Esztergom és Vidéke, 1932

1932-07-03 / 53.szám

A belügyminiszter a községi tisztviselők létszámát is csök­kenti. A belügyminisztériumban már hónapok óta dolgoznak a községi tisztviselők létszámcsökkentésén, ille tőleg átszervezésén. A belügyminisz­térium elkészült az erre vonatkozó javaslatával, amelyet már le is tár gyaltak a héten egy tanácskozáson, amelyen a vármegyék főispánjai és főjegyzői is részt vettek, akiknek véleményeit meghallgatták és most ezek alapján döntik el, hogy a köz ségi tisztviselők létszámát milyen méretekben csökkentsék. Kultur Mozgó szombaton mu­tatja be Olga Csehova és Walter Jansen nagysikerű hangos szenzáció­ját „A koncert" c. énekes, zenés filmet, melynek természeti felvételei a legcsodásabbak. Kiegészíti Gheva­lier örökszép filmoperettje „Királynő férje" c. hangos világattrakció. Mind a két film óriási siker jegyében pár nappal ezelőtt futott a fővárosi Ufa filmpalotában. Vasárnap Dolly Haas legutolsó nagy filmje „A bál" c. nagy hangos világattrakció kerül mű­sorra. Kiegészíti hangos Magyar Hiradó. A csütörtökön bemutatásra kerülő „Őnagysága soffőrje" c. éne­kes bohózatra már most felhívjuk kedves közönségünk figyelmét, mert filmen még annyit nem kacagott, mint ezen fog. Futballmérközés. A MESC kom­binált futballcsapata jul. 3-án, va­sárnap délután a cseh megszállott Farnadon szerepel. Szombaton este csapatösszeállítás. Kreutz Gyula fővárosi tánc­tanár tánciskolája a Kaszinóban megnyílt. Beiratások egész nap. Első össztánc főiskolások részére július 9-én, szombaton. Jeget, baktérium menteset, tartó­sat házhoz szállít Szegedi jéggyára. 1 tábla 24 fillér. 1 mm 2 P. (Három Szerecsen.) Az emberiség fele mezítláb jár. Kilencszázmillió pár cipőt gyártanak az egész világon, ebből 360 milliót Amerika, 120-at Németország, 100 at Anglia, 50 et Franciaország és 40-et Csehszlovákia. Miután körülbelül 1800 millió ember él a földön és át­lagosan azt vesszük alapul, hogy évente egy ember egy pár cipőt használ el megállapíthatjuk, hogy az emberiség fele mezítláb jár. (Igaz, hogy ebben a statisztikában nem szerepel a kisiparos munkája, csu­pán a gyáraké. Betörés. Szabó Jánosné Balassa Bálint-utcai házának kapuját isme­retlen tettes feltörte, s a nyitva lévő lakásból egy zsebórát ellopott. A nyomozás megindult. Meddig élnek az emberek? Mint egy olasz statisztikából meg­tudjuk, Ujzélandban élnek legtovább az emberek. A férfiak átlagos élet­kora itt 63 év, a nőké 65. Német­országban a férfiak átlagos életkora 55*9, a nőké 58 8. Ez is nagy hala­dás, mert hatvan évvel ezelőtt Né­metországban az átlagos életkor 35 4 illetve 38*4 volt. Ennek oka abban keresendő, hogy az orvosi tudomány fejlettebb és az élet higiénikusabb lett. Európában a leghosszabb ideig Svédországban és Norvégiában, a legrövidebb ideig Spanyolországban élnek az emberek. A legkisebb átla­gos életkort Indiában találjuk meg. Betörés a jégverembe. Egészen stílszerű ebben a kánikulai hőségben : betörni a jégverembe egy kis lehű­lés kedvéért. A szeminárium jég­vermében is betörők jártak e héten. Ámde nem a forróság elől mene kültek ide egy kis enyhet keresni, hanem a sejtelmektől hajtva, jobb falatok után kutattak. S amit itt ta­láltak el is vitték. Azért, ha nem tévedünk, ügyes emberek voltak mert egy csapásra két legyet ütöttek. Volt egy kis kaja, utána jól esik a hűs, árnyékos hely, ez is meglesz — a dutyiban ha elcsípik a betö­rőket Motorkerékpár- és lovaskocsi­összeütközés. Nóvák István motor kerékpárja összeütközött Binder Lő­rinc egyfogatú lovaskocsijával. Mind­ketten kÖTnyebben megsebesültek. Mindent elkövettek színészek, hogy a közönség látogassa esténkint az elő'dásokat. Előadtak teljesen új operettet, ifj. Siefanidesz Károly karmester vezetésével kitűnő zene­kar játszott, előadtak nagysikerű szin ­műveket, adtak hires drámát is, le­hozták Kis Ferencet a Nemzetiből, szerdán meg kabarét adtak. Hát többet igazán nem várhatunk egy színtársulattól. Mégis hiábavaló volt minden. Igy nem bir el Eszter­gom színtársulatot. Nem szabad többé megengedni, hogy szinpárto'ó egyesület hiányában jöjjön ide szín­társulat. Mielőbb meg kell szervezni a szin­pártoló egyesületet és a tagokkal olyan bérletet biztosítani, hogy a színtársulat ne rettegjen idejönni Esz tergomba és ne legyen kitéve annak, hogy előadások maradnak el egy­másután, mert nincs publikum és nincs bevétel, nincs gázsi. Legyen bennünk annyi kötelesség­tudás a kultúrával szemben, hogy ha megengedjük valamelyik színtár­sulatnak, hogy Esztergomba eljöhes­sen, akkor gondoskodjunk is a bol­dogulásáról. Hétfőn van az utolsó előadás, Kiss Ferenc, a Nemzeti Szinház művésze jön ismét és a „Süt a nap" ban fog játszani. Menjünk el minél többen, csináljunk egyszer zsúfolt házat. Meg kell emlékeznünk még a pén­teki előadásról, amikor a „Méltósá­gos asszony trafikjá"-t adták. Meg­kell emlékeznünk erről az előadásról azért, hogy H. Korándy Sári művé­szi játékát ambícióját és kitűnő ala­kítását elismerjük. Meleg őszinteséggel emeljük ki az előző előadásokból Nádor Olgát, aki többször a legnagyobb sikerrel ala­kította szerepeit. Képzett művésznő és tehetséges. Szabó F. László is a legnagyobb megelégedésre töltötte be szerepeit. Szabó Lászlót egy kissé meg kell érteni. Ragyogó lenne, ha nem lenne annyi baj a színtár­sulattal. De őt is bánthatja, hogy nem tud Esztergomban boldogulni a színtársulat. Szabó művészete és játéka kedves lett az esztergomiak előtt. Szombat este a Csókos regiment kerül előadásra. Vasárnap d. u. Vőlegényem a gazember, este: Havai rózsája. hétfőn Süt a nap. Szerkesztő: VÉCS OTTÓ Felelős szerkesztő és laptulajdonos: LAISZKY KÁZMÉR RÁDIÓ Vasárnap, július 3. 9 Hirek, kozmetika. — 10 Református istentisztelet. — Egyházi zena é< szentbeszéd a vár(léb nia-templ^mból. — Majd hangver­seny. — 2 Gramofon. — 3 Szabadelőadás. — 3.45 Honvédzenekar hangversenye. — 5.10 Cigányzene. — 6.10 Szalonzene. — 7.30 Sport- és lóversenyeredmények. — 7.50 Vidám vasárnapi est — Ut-ina kb. 10 Pon­tos időjelzés. — Majd hegedűhangverseny. — Később cigányzene. Hétfő, július 4. 9.15 Ponvédzene. — 12.05 Hangverseny. — 4.10 Előadás — 5 Novella. — 5.35 Sza­lonzene. — 6.45 Előadás. — 7-15 Gramofon. — 8.30 Operaházi zenekar hangv. — 10 Időjelzés, időjárás, hirek — Majd cigány­zene. Kedd, július 5. 9.15 Hangverseny. — 12.05 Szalonzene. — 3.30 Meseóra. — 5 Magyar nóták. — 6 Előadás. — 6.80 Dalkör hangvérsenye. — 7.15 Cigányzene. — 8.15 B oadway Boys jazz zenekar hangversenye. 9.30 Zongora­hegedű szonáták. — Majd zenekari hang­verseny. — Későtb cigányzene. Szerda, július 6 9.15 Gramofon. — 12 05 Orosz zene. — 4 Novella. — 5 Szalonzene. — 6 Előadás. — 6.30 Hangverseny. — 7.45 Cigányzene. — 8.30 Vígjáték a Stúdióból. — Majd a Mánd ts zenekar hangversenye. NYILTTÉR Nyilatkozat „Esztergom és Vidéke" f. hó 29.-én megjelent számában Kubovics Ignác úr „Bérlettel vagy házi kezeléssel gazdálkodjék-e a város ?* cimmel a város házi gazdálkodásáról cikket irt. Ezen cikk anélkül jelent meg, hogy a szerző a városi gazdaság számadásait átnézte volna, igy a benne foglaltakat kénytelen vagyok alaptalannak minősíteni. A gazdaságot érintő adatokat a képviselőtestület szakbizottságai át­nézték és letárgyalták, miről a m. kir. gazdasági felügyelőség közben­jöttével a képviselőtestület elé jelen­tést fognak beterjeszteni. Ezen hi­vatalos fórumokon kivül, melyeknek munkájáról a város képviselőtestü­lete amúgy is tudomást fog szerezni, mást irányadónak el nem ismerhe­tek és mással vitába nem bocsátko­zom. Schalkhda Ferenc városi intéző. Értesítés Értesítem n. é. üzletfeleimet, hogy István nevű fiamnak a kéménysep­rési dijak felvételére megbízást nem adtam. Neki csak az általa végzett mellékmunkák (takaréktűzhely- és kályhatisztitás, valamint kémény­égetés dijait) van jogában felvenni. Az évenkint, félévenkint, illetve ne­gyedévenkint esedékes kéménysep­rési dijak felszedésére tehát neki fel­hatalmazása nincs, aki ennek dacára neki fizetné ki a fenti dijakat, azt el nem ismerem. Esztergomban, 1932. július lén. Özv. Tölgyessy Lászlóné ker. kéményseprő mester. EXPRESS HIRDETÉS Divatmintás műselyem ma­radékokban —'68 Gyöngypanama gyönyörű színekben . . . 1*58 és 1*28 Brokádmintás szatinpaplan príma klott háttal . . . 15 80 Weisz Mór Posztdárúház ESZTERGOM. Tanulót, egy szobafestőt és egy mázolót fizetéssel felvesz Sebák Ferenc szobafestő és mázoló Akácfa-u f ca 2. Ügyes kézilányt felvesz egy sza­lon Cim a kiadóban. Ugyanide egy ta­nulóleány is felvétetik. Eladó az Úri utca 11. számú ház, a primáspalota tőszomszédságában. — Bővebbet ugyanott. Javítóvizsgára gimnazistákat mér­sékelt díjazásért előkészít jogszigorló. Szt. Anna-utca 10. sz. Eladó. Diósvölgyi dűlőben 470 négyszögöl talaj. Felerészben szőlő, felerészben ugar. 120 P. Érdeklődni lehet Honvéd-utca 19 alatt. Kétszer 2 szobás és egyszer 1 szobás lakás verandával és fürdővel kiadó. Cim a kiadóban. Zongora és pianinó részletfize­tésre is kapható Esztergomban Müller Izidor Kossuth Lajos-utca 18. sz. alatti üzletében. Bútorozott szoba Rákóczi-tér 9. sz. alatt kiadó. Pianlnót vagy esetleg rövid zon­gorát keresek havi bérletre, mely eset­leg később megvételre is számításba jöhet. Ajánlatok Ferenc József-ut 7. szám alá (emelet) kéretnek. Eladó a Szent Imre-utca 4. számú ház. Érdeklődni lehet ugyanott Mihály­finénál. Kiadó lakás augusztus vagy no­vember l-re, mely áll 3 szobából tel­jes komforttal. Különálló villaszerű ház kerttel. Cim Huszonhatos-utca Csermák. Házrész, mely áll 2 udvari szo­bából, konyhából, épített nagy kamrá­ból, mely műhelynek vagy raktárnak is alkalmas, minden elfogadható árért eladó, esetleg lakbérrel is törleszthető. Cim a kiadóhivatalban, ugyanitt egy kristályos rádió és egy vaságy is eladó. Eladók egy gyümölcsszállitó fede­res kocsi, egy 1 lovas igáskocsi, egy kézi kocsi, egy gyalupad, tragacsok, 30 darab kubikus talicska Iskola-utca 3. szám alatt Szentgyörgymezőn. Elveszett f. hó 28-án este 8 óra tájban a Schwach-üzlet és a szentta­mási iskola közötti útvonalon egy trom­bitához való rézfúvóka. Kéretik a be­csületes megtaláló, hogy azt a szer­kesztőségbe, vagy a levente irodába hozza be, hol illő jutalomban részesül. Gyermekkocsit jókarbanlévőt ven­nék, esetleg bérösszegért is. Cim a kiadóban. Eladó egy antik oszlopos óra Fe­renc József-út 11. szám alatt, ugyan­itt egy bútorozott szoba is kiadó. Bútorozott kétablakos utcai szoba kiadó Batthyány Lajos-utca 17 sz. Eladó ház, mely áll 1 szoba, konyha, speiz, pince és mellékhelyisé­gekből. Cim : Ifj. Godor András Kovács­utca 2. Szeatgyörgymező. Üzletmegnyitás. Tisztelettel értesitem a n. é. kö­zönséget, hogy Vörösmarty-uíca 4. sz. alatt (volt Stern-féle üzlet) rend­őrséggel szemben mészáros és hentes üzletet nyitottam, hol naponta elsőrendű friss marhahús, borjúhús a legol­csóbb napi áron kapható. Előzékeny és pontos kiszolgálás. Szives pártfogást kér kiváló tisz­telettel Neumann Ferenc mészáros ós hentes Kultur Mozgó Szombaton 8-tól folytatólag A KONCERT Hangos szenzáció gyönyörű zenével A királynő férje Hangos világattrakció Vasárnap 5, 7 és 9 órakor A BÁL Szenzációs filmregény Hangos Magyar Hiradó

Next

/
Oldalképek
Tartalom