Esztergom és Vidéke, 1931

1931-02-26 / 17.szám

Műselyem harisnya m SSUP 98 fillér Virág és Szántónál Elfogott tolvaj cselédleány. Egy országosan körözött tolvaj cse­lédleányt fogott el az esztergomi rendőrség, aki több szolgálati helyén meglopta gazdáját s azután rend­szerint elpárolgott. Igy Székesfehér­várott és Alcsúton követett el lopá sokat, de az sincs kizárva, hogy még több lopás is terheli lelkiisme­retét. A tolvaj cseléd vesztére Esz­tergomba jött és itt szolgálatba sze­gődött, azonban éber rendőrségünk a bejelentő lapja alapján lefülelte és igy városunkból már nem illanhatott meg, kellemetlen emléket hagyva maga után. Mindössze kétnapi ittar­tózkodás után adta át őt rendőrsé­günk a székesfehérvári rendőrség egyik detektivjének, akinek kíséreté­ben Székesfehérvárra „utazott", ahol megindítják a nyomozást esetleges egyéb bűnei felderítésére is. Anyakönyvi kivonat. Születések: Magyar Erzsébet rk. vonatfékező leánya. — Szokob Gyula rk üveges és asztalos fia. — Balogh Jenő rk. földm. fia. — Bodonics Sándor rk. földm. fia. Urbanics Julianna rk. földm. leánya. — Buga Éva rk. hon­védszakaszvezető leánya. — Házas­ságkötések : Benke Ferenc rk. bánya­munkás és Saróka Mária rk. — Fe­renczi György ref. kertészsegéd és Szitás Julianna rk. — Mikus Lajos rk. vas- és rézöntősegéd és Viczéna Julianna rk. — Karácsony István rk. kereskedősegéd és Neumann Ilona rk. — Szlusni István rk. cipész (Rá­kospalota) és Hangya Erzsébet rk. — Halálozások: Bábszki Ferencné sz. Vigh Julianna rk. 65 éves. — Schupp Rezsőné sz. Patocska Ilona rk. 32 éves (Tát). — Bádi Jánosné sz. Csatkai Rozália rk. 30 éves. — Leier Hermann izr. kereskedő 73 éves. — Bohátka Mária rk. 70 éves. — Kocsi Sándor ref. fazekassegéd 67 éves. — Özv. Flórián Lajosné sz. Tatai Mária rk. 68 éves. — Ma gyar Erzsébet rk. 1 napos. — Diny­nyés Imre rk. villanyszerelő 43 éves. — Rüdiger Ferenc rk. 7 éves (Nyer­gesujfalu) — Lovász László rk. 11 napos. — Özv. Stellinger Ágostonné sz. Molnár Vilma 83 éves. — Schmid­grúber János rk. földm. 74 éves. A női szépség átalakulása. A női szépség az elmúlt évszázad alatt csodálatosan átalakult. Ennek bizo­nyítására érdekes és szép képekkel illusztrált cikket közöl a Tolnai Világlapja legújabb száma, amely gazdag és változatos tartalommal jelent meg. A 64 oldalas lap ára 24 fillér. Tolnai Világlapja minden ol­vasója tiz pengő bolti ár helyett 2 pengő 90 fillérért bérmentve meg­kapja Tolnai Vilaglexikona, Világ­történelme és a Műveltség Útja egy­egy diszkötésű kötetét. MimMUIHUIUUIVMttmWHHM Jóminóségű pasztel zokni 36 fii. Virág és Szántónál. Mit tegyek, mit tegyek, ha szép akarok lenni ? Dr. Mezei Ká­roly kozmetikus orvos most meg­jelent legújabb könyvének cime is elég már arra, hogy az ember -ér­deklődését felkeltse. Kit ne érdekelne az, hogy mit kell tennie, ha szép akar lenni? Annyira tisztában van mindenki azzal, hogy a kellemes külső milyen fontos nőnél és férfi­val egyaránt a létért folyó küzde­lemben. Dr. Mezei tanácsainak min­denki örülni fog, ha könyvét elol­vassa. Mert tényleg felel arra, amit könyve cin" ében mond. Nemcsak azt mondja meg, mit kell tenni, hanem azt is hangsúlyozza, hogy mitől kell tartózkodni. A szépség ápolása nem végezhető sablonosán. Ami az egyik egyénnek használ, a másiknak egye­nesen ártalmára lehet. Minden szép­séghiba gyógyítható, sok szépség­hiba megelőzhető, csak tudni kell a módját. Hiánypótló munkát végzett Dr. Mezei könyve megírásával és az érdeklődést, amely a kozmetika iránt megnyilvánul, hathatósan fokozni fogja. A könyv gyönyörű kiállítás­ban Nóvák Rudolf és Tsa könyv­kiadóvállalat kiadásában jelent meg. Árát a kiadó a pazar kiállítással szemben csak P 2.60-ban szabta meg. A „Munkavédelem* cimű lapra a győri Nemzeti Munkavédelmi Hiva­tal felhívja a közönség figyelmét, hogy minél számosabban fizessenek elő, miután túlnyomóan szakcikke­ket hoz a polgári gázvédelemről, amelyeknek ismerete kivétel nélkül mindenkinek csak hasznos lesz. Elő­fizetési díj : évi 4 pengő. Mengren­delhető: A Munkavédelem kiadó­hivatalánál, Budapest, IX. ker., Köz­telek-utca 1, ahová az előfizetési dijak is küldendők. Postatakarék­pénztári csekkszámlaszáma: 15858. Virág és Szántónál mű­selyem harisnya csekély gyári hibával 98 fillér. RÁDIÓ Csütörtök, február 26. 9.15 Katonazene. 9.30 Hirek. 9.45 Hangverseny folyt. 11.10 Vízállásjelentés magyarul és németül. 12.00 Déli harangszó, időjárásjelentés. 12.05 Hangverseny. 12.05 Postászenekar hangversenye. 12.25 Hirek. 12 35 Hangverseny folytatása. 2.45 Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamok. 4.00 Rádió Szabad Egyetem. Utána időjelzés, hirek. 5.10 Földm. minisztérium előadássorozata. 5.45 Cigányzene. 6.45 Szabadelőadás. 7.25 Opera-előadás az Operaházból. Utána pontos idő, hirek Majd Szabó-Guy jazz-zenekar hangv. Később cigányzene. Péntek, február 27. 9*15 Gramofon hangverseny. 9.30 Hirek. 9.45 Hangverseny folytatása. 11.10 Nemzetközi vizjelző szolgálat. 12.00 Déli harangszó, időjárás. 12.05 Egyetemi énekkarok szólókvartetjé­nek hangversenye. 12.25 Hirelt. 12.35 Hangverseny folytatása. 1.00 Időjelzés, időjárás, vízállás. 2.45 Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4.00 Ének zongorakísérettel. 4.45 Pontos időjelzés, időjárás, hirek. 5.00 Tót-magyar nyelvoktatás, 5.25 Hangverseny. 6.15 Novella-felolvasás. 6.45 Szabadelőadás. 7.15 Humoros zene. 8.15 Zongora hangverseny. 9.30 Katonazenekari hangverseny. E hangverseny szünetében időjárásjelentés. Utána cigányzene. Szombat, február 28 9.15 Katonazene. 9.30 Hirek. 9.45 Hangv. folytatása. 11.10 Nemzetközi vizjelzőszolgáiat. 12.00 Déli harangszó, időjárásjelentés. 12.05 Házi kvartett hangv. 12.25 Hirek. 12.35 Hangverseny folytatása. 1.00 Pontos időjelzés. 2.45 Hirek, élelmiszer-, piaci árak, árfo­lyamhirek. 4.10 Felolvasás. 4.45 Pontos időjelzés, időjárásjelentés. 5.00 Szabadelőadás. 5.35 Cigányzene. 6.10 Testápolás. 6.35 Hangverseny. 9.00 Kurucest. Utána időjelzés, időjárás, hirek. Majd cigányzene. Köszöaetnyilvánítás. Mindazok, kik felejthetetlen jó férjem temetésen megje­lentek, vagy részvétükkel fáj. dalmamat enyhíteni iparkodtak, fogadják hálás köszönetemet. özv. Szoláry Jánosné nyug. községi jegyzőné. Kill Hí mó J us 1 " re Jckai-utca 20. sz. alatt niltUII 2 száraz utcai szoba, nagy konyha vízvezetékkel, pince-, padlás- és kamrával. Ugyanott egy kis tűzhely is eladó. tíiürlrí 1 tágas szoba-, konyha- és fáskam­nldUU rabol álló udvari lakás május l-re, esetleg azonnal is, Szent Anna-u. 24 alatt. Kíflfin Szent Anna-utca 31. sz. a. május IMuUu i„ re két egyszoba-konyhás lakás és egy istáló, amely műhelynek is alkalmas. Bővebbet Horánszky-utca 6 alatt. Kiüfiri Ripáriában a Hetvenhatos-utca 21. nlttUU sz. tágas szoba, konyha, és speiz­ből álló lakás kerttel és vízvezetékkel május l-re. Bővebbet Sz. Imre utca 26. a kapusnál. Ócska ontott vas, sárga és vörösréz hulladékot állandóan a legmagasabb áron készpénzért vesz Petz Testvérek Gépgyár Rt Kiadd kázimunka-üzlelhelyiség májú? l-re Széchenyi-tér 16. sz. a. — Ugyanott kétszobás lakás. á egy 2 szoba, konyha és több mel­lékhelyiséggel ellátott ház május l-re Esetleg eladó. Érdeklődni lehet Templom tér 8. szám alatt Szentgyörgymezőn. Fosztott toll ^ utányos áron eiadó- Cim a kiadóban. Llpfljí Szent Király-utca 4. számú ház (a MttUU táti vára közelében) újonnan épült, magányosan álló, 2 szoba*, konyha-, csukott verandával, kamrával és nagy kerttel. — Bővebbet ugyanott. Eladd a Szentkirályi dűlőben 1600 négy­szögöl szántó. Bővebbet Simor János­utca 74 alatt. K ín-in e §y udvari szoba-, konyha és mel­nlttUU lékhelyiségből álló lakás máju3 l-re Petőfi-utca 28 alatt. FlflHf! 2 drb jól nevelt kétéves üsző és a LI All U Barkóczi Ferenc utca 11. számú ház, mely áll két elegáns szobából, egy konyhá­ból és mellékhelyiségekből, ugyanitt földek bérbeadók és két igásló, kocsi s egyéb gaz­dasági szerszámok is eladók. Bővebbet Bar­kóczi Ferenc-utca 11. (Szentgyörgymező.) Kiadó í 3, esetleg 2 szobás utcai lakás mel­lekhelyiséggel, azonnali beköltözés­sel, Szent Anna-utca 18 alatt. 2, esetleg 3 szobás száraz utcai lakás, Dobozi u. 1. sz. alatt. Kiadó 2 két szobás lakás összes mellék­helyiségekkel azonnal Sz. Anna-u 16, Kiadd műhelynek, autógarázsnak, vagy rak­tárnak alkalmas helyiség Kossuth L.­utca 27. Vasesztergályos és rézöntő Testvérek Rt. gépgyárában. felvétetik a Petz 3 »7nháe modern úri lakás május hó l-re öíUUttö kiadó. Cim : Bekő János Jókai utca 12. szám. május 1 re 2 utcai szobából álló la­kás, valamint 1 utcai és 1 udvari szobából tlló lakás a földszinten Jókai-utca 1. sz. alatt. Értési ést ad ugyanott a házfel­ügyelő. — Bővebbet dr. Kamenszky Gyula háztulajdonosnál Budapest, IX. Lónyay-utca 52. szám alatt. Eladd i egy használt rézűit és katlan. Cim Ceernoch János-utca 28. szám. MoflVitnípp kerestetik egy 6 HP villany­mCyiGlGIIG mot0 r. Cim Pe'z Te.tvéiek Rt. gépgyára Víziváros. Bútorozott szoba 'gztSSSS.i Eladó 2 drb. javított malac. Cim: Palko­vics Károly-utca 8. Szentgyörgymező. Ha fin hó7 ^okai-utca 2 sz. alatti sarokház LlaUU llüL 108 négyszögöl területtel, 1 üzlethelyiséggel, 4 szoba, előszoba, konyha, kamra és raktárhelyiségekkel, valamint egy nagy műhellyel szabadkézből eladó, kívánatra május 1-ére beköltözhető. Érdeklődni lehet a helyszínen a tulajdonosnál, vagy dr. Berényi Róbert ügyvédnél, Daák Ferenc-utca 11. jókarban lévők eladok, a kiadóban. Cim egy szoba konyhás lakás május 7 re. Cim Kápolna-utca 6. sz. Kiflfifi egy 1 szoba és konyhás lakás 150 IMttUU négyszögöles telekkel a Dorogi úton havi 20 pengőért. Cim Rudnay-tór 17. sz. Kl&Hli k ^ szoba konyha és mellékhelyisé­AlaUU gekből álló lakás bútorozva vagy anélkül április l-re. Cim Lőnnc-utca 7. sz. „CSEPEL" motorkerékpár, férfi, női és gyermek KERÉKPÁROK, VARRÓGÉP eladása kényelmes részletfizetésre a gyári lerakatnál Esztergomban Kossuth L.-u. 18. Meghívó. A Csolnoki Fogyasztási és Ér­tékesítő Szövetkezet 1931. évi március hó 8 án d. u. fél 3 óra­kor a szövetkezei! korcsma helyi­lyiségében évi rendes közgyűlést tart, melyre a tagok az alapszabá­lyok 24. §-a értelmében meghivatnak. Ha a közgyűlés a megjelenő ta­gok csekély száma miatt határozat­képtelen lenne, úgy a közgyűlés 1931. március hó 22-én fog meg­tartatni. Napirend: 1. A mult évi üzleteredményről jelentés. 2. Zárszámadások megvizsgálása. 3. Mérlegmegállapítás. 4. Tiszta jövedelem mikénti fel­osztása. 5. Az igazgatóságnak a felment­vény megadása. 6. A felügyelő bizottság válasz­tása. 7. Indítványok. Ezen évi mérleg a felügyelő-bi­zottság által megvizsgáltatott és a bolthelyiségben kifüggesztve min­denki által megtekinthető. Csolnok, 1931. február 23. Csolnoki Fogy. és Ért. Szbv. Igazgatósága. Kultur Mozgó Csütörtökön, február 26-án A FEKETE TULIPÁN Magyar tárgyú dráma 10 felv.-ban „Férj, feleség és az autó" A mai kor regénye filmen Jön! Jön! Ha a császár visszatér. Nyomatott Laiszky János könyvnyomdájában Esztergora Simor János-utca 18—20. — Felelős kiadó: Laiszky Kázmér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom