Esztergom és Vidéke, 1931

1931-02-26 / 17.szám

A csehek kiutasították Sipos Antal ndvardi esperes-plébánost F. hó 2-án, pénteken este fél 11 arakor négy csendőr jelent meg Sipos Antal udvardi esperes-plébá­nos lakásán és felszólították, hogy nővérével azonnal menjen velük, mert kitoloncolják őket a párkányi határállomásra. Sípost saját kocsiján vitték a csendőrök az udvardi állo­másra, ahonnét a 11 órás személy­vonattal szállították a trianoni ha­tárra. A megdöbbentő eset hire csak hajnalban terjedt el Udvardon és leírhatatlan izgalmat keltett a katolikus hívek között. Még kora reggel kül­döttségekkel keresték fel Érsekújvá­ron; Holota János dr. nemzetgyűlési képviselőt és Komáromcsehiben Ja ross Andor tattománygyűlési kép­viselőt, akik együtt még szombaton délelőtt akcióba léptek Sipos érde­kében. Sipos Antal udvardi esperes-plé­bános még 1927-ben a „lex Derer" alapján kérte az állampolgárság meg­adását, amire annál inkább is jog­alappal birt, mert 1912 óta él és működik a mai köztársaság terüle­tén mint katolikus pap és 1916 óta udvardi plébános. Állampolgársági kérvényét azonban az összes fóru­mokon elutasították és igy a kiuta­sítás jogerőssé vált. Két héttel ezelőtt Sípos kiutasító végzést kapott azzal, hogy nyolc na­pon belül el kell hagynia a köztár­saság területét. Az esperes-plébános ekkor Pozsonyba utazott, eljárt az országos hivatalban, ahol megnyug­tató választ kapott és megígérték neki, hogy revízió alá veszik kiuta­sítását. Ilyenformán teljesen megle­petésszerűen érte a négy csendőr esti látogatása, akik oly rövid időt szabtak a távozásra, hogy csak a legszükségesebb holmikat tudta ma­gával vinni. Holota János dr. és Jawss An­dor még szombaton délelőtt érint kezesbe léptek a párkányi határrend­őrséggel, honnan azt az információt kapták, hogy Sipos Antalt a magyar határközegek nem vették át és igy az esperest visszairányították Ud­vardra és jelenleg plébániáján tar­tózkodik. Sipos Antal sokáig volt városunk­ban mint hittanár a tanítóképzőben és a vizivárosi zárda polgáriiskolá­jában s szerkesztője volt a „Katho­likus Gyermekvédelem "-nek is. A külföldiekre vonatkozó sza­bályok megváltoztak A belügyminiszter a 100.000—931 számú rendeletével 1931 február 1-től kezdődően részben megváltoztatta a külföldiekre vonatkozó előírásokat. Igy megváltoztak a be és kijelentő lapok. Mindkettő egyszerűbb lett. A bejelentés ugyanúgy történik, mint eddig, csak a bejelentőlap ada­tainak pontos kitöltésére kell nagyobb gondot fordítani, mert az őrszoba a legkisebb mulasztás esetén vissza­adja. Ezentúl a munkavállalási engedélyt a kapitányságon kell kérni, lakha­tási engedélyért is kell folyamodni. Tehát ha például német nevelőnő érkezik, akkor őt 4 drb. 80 fill, ok­mánybélyeggel, 3 drb. kartonra nem ragasztott fényképpel, az útlevelével, hazájából való erkölcsi bizonyitvány­nyal, itteni hatósági orvosi bizonyít­vánnyal el kell látni és igazolni kell azt is, hogy tényleg alkalmazás­ban van. A látogatásra, üdülésre érkező kül­földiek a határátlépéstől számított 3 hónapig tartózkodhatnak az ország­ban bárhol. Eddig csak 1 hónapig maradhattak. Azok a munkaadók, akik kettőnél több külföldit alkal­maznak, kötelesek a kapitányságtól nyilvántartó lapot kérni, azt kitölteni és negyedévenként ugyancsak a ka­pitánysághoz beszolgáltatni. HIREK O CO Shvoy Lajos püspök Eszter­gomban. Shvoy Lajos Székesfehér­vár püspöke hétfőn meglátogatta Serédi Jusztinián dr. biboros-herceg­primást, akivel fontos egyházi ügye­ket tárgyalt meg, Shvoy püspök itt­tartózkodása alatt a bíboros főpásztor vendége volt. A Tanult Férfiak Kongregációja a nagyböjt folyamán minden pénte ken este 8 A 7 őrekor tart összejöve­telt a gimnázium zenetermében. F. hó 27 én Mattyasóvszky Kasszián prézes az elmúlt nyár folyamán Oberammergauban bemutatott világ­hírű passiójátékokról tart előadást. Az előadás után keresztúti ájtatosság. A tagok megjelenését kéri és áitaluk bevezetett férfivendégeket szívesen lát a Vezetőség. Magyary Zoltán dr. látogatása a hercegprímásnál. Magyary Zol­tán dr. egyetemi tanár, a közigaz­gatás racionalizálásának kormánybiz­tosa, hétfőn városunkban járt és tisztelgő látogatáson jelent meg Serédi Jusztinián dr. bíboros egy házfejedelemnél. Népszövetségi főtisztviselő lá­togatása a hercegprímásnál. Pabló de Azcarate, a Nemzetek Szövetsége Főtitkársága kisebbségi osztályveze­tője feleségével együtt Sercdi Jusz­tinián dr. biboros-hercegprimás Nó­gatására, f. hó 19-én, csütörtökön városunkba volt. A hercegprímásnál való tisztelgés után Leopold Antal dr. prelátus vezetésével megtekintet ték a Keresztény Muzeumot és a főszékesegybázat, majd a hercegprí­más ebéden látta vendégül látogatóit. Királyfalvi-Kraft Károly esz­tergomi előadása a budavári koronázó főtemplom világhírű freskóiról. Olvasóink előtt ismere­tes, hogy a kultuszkormány Király­falvi Kraft Károly és Veress Zoltán festőművészeket megbízta a budavári koronázó főtemplom világhírű fres kóinak restaurálásával. A megtisz­telő feladatot a két neves festő művész nagy ambícióval, a legújabb technikai eljárások igénybevételével, a szakértők legteljesebb elismerése mellett végezte. Krály falvi­Kraft Ká­roly, akinek városunkban kifejtett művészi munkássága közismert, a budavári koronázó főtemplomban végzett restaurálási munkálatairól és magukról a magyar művészettörténe­lemben oly nevezetes falfestmények­ről száz vetítettkép bemutatásával előadást fog tartani Esztergomban. Előadását a_^ala^^_BáJJűt^Tár^a^ág ban S2^ft^ajxnla_g^ IFneves előadjjig^nis,,a_lársaság­7TáTTniar~evek óta leyelező-4agja. Az elő^dM^llüz^zauTo ~ műsor keretében vasárnap, március 1-én d. u. 5 óra­kor lesz a gimnázium nagytermében Tekintettel a felmerülő költségekre, a társaság 1 pengős műsormegvál­tást tett kötelezővé. Az esztergomi tanitók gyűlése. Az esztergomi tanitók bajtársi egye­sülete gyűlést tartott Budapesten Öl­veczky Pál elnöklete alatt. Az elnök meleg szavakkal üdvözölte Ibrányi Ferencet, Strázsa Andort és vitéz Papp Gyulát előlépésük alkalmából Részvéttel emlékezett meg egy kiváló pedagógus: Apa Kornél haláláról. Urbányi G. József után vitéz Papp Gyula előterjesztette titkári jelentését, majd elhatározták hogy ugy az esz­tergomi férfi, mint női tanítóképző­intézetnek tanítójelöltek jutalmazá­sára 200—200 pengőt utalnak ki. Számos életrevaló pedagógiai eszme megtárgyalása után az ülést az elnök bezárta lelkes szavak kíséretében. Tanügyi látogatás. Dr. Körösi László kultuszminiszteri tanácsos, a középiskolai ügyosztály h. vezetője, meglátogatta városunk középiskoláit a mult héten. Igy pénteken a ben­cés gimnáziumot és a leánygimná­ziumot, szombaton a reáliskolát lá­togatta meg. Brühl József prelátus hagya téka. Az esztergomi főkáptalan leg­utóbbi ülésében foglalkozott az arany­szívű Brühl József prelátus hagya­tékával, melyet a végrendelet értel­mében a főkáptalan volt hivatva szétosztani Esztergom szegényei kö­zött. A boldogult Brühl József pre­látus életében a jótékonyság soroza tos gyakorlásával a szegények sok­sok könyeit törölte le, de végrende­letében is gondoskodott városunk szegényeiről és összesen 5089 pen­gőt hagyományozod nékik. Ezt az összeget most a főkáptalan a Páduai Szent Antal Egyesület és a helybeli plébánosok útján juttatta el a segít­ségre szorulókhoz, igy kívánja a nemes szívű főpap utolsó akaratát a legcélravezetőbb megoldásban ér­vényrejuttatni. Kinevezés. Az egyházi főhatóság Zofahl Aladár budapest-herm ina­mezői segédlelkészt fővárosi hitok­tatóvá, egyben a budapest-henger­malom-úti egyházközség lelkészévé nevezie ki. Kulturest a Kath. Legényegy­letben. Az Esztergomi Kath. Le­gényegylet f. hó 25-én, szerdán d. u 6 órakor saját helyiségében kul­turestet tart. Előadó dr. Saly Arnulf bencés tanár. Kiskereskedelmi hitel. Az Esz­tergomi Takarékpénztár Rt.-tól nyert értesítésünk szerint a kiskereskedők részére nyújtott kedvezményes köl c c ön összegéből mintegy 12.000 pengő összeg felszabadult. E rövid lejáratú kölcsönre igényt tartó hitel­képes kiskereskedők forduljanak kö zelebbi felvilágosításért az Esztergomi Takarékpénztárhoz. A városból való eltávozást elő­zőleg be kell jelenteni. Belügy miniszteri rendelet értelmében min den magyar állampolgár, aki végleg, vagy három hónapot meghaladó időre távozik a város területéről, a távo­zását még az elköltözés megtörténte előtt tartozik a rendőri bejelentő hi vatalnál bejelenteni. E rendelkezés betartásáért a lakásadó ^szállásadó) is felelős. E rendelkezés megszegése pénzbüntetéssel büntetendő kihágás, Az Esztergomi Kath. Legény­egylet vezetősége értesiti a tagokat, hogy f. hó 27-én a közbejött akadá­lyok miatt választmányi ülést nem tart. Véres rablótámadás Ácson. A falusi élet csendes nyugalmát zavarta meg egy elvetemült gonosztevő, aki kedden hajnalban az ácsi szőlőhe gyen véres rablógyilkosságot kísérelt meg. Az ácsi szőlőhegyen élt csen des visszavonultságban Csere János gazdálkodó feleségével. Mindennap létküzdelme közepett kedden kora reggel a kamrába akart bemenni amikor megdöbbenve észlelte, hogy egy idegen, ismeretlen férfi mozdu latlar ul fekszik. Azt hitte, valam sorsüldözött jámbor vándor, kit az éj hidege teíő alá kényszeritett, hú zódott be kamrájába és ott a kegyet len hi Jégben elaludván, talán meg is fagyott a szörnyű télben. A szom^ szedőkhöz szaladt segítségért, hogy hogy a szegény embert az életnek megmentse. Lihegve tér vissza a szomszéd földbirtokostól, hogy segít­ségére legyen a nála levő mozdulat­lan embernek. Legnagyobb ámula­tára azonban az éjszakai látogatót már nem találta a kamrában. Csaló­dottan tér vissza lakásába. Itt éri aztán Cserét a legborzalmasabb meg­lepetés. Feleségét vérében fetrengve a szoba közepén találja, lakása fel­dúlva, kirabolva. Szegény jóindulatú embert, mig oda volt segítségért, az ismeretlen férfi galádul megtámadta. A kamrában talált csákánnyal be­hatolt a merénylő a szobába, a meg­rémült asszonyt leütötte és a ház­ban talált pénzt, mintegy 30 pengőt elrabolta. Mire Csere hazajött, már a rabló elmenekült. A súlyosan sebe sült Csere Jánosnét a győri kórház­ban ápolják. Az ismeretlen rabló kézrekeritésére a csendőrség erélyes nyomozást indított. Evangélikus istentisztelet lesz március hó 1 én d. e. 11 órakor a református templomáan. Férfi fehérneműek, nyakken­dők legj'utányosabban Keménynél. Be kell jelenteni a 18 évese­keta rendőrségnél. Belügyminiszteri rendelet értelmében minden magyar állampolgár, tekintet nélkül a nemére és arra a körülményre, hogy már eddig is be volt jelentve, aki ez év december 31-ig 18-ik életévét betölti, ezen körülményt a rendőri bejelentő livatalnál haladéktalanul bejelenteni köteles. Minden bejelentésre kötele­zettről külön lapot kell kiállítani. Az e célra rendszeresített bejelentőlap a rendőri bejelentőhivatalban kapható darabonkint 8 fillérért. A bejelentés megtörténtéért a bejelentésre kötele­zettel együtt a lakást (szállást) adó is köteles. E rendelkezés megszegése pénzbüntetéssel büntetendő kihágás. Nézze meg március hó 1 én az „Izabella" c. operettet a Legény­egyletben. Jegyek előre váltha­tók ugyanott. Harisnya, kesztyű, csipke leg­nagyobb választékban Keménynél. „Fekete tulipán" magyar tárgyú izgalmas dráma és „Férj, feleség és az autó" cimű mai kor regénye fil­men kerülnek csütörtökön műsorra a Kultur Mozgóban. Szombaton mu­tatja be „Szőke kisértet" cimű pazar vígjátékot és Ricardo Cortez izgalmas kalandorfilmjét „A csempész" dél­amerikai kalandokat. Vasárnapi mű­sora keretében kerül bemutatásra a szezon két legszebb filmje „Csak téged szeretlek..." (Rió grandé) spanyol szerelmi regény és William Haines a fiatalság kedvencének eddig legjobb filmje „A királytigris" cimű Metró-film. Március 8-án Ramon Novarró viiágfilmje „Ha a császár visszatér..." kerül bemutatásra. Magánnyomozó iroda. Szabó Al­bert nyugalmazott detektivfelügyelő m. kir. államrendőrség által engedé­lyezett magányomozó irodája Eszter­gomban, Deák Ferenc u. 15. sz. alatt. Megfigyel, informál, kényes termé­szetű ügyekben nyomoz, okmányo­kat beszerez, ismeretien helyen tar­tózkodó vagy eltűnt egyéneket fel­kutat, úgv bel- mint külföldön. Perzsa-vásár, kézimunka fonalak dús vá'asztékban Keménynél. (Útba­igazítás dijta'an. A legrettenetesebb pillanat. A színjátszás legszebb és legrettenete­sebb pillanatairól érdekes nyilatko­zatot tesznek a hires színészek és színésznők a Délibáb legújabb szá­mában. Rengeteg c kket, képet, ri­portot, tréfát, egyfelvonásos szín­darabot, novellát, verset közöl a nép­szerű szinházi képeslap, amely 72 oldal terjedelemben jelent meg. Egy szám ára 20 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom