Esztergom és Vidéke, 1913

1913 / 59. szám

4 ESZTERGOM és VIDÉKE. 1913. július 27. Bogisich azonban tevékeny élete összes korszakaiban következe­tesen szerény és komoly maradt. Életrajzában valóban nincsen semmi disszonancia. Csupa ne­mes harmónia munkásságának minden akkordja. Ha nincs is ma jelen váro­sunkban, mégis jelen van az ő szelleme és igy őszinte tiszte­lettel hajtunk fejet érdemei előtt és örömmel nyújtjuk át az esz­tergomi előkelő közönség tisz­telgésének koszorúját, melynek virágai épen olyan egyszerűek és nemesek, mint az ünnepelt egyháztudős föltámasztott régi magyar egyházi énekei. A nyaralás. Rossz időket élünk ugyan, de azért, aki teheti, mégis csak elmegy a városból. Nem azért, mivel a bonton kívánja igy, hanem mivel az idegeknek föl­tétlenül jó, ha bizonyos időre kikerülünk a rendes környezet­ből. Aktuális téma tehát ez most! És megújul a régi nóta, a régi szomorú dal a magyar fürdők és nyaralóhelyek elha- gyatottságáról, tengődéséről, ké­nyelmetlenségéről, drágaságáról, egy-két pro és kontra szezon­cikk jelenik meg erről az örökké aktuális kérdésről a napi és heti­lapokban és azután — minden marad a régiben. De hát teringette, egyszer már legyen vége ennek a szo­morú nótának! egyszer már számoljunk le végleg azzal a kérdéssel, azzal az örökösen hangoztatott szemrehányással, vaddal, hogy a magyar fürdők maguk az okai elhagyatottsá- guknak, a külföld nyaraló és fürdőhelyeivel szemben való mellőzésüknek, mert primitiv berendezésük dacára is méreg­drágák, drágák s mégis kényel­metlenek. Nohát, ha volna is valami ebben a vádban, még akkor is előnyt adhatnának a magyar­nak — mi magyarok — az idegen, a külföldi fölött. Aki a hazai és külföldi fürdőket és nyaralóhelyeket ismeri, az nyu­godt lélekkel, minden elfogult­ság nélkül megállapíthatja azt, hogy ma már Magyarországon is lehet olyan jól, kényelmesen, olyan olcsón, kellemesen für­dőzni és nyaralni, mint a kül­földön. Hiszen szégyen beval­lani, hogy egyes fürdőinket aránylag több külföldi keresi föl, mint magyar. Viszont vannak — főképen Ausztriában — fürdők, amelye­ken valósággal hemzsegnek a mi szeretett honfitársaink. Az ischli eszplanádon — kivénült, lombjavesztett törpe akácok so­rai között a délutáni korzón a a Lipót-városban képzeli magát a véletlenül odatévedt magyar turista, általában a Salzkam­mergut tavain, fürdőhelyein, a stájer hegyek között — egész Ausztriában — magyar szótól viszhangoznak hegyek, völgyek, falvak és városok. Hej, pedig az a sok, a szá- zakramenő millió, mit az osztrák élelmesség a jámbor magyar fürdőzők zsebéből kiemel, de nagyot lendítene a magyar für­dők sorsán, helyzetén ! A siránkozás helyett azon­ban végre-valahára cselekedjünk. Keressük föl a gyönyörű Tátrát, melynek csodájára a németek ezrei jönnek hozzánk ilyenkor Berlinből, Poroszországból és kényelem, ellátás, szórakozás dolgában épen nem panaszkod­nak. Menjünk a Balaton mellé és Erdély vadregényes bércei közé s ami csodásat, nagyszerűt e természet alkotott, azt itt föl­találhatjuk. Járjuk be az Alduna vidékét, a Kazánszoros és a Vaskapu táját, üdítsük föl ma­gunkat Mehádia, Palics, Herku- lesfürdő s a többi délvidéki fürdő csodatevő forrásaiban és nem fogjuk megbánni azt, hogy itthon maradtunk, hogy a ma­gyar föld páratlan természeti szépségeit láttuk, megismertük s itthon költöttük el a pénzün­ket. Maradjunk itthon, keressünk gyógyulást, nyugalmat és szó­rakozást magyar földön, a honi fürdőinkben. B. N. ♦ Társadalmunk. Hazánk legnagyobb vesze­delme, hogy a magyar ember összetartás helyett mindig szét­húzott s a helyett, hogy a ve­szedelmet egyesült erővel igye­kezett volna elhárítani, egymás­sal gyűlölködött. Pedig a mely vidéken a magyart gyűlölő annyi idegen nemzetiségű nép lakja hazánkat, igen igen nagy szükségünk van az összetartásra. Ha azt nem akarjuk, hogy az idegen nemzetiségűek legyenek hazánkban az urak, kik szívós összetartással a magyar nemzet elnyomására törekesznek, úgy mindent el kell követnünk, hogy szilárdan ellentál ló képes­séggel megépíthessük bástyáit a magyar nemzet jövőjének. A fejlődés korát éli a ma­gyar nemzet. Forrong benne az őserő s a nemzeti lényég ki- domborodásának munkája még nincs bevégezve, hanem csak a vegyifolyamat átmenő állapo­tában van. Sehol a világon nincs oly szétdarabolt állapotban a nem­zettest, mint nálunk. Sehol a világon annyi előítélet, annyi türelmetlenség nem nyilatkozik meg a társadalomban, mint ná­lunk. Majdnem úgy tűnik fel lelki szemeink előtt, mintha visszafelé haladnánk. Mintha csak végpusztulásunk felé köze­lednénk. Szabadság, egyenlőség és testvériség, a magyar nem­zetnek eme hóditó jelszavai, ma már a múltak emlékei közé tartoznak. Az ősnemes csak félvállról beszél a nemessel, az meg csak kisujját nyújtja az újonnan ne­mesitett polgárnak. Emez pedig kiemelkedni érzi magát a pol­gári osztályból és kegyelmet gyakorol az értelmi osztály iránt, ha szóba áll vele. A latei- ner felesége lenézi a kereskedő nejét, ez meg az iparost, a ki viszont talál magánál még ala­csonyabban álló népréteget, mellyel tekintélyét éreztesse. Az emberi gyarlóságnak eme létrája máskép alakúi, amint vallási, nemzetiségi avagy va­gyoni állapot képezik a hágcsó fokozatait. Ezekből a nyilván­való ferdeségekből származik minden nyomorúságunk, min­den társadalmi félreértésünk és minden veszedelmünk. A mig nem lesz egyöntetű, összetartó, erőteljes nemzeti irá­nyú magyar társadalom, a mig az osztályok egymással alig- alig és csak szükségből érint­keznek ; addig nem fog elosz­lani ama sivárság, mely most a társadalmi cselekvést megbé­nítja és a józan gondolkozásu és törekvő emberben a hala­dás Írást való vágyat elöli. Ha manapság a karrierhez elégséges a pénzen szerzett cí­mer, akkor nem csodálkozha­tunk az igazi tehetség, az am­bíció és önérzet háttérbe szoru­lásán. A szellemi tehetségekkel megáldott tudós, kit a nemzeti géniusz nagy dolgok véghezvi­telére predesztinált, kénytelen félre állni, az üres, léha, de uralkodni vágyó emberek elől. Mert a tehetség, a szellemi erő nem áll ki a piacra, hogy por­tékáját árulja, inkább félrevo­nul és elzárja kincseit; mig a büszke, kevély, felfuvalkodott, gőgös ember saját énjének tömjénezve, uton-utfélen hirdeti említésre sem méltó cseleke­deteit. Lenézi, megveti ember­társait, hogy saját alacsony sze­mélyét azok fölé helyezze. Az igazi nagyság pedig kitér az ilyenek elől, nehogy a jelen önző, sivár világban a léhaság által megaláztassék. Ez az oka, hogy a jelen társadalom nem összetartó, nem erőteljes, nem nemzeti irányú. Pedig de okulhatnánk a hazánk­ban lakó s bennünket gyűlölő idegen népfajok összetartásából. Tekintsük csak a horvátok, az oláhok, a szerbek és a tótok szívós összetartását. Szívós ki­tartással mily aknamunkát vé­geznek alattunk, hogy az álta­luk megásott sírba sajat szét­húzásunk folytán bennünket eltemessenek. De nem szabad kétségbe esnünk. Az üstben levő vegyi folyamat már közel van azon időhöz, midőn a salakot magá­ból kidobja. Talán nem sokára eljő az idő, midőn az egyön­tetű, az együttérző, az össze- taitó magyar társadalom fogja átvenni a nemzeti missziót, a midőn az idegen nemzetiségű népek is elismerve a magyar nemzet uralmát, testvéri békes­ségben óhajtanak velünk élni. Csak ne keressük azokat a hajszálakat, melyek most elvá­lasztanak bennünket, hanem ezek helyett lássuk meg azon érdekeket, a melyek megköve­telik, hogy úgy az örömben mint a bánatban összetartok legyünk. Akkor lesz magyar nemzeti társadalom ! Pataki Béla. Esztergom szépítése. Nagy volt az én örömem, mikor néhány nap előtt e lapban arról ol­vastam, hogy a tehetetlenségben meg­boldogult „Setahelyszépitő társaság“ feltámadt s működését megkezdette. Őszintén szólva ez az örömem nem annyira a feltámadásnak szólott, — de a működés megkezdésén sem derült föl az én rég besavanyodott kedvem, mint inkább annak ahogyan ez a működés megkezdődött. Az helyes, igy kellett volna kez­deni már régen, vagy 20 esztendő előtt, amikor, ugyancsak e lap hasáb­jain nem egyszer hangzott el kiáltó szavam, de fájdalom, mindannyiszor siket fülekre talált! Sebaj, csakhogy itt tartunk már! Tehát, ha jól értettem, azt a kis hirecskét, a város mindazon részei, amelyek befásitásra és igy sétahely létesítésének céljára alkalmasak, a „Sétahelyszépitő társaság“ által be- fásittatni s parkiroztatni fognak. És pedig oly módon — s ez az, aminek fölöttébb örvendek — hogy egyes részek befasitása és szépítésének fel­ügyeletét olyan urak vállalták ma­gukra, akiknek erre kedvük van s volt alkalmuk az életben már szeb­bet is látni a — kioszknál és Kovács­pataknál. Emlékezetem szerint a Kisduna- partját Bleszl takarékpénztári igazgató ur, a hidföljáró befásitását Gróh ügy­ved ur, a Szt. János kutnál tervezett játszótér berendezésének felügyeletét Zwillinger ügyvéd ur vállalta el. Az a bizonyos lappéldány, melyben e hirecske volt, elveszett a házamnál s igy nem emlékezem, kik vállalták a Szt. Tamáshegy befásitását s a Szt. Jánoskuttól — gondolom — a Cigánykutig egy összekötő sétaút létesítését. De arra emlékezem, hqgy a cikkecske olvasásakor az önként vállalkozott urak mindegyikét alkal­masnak tartottam nemcsak arra, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom