Esztergom és Vidéke, 1931

1931-01-01 / 1.szám

egy közös eladási iroda segélyével képesek lesznek valorizált áron (elő­állítási költség pluszhaszon) értéke­síteni feleslegeiket. E sorok írója négy év óta ujságköz­leményekben, felolvasásokban, majd röpiratban „Az agrárállamok kivitelé nek centrális értékesítése" megjelent a Felsődunántúli Mezőg. Kamara, Győr kiadványában sürgette ezt az in­tézményt, rámutatván az egyébként előálló agrárválság végzetes következ­ményeire. Az ipari államok akkor még ellenezték a tervet, mert féltek az élelmicikkek drágulásától. Ma már világszerte belátja mindenki, hogy a katasztrofális mérvű ipari munkanél­küliséget csakis az őstermelők mil­liónyi tömege vásárképességének hely­reállításával lehet csak megszüntetni, olyannyira, hogy Laur professzor a svájci Baucrubund elnöke teljesen egyazon tervet nyújtott be az év elején a Népszövetséghez. Az exportállamok internacionális összefogása iránti tárgyalások ma még a kezdet stádiumában vannak. Minthogy azonban más ut nincs a világkrizis leküzdésére, annak létre­jötte sokáig nem késhet. A magyar buzakérdés elintézése azonban addig nem várathat magára. Az eddigi intézkedésekkel nem tud­tuk elérni azt az eredményt, hogy a termelés rentabilitását biztosító áron legyen értékesíthető. Uj tervek után kell tehát kutatnunk, mely ezt a célt száz százalékban biztosítja. E terv­nek konstrukciója olyan kell hogy legyen, hogy a belföldön fogyasztott gabona áralakulását függetlenítsük a külföldi tőzsdék spekulációjától, az orosz-, sőt az amerikai-dumpingtől. A függetlenítés fontos, mert hisz búzánknak csak 20—25 °/o-a kerül külföldre. Azt mondják a merkantilis­ták, hogy csoportfelesleggel rendel­kező állam belföldi árait jiem lehet a külföldi töredék ér fluktuációja ha­tása alól kivonni. A cukor esete azonban mást mutat. Cukorból ná­lunk 50 % az exporlfelesleg. A ex­portcukor ára a Duna másik partján 15—18 pengő mázsánként mig ná­lunk, adómentesen 63*75 pengő. Mégsem tud bejönni, mert 36 arany­korona vámvédelmet a cukorkartell ki tudja használni. Adva van tehát a buza árvalori­zálásnak módja. Nekünk is tehát olyan gabonakartelszerű intézményt kell életbe hívnunk, amely a belföldi árakban érvényesiti a 6'30 arany koronás behozatali várnod. E sorok írójának a Felsődunán­tuli Mezőgazdasági Kamara, valamint az Országos Magyar Gazdasági Egye­sület által tárgyalt tervezete ezen az elgondoláson alapszik Részletei a következők: A kormány egyszakaszos törvény­javaslattal felhatalmazza a létesítendő Gabonakereskedelmi és Lisztértéke sitő R. T. ot monopolistikus joggal tevékenységének megindítására. A részvénytársaságot a gazdák és a malmok érdekképviseletei hívják élet­be. Az alaptőke lehet minimális. A Rt. Budapesten központi irodát állít fel és hat körzeti irodát a vidé­ken. Minden körzeti iroda hatáskö­rébe kb. 600 malom kerül. A kör­zeti iroda három kategóriába soroz­za a malmokat. I. kereskedelmi őr­léssel, II. vámőrléssel, III. gabona­kereskedelemmel leendő foglalkoz­tatással. Az I. kategóriájú malmokat a kör­zeti iroda választja, m. p. a legmo­dernebb berendezésű, legjobban fek­vő annyi malmot, amennyi éjjel nap pali üzem mellett a kereskedelmi őr­lést el tudja végezni. Vámőrléssel minden erre vállal­kozó malom foglalkozhatik, azonban a vámgabonának természetben való beszolgáltatása kötelezettségével. A két kategóriába nem sorozott malmok foglalkoztatása gabonakeres­kedelemmel történik. Ugyancsak ga­bonabevásárlásra kapnak megbízást az összes hivatásos gabonakereske­dők. A vásárlási jutalékot a R. T. állapítja meg (pl. 25 fillér) méter­mázsánként. A gabonavásárlás a kormánnyal egyetemben megállapított országosan egységes áron (minőség tekintetbe­vételével) történik m. p. oly formán, hogy az ár lassanként 1 %-kal emel­kedik. (Evvel megakadályozható, hogy mindenki aratás után azonnal adja el gabonáját.) A körzeti irodák a felajánlott ga­bonát a legközelebbi körzeti malomba irányítják. A körzeti malmok kész­pénzbér ellenében (pl. mázsánként 2 pengő) végzik az őrlést. A lisztela­dást a Rt. végzi olyan áron, hogy a lisztbevétel fedezze a gabonavásár­lás költségeit. Minthogy a gabona kis körzetből szállíttatik a malomba a liszt kis rádiuszban kerül eladásra, nagy lesz a fuvarmegtakaritás. Azon­felül nagy megtakarítást jelent a mal­mok üzemeinek teljes kihasználása. Mindezen racionálás gabonamázsán­ként közel 2 és fél pengő megtaka­rítással jár, olyannyira, hogy pl. a mai lisztárak változatlan fenntartása dacára a Rt. 20—21 pengőt tudna fizetni a búzáért. A Rt. fínancirozását egy pénzcso­port végezné olyképpen, hogy a gabona ellenértéke csak a malomnak a buza átvételét igazoló nyugtája ellenében folyósittatnék, amig a liszt­kiszolgálásra szolgáló utalványt csak akkor kapna a vevő, ha előzőleg be­fizette a pénzcsoport által megbízott pénzintézetnél annak ellenértékét. Ezen kockázatmentes hiteltranzakció olcsó kölcsönt biztositana. A Rt. költségei elhatároltatnának amennyiben az összes költségei fede zésére a liszteladásnál szedett 2 % bizományi dijat fordítaná. Az expor­tot a Budapesten székelő központi iroda bonyolítaná le. Erre a célra a körzeti irodák a legjobb búzát és a márkás liszteket bocsátanak rendel­kezésre miáltal a kivitelnél vagy egy­általában nem volna veszteség, vagy c^ak minimális. Ezt vagy a liszt­bevételből kellene fedezni, vagy az államháztartás viselné. Hisz a terve­zet életbeléptetése nyomán felvirágzó gazdasági élet egyúttal szaporodó adójövedelmet is jelent. Az egész tervezet az ipari karte­lek bevált sablonja alap an van föl­építve és így életbeléptetése nem bir kísérlet jellegével. Nyerészkedést a Rt. nem űzhet, sőt osztalékát és a netáni tantiemet is a 2 % bizományi dijból köteles fedezni. így megtalálják számadásukat a gazdák, a malmok, a gabonakeres­kedők anélkül, hogy a liszt ára lénye­gesen megdrágulna. Glaser Gésa, Nyergesujfalu* Tiz éves jubileum és karácsonyfa-ünnepély a Szenttamási Gyermek­Otthonban December 23-án d. u. 5 órakor szép és megható karácsonyfaünnep­ségük volt a szenttamási napközi otthon gyermekeinek. Az ünnepélytj a Szenttamási Olvasókör termében-' tartották meg. Nagy karácsonyfa állott a terem közepén, körülötte az otthon gyermekei. A hosszú aszta­lon ajándékcsomagok sorakoztak, ezenkívül meleg ruhanemű < s játékok voltak mellérakva a gyermekek szá­mára. Az örvendező gyermeksereg között ott volt az otthon patrónusa, a szenttamási gyermekek fáradhatat­lan jótevője, Keményfy K. Dániel plébános. Az ünnepélyt műsor előzte meg. Ünnepi köszöntő, több szavalat és kis bethlehemes színdarab hangzott Vértes Gusztáv V. éves tanítónöven­dék üdvözlő beszédet mondott, amely­ben Keményfy K. Dániel plébános jóságát köszönte meg. Kedvesek voltak a gyerekek, ha végignéztünk rajtuk, láttuk, hogy karácsonyuk csak itt van, otthon nincs karácsonyfájuk ennyi ajándékkal, legfel ebb csak egy-egy fenyőág, vagy talán az sem. Nem ünneplő ruhájukban jelentek meg a gyermekek, mert ünneplő ruhájuk nincs, és ami volt rajtuk Idegen országokról (Bolívia) II. Ismét elfoglaljuk a vonaton a he­lyeinket. Sohasem lehet egy másik ilyen kis helyen, mint egy nemzet­közi étkezőkocsiban, olyan sok nem­zeti és szociális külömbségeket ta­lálni. Velem szemben ül egy magas úr, kezében egy angol-spanyol szó­tárral ; hideg némaságba burkolódzik. Valószínűleg angol, és egy ezüst vagy más ércbánya tulajdonosa. Itt van egy örökké mosolygó ferencrendi barát, aki húsz évi bolíviai élet után most újra hazájában, Tirolban járt és most már türelmetlenül várja, hogy visszakerüljön az indiánjai közé. Folyton kínálgatja a vörösbort és mindenkinek kedveskedni akar. Egy nagyorrú hölgy állandó rettegés között folyton a kezében szorongatja a kis utazóboröndjét, bizonyára sok pénz van benne, mert egy régi spa­nyol arisztokratikus családjához uta­zik. Megismerkedem egy régi argen­tínai ezredessel, egy bolíviai minisz­terrel és egy osztrák zsidónővel. A legérdekesebb egy perui kereskedő, lapos orrával és széles arcával, azon­nal elárulja, hogy atyja még perui indián. Vannak itt még farmerek, nagybirtokosok és bányamérnökök. A társalgás igen élénk, a politikát mindenképen kerülik, idegennek Dél­amerikában politizálni tilos. Ilyen megfigyelések platt a vona­tunk criási kiterjedésű kukoricaföl­dek és narancsligetek mellett halad el, ahonnan aranysárga narancsok integetnek fe'énk. Néhány órai út után Jujuy városhoz érünk, mely zöld ligetek között kikandikál az utasra. A vörös vizű Rio San Fran­cisco mellett fekszik. Amerika fel­fedezése után száz évre rá épült. Ahogy elhagyjuk Jujuyt, a vona­tunk megváltoztatja az útirányát és az u'at egy egészen romantikus hegyvidék között folytatja. Hogy az utas Argentínának ezt a legszebb hegyvidékét kellőképpen élvezhesse, az állam különlegesen berendezett turistakocsikat bocsát az utasok ren­delkezésére. Ezek a kocsik részben nyitva vannak, úgyhogy minden ol­dalról élvezhető a nagyszerű pano­ráma és az ózondús hegyüevegő. Minél magasabbra haladunk, annál tropikusabb lesz az egész völgy ve­getációja. A csodaszép völgyet ma­gas hegyláncok és lépcsőzetesen fel­felé törekvő, csúcsok veszik körül. A mel ékvölgyekből rohanó hegyi­patakok száguldanak a San Francisco folyó vörös vizébe, amely a zúgásá­val folyton kisér bennünket. A csodatevő, gyógyhatású Reyes thermákhoz érkezünk. Sok reumás argentiniai itt talál gyógyulást. Itt ezekben a hegyekben, ahol a sza­badság honol, a kondor fészkel, ahol az egész természet egy csodálatos csendbe van temetkezve, ezek a forró magaslati források kétszeres gyógyhatásúak lehetnek. Leon állomásnál kellemetlen meg­lepetés vár reánk. Ugyanis egy mel­lékvölgyből kijövő hegyipatak — mint már oly sokszor — újra alá­mosta a síneket. Hatalmas vihar a hegyekben ezt a patakot folyammá duzzasztotta. A mellékvölgyet egész szélességében elárasztotta, magával hozva levált sziklákat és rengeteg jszapot. A sinek a levegőben lógtak. Megijedtünk, hogy vissza kell men­nünk Jujuy állomásra, de nem így történt. Munkások telefonon össze lesznek toborozva, az alámosott sí­nekre és iszapra hullámbádog leme­zeket fektetnek. Ezen a problematikus, hevenyészett úton azután mi utasok a kézipodgyászunkkal együtt, kény­telenek vagyunk az egy kilométer utat a túloldalon reánk váró pöfé­kelő vonatig megtenni, mindig attól tartva, hogy a hullámbádog velünk együtt a puha iszapban elsülyed. Volcan állomásnál már 2077 m magasságban vagyunk. Itt hirtelen változik az éghajlat és a vegetáció is. A nehéz tropikus levegő, amely még a nyitott kocsiban is elfárasz­tott, itt már helyt ad egy idegerő­sitő hegyi levegőnek. Az ember mintegy felszabadítva fellélegzik. Azok az emberek pedig, akik Tucu­mán és Salta provinciák nedves völ­gyeiben az ismert mocsárláztól, a Bhucho tói megbetegednek, ide jön­nek fel gyógyulást keresni. Csupasz óriáshegyek meztelen fenségességükben bámulnak le reánk. Semmi fa, semmi bokor. Itt-ott egy szellemszerűen magas, ágtalan kaktuszfa, mint valami fénynélküli óriási gyertyatartó mered az ég felé, hogy ezen vidék vendégszeretetlen­ségét még jobban kiemelje. Csak a tisztán látható' geologikus rétegelése a hegytömegeknek, smely gyakran még tarka színkülömbözet által is felismerhető, nyújt a szemnek nagy­szerű változatosságot. Vonatunk a fogaskerekű sint kény­telen használni, hogy a hatalmas emelkedést győzhesse. Erintjük Tum baya, Tilcara, Humahuaca aromá­sokat, az Ocloya-'mdiánok ősrégi fészkeit. Itt kezdődik az Oichua nyelv használata, a régi indiánok tradicio­ná is szent nyelve, mely a régmúlt időszakból a mai időkig használat­ban van. Innen egészen a boliviai nagy fensíkig az összes typusok, jellemvonások egyformák. A primi­tív szántási eszközök, ruházat, edé­nyek, nyergek ma is ugyanazok, mint századokkal azelőtt. Az itt élő indiánok ma békés, csendes, egy kissé tartózkodó emberek, egy szo­morú, melankolikus vonással az ar­cukon. A sok kis állomás mind egy­forma. Néhány földszínű agyagviskó, néha ugyanilyen kis templom is. A vasúti állomás rendszerint valamivel nagyobb épület, bádoggal fedve, amelyben a barnabőrű állomásfőnök a feltétlen úr az indiánokkal szem­ben. Huaca állomáson a vonatu k is­meretlen okból egy órát vesztegel. Ez a hely Északargentina egyik leg­régibb indián faluja, 2938 méter magasságban a tengerszin felett. Kopaszak a hegyek, földszinűek a házak, semmi fa, semmi zöld. Sok indiánkunyhó tetején fakereszt lát­ható, a bizonyság, hogy ezekben már keresztény indiánok laknak. A templomuk régi indián munka, az oltár csodaszép faragás. Az állomá­son lézengő indiánok nagy, csodál­kozó szemekkel bámulnak reánk, a fehér idegen mindig érdekes. Az ebédlőkocsi ablakain át a bennülők­től kenyeret és ételt kérnek valami egészen sajátságos éneklő hangon. Itt búcsúzik el tőlünk egy furcsa­viselkedésű, kissé hóbortos német orvos, aki bemegy messze a hegyek közé a kékbőrű és kéknyelvű indiá­nokat tanulmányozni. A Guaraya­indiánok fajtájához tartoznak és a nyelvük és bőrük állítólag kék. Igen kevesen vannak és azok is kihaló­ban. Melegen búcsúzunk tőle, cso­dáljuk a bátorságát és konstatáljuk, hogy még Délamerikában is akad­nak mártírjai a tudománynak. (Folyt, köv.) Schayné Gangl Githa. m * ki

Next

/
Oldalképek
Tartalom