Esztergom és Vidéke, 1930

1930-02-16 / 14.szám

meleg érdeklődést tanúsított ifjúsá­gunk minden ténykedésével szem­ben, hogy nézze meg ezt a mulat­ságos darabot, mely igazi élvezetet fog nyújtani. A tiszta jövedelem az internátusi könyvtárt fogja gyarapí­tani. Jegyek előre válthatók Tatarek József könyvkereskedésében. Jótékonycélú előadás Szent­györgymezőn. F. hó 9.-én, vasár­nap este a szentgyörgymezői Kath. Olvasókör fiatal műkedvelő gárdája fényesen sikerült színielőadást ren­dezett. Az előadást személyes meg­jelenésükkel tisztelték meg: szenk­viczi Palkovics László alispán fiával együtt, dr. Lepold Antal praelátus kanonok, vitéz Szívós-Waldvogel Jó­zsef ny. tábornok, Máléfty Viktor prépost-plébános, dr. Antóny Béla polgármester, Reusz Ferenc, Bello­vits Gyula és neje stb. A műked­velő gárda alaposan kivette a részét a sikerből. Olyan előadást produ­káltak amely különösen egyes részle­teiben, még hivatott színészeknek is dicséretére vált volna. Az összegyűlt fényes hallgatóság szűnni nem akaró tappsal honorálta önzetlen fáradozá­sukat. Fölüifízetések: szenkviczi Palkoyics László 10, dr. Babura László 10, dr. Lepold Antal 8*80, dr. Brühl József 5, Mátéffy Viktor 3.80, dr. Antóny Béla 3 80, viiéz SZÍVÓS-Waldvogel József 3*80, Reusz Ferenc 8 80, Bellovits Gyula 7*60, Nádler István 2, Szölgyémy József 1, Oltóssy Rezső 1, Szöllősy Béla 0'80, Pollák Miklós 0*80, özv. Feigliné 050 pengő. A felülfizetóseket ezúton is hálás köszönettel nyugtázza a kör elnöksége. Elfogták a párkányvidéki vonat­fosztogatások két tettesét. Hirt adtunk azokról a sorozatos vonat­rablásokról, amelyek az utóbbi idő­ben fordultak elő a megszállt túlsó vidéken. Ezekkel a vonatfosztogatá­sokkal kapcsolatban, most azt köz­lik, hogy Érsekujvárott e'fog'ak két fiatalembert, Pohonics Ferencet és Orel Lipótot, akik beismerték tettü­ket. Körülbelül tizezer korona kárt okoztak, de a rendőrség még nem tudta meg a többi lopás részleteit. Minden bizonnyal többen résztvettek a vasúti lopásokban és most a detek­tívek tovább nyomoznak, hogy el­fogják a tettestársakat is Népművelési előadások Süttőn. A műveltség és ismeretterjesztés or­szágos mozgalmaiból Süttő is kiveszi részét. Nemrégen jelentettük, hogy „Süt a nap" cimű színdarabot adta elő nagy sikerrel ós gyönyörű kidol­gozással a műkedvelő gárda. Január hónapban pedig „Leánycsel" előadá­sával arattak szép sikert. Tudomá­nyos és nagyon látogatott előadást tartott dr. Tulassay József piszkei körorvos filmkisérettel. A népműve­lési bizottság azonkívül minden vasár­nap a leventéknek még külön fél­órás előadást tart, melynek tárgya legtöbbször történelmi. Az előadáso­kon a levente zenekar mindig szere­pel néhány számmal. Legutóbb hiva­talos helyről elismerést kapott a zene­kar. A tantestület sok időt és fárad­ságot kívánó munkát végez ezen iskolánkivüli oktatással. Legújabban vasárnapokon mesedélu'ánokat fog tartani a tantestület, melyen ének, szavalat, kis színdarabok, zene- és filmjátékban lesz alkalma a közön­ségnek gyönyörködni és szórakozni. Üj Üvegfestmény a Szent And­rás templomban. A komáromi híres barokképítményű Szent András­templomának a főoltár felett lévő gyönyörű üvegfestményű ablak a vörös harcok alatt teljesen tönkre­ment. A festmény a „ Feltámadás"-t ábrázolta. Most kegyes adományok segítségével az üvegfestményt újra elkészítik és Harmos Károly komá­romi festőművész a munkát már meg is kezdte. Az ablak 15 ezer koronába kerül. Közgyűlés. A „Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Nem­zeti Szövetségé"-nek esztergom megyei csoportja f. év február 23 án (vasárnap) délután 4 órakor a vá­rosház közgyűlési termében újjá­alakuló közgyűlést tart, amelyre az állományban lévő és ellátást élvező hadirokkantak, hadiözvegyek, illetve hadiárvák anyái ezennel meghivat­nak. Hatósági nyilvántartásban nem lévők és büntetett előéletűek, az új alapszabályok értelmében, a Szövet­ség tagjai nem lehetnek. — Az El­nökség. Az ujjlenyomat elárulta a tol­vajt. Perbetén a közelmúltban be­törtek a Fleischman-féle vendéglőbe és onnan 2000 korona készpénzt loptak el a lezárt fiókból. A csen­dőrök alapos vizsgálatot tartottak, de nem találtak áruló nyomot csak az az ablakon egy ujjlenyomatot fedez­tek fel. Ennek alapján őrizetbe vet­ték Pinke István rokkantat, akiről ujjlenyomatot vettek és ezt az ablak­üvegen talált ujjlenyomattal együtt elküldték Prágába. Itt megállapították a két ujjlenyomat azonosságát és ennek alapján meg is hozták az íté­letet. Pinke Istvánt 3 hónapi fogházra büntették. A városházáról elbocsájtott dijnokok és alkalmazottak ügye. A legutóbbi vármegyei kisgyűlésen azt határozta el a bizottság, hogy felhívja a városi képviselőtestületet minden egyes elbocsátott egyén ügyének újbóli elbírálására. Ezután lehet a végkielégítésről vagy annak elutasításáról állást foglalni. A mező­őrök ügyében is tárgyalni fog a város, és ha szükségesnek látja, a mezőőröket újból beállíthatja szol­gálatba. Minden valószínűség szerint az elbocsátottak ügyét felsőbb bíró­ság fogja eldönteni. A legközelebbi városi képviselőtestületi közgyűlésen ezek fognak szerepelni a főbb pon­tok között. Félholtra vertek egy fiút. Pár­kányból értesülünk, hogy Hugyik József nevű 11 éves libádi fiú ha­zatérőben volt a homokbányából és amint az úton jött, egy leány neki­támadt és el akarta tőle venni a szerszámait. A szóváltásra odajött a nő bátyja, Varga István, aki földre­teperte a fiút ós egy nagy husáng­gal annyira megverte, hogy Hugyik súlyos sérüléseket szenvedett. A lel­ketlen legényt feljelentették. Fogyasztók termelése képezi ma a kormányok legnagyobb gond­ját. A megoldást ugy vélik, hogy magasabb munkabérek mellett mun­kaalkalmakat teremtsenek és az ipari cikkeket tömeggyártással olcsóbbá tegyék. A kereskedelemnek is leg­nagyobb gondját képezi, miként le­hetne a megcsappant fogyasztók számát emelni. Ily célt szolgált Weisz Mór posztóáruházának leltári daru­sításával oly fogyasztókat termelt, akik azelőtt vásárlás céljából sosem jártak városunkban. ,Maros vize folyik csendesen" a magyar huszárélet, a cigányzenés magyar nóta, ropogós csárdás, a becsület és a szerelem konfliktusa 9 fejezetben Lili Dagover és Hans Stüwe legcsodásabb magyar filmje, szombaton és vasárnap kerül a Kul­imban műsorra. „így mulat a ma­gyar huszár" cimű cigányzenés, énekes közjátékot Bihary Alajos adja elő. A filmet Farkas Gabi Központi kávéház jeles cigányprímása teljes zenekarával kiséri. Legközelebbi műsorunk Bánky Vilma és Ronald Colman nagysikerű cirkuszdrámája „A bosszú éjszakája" cimmel, utána pedig a „Végzet" Greta Garbó és John Gilbert hatalmas sikert aratott csodaszép filmjük kerül bemutatásra. Mind a két filmben a két főszerep­lőnek sajnos utolsó együttese. Mind a két filmet a legnagyobb érdeklő­dés előzi meg. Sikerült műkedvelői est Bátor keszin. Túl a Dunán is nagyon kedveltek a műkedvelői előadások, amelyek közül most Bátorkeszin rendeztek egyet nagy sikerrel. A Bátorkeszi Sport Egylet műkedvelői gárdája előadta a „Parasztkisasszony* cimű dalos népszínművet. Pompás játékot mutattak a szereplők és a jelenlevők lelkes elismeréssel hono­rálták előadásukat. Utána tánc volt reggelig. Keresztényszocialista szervez­kedés a túlsófélen. A napokban tartotta Köbölkúton az Országos Ke­resztényszocialista Párt helyi szer­vezete a tisztújító közgyűlését, ame­lyet Mészáros László kerületi titkár vezetett. A tisztújításon elnökké Szőcs Istvánt, alelnökké Hagenbuck Pált, jegyzővé Bartha Vilmost vá­lasztották meg. Ugyanakkor meg­alakították a párt mezőgazdasági szakosztályát is. Ugy értesülünk, hogy a keresztényszocialista szer­vezkedés több községre terjedt át és nagyobb tömegekben történik a tömörülés. Végzetes játék a tűzzel. A cseh megszállt területen ismét tűz volt. Enok Baltazár 6 éves fiút édesanyja felügyelet nélkül hagyott otthon. A fiú gyufával ke'dett játszani és sorra gyújtogatta el a szálakat kint az udvaron. Egy égő gyufa a játék közben ráesett az egyik ól tetejére, amely meggyuladt és pár perc alatt lángba borult. A tűztől lángot fogott a szomszédos ól is, majd a ház is meggyuladt. Az elősiető szomszédok hozzáfogtak az oltáshoz és sikerült is nekik a tűz továbbterjedését meg­akadályozniuk. A Papagáj cabaret-variette (Budapest, VII. Erzséb ít-körút 33.) csodás művészi műsorát ne mu­lassza el pesti tartózkodása idején megtekinteni. Esténkint világhírű artista-számokból összeállított dísz­előadások 11 órától 2-ig. Reggel 6 ig táncmókák, tréfás táncversenyek nyeremönytárgyakkal. Bágyadt, levert, dolgozni kép­telen egyéneknél a természetes „Ferenc József" kesrűviz szabaddá teszi a vérkeringést és emeli a gon­dolkozó és munkaképességet. Beható kórházi kísérletek folyamán bebizo­nyult, hogy a Ferenc József víz szellemi munkásoknál, neurasziéniás embereknél és betegeskedő asszo­nyoknál rendkívül jótékony hatású gyomor- és béltisztító szer. A Fe­renc József keserűvíz kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben. Ingyenes munkaközvetítés. Ház körüli teendők végzésére alkalmas egyéneket (bejárónő, favágó, nap­számos, szakácsnő) közvetít a sze­génygondozó iroda (barátok épülete). Jelentkezni a közgyámi hivatalban is lehet. Öt évre állítják ki a csehszlo­vák útleveleket. A cseh belügy­minisztériumban a legutóbb elhatá­rozták, hogy nem gördítenek aka­dályt a két évnél hosszabb időre szóló csehszlovák útlevelek meg­hosszabbítása elé. Eszerint az út­leveleket öt évre állítják ki, de csak oly egyének részére, akikről feltehető, hogy a hatóság útlevelüket nem vonja vissza. Ma adják elő másodszor a „Limonádé ezredes"-t a Kath. Legényegylet derék műkedvelői. Az előadás iránt nagy az érdeklődés, jó lesz jegyekről előre gondoskodni. Belépődíj: Fenntartott hely 1'50, I. hely 1 P, II. 80 fill, állóhely 60 fill. Jegyelővétel Jakobek Jenő fodrász­üzletében és az egyesület dékáni irdájában. Kezdete este 6 órakor. Kelengye vásznak és damasz­tok a legmegbízhatóbb minőségben olcsóért csak ILLÉS cégnél, Széc­henyi-tér. A Színházi Élet Miss Európa száma. Február 5.-én az egész világ érdeklődése Paris felé fordult, ahol immár másodszor választották meg íViiss Európát, az európai nemzetek szépségkirélynőjét. A Színházi Élet ehhez az eseményhez kiküldte tudó sitóját és fényképészét Parisba és a legutóbbi szám eredeti képekben és tudósításokban számol be erről az érdekes eseményről. Színházi- és film-premier beszámolók, rengeteg érdekes cikk, riport'és képek teszik változatoss Incze Sándor népszerű hetilapjának a Színházi Életnek e heti számát. Külön riport szól Holly­wood legérdekesebb és legújabb váló­peréről, John Gilbert feleségének válá­sáról. A társaság rovatban gyönyörű .báliképek nagy divatrovat és aktu­ális sportrovat vasárnapi események­kel, egészíti ki a Színházi Élet új számát, amelynek ára 1 pengő, negyedévi előfizetési díj 10 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VI. Aradi­utca 8. Harisnyát, keztyűt, nagy válasz­tékban olcsó áron vásárolhatunk ILLÉS SÁNDOR divatárú kereskedé­sében. Takarék épület. Virág és Szántónál maradékok leszállított leltári árakon. Gallértisztítás 12 fillér Halten­bergernól. Minden vasár- és ünnepnap össztánc a Magyar Királyban. Hócipő, sárcipő elsőrendű Ke­ménynél 1 Találtatott egy zsebkés és egy gyermekretikül. Igazolt tulajdonosa átveheti a rendőrségen. Gyermek pulóver, gyapjú 7 80 P Keménynél. Valódi Tungsram-lámpa min­den számban olcsón Schwachnál. Püssé guvré 1*90 P-től pontosan csak Keménynél. Virág és Szántónál maradékok leszállított leltári árakon. Egy pár sárclpő 750 P Schwach­nál. Báli újdonságok gyönyörű válasz­tékban ILLÉS SÁNDOR divatárú üzletében. Széchenyi-tér. Csipke, selyem, bársony, dús választékban Keménynél. Azsúr finom batiszt zsebkendő 50 fillér. Azsúr kávés-garnitura 12 pengő Schvachnál. Virág és Szántónál maradékok leszállított leltári árakon. LEGHATÁSOSABB GYÖÖYVIZEA SAVOLDÓ, VIZEUETHAJTÓ Nagybani árusító Esztergom és vidéke részére Vörös József Esztergom. Kftnigsgrube a legjobban kedvelt porosz szalon fütőszén Esztergomban I Fűtőereje igen nagy. Kevés kell belőle, tehát a legolcsóbb! 50 kilós leól­mozott zsákokban vagy kocsifuvarként Marosi József és Fia

Next

/
Oldalképek
Tartalom