Esztergom és Vidéke, 1929

1929-01-01 / 1.szám

A mi ötven évünk. Irta: SZVOBODA ROMÁN. Az „Esztergom és Vidéke" 1929. évi első, mai számával lép be megjelenésének jubiláris: ötvenedik évfolyamába. A véges emberi elmével fel nem mérhető örök Idő óramu­tatóján az ötven év alig egy másodpercnyi megmozdulás — és mégis ez az ötven esztendő, mely száguldó orkánok s pusz­tító tornádók erejével rohant tova az emberiség feje fölött, évezredek fájdalmát, bánatát, megpróbáltatását s mérhetetlen idők történelmi eseményeit sű­rítette össze egy emberélet, egy emberöltő rövid jelenévé, teg­napról mára forduló sötét éjfé­lévé. Ezt az ötven évet, — melyet mi: újságírók — mint a min­denkori ma történetírói az újság rövid soraiban feljegyeztünk, s az újságolvasók, mint ennek a történelmi időknek szenvedő ob­jektumai a kultúrember mohó­ságával magukba szívtak s meg­emésztettek, — nem lehet és nem szabad az emberi sors megszokott mérőlécén lemérni, mert az a generáció, mely ezt az ötven évet, ebből az ötven­ből azt a tizennégy évet Prin­cip revolvergolyójától máig vé­gigélte, többet élt, mint a mu­zeumok pergamentté aszott mú­miáinak koponyaüregéből elköl­tözött s a végtelen világűr va­lamelyik bolygóján rohanó élő gondolat: az évezredek vándorló lelke . . . Ehhez a végtelen röptű örök gondolathoz, mint a tejút csil­lagmilliárdjai, szövődnek hozzá a földi évek, korszakok, törté­nelmi korok időatomjai, mint a földi ember véges eszméit, apró történetkéit, kicsinyes gondjait s hívságos terveit hordozó asz­teroidok. Ezek azok a huszon­öt, ötven évek, azok a jubileu­mok s centenáriumok, melyek a véges emberi életben egy-egy pillanatnyi megállást — de nem pihenést — jelentenek a gon­dolat végtelen röptű pályáján, vagy mondjuk így: az ember sorsát intéző örök Isten kezé­ben, hogy időt s alkalmat en­gedjenek a további elgondo­lásra . . . így állunk meg itt mi is az ötvenedik év küszöbén, hogy visszapillantsunk és előre nézve, rögtön tovább is induljunk ki­mért utainkon. A múltra való visszapillantás­ból okulást és tanulságot merí­teni a jövőre: erőforrás és ener­giabázis a közéleti munka ja­vára. Ez az erőforrás, a multak tapasztalata határozta meg min­dig a lefolyt 49 év alatt lapunk követendő irányát, elveit, mun­kakörét s céljait. Egy lapnak az irányát, köz­életi felfogását nem irányíthat­ják változó politikai áramlatok, társadalmi alakulatok, egyes em­berek vagy csoportok érdekei, ha a lap a közönség számára készül, mert hisz a közönség szóban benne foglaltatik a köz érdekeltsége, a tisztes közélet érdeke, a közjó szolgálata. A lap sohasem a laptulajdonosé, hanem az olvasóközönségé, mely azt fenntartja. A közérdek szolgálata tehát az olvasókö­zönség érdekeinek szolgálatát je­lenti úgy a lap szerkesztése, mint egyéb egyéni közszolgálat, vagy közszereplés terén. Hogy ezt a feladatát becsü­letesen teljesíthesse, hogy ezt az irányelvet híven követhesse, lapunk iparkodott a minden idők jelenének őszinte, nyíltszívű kró­nikása lenni s talán ennek kö­szönheti a vidéki lapok életében oly ritka tényt, hogy az ötven év határkövénél visszapillantva, bátran megállapíthatjuk, hogy az ,,Esztergom és Vidéké"-t Esz­tergom városának és vidékének olvasóközönsége minden időben becsületes barátjának tekintette s annak is tartotta. j Azt a becsületes törekvésün­ket, hogy lapunk, fennállásának hosszú ideje alatt mindig Esz­tergom városnak és vidékének kulturális és gazdasági fejlődé­sét, minden téren való előhala­dását, a tisztes társadalmi fel­fogás őrzését s a régi elődök tisztes tradícióinak fenntartását s tiszteletét szolgálta önzetlen és anyagi érdekektől mentes munkásságával, hogy őrt állott az egyéni és családi becsület s a józan polgári erények és erkölcsök kapujánál, minden ok­mánynál hívebben dokumentál­ják lapunkban a hosszú idő alatt megjelent cikkeink, melyeknek mindenkor nívós és tárgyilagos hangját az ország legelőkelőbb publicisztáinak sok-sok elismerő levele, kritikája is készségesen elismeri. De előttünk — s ebbe bele­foglalom a lap alapítóját, hat gazdáját, hét kiadóját, sok szer­kesztőjét s tömérdek munkatár­sát, — mindig csak egy gon­dolat lebegett a lap szer­kesztésekor : olyan újságot adni Esztergom és vidéke olva­sóközönségének kezébe, melyet mindenkor és mindenki türelem­mel, jóakarattal s baráti érzés­sel olvas át. Lapunk a tisztes polgárság s az istenfélelemben s az erkölcsös felfogásban élő család lapja volt még akkor is, mikor előttünk idegen és bű­nös kezek fojtogatását éreztük létünk, existenciánk, jövőnk fö­lött. Ezért birtuk megélni ezt a jubiláris évfordulót, melyen mély hálával és szeretettel gondolunk mindazokra, — a lap olvasóira és munkatársaira, — kik magu­kat a lap mindenkori szerkesz­tőségének felfogásával azono­sítva, jóakaratú támogatásukkal elősegítgtték a lap tisztes irá­nyának fenntartását, céljainak s törekvéseinek érvényesülését. Hogy ez az ötven esztendő, — az örök idő óramutatóján alig lemérhető parányi meg­mozdulás, — mégis mennyi jó szándékon, eseményen, törekvé­sen épült fel, azt jelen cikkünk keretében csak nagyon rövid, mozaikszerű beállítással tudjuk s akarjuk bizonyítani, hogy lássa olvasóközönségünk, hogy egy város s egy lap életében mé­gis milyen hosszú idő ötven esztendő különösen akkor, ha a békés idők csendjébe még a mindnyájunk szeme előtt lefolyt világháború is beledob világfel­forgató eseményeket ... Azelőtt egy mindent átölelő fogalom volt a „Kárpátoktól az Adriáig" s ma Esztergom, mely valami­kor az ország szive, központja, egy kisebb világnak a közepe volt, alig száz lépésnyire fek­szik az ország határától . . . . De az ötven esztendő a múlté, csali a jövő a miénk. Mikor ez ötven esztendőre rátesszük a kriptakövet, új kapukat nyitunk a jövő, a magyar jövő s Esz­tergom jövője számára. Ez a kapu nagy és nehéz alkotmány. Ennek kinyitásában közre kell működnie mindenkinek, ki sze­reti hazáját és szereti városát. .. Midőn tehát rövid visszapil­lantásban összeállítjuk azokat a fontosabb eseményeket, melyek városunk és vidékének közön­ségét érdekelvén, lapunk króni­kájában ott találhatók ez ese­ményekről szóló megemlékezé­sek között, bíztatásul, buzdítá­sul, bátorításul adjuk e törté­nelmi csokrot a jövő munkatár­sai s olvasóközönségünk szá­mára. * * * Az „Esztergom és Vidéke" 1879 június elsején indult meg (így tehát tulajdonképen már 1928 június 1-én lépett ötvenedik évfolyamába) s első kiadója Mellinger (Medvéi) Rezső kereskedő, megalapítója s első szer­kesztője dr. Kőrösy László eszter­gomi reáliskolai tanár, országos nevű író volt. A lap első példányát egy budapesti nyomda szállította s az első számokat valami Sarkadi István nevű veterán vándor újságíró állí­totta Össze. A lap már az első évfolyamban buzgón foglalkozott aktuális (még most ötven év után is aktuális) vá­rospolitikai kérdésekkel, mint a vá­rosrészek egyesülése, a vasút, a vágó­híd, a városi könyvtár, a Kis-Duna szabályozása, a főgimnázium és a kaszárnya új középületeinek ügyé­vel és lelkesen támogatta sétahely­szépítő egyesületünk, műkedvelő tár­sulatunk és borászatunk fellendíté­sét. Első munkatársaink voltak Hütt Árpád, Szölgyémy Ferenc, Hevesi József, Földváry István, Pósa Lajos, Lévay Sándor. Az első évfolyam közli Palkovics Károly polgármester, gróf Forgách Ágoston, Frey Vilmos, Majer István és Szilágyi Dezső egyetemi tanár, későbbi igazságügy­miniszter arcképét, valamint az épülő új főgimnázium képét. 1880- ban Horánszky Nándor írja az újévi vezércikket. Országos hírű Dalárdánkról, Pór Antal belvárosi plébánosnak és országgyűlési képvi­selőnek pozsonyi kanonokká történt kinevezéséről, gróf Csáky Károlynak belvárosi plébánossá történt meg­választásáról szólnak a lap cikkei, majd dr. Berényi Gyula orvos az esztergomi hévizes forrásokról ír igen értékes cikket, dr. Tergina Gyula pedig Esztergom régészeti emlékei­ről értekezik. Sólymosi Elek, a Nép­színház művésze egy humoros tár­cát ír. Ez évben rándulnak ki Esz­tergomba a budapesti írók és Művé­szek társasága, vendégszerepel Blaha Lujza, felavatják a főgimnázium köz­épületét s Rumy Károly gazdasági akadémiai, majd jogtudományi pro­fesszor síremlékét a szentgyörgyme­zői temetőben születésének 100.évfor­dulóján 1880 november 18-án. Gon­dozza-e vájjon valaki még a neves iró-professzor sírját ? 1881- ben jelenik meg először la­punk szerkesztésében az Esztergomi Naptár. A lapkiadó Mellinger-család ez év márciusában Budapestre köl­tözvén, új kiadótulajdonosunk Beré­nyi Zsigmond, a Buzárovits-nyomda faktora lett. Palkovics Károly lemond polgármesterségéről és Pap János lesz az utóda, ugyancsak a főispánt széktől megválik gróf Forgách Ágos­ton, kit Mailáth György, az első ki­nevezett főispán követ e helyen. Ez évben kezdik újjáépíteni az ósdi egyemeletes prímási palotát s ez év­ben épül fel az Iparbank. Pór Antal­tól Horánszky Nándor hódítja el az országgyűlési képviselői mandátu­mot. Vezércikkeink a városi víz­vezeték szükségességéről, a címkór­ságról (már 50 év előtt is volt?) és Szent István királyunk szoboremléke létesítésének szép tervéről szólnak. Gyakran van szó a Polgári Körről és az Ipartestület létesítéséről. Sebők Zsigmond gyönyörű tárcacikkét közli lapunk. A jellegzetes esztergomi táj­szólásról szóló cikkünkkel s néhány mult századbeli színlap közlésével kultúrtörténeti célokat szolgál lapunk. Báró Baldácsi Antal bélai műgyűjtő főúr kastélyának műkincseiről írt cikkünket a nagyobb fővárosi lapok is átvévén, országos műtörténé­szeink figyelmét és érdeklődését is sikerült felkeltenünk vármegyénk eme nevezetessége iránt. Newyorkból városunknak ott letelepedett fia, Schwarz Gyula küld lapunknak igen érdekes amerikai leveleket. Somogyi Károly esztergomi kanonok értékes, nagy könyvtárát Szeged városának ajándékozza. 1882- ben a közönség érdeklődé­sét városrészeink egyesítésének ter­vezgetésén kívül az országos anti­szemita mozgalom, — melynek ve­zére Verhovay Gyula fővárosi újság­író volt — köti le, mely fölött vá­rosunk lakossága bölcs mérséklettel tér napirendre, sőt országgyűlési képviselőnk: Horánszky Nándor, Verhovayval e mozgalomból kifolyó­lag párbajt is vívott. Ez évben ün­nepelte a nagy Simor János herceg­prímás negyedszázados püspöki jubileumát, mely alkalomból dr. Kő-

Next

/
Oldalképek
Tartalom