ett. Kedd, április 3. 6.45 Torna. — Utána gremofon. — 10 Felolvasás — Közben gramofon — 12.05 Cigányzene. — 1 30 Katonazene. — 4 Asz­szonyok tanácsadója. — 5 Szabadelőadas. — 5.30 Szalonzene. — 6.15 G zdasági elő­adás. — 6.30 Hegedű zongorakísérettel. — 7 10 Novella. — 7.40 Gramofon. — 8 Rádi í a rádióról. - 9 Tavaszi csevegés. — 9.45 Hangverseny. — 10 Francianyelvű előadás — 11.15 Magyar nóták cigányzenekisérettel. Szerda, április 4. 6.45 Torna. — Utána gramofon. — 10 Felolvasás. — Közben gramofon. — 12.05 Gordonka zongorakísérettel. — 1.30 Eugén Stepat balalajka-zenekara. — 3.30 Diákfélóra. — 4 Ételreceptek. — 5 Hangve seny — 6 Körösi Csorna Sándor születésének 150. évfordulója alkalmából előadás. — 6.30 Ének zongorakísérettel — 7 Vidámságok. — 7.50 Gramolon. — 8.20 Szabadelőadás. — 8.50 Ügetóversenyeredmények. — 9.10 t igányzene. — 10 5 Hangverseny. Értesítés. Van szerencsém a n. é. közön­síg becses tudomásara hozni, hogy Ferenc József-út 11. szám alatt tej- és kávécsarnokot miattam. Üzletembeen magas zsírtartalmú teljes tejet, príma tehéntúrót, vajat, sajtot, friss tojást, pék- és cukrász­süteményt, cukorkát, konzerveket árusítok. Legfinomabb tejes kávé, kakaó, csokoládé 24—40 filléres áron egész nap kapható. Tejet és tejtermékeket havi leszámolásra házhoz szállítok. Szives pártfogást kér Erdős Gyuláné Eladó a Balassa Bálint-utca 40 sz. gazdasági ház, esetleg két részben is, ipartelepnek alkalmas. — Május 6-án d. u. 2 órakor a helyszínen ön­kéntes árverésen eladatik. Kiadó 2 esetleg 3 szoba konyha, előszoba, fürdőszoba és mellékhelyi­ségekből álló lakás május 1 re. Cim: fiuszonhatos-u. 13. Eladó a Cigánykúti dűlőben 1002 Q-öl gyönyörű fekvésű gyümölcsös mely felerészben csemegeszőlő. Kis présházzal, pincével és ivó vizzel. Nyaralónak igen alkalmas. Érdeklődni lehet Vörösmarthy-u. 10. Eiadó Petőfi-utca 20 sz. ház, mely áll 1 szoba, konyha, kamra, istálló és fél hold szőlős kert. Bővebbet ugyanott. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik s?eretett jó Sándor fiam elhunyta alkalmá­ból részvétükkel és a temeté­sen való megjelenésükkel fáj­dalmunkat enyhítették, ezúton mondunk hálás köszönetet. Gyurics János és neje Hart Anna Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik felejthetet­lenül szeretett férjem, illetve édesapánk elhunyta alkalmával részvétükkel és a temetésen való megjelenésükkel mély faj­dalmunkat enyhítették, ezúton mondunk hálás köszönetet. Külön mondunk köszönetet az esztergomi csizmadia szakosz­tálynak a temetésen való meg­jelenésükért. Özv. Sallay Józsefné és gyermekei. FILM HIRADO „Csibi" Gaál Franciska világfilmje, a szezon eddig legédesebb filmope­rettje szombaton 9 órakor, húsvét­vasárnap pedig 3, 5, 7 és 9 órakor kerül bemutatásra a Kultur Mozgó­ban. Soha még ennyi derűt, pajkos jókedvet, ennyi szívből jövő kaca­gást nem váltott ki film Gaál Fran­ciska egy rövid szoknyás csitri lányt alakit, olyan tökéletes művészettel, hogy szinte önmagát múlja felül. Ez a film a gondtalan ifjúság filmje, telítve a legédesebb fordulatokkal s olyan jelenetekkel hogy a néző az egyik hangos kacagásból a másikba Köszönetnyilvánítás. Mindzoknak kik szeretett jó férjem, illetve édesatyánk el­hunyta alkalmából nagy fáj hal­munkat részvétükkel és a te­metésen való megjelenésükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás kö zöne'et. Külön mondunk köszönetet a Belvárosi Ova r ökörnek és a helybeli vasutasok tisz'i és al­tiszti karénak a temetésen való kegyeletes megjelenésükért. Gerendás család. A Salgótarjáni Koszenbanya rt. lábatlant gyar­igazgatósága őszinte fájdalommal jelenti, hogy hűsé­ges tisztviselője Willerding Rezső úr í. hó 29-én d. e. 10 órakor 45 éves korában elhunyt. Vállalatunknál eltöltött szolgálata alatt mintaképe volt a szorgalmas, odadó tisztviselőnek. Emlékét hálás kegyelettel őrizzük !

Next

/
Oldalképek
Tartalom