Esztergom és Vidéke, 1931

1931-05-14 / 39.szám

izben bemutatóra a „Csodatulipán" c, 3 felvonásos tündérmese előjátéka 11 szereplővel. A változatos műsor keretében lép fel immár másodszor az esztergomiak kedvelt tollú költő­nője, Acsné- Walter Margit is leg­újabb verseivel. A műsorban elő­forduló dalok és zeneszámok Hajnali Kálmán és Ammer József szerze­ményei. Az előadáson részletes mű­sor 50 fillér megváltási áron kapható. Külön belépődíj nincsen. A Széchenyi-vacsora. A szom­bat esti Széchenyi-vacsora mindazo­kat összehozta, akik szerepet visz­nek Esztergom város közéletében. So­káig maradtak együtt a tagok a leg­jobb hangulatban. A Korona-kávéház bérlője kitűnő vacsorával szolgált. A vacsora alatt Bangó cigányzene­kara szórakoztatta vendégeket. Az Esztergomi Társulati Kis­dedóvó (Bottyán János-utca 7) f. hó 17-én d. u. 4 órakor a főgimnázium dísztermében tartja ünnepélyét, mely­nek jövedelmét óvodai foglalkoztató anyaga beszerzésére fordítja. Műsor megváltás 50 fillér. Külön meghívók nem lesznek szétküldve, miért is ez úton hívja meg szeretettel a Hölgy­bizottsági és Felügyelőbizottsági ta­gokat, a szülőket és érdeklődőket a Vezetőség. Május 18-án (hétfőn) és 19-én (kedden) lesz bemutatva a Kultur Mozgóban a mult évi jubileumi Szent Imre-hét ünnepségeit és felvonulásait feltüntető nagyszabású Credo-film és Assisi Szent Ferenc életéről készült remek film 6 felvonásban, leszállított helyárak mellett. A közönség szá­mára mindkét napon csak egy elő­adás lesz, este 7 órai kezdettel. A tanulóifjúság számára külön előadá­sok tartatnak, amiről a tanintézetek igazgatóságai idejében értesíttetnek. Felnőttek számára jegyek előre vált­hatók a Rottár-drogériában és a Ta­tarek-könyvkereskedésben. Az új menetrend megjelent és azt lapunk nyomdájában bárki díjta­lanul megkaphatja. Realista tornatrikó, nadrág és cipő előírás szerint Keménynél. Pályázat az üdülőtelep hús­szállítására. A m. kir. esztergomi honvéd és közrendészeti gyógyfür­dő-kórház f. évi június 1-től október hó 2 ig terjedő üdülési idényre szük­séges hús biztosítására pályázatot hirdetett. Az ajánlatokat f hó 28-án délelőtt 10 órakor kell ugyanott be nyújtani, Részletek a kifüggesztett hirdetményből, vagy a gyógyfürdő­kórház gondnoki hivatalánál napon­kint 10 — 12 óra közötti időben tud hatók meg. Birkózó és bokszoló verseny. Az esztergomi MOVE Sport Egye­süleet birkózó és bokszoló szakosz­tálya az esztergomi leventékkel kar­öltve f. hó 17-én, vasárnap d. u. 2 órai kezdettel a „Fürdő szálló" nagy­termében birkózó illetve bokszoló ver­senyt rendez. A versenyen részt­vesznek az esztergomi MOVE és levente birkózók és bokszolok, a dorogi DAC birkózó szakosztálya, az újpesti „Torna Club" birkózó és bokszoló szakosztálya. Végül a ver­seny kiemelkedő része lesz Kárpáthy és Györgyey európai bajnokoknak a szabad stílusú birkózás bemutatása. A sport iránt érdeklődő közönséget ezúttal felkéri a vezetőség, tekintve az igen mérsékelt helyárakat, ezen nagyszerűnek Ígérkező versenyre mi­nél számosabban megjelenni szíves­kedjenek. Jegyek helyszínen vált­hatók. Raketek, fényképezőgépek, ten­nis-labdák kedvező részletfizetésre kaphatók: Brutsy Gyula cégnél. Akinek egész vagyonát elte­mette a földcsuszamlás. Megem­lékeztünk április 30-iki számunkban arról a megrendítő szerencsétlenség­ről, amely másodpercek alatt földön­futóvá tett egy hatgyermekes csalá­dot. A Vaskapu alatti úgynevezett kőaljai dűlőben pár éve szerzett föl­det Bodonics Mihály napszámos. Szabid idejében művelte.és beültet­gette. Majd egy kis házikót is húzott fel rajta. A kis ház otthont nyújtott, a föld meg tápláló terményeit adta. Bodonicsot felesége hatodik gyermek­kei ajándékozta meg azon reggelen, mikor megindult a föld és elcsúszott 200 méteren. Oda lett a kis ház, a bútor, a termés, mindenük. Helyükön a nyomor ütött tanyát s a kétségbe­esés lett úrrá. JÓSZÍVŰ emberek kül­dik adományaikat lapunk útján a család felsegélyezésére. Legújabb adonányok: Bognár Mihály 4, N. N. 1, özv. Tölgyessy Istvánné 2 pengőt küldtek be szerkesztőségünkbe. A szegény család részére beérkező bár­mily csekély adományt elfogadunk, nyugtázunk és továbbítunk. Segít­senek a jószívű emberek a család talpraállitásában. Kifogott hullák. Kedden délután két teljesen oszlásnak indult felismer­hetetlen hullát fogtak ki a Dunából. Mindkettő régebben lehetett már a Dunában. Árumintavásáron kapott G F B harisnya-szelvényeket beválthatja Ke­ménynél. „Szevillai énekes" hangos világ­attrakció szerdán és csütörtökön ke­rül bemutatásra a Kultur Mozgóban. A filmet a legnagyobb érdeklődéssel várják nálunk is melyet teljes mér­tékben meg is érdemel. Kiegészíti Stan és Pan legsikerültebb hangos burleszkja „Amatőr betörők". Szom­baton és vasárnap „Hívjon és jövök" c. nagy hangos filmbohózat kerül műsorra Willy Forst főszereplővel, Bolváry rendezésével és Robert Stolz muzsikájával. Felvétel a bencés gimnáziumba. A bencés gimnázium I. osztályába a jelentkezések május 15-ig vagy sze­mélyesen a hivatalos órákban vagy ajánlott levélben történhetnek. Fel kell mutatni a legutolsó elemi iskolai értesítőt, avagy más bizonyítványt, a keresztlevelet és az ujraoltási bizo­nyítványt. 1931. május 15. után je­lentkezőket nem vehetjük figyelembe. A jelentkezők közül a felvetteknek névsorát a gimnázium ajtaján kifüg­gesztett hirdetményben fogjuk tudo­másul adni 1931. június 15-ig. Esz­tergom, 1931. március 31. Az igaz­gatóság. Harisnyák, keztyfik, rendkívül olcsó árban szerezhetők be Illés Sán­dor divatüzletében Takarék épület. Magánnyomozó iroda. Szabó Al­bert nyugalmazott detektivfelügyelő m. kir. államrendőrség által engedélye­zett magánnyomozó irodája Eszter­gomban, Deák Ferenc-u. 15. sz. alatt. Megfigyel, informál, kényes termé­szetű ügyekben nyomoz, okmányo­kat beszerez, ismeretlen helyen tar­tózkodó vagy eltűnt egyéneket fel­kutat, úgy bel- mint külföldön. Előirt gimnáziumi, reál és tanító­képző tornatrikók, nadrágok és cipők Schwachnál. A Szent Imre bélyegeket ki­vonják a forgalomból. A pósta­vezérigazgatóság értesítése szerint a Szent Imre emlékpóstabélyegeket má­jus 15-ével a forgalomból végleg ki­vonják. A közönség által az emiitett határidőig fel nem használt Szent Imre emlékbélyegeket június lóéig minden postahivatal dijmentesen be­cseréli. Zsebkendők gyönyörű választék­ban Illés cégnél Széchenyi-tér. Áldott állapotban levő nők és ifjú anyák a természetes „Ferenc József keserűviz használata által rendes gyomor- és bélműködést ér­nek el. A modern nőgyógyitás fő­képviselői a Ferenc József vizet igen sok esetben kipróbálták és ki­vétel nélkül gyorsan, megbízhatóan és fájdalom nélkül hatónak találtak. A Ferenc József keserűviz gyógy­szertárakban, drogériákban és fűszer­üzletekben kapható. Függönyök nagy választékban olcsó árért Illés Sándor cégnél Széchenyi-tér. Raketek, fényképezőgépek, ten­nis-labdák kedvező részletfizetésre kaphatók: Brutsy Gyula-cégnél. Plissé, azsúr, előnyomda Ke­ménynél. A kiszolgált katonák elhelyez­kedése. Több vidéki varosnak, igy Debrecen városának polgármestere is elrendelte, hogy írják össze az olyan magánvállalatokat, amelyek a közhatóságokkal szerződéses viszony­ban vannak, hogy azoknál a kiszol­gált katonák kedvezőbb elhelyezke­dését biztosithassák. Harisnya, keztyü, fehérnemű meg­bízható minőségben Keménynél. 3 kiSlftkflS aZOnnal kiad °- Érdeklődni le­het Rudnay-tér 17 alatt. Háromszobás lakás kiadó 5 D fl« ca it A1» I ú Csütörtök, május 11. 9.00 Hirek. 10.00 Egyházi zene és szentbeszéd a lipótvárosi Szent István Bazilikából. Szent­beszédet mond Brisits Frigyes dr. cisztercita­tanár. 11.15 Gör. kath. istentisztelet, Majd hangverseny. 2.00 Gramofonhangverseny. 3.00 A „Rádió Élet" félórája. 3.30 Szabadelőadás. 4.00 Rádió Szabad Egyetem. 5.10 Katonazene. 6.15 Költemények. 6.30 Előadóest. (Berky—Gózon). 7.30 Közvetítés a m. kir. Operaházból. Majd Szalonzene. Péntek, május 15. 9.H Gramofonhangverseny. 12.05 Hangverseny. 4.00 Novella-felolvasás. 5.0) Utiélmények. 5.45 Könnyű zene. 7.15 Szabadelőadás. 7.50 Rádióamatőrposta. 8.10 t Rerum Novarám'-ról előadás. 8.30 Hangverseny-közvetítés Zágrábból. Majd cigányzene. Szombat, május 16. 9.15 Katonazene. 12.05 A házikvartett hangversenye. 4.10 Novellák. 5.00 Szabadelőadás. 5­30 Hangverseny. 6.30 Szabadelőadás. 7.00 Cigányzene. 8.00 Szabadelőadás. 8 30 Magyar dalok. 8.50 Egyfelvonásosok a Stúdióból. Majd az operaházi zenekar hangv. Később cigányzene. Két szobás lakás Van hozzá előszoba, konyha, éléskamra. Vízvezeték a konyhában. Cim; Mátyás király-utca 13 (Ripária) Pál páf a nyárasi szigeten, szőlő a diós­lul Ilii völgyi dűlőben ós pince a Kálvária­útban eladó. Cim: Táti-út 7. sz. Kiadd egy három szobás lakás mellékhelyi­ségekkel. Bővebbet Deák-u ca 48 alatt Kjnrln Jókai-utca 33. sz. alatt egy szoba­nlllllll konyhás lakás éléskamrából álló ut­cai lakás augusztus l-re. Fmplpti Ittlrne mel > r ál! 1 uicai> 2 udvari » LM Gl Gil laRttOy elő- és fürdőszoba, kony­ha és mellékhelyiségekből, újonnan festve és és mázolva, azonnal is kiadó Kossuth-u. 18 Ugyanott mindenféle bútor eladó PorfUflkfllf * 2 párevezős iura, 1 drb Ud^nctKUK i párevezős szkiff, olcsó áron eladók. Hercegprimási fatelep. ^ninfnlrl egy hold ' é P u,e,­és n *%y P iacé­U&UIUIUIU vei, ugyanott szekrények és ház­tartási cikkek eladók, Fűzfa-utca 2. sz. a. (Szentgyörgymező.) Szobafestést, mázolást részetfizetésre is legjutányo­sabb árért vállal Fleischer Sámuel szoba­festő és mázolómester, Esztergom, Baross Gábor-út 4. sz.J Kiadd fitszobás lakás. Tri Ä házban a földszinten 2 utcai szobából, 3 udvari szobából és mellékhelyiségekből álló lakás 1931 augusztus l-re kiadó. Bővebbet Jókai-utca 19 alatt. Vi n(Irt 2 szoba, konyha, fürdőszoba és min­nluUU d en mellékhelyiséggel ellátott modern úri lakás Szent Imre-utca 8. szám alatt K í A fi tí e ^ szaraz utcai szoba és konyha­ItlttUU bóí álló lakás auguztus l-re vagy azonnal Honvéd utca 16. szám Eladí egy pár herélt igásló, valamint egy stráf és oldalas kocsi Ecksteinél Kossuth Lajos-utca. FI Alid * 4< "* darab rózsaszínű akácfa cse­LlttUU mete, mely Hollandiából szerzett ne­mes fajból ójtatott. Cim Szitás Imre kertész Kolos-kórház fölött. HvPC7Ptt vasarna P délután Német- és Sí. LITuOlull mor-utcák útvonalán egy magas szárú gyermekcipő. Becsületes megtaláló ké­retik, hogy adja le azt kiadóhivatalunkba. Eladd a Táti-úti 22. számú ház, mely áll szoba, konyha, kamra és mellékhe­lyiségekből. Bővebbet ugyanott 12280—1930. tkvi sz. Árverési hirdetményi kivonat. Az Esztergomi Kereskedelmi és Iparbank Rt. végrehajtatónak, kk. Petrovics Margit végrehajtást szenvedő ellen indíott végre­hajtási ügyében a tkvi hatósági a végrehaj­tási árverést 640 P tőkekövetelés, valamint a csatlakozottnak kimondott Esztergomi Ta­karékpénztár Rt. 1600 P tőkekövetelése és jár. behajtása végett az esztergomi kir. járásbíróság területén lévő Bajna községben fekvű s a bajnai 1444. sz. tkvi betétben A f 1 sor 7386/10. hrsz. a. foglalt (szántó az Öreghegyalja dű­lőben) kk. Petrovics Margit nevén álló in­gatlanra 1225 P 94 fii. kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Bajna községházánál leendő megtartására 1931. évi Junius 1. napiának d- e. 10 óráját tűzi ki. 1. Az árverés alá kerülő ingatlant a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 : LXI. tc. 26. §.) 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bá­natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát kész­pénzben, vagy az 1881 : LX. tc. 42. §-ában megállapított árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előlegesen birói letétbe he'yezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltétele­ket aláírni. (1881 : LX. tc. 147., 150., 170. §§. 1908 . XLI. tc. 21. §.) 3. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási ár­nál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiál­tási ár százaléka szerint megállapított bánat­pénzt az általa igert ár ugyanannyi száza­lékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. tc 25. §.) Esztergom, 1930. évi október hó 31. nap­ján. Dr. Csics sk. kir. járásbiró. Kiadmány hiteléül: Clementisz igazgató. Alkalmi vétel! Az itt nevezett műórtékek, u. m.: 1 drb irredenta-kép, 200 cm ma­gas és 110 cm széles ó-réz utánzatú dombormű, nagyjaink jeligéivel és a magyar „ Hiszekegy "-gyei. Iskolák és internátusok részére tanulmányos, hazafias és lelkesítő. Házi oltár ima­zsámollyal, 340 cm magas, 135 cm szóles, borovicska-fából művésziesen faragott feszülettek, kisebb templo­mok vagy zárdák részére; olajfestett templomi szentképek, továbbá dombormű-szinezett tájképek, csend élet stb.; olajfestett tájképek hely szűke miatt jutányosán eladók. Megtekinthető Bakay István miifestészeti és ékítmény szobrásztermében Mária Valéria-út 1 Kultur Mozgó Szerdán, május 13-án 7 és 9-kor Csütörtökön. 14-én 5, 7 és 9-kor Szevillai énekes Nagy hangos világ attrakció I Amatőr betörők Szenzációs hangos Metro burleszk. Nyomatott Laiszky János könyvnyomdájában Esztergom Simor János-utca 18—20. — Felelős kiadó: Laiszky Kázmér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom