Esztergom és Vidéke, 1931

1931-03-01 / 18.szám

ÖTVENKETTEDIK ÉVF. 18. SZ. KERESZTÉNY POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP 1931. VASÁRNAP, MÁRCIUS 1 Szerkesztőség és kiadóhivatal Simor-utca 20. Megjelenik hetenként kétszer. Előfizetése 1 hóra 1*20 P. Csütörtöki szám 10 fillér, vasárnap 20 fillér Lap tulajdonos és felelős szerkesztő: Laiszky Kázmér A takarékosság Mindig és mindenhol dicsé­retes erénynek tartottak. Való­ban az is, mert a takarékos­ságnak is, mint minden erény­nek lényege az ész fékező ha­talmának érvényesülése a vá­gyak fölött. Most jelszót csináltak belőle, Uton, útfélen azt prédikálják, a nehéz gazdasági helyzet egyik orvosságául ajánlják a gazda­sági élet doktorai, hogy — takarékoskodjunk. Amig csak erénynek tartot­tuk, a legnépszerűbb erény volt, vagyis olyan, amelyet a leg­több ember könnyen és szíve­sen gyakorolt. Parancsa az volt, hogy ne adjuk ki a pénzt fölös­legesen. Ennek a parancsnak a legtöbben engedelmeskedtek, mert pénzt kiadni senki sem szeret. Legtöbben még a szük­ségesre is nehezen adják a pénzt, nagyon könnyű volt tehát nem adni pénzt a fölöslegesre. Amióta jelszó lett belőle, el­vesztette hitelét, jelentőségét, komolyságát. Az emberek, ami­kor hallják az atyai intést, a bölcs tanácsot, a fejüket csó­válva, kérdőleg tekintenek kö­rül. Hogyan is tetszett mon­dani? Takarékoskodjunk? Ugyan mivel? Megdrágult és egyre drágul minden szükségleti cikkünk. Nem a fölöslegesre, hanem a szükségesekre kell mindinkább több és több pénzt kiadnunk. A jövedelmek egyre csökken­nek s már a szükségesekre sem telik. Bekövetkezett a takaré­kosság kényszere, amelyet nem azért gyakorolunk, mert erény, nem is azért, hogy az atyai intelmeknek engedelmes­kedjünk, hanem azért, mert az a pénz, amelyet akár szüksé­gesekre, akár fölöslegesekre el­költhetnénk, nincsen sehol, vagy ha van is valahol, nálunk nincs. A ránk kényszeritett takaré­kosság pedig már nem erény és nem is orvossága a rossz gazdasági helyzetnek, hanem ujabb bajok okozójává lett. A statisztika tudósai már rég rá­jöttek arra, hogy a főváros bel­földi idegenforgalma az utóbbi évben harminc százalékkal csök­kent. Ez azt jelenti, hogy a vidék takarékoskodik. Otthon maradni olcsóbb, mint Buda­pestre menni, tehát akinek nem kell elmennie hazulról az ott­hon marad és nem viszi a pén­zét a fővárosba, de otthon sem marad a pénze, mert nincs és nem is volt otthon. Akinek ok­vetlenül be kell mennie a fő­városba, az el is végzi gyor­san a dolgát, nem vásárol, nem szórakozik, siet haza. Takaré­koskodik. Ezt a takarékoskodást meg­sínyli a főváros kereskedelme, ipara, minden közlekedési és szórakozási intézménye. Az éjjeli mulatóhelyek tulajdonosai gyűlésükön megállapítják, hogy a vállalataik a tönk szélén álla­nak és néhány ezer ember be­tevő íalat nélkül állana, ha ők bezárják üzleteiket. — Igen, az emberek takarékoskodnak, fö­löslegre nem költenek és ebből ujabb gazdasági bajok támad­nak. A Felvidéken, ahol a cseh kormány elvakult gazdasági po­litikája és a szerződés nélküli állapot még mesterségesen is fokozza és sietteti az általános romlást, arról panaszkodnak, hogy a vonatok cssknem üre­sen közlekednek s az árufor­galom a felénei is alább szál­lott. Nálunk már a postaigaz­gatóság tapasztalja a jövede­lem csökkenését. Levél helyett levelezőlapot, ajánlott levél he­lyett közönséges levelet külde­nek, kevesebb a telefonbeszél­getéseknek a száma. A posta jövedelmeinek fokozása végett a tarifákat emelni kellett és a jövedelem csökkent, — mert az emberek takarékoskodtak. Amikor már a kincstár be­vételei apadnak, régi, jónevű üzletek bezárulnak, nagy vál­lalatok sorra buknak, adóala­nyok fogynak, állásnélküliek sza­porodnak, a gazdasági élet dok­torai megdöbbenve látják, hogy a takarékosság jelszava nem vált be, vagy éppen visszafelé sült el. Nem orvosolta, hanem szaporította a bajokat. Most már szeretnék azt mondani h°gy — ne > ne olyan nagyon takarékoskodjatok. Inkább köl­tekezzetek egy kicsit. Hozzatok pénzt, mert elapad a vérkerin­gésünk. Szeretnék ezt mondani, de nem lehet, — mert tudják, hogy a takarékosság ma már nem a józan ész mérséklő hatásának érdeme, nem a dicséretes erény nem a buzdító jelszó követe­lése, hanem a viszonyok ke­gyetlen kényszerítő erejének kö­vetkezménye : nem tudnak köl­tekezni azok sem, akik szeret­nének, mert nincs meg hozzá az, amit elkölthetnének, nincs meg a fölösleges, sőt talán szükséges pénz sem. Oly válságos viszonyokat, amilyenek most Europaszerte uralkodnak s amelyek már odáig fejlődtek, hogy a legújabb ki­mutatások szerint a munkanél­küliek száma Európában elérte a huszonöt milliót, nem lehet takarékossággal orvosolni. Any­nyit ér ez, mint hogyha halá­los vérmérgezésben szenvedő beteget herbateával akarnának meggyógyítani. A mostani gaz­dasági világválságot lehet ugyan bizonyos eszközökkel, — ame­lyek közé a takarékosság nem tartozik — enyhíteni, mint ahogy a súlyos betegnek is lázcsillapitással vagy helyi ér­zéstelenítéssel a szenvedéseit csökkenthetjük, de gyökeres or­voslására semmiféle gazdasági rendszabály nem alkalmas, mert ennek a válságnak politikai okai vannak és az egész világ gazdasági életét csupán a poli­tikai helyzet megváltozásától várhatjuk. A rendkívüli politikai viszo­nyok, amelyek évek óta ural­kodnak, Oroszországban, Kíná­ban és Indiában csaknem 760 millió embert teljesen kikap­csoltak a világgazdaság közös­ségéből. A fogyasztőpiacnak ilyen jelentékeny összezsugo­rodásával szemben áll az ame­rikai Egyesült Államok ipari és mezőgazdasági túltermelése, amelyet a világ aranykészleté­nek nagyrészének ottani felhal­mozása mozdított elő. Európa területén pedig ezeknek a ked­vezőtlen viszonyoknak hatását a békeszerződések által terem­tett uj államok, uj határok for­galmi korlátozásai fokozták. Aki a mostani gazdasági hely­zeten komolyan javítani akar, az ezeket az egészségtelen po­litikai állapotokat törekedjék megváltoztatni. Aki pedig a takarékosságot prédikálja mos­tanában, annak nevessünk a szeme közé és kérdezzük meg, hogyan is lehetne mostanában nem 'takarékoskodni ? — Az valóban művészet volna. Dr. Okolicsányi László. Reálgimnáziumot és internátust akarnak építeni a szentferencrendiek A Szent Ferenc-rend kormányzó­sága elhatározta, hogy Esztergomban internálással kapcsolatos reálgimná ziumot létesit. Ezen célból rendházát egy emelettel megemelteti és a szük­séghez képest később a város belte­rületén lévő hatalmas telkén esetleg új építkezésekkel áldoz a nagyarányú tervnek. Az előkészületek annyira előhaladtak, hogy az építkezést már a közeljövőben megkezdik és a foko­zatosan kifejlesztendő új középiskola első osztálya már az új tanévben megnyílik. A nagyarányú tervnek megvaló­sulása egy nagy lépéssel vinné előbbre az iskolaváros gondolatát és anélkül, hogy a víros anyagi segítségét igé­nyelné, egészséges közintézményeink számát gyarapítaná. A reálgimnázium létesítését első sorban rendi érdekek teszik szüksé­gessé. A rend az ő noviciátusát ta­nulmányaiban is maga akarja ne­velni. Ezen célnak a helybeli túl­zsúfolt bencés-gimnázium kevésbbé felelt meg. A gimnázium túlzsúfolt­sága az oka annak is, hogy a rend internátusában nevelt tanulók nem rendelkezhetnek azon pedagógiai feltételekkel, amelyeket az interná­tusi nevelésre utalt gyermek, még inkább az ezért áldozatot hozó szülő igényelhet. A rend különösen han­goztatja, hogy célja az új intézmény felállításával az, hogy a noviciusoknak és az inter­nátusi növendékeknek saját intézetében és saját tanárai­val biztosítsa az elméleti oktatást. Városgazdasági szempontból és a kulturális érdekekre tekintettel csak üdvözölhetjük a tervet és örülhetünk, hogy végre anélkül, hogy a város anyagi áldozatát igényelné egy fejlődésében nagy jövő jünek Ígérkező intézmény lé­tesül, amely idegenforgalmi törekvéseinket és lakosságunk kereseti lehetőségeit támogatni alkalmas. Örülnünk kell

Next

/
Oldalképek
Tartalom