Esztergom és Vidéke, 1932

1932-06-26 / 51.szám

ÖTVENHARMADIK ÉVF. 51. SZÁM Szerkesztőség, kiadóhivatal: Simor-u. 20 Megjelenik hetenként kétszer KERESZTÉNY POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP Főszerkesztő: Dr. KEMENES ILLÉS 1932 VASÁRNAP. JUNIUS HÓ 26 Előfizetési*ár 1 hóra: l pengő 20 fillér Csütörtökön 10, vasárnap 20 fii. A harangzúgás ünnepet je­lent, de jelent veszedelmet is. Amikor a „Komáromi haran­gozást" megirtuk a veszede­lemre akartuk felhivni a figyel­met. Arra a veszedelemre, amely ha tovább is olyan sorsban élünk, mint tizenkét éven ke­resztül, pusztulásba visz ben­nünket. Miért is irtuk a „Komáromi harangozás" c. cikket. Azt irja laptársunk, hogy mi a Független Kisgazdapártnak csinálunk propagandát, mivel hogy „Jíomáromi harang­zúgás" cimmel megirtuk a Független Kisgazdapárt komá­romi pártösszejövetelét. Igenis megirtuk. Megirtuk pe­dig, hogy íme, esztergomi pol­gárság és ime esztergomi Ke­resztény Gazdasági Párt: Gaal Gasztonék igy dolgoznak. Meg­irtuk, hogy ebben a tespedt esztergomi politikai életben, eb­ben a végzetessé válható moz­dulatlanságban meghallják a ha­rangozást: hát igy éljünk-e tes­pedtségben és tétlenségben ?.., Megirtuk, hogy azzal is meg­mondjuk: nemcsak akkor kell nekünk párt és pártvezetés, mi­kor választás van, hanem ak­kor is, de különösen akkor, amikor a nép életéről és irá­nyításáról van szó. Nem pár­tosdi kell nekünk, hanem a nép bajait kell megismerni látni és segíteni. Igen, megirtuk a komáromi beszédeket, mert azok keresz­tény, szociális és gazdasági kérdéssel valóban foglalkoztak. Nem akarjuk a Keresztény Gaz­dasági Párt esztergomi vezetőit diszkreditálni, de ismételten meg kell kérdeznünk, hogy a Ke­resztény Gazdasági Párt bevál­totta-e ígéreteit, programmját és keresztény volt-e céljainak elérésében, szociális volt-e tény­kedéseiben és gazdaságos-e a mindennapi életben ? ... Multunk tanúsága rá, hogy Keresztény Gazdasági pártiak voltunk. Jelenünk és állásfog­lalásunk tanúsítja, hogy azok vagyunk. Igen meghallgattuk és meg­irtuk a komáromi harangozást. Megirtuk azzal a gondolattal is, hogy miért nem volt az a kereszténypártnak esztergomi harangozása ?... Megirtuk azért is, mert maga a nép érzi a legjobban, hogy sorsunkon for­dítani kell és ez a sorsforditás csak akkor következik be, ha a nép sorsán a Komáromban el­hangzottak szerint valóban vál­toztatnak is. Mi sem tavaly, sem máskor, amikor bírálat tárgyává tettük a helyi Keresztény Gazdasági Párt politikáját, nem voltunk és ma sem akarunk rendbon­tők lenni. Meg kell monda­nunk, hogy mi és lapunk min­denkor a közvéleményt szol­gáltuk és nem sajátítottunk ki magunknak egyéni hatalmasko­dást. Mindig csak becsületes tö­rekvésnek adunk helyet. Mindig a polgárság fogja megmondani, hogy hová húz a szive, éppen ezért tessék keresztényi lelkü­lettel, szociális gondolkozással és gazdasági eredménnyel dol­gozni, hogy abból a népnek haszna is legyen. De különben is hol van az esztergomi Keresztény Gazda­sági Párt ? A legerősebb ütőkártyája lap­társunknak, hogy a „politikai téren inkább Szijj Bálinték" mellé állunk. Sohasem lenne együttműkö­dés és béke ebben a szeren­csétlen országban, ha az ország megmentésében azt kérdezzük egymástól, hogy milyen vallá­súak vagyunk. Mindenkinek magyarnak kell lennie, amikor az országért dolgozunk. A Független Kisgazdapárt 16 országgyűlési képviselője közül 12 katolikus. De ha 6 katoli­kus és 6 református képvise­lője lenne a pártnak, akkor sem azt kellene kérdezni, hogy melyik a katolikus és melyik nem, hanem azt, hogy az or szág, a nép érdekében csele­kednek-e, vagy sem, és ered­ményre vezetne-e politikai cél­kitűzésük vagy sem?? Sajnos, a keresztény-párt az az egységes-párttal együtt nép­szerűtlenné lett. Az emberek kiábrándultak a tizenkétéves te­hetetlenségből. Vállukon tizen­két év súlyos terhével, bajával, nyomorúságával csak tengőd­nek egyik napról a másikra. Mi esztergomiak is tengernyi gonddal és fájdalommal élünk. Tavaly rettenetes lelki megráz­kódáson mentünk keresztül. Fel­kiáltottunk akkor : elég volt, ne feszítsék tovább a húrt. Ezt mondjuk ma is: ne azt ke­ressük, ami széthúz, hanem ami összehoz bennünket ebben a nehéz időkben. Mégis katholikusok marad­tunk. És vagyunk. A jövőben aktiv katolikusok akarunk lenni. Tevékenykedni és őrködni a magyar vártán, Aktuális gondolatok a zenéről ós a zenetannlásról A nemrégen befejezett iskolaév­nek kezdetén, a szülők mintha ösz­szebeszéltek volna, egymásután kö­zölték, hogy a fizetéscsökkentés kö­vetkeztében gyermekeiket zongorázni nem taníttathatják. A szomorú valóságot megértet­tem, de nem tudtam napirendre térni felette. A zenetanulás annyira nélkülöz­hetlen a nevelésnek, a zenetudás és zenelrtés olyan értékes útravaló ja az életnek, hogy most a szünidő kezdetén mégis csak számot kellene vetni azzal a lehetőséggel, nem len­ne e érdemes a szünidőben hasznos foglalkozásképen belemerülni egy kis zenetanulásba. Az időt most hatvá­nyozottan lehetne kihasználni s ez a munka most hatványozott ered­ményt is jelentene. Ki tudja közű lünk, hogy meddig kell még várni arra a jobb időre, amikor majd is­mét telik a jövedelemből a zeneta­nulásra. Az időmulasztást nem lehet pó­tolni. „Was von der Minute ausge­schlagen, gibt kein Ewikeit mehr zurück." Ne várjunk. A tandijkérdés nem fog akadály­ba ütközni. Minden egyes esetben külön megbeszélés tárgyát képez­heti. Módot akarok nyújtani a szü­lőknek, hogy ebben a válságosán nehéz időben se nélkülözzék gyer­mekeik a zenei nevelés előnyeit. HETI ESEMÉNYEK BELFÖLD: Károlyi miniszterelnök és Bethlen István együttes kihallgatáson volt a kormányzónál. — Az olasz repü­lőtisztek elutaztak Budapestről. — Egy holland óriásrepülőgép Kons­tantinápolyba utazva, Endresz sirja fölött három kört irt le. — Pász­torünnep volt nagy sikerrel Kisúj­szálláson. — Repülőjárat indult meg újra Budapest és Pécs között. A mérnöktársadalom mozgalmat indított a köztisztviselőkért. — Nem engedték meg Szegeden a Függet­len Kisgazda Párt pártösszejövetelét. — A vasutasok Kőszegen orszá­gos kongresszust tartottak, amely a nemzeti megújhodás jegyében folyt le — A pestkörnyéki iparosok és kereskedők sztrájkos mozgalmat in­dítottak a munkanélküliség leveré­sére. — Megszigorította a külföldi nyaralást a belügyminiszter. — Tér­képes villamosjegy lépett életbe Bu­dapesten, melyet általános elégedat­lenség fogadott. — Munkanélküli tüntetés volt Szegeden, amit a ren­dőrség szétoszlatott. — Petri Pált tízéves államtitkársága alkalmából melegen ünnepelték. — As ország, gyűlés megtakarításai 633.784 pen­gőre rúgnak. — Feloszlatták a nép­jóléti minisztériumot. KÜLFÖLD: Amerika óriási leszerelést köve­tel, hogy enyhüljön a világválság. — A cseh bürokrácia 38 osztály­főnökkel, 200 miniszteri tanácsossal és 303 osztálytanácsossal dolgozik. — Kisiklott a birminghami express, négy utas meghalt, 33 sebesült. — A jóvátételek törlését követeli Né­metország, nem hajlandó továbbra fizetni. — A belga király rádió­szózatot mondott a világ összes né­peihez a világbéke érdekében. — Tüntetések voltak Jugoszláviában Radics meggyilkolásának évforduló­ján. — Vérfürdőt rendezett a szov­jett egy ukrán faluban. — Csator­nával akarja összekötni egy francia mérnök a Fekete-tengert az Atlanti Óceánnal. — Az olasz rádió a pá­duai Szent Antal ünnepségeket köz­vetíteni fogja. — 1524 pénzhami­sítót tartóztattak le ez évben Ame­rikában. — Fizetésképtelen lett a filmsztárok hollyvoodi bankja. — Tanulmányútra hivták Angliába a volt német trónörököst. — Francia­ország lakóinak száma 50 év alatt 11 millióval csökkent. — Lindberg édesanyja Európába érkezett és nem­sokára követi Lindberghné is. — Merényletet kíséreltek meg a fran­cia hadügyminiszter vonata ellen. — Hamisítják a Vatikán városban ké­szült tizlirásokat. — Rombadöntötte egy földrengés Colima mexikói vá­rost. — 675 kommunista sejtet tett ártalmatlanná a chilei kormány. Junius hé 23.-án vasárnap 5 is 8-tól folytatólag Szenzációs vígjáték MOZGÓBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom