Esztergom és Vidéke, 1934

1934-04-01 / 26.szám

esik. Ezt a páratlan sikerű filmet a Forum és a Décsy filmszínházak csütörtöktől kezdődően az ötödik hétre is prolongálták, ami a legna­gyobb bizonyítéka annak, h^gy a film a szezon legjobb vígjátéka. Partnerei Hermann Thimig és Hal­may Tibor. „Láthatatlan ember." H G. Wells legolvasottabb regényének, technikailag hallatlanul ötletes, ha­tásokban pedig utolérhetetlenül re­mek filmváltozata, húsvéthétfőn ke­rül műsorra. Ezt a maga nemében páratlanul álló filmszenzációt 16 éven aluliak is megtekinthetik. A film nem hasonlítható a King Konghoz, mely az elgondolásában volt nevetséges, mert itt nem az idegfeszítő izgalmas­ságúnak szánt jeleneteken nevet a néző, hanem ahol ezen a filmen ne­vetni kell, ott a cselekmény, illetve a rendező akarta igy, tehát a filmen a kémiai értelemben láthatatlan em­ber problémája szenzációsan meg van oldva. „Krisztina királynő" Greta Gar bó nagy világattrakciója legközelebbi műsorunkbon mutatjuk be. Ennek a nagy világfilmnek ismertetésére egközelebb visszatérünk. Magánnyomozó iroda. Szabó Albert nyugalmazott detektivfelügyelő m. kir. államrendőrség által engedé­lyezett magánnyomozó irodája Esz­tergomban, Deák Ferenc-u. 15. sz. alatt. Megfigyel, informál, kényes ter­mészetű ügyekben nyomoz, okmányo kat beszerez, ismeretlen helyen tar­tózkodó vagy eltűnt egyéneket fel­kutat, úgy bel- mint külföldön. IRODALOM Balkányi Kálmán könyve: „Arcok, Harcok Kudarcok.' Irta: Székács Antal, felsőházi tag. Pompás, poétikus közgazdasági könyv. Az olvasó joggal kérdezheti, honnan veszem a bátorságot ahhoz, hogy ezt a három jelzőt egymás mellé állítsam. Ez az éppen, amit ebben a könyvis­mertetésben megmagyarázni kívánok. rlarnak irta egykor: „A közgazda­ságtan nem egyéb, mint rendszeres visszaélés egy külön e célra kitalált terminológiával". A közgazdaság-tudo­mány e megsemmisítő kritikájának nap­jainkban sokszoros visszhangja van. Legegyszerűbb és leglogikusabb alap tételeit eltorzítják, megtagadják és meg­mosolyogják nemcsak a tudatlanok, hanem azok is, akik a műveltekhez számítják magukat és a legmélyebb sajnálattal kell megállapítani, hogy a közgazdasági axiómák ellen való ez a harc még vezető helyeken is mindjob­ban érvényre jut. Erre nézve csak egy példával óhajtok élni. Németh Ádám Összes tanainak a quintesszenciája a következő: „minden termelés csak a fogyasztásért van és a termelő érdekei csak annyiban veendők figyelembe, amennyiben a fogyasztás érdekeivel összhangba hozhatók*. Azt hiszem, hogy nincs a közgazdaságtanban tétel. amely világosabb és következetesebb volna, mint ez az igazság és éppen ez az, amelyet nálunk leginkább tárnád­nak és fejetetejére állítanak, mert egész közgazdaságpolitikánk most nem a fo­gyasztó érdekein épül fel, hanem kizá­rólag a termelők érdekei irányítják gaz daságpolitikánkat. Aki közéletünket fi­gyelemmel kiséri, arra a meggyőződésre jut, hogy még a közgazdaság legnagyobb tudósai, a legalaposabb argumentumok doktrínák sem segíthetnek itt és nem képesek az igazságot diadalra vinni. És ime most megjelenik egy könyv, amelynek már szellemes címe is elárulja, hogy az szépirodalmi könyv, telve ke­déllyel, poézissel, humorral és szatírá­val. Bájos, miniatűr arcképek vannak benne, glosszák a napi eseményekhez, uti benyomások, vázlatok, intervjuk: röviden egy finom szellemű újságiró gondolatai és emlékezései, aki egyben az írásművészet egyik legnehezebb fel­adatát oldotta meg: élvezetes, nép­szerű közgazdasági munkát alkotott. Balkányi könyvének előszavát Hege­dűs Lóránt irta, a tág gazdasági szem­határú gondolkodó és költő. A könyv két részre oszlik. Az elsőben arcképek vannak, amelyeket szindúsan vetett oda a művészkéz. Többnyire elhunyt, vagy még élő és alkotó vezérei ezek a köz­gazdaságnak, de szerényebb alakok is, sőt egész kis kereskedők, akik életük fogytáig küzködtek a magyar boltos sorsával és akik nem hagytak hátra egyebet, mint becsületes jó nevüket. A könyv második része a gazdasági élet harcairól szól. Vannak ebben a részben olyan irások, amelyeknek mű­faj szerint való hovatartozásuk nehe­zen volna megállapítható. Vannak itt tárcák, naplólapok, előadások, vázlatok, útleírások, vitairatok, stb., amelyek kö­zött kevés a kapcsolat, amelyek azon­ban együttesen pompás szemináriumot alkotnak azok részére, akik a közgaz­daságtanba akarnak behatolni De kabinetdarabja Balkányi Kálmán könyvének a „Main-Strot" cimű elő­adás. Ebben visszapillantást vet szülei házára és kegyeletes emléket állít aty­jának, az egykori vidéki dolgos ügy­védnek, aki talán sohase tette ki lábát Debrecenből, de akiben mégis egy csöpp amerikai vér és amerikai vállalkozó szellem kellett, hogy legyen, mert ami­kor földije, Puskás Tivadar telefontalál mányával Amerikából visszatért, vállal­kozásában azonnal részt vett. „Arcok, Harcok, Kudarcok" szellemes és szórakoztatókönyve a közgazdaság­nak. Olyan könyv, amely megérdemli, hogy ne csak dicsérjék, hanem olvas­sák is. Költözködés előtt takarítunk! Takarítás előtt ciánoznnk! Ciánozás élőit Zyklon Bt! esztergomi kirendeltségétől kérünk árajánlatot ésdíjtalcLIIszaktanácsot Mérnöki iroda Kossuth Lajos-n. 45. Facsemeték hatóságilag előirt Zyklonozása. Használt villanymotorokat (0.5 , —3 lóerőig) veszünk. Ajánlatok Petz I Testvérek Rt-hoz adandók be. Épület törmelék bontásból Köl­esei-utca 8. szám alól díjmentesen elfuvarozható. Olcsó áron eladó egy használt há­lószoba bútor. Cim a kiadóban. Összes külföldi napi és heti lapok állandóan kaphatók a Sajtó­központban Kossuth Lajos-utca 22. sz Igáslovat 1 pár fiatal, príma, kö­zépnehezet keres Petz Testvérek gép­gyár. Turulmadár vasból, melynek szárnytávolsága 4 m. olcsón eladó. Parkdiszitésre vagy emlékműnek na­gyon alkalmas. Bővebbet Simor-u. 30 Két darab négyüléses kétevezős új csónak eladó. Cim a kiadóban. Kiadó azonnal, vagy május l-re a Deák Ferenc-utca 51. sz. ház, mely áll 3 kisebb szobából, fürdőszobából és mellékhelyiségekből. Érdeklődni le­het Szt. Imre-utca 10 Eladók egy új fehér sárgarézdiszes vaságy hozzávaló rugany és éjjeli szek­rénnyel, ülő fürdőkád, 6 drb. szék, mosóteknő, függönytartók, egy finom téli férfikabát. Lőrinc-u. 7. sz. alatt ugyanott perzsaszőnyegjavitó keres­tetik. Kiadó Jókai-utca 18. sz. szép nagy kertes ház, mely áll 4 utcai szoba, elő­szoba, összes mellékhelyiségekből, máj. l-re. Bővebbet Király Lajosnál, Deák Ferenc-u. 40. Cement, mész, legolcsóbb napi áron Nádiernái. A legkisebb tételt is házhoz szállítom. Kiadó 2 szoba konyha és a hoz­zátartozó mellékhelyiségekből álló la­kás. Cim : Horánszky-u. 9 sz. Eladó a vasútállomáshoz közel 200 négyszögöl területen épült adómentes uj családiház. Cim : Horánszky-u. 9. Mosást vasalást vállalok háznál napi 2 P-ért és igen olcsón házon kivül. Cim : Hübner Lajosné Major-tér 1. Lezelezőlap hívásra házhoz megyek. il HJÜA C10U P|J Í«1 ji tllMJ- 0 "fi...". IM CSQáA Piütt --ajjTPiOJtA OUÍ>. nuu «"«Ol», PALMA OKIM a legolcsóbb viselet P Kérje Ön is cipészétől! Jól zárható kamra helyiséget ke­resek egy szoba bútorzatának elhelye­zésére havi vagy évi bérlettel. Cim a kiadóban. Szállodai szobák kényelmesen berendezve olcsón kiadók Czirok ven­déglőben és szállodában Szent Itnre-u. Kiadó a Dunapartra néző 2 szo­bás lakás. Bővebbet Deák Ferenc-u. 27 szám alatt. Modern ebédlő berendezést ke­resek megvételre. Cim a kiadóban. Kiadó május l-re 3 szobás utcai lakás mellékhelyiségekkel Dobozi M.­utca 3. sz. alatt. Borbély és fodrászsegéd fiatal, ügyes, szerényigényű állást keres. Cim a kiadóban. Eladó elköltözés miatt jutányos áron a város szivében, a főtértől 2—3 percre fekvő több kis lakásból álló jó­karban álló ház. Cim a kiadóban. Tisztviselő özvegye, ki a gazda­ság minden ágában jártas, plébániára, vagy magányos úrhoz házvezetőnőnek ajánlkozik. Cim a kiadóban. Újságárus felvétetik a doniban. Sajtóköz­Alomszalma métermázsánként 1,50 pengőért kapható Flórián István ven­déglősnél Bajna. Magányos ház eladó Petőfi-utca 17. szám alatt. Bővebbet ugyanott. Vásároljon húsvétra jó illatot olcsó áron 11! Locsoló üvegben 30 fillértől, ha üveget hoz, úgy már 0 06 filléres áron vásárolhat kimérve finom illatszert ROTTÁR ALFONZ drogériájában, Esztergom, Kossuth Lajos-u. 20. Kérem a cimre Ügyelni!!! TILL ISTVÁN temetkezési vállalata ESZTERGOMBAN Özem; Rákóczi-tér Űjonan felszerelt temetkezési vál­lalatommal u. m. új drapériák, új hímzett bársonyok, új angyal zsi­randok, ezüst gyertyatartók és a saját új öveges gyászkocsimmal a legnagyobb igényeket is kielé­gítem. Lakás: Honvéd-utca 3 Szükség esetén feltétlenül kérjen tőlem árajánlatot, mert az általam rendezett temetések szebbek, olcsób­bak és pontosak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom