Esztergom és Vidéke, 1913

1913 / 1. szám

1913. január 1. ESZTERGOM és VIDÉKE. 3 mennyi jót tett a várossal, alig esett szó hivatalos és nem hiva­talos körökben egyaránt. Nos hát mi az igazságon ej­tett csorbát kiakarván egyenlíteni, nyomatékosan erősítjük, hogy Vaszary Kolos igenis csendben: a nagyközönség tudta nélkül nagyon sok jót tett Esztergom városának. A következő (jövő vasárnapi) cikkünkben ki lógjuk mutatni s kétségbe nem vonható ada­tokkal igazolni, hogy a Vaszary nevet városunk közönsége csak áldva emlegetheti. Be fogjuk bi- sonyitani. hogy ez a páratlan szivü főpap két évtizedes pri- mássága alatt annyi jótevő ado­mányban részesítette Esztergom közintézményeit, amennyire ke­vés példát találunk nagynevű elődei között. A nagy leszámolás elhalasztása. Á háborús veszedelmek mulóban vannak. A nemzetek kuruzslóinak, a diplomatáknak, úgy látszik, sike­rülni fog elkenniük Európa altestén, a Balkánon azokat a mérges daga­natokat, melyeknek káros anyaga már-már lázba hozta az európai nemzetkolosszus összes szerveit. A békehíreknek bizonyára nemcsak a behívott tartalékosok és a megőszü- lésig szorongatott pénzemberek örül­nek, hanem örvend minden humá­nus gondolkodású ember. Ámde bennünket még itt is sújt a balsors. Kérlelhetetlenül megrontja ezt az örömünket is. Mert bár a háború borzalmas dolog: leégés és dögvész egy füst alatt, mégis van rá eset, hogy elkerülhetetlenül szükséges, mert vannak gordiusi csomók a nem­zetek életében, melyeket csak karddal lehet véglegesen megoldani. Olyan ennek a szerepe, mint az operációs késnek, amely nagyon félelmes és nagyon fájdalmas jószág, de elvégre is sokszor csupán evvel lehet a bajt orvosolni. Monarchiánkra nézve a már má­sodszor elsimított szerb konfliktus egy oly fekélyt jelent, amelyet radi­kálisan csak karddal lehet leoperálni. Diplomáciai kenésekkel el lehet ugyan tüntetni egyik helyről, de hamarosan kiüt másik helyen. Az annekszió idején is elkenték, ám most megint kiújult; s egypár év múlva ugyanez fog' ismétlődni. Jelen­leg tudniillik mindössze az történt, hogy Oroszországban még nem ta­lálták elég alkalmasnak a helyzetet a monachiánkkal va'ó nagy leszá­molásra. Szerbia is, Bulgária is holtra fáradtak már a török háború­ban. Olaszország bolondul komolyan veszi ez idő szerint a szövetségi hűséget, mig Anglia és Franciaor­szág mintha kissé savanyúnak talál­ták volna a szőllőt. Várjunk iobb időre ! — gondolta magában és aján­lotta Szerbiának Oroszország. Hiszen lesz ez még másként is ! Egypár év alatt talpra állanak s erősebbek lesz­nek, mint valaha, a területileg most nagyon meggyarapodott Szerbia és Bulgária. Az is lehetetlen, hogy Olaszország sokáig kibírja a jó viszonyt Ausztriával. Romániát is könnyű a magyarországi oláhok révén elhide- geniteni a monarchiától. Csak várni kell és erősen készülődni : fegyver­kezni, a rubeleket nem sajnálni s a diplomáciával pánszláv agitációt folytatni! . .. Azt még a mi gyöngébb külügyi képviseletünkis felérhetné ésszel, hogy ha a helyzet most nem volt alkal­mas Oroszországnak, hát nagyon al­kalmas lett volna monarchiánknak. De úgy látszik, Bécsben majd csak akkor fognak az elszalasztott kedvező alkalom tudatára ébredni, amikor éppen legrosszabbkor fog jönni az újabb szerb konfliktus. Pedig az a sok száz millió, amibe a két leg­utóbbi mozgósítás került, megérde­melné, hogy külügyi vezetőségünk észre térjen és komolyan gondol­kozzék. A zsebek forradalma. Harcias hangok hallatszanak mind Budapest, mind a többi nagyobb vá­rosaink eddig csendes berkeiből. Ahol eddig tüntető lelkesedéssel szavaztak bizalmakat a Lukács — és minden időbeli kormánynak, ahol a törvénytelenségek s alkotmánysé­relmek nem találtak elitélő szóra — sőt többnyire csendes, helyenként egyenesen hangos helyeslésre! — most a békétlenkedés vészjósló mo­raja zúg, egyre sűrűbben hangzik a kormány iránti elégedetlenség és bi­zalmatlanság, sőt immár forradalmi hangok hallatszanak a kormány in­tézkedéseinek törvényessége ellen is 1 . . . Honnétezaj,miért eváltozás ? Tán az uralmon levő rendszernek minden­kori támogatói végre kezdenek jobb be­látásra térni? Talán érezni és mér­legelni kezdik a nemzet közszabad­ságán ejtett sérelmeket? Oh dehogy 1 Csak annyi történt, hogy az új adótörvények ismert Lu­kács-szellemű végrehajtása küszöbön áll, ergo az emberek kénytelen-kel­letlen kezdenek vele megismerkedni, így azután a rendületlen hűségű kor­mánytámogatók is lassan tudatára ébrednek, hogy az ellenzék letöré­sével vállalt sok-sok milliót belőlük is ki akarják préselni. Káprázó sze­mekkel kezdik látni, hogy az a kéz, mely az ellenzéket letörte, s a par­lamentből kipavlikolta, most a polgár­ság zsebébe mélyed s onnan akarja kiemelni a keservesen megszerzett garasokat. Most eszmélnek a váro­sok, a kereskedők, az iparosok — és látják nagy rémülettel, hogy a gaz­dagsági pangás mellett még a kormány is jelentkezik, mint a nyomor vámsze­dője, hogy kiszívja anyagi erőink utolsó forrását. A mig csupán a hazafiúi ér­zéseket szorongatta-bántóttá a kor­mány, addig a városok kereskedő és iparos népe nyugodt, szinte érzéket­len maradt. Amikor azonban most a zsebében kezd kotorászni, egyszerre felébred, ijesztően nekiháborodik; s a hűséges mamelukokból vérben for­gó szemű ellenzékiek lesznek. A morál: Amig ideális nemzeti javaink ellen folyik a harc, legföljebb egy-két ha­tásos beszéddel tiltakozunk a táma­dások ellen ; azután hideg nyugalom­mal szemléljük a pusztítás munkáját. Mihelyt azonban zsebünkhöz ér az ellenség keze, azonnal talpra ugrunk s elszánt hazafisággal igyekszünk visszaverni a támadót; még forrada­lomba is készek volnánk menni vele szemben; de persze már késő,, mert övé az erő és hatalom, mienk a jól kiérdemelt bús belenyugvás . . . A falu jegyzője. Irta : Lévay Sándor. (Folyt, és vége.) Aggodalommal látom mint ölt na- nagyobb és nagyobb mérveket a falu jegyzője elleni ellenszenv a társada­lom rétegében. A nép nem akar benne mást látni, mint a felsőbb akarat kérlelhetetlen végrehajtóját, a vármegye s az államhatalom pedig egy alkalmas médiumot, mely bár kifogástalan működésével a közön­ség igényeit minden oldalon kielégí­teni iparkodik, sok lehetetlen ren­deletéinek végrehajtásával azt a kis bizalmat is kiölheti a falusi népből, melyet még ez ősi intézmény csirája benne hagyott. És ennek az ellenszenvnek néze­tem szerint az egyedüli megszűnte- tője az volna, ha sikerülne ledön­teni azokat a kínai falakat, amelyek még napjainkban jegyzőség és jegy- zőségek között emelkednek, talán sehol sem oly kirívó az ellentét a az állás és állás között, mint a falu jegyzőjénél, pedig, ha valahol úgy itt kellene állni annak: hogy egyenlő munkát végző embereknek legyen egyenlő fizetése s amig meg nem lesz szüntetve a jegyzői pályán az, hogy egyik vármegyéből a má­sikba, sőt egyik járásból a másikba átmenni nem lehet, s amig jegyzői állások betöltésénél nem a munka, nem az érdem, s nem a szolgálati idő, hanem az emberi gyöngeségből származó szimpátiák lesznek az irány­adó tényezők, addig a jegyzői kar­ban mindinkább fokozódó elégület- lenséget megszüntetni nem lehet. A mai viszonyok között élő falu jegyzője többé nem az a kulturlény, amelytől irányítást és vezetést várni lehet, hanem egy munkától roska­dozó egyén, aki lelkében a lét nagy kérdéseit hordja s aki megnyugvást nem talál sehol. A mindennapi élet harca kiölte az intézményből mind azt, ami szép, ami kulturális. Mert a szegénység nemcsak az arcon szánt barázdát, hanem a leiken is. És tudva azt, hogy becsületes mun­kával, szorgalommal, tanulással tudás­sal és tehetséggel szép nevet, füg­getlen pozíciót vivhatsz ki magadnak bárhol, csak a jegyzői pályán nem, mert itt az egyedüli iránytű a körül­ményekkel való biztos, de olcsó meg­alkuvás. Pedig az egyéni érdekek szerint formálódó nemzeti követes­sek között a harmóniát lé'rehozni, minden érdeket a saját érdeme sze­rint szolgálni egy egységes jó köz- ig&zgQ-täst teremteni, ebből all egy főszolgabíró hivatása, feladata s ha sikerül, diadala. Az ilyenek a mun­kát megbecsülni s a becsületes mun­kát értékelni tudják. A közélet munkásainak nemesebb jutalma nem lehet, mint az, ha arra hivatottak nyíltan elismerik, hogy kifejtett működésükkel a közjót ered­ményesen szolgálják. Ezt azonban azon pályán, amelyre a törvény betűi csak büntető szaka­szokat mérnek, ahol a fegyelmi jog­kör nem törvényileg biztosított jog, hanem emberi szeszélyektől szabá­lyozható pallos, amely pálya csak a kötelességek egész özönét zudija a községi elöljáróság gyűjtő neve alá bocsájtott községi jegyzőre, aki jogok­kal és hatáskörének megfelelvén, szervezett állással nem bir, de a köz­ségben minden bajért elsősorban fe­lelős, s akinek ezért a testet s lelket idő előtt megölő munkáért még tisz­tességes megélhetést sem biztosíta­nak — elérni nem lehet. Itt csak a kötelesség feltétlen tel­jesítését — s mást nem ismernek. És ez igy lesz mindaddig, mig a a falusi jegyzők egyetemének vezé­rei nem a falusi jegyzők lesznek. A mostani vezetőiről a jegyzői kar­nak mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy falusi jegyzők. Elha- gyatottságunkról, elnyomatásunkról s kétségbeejtő anyagi és közjogi hely­zetünkről nekik halvány sejtelmük, fogalmuk sincs, mert a „képviseleti kiadások“ csak a bankettekhez nyit­ják meg az utat. És épen ez az oka annak, hogy a községi jegyzők közjogi és anyagi helyzetéről magának a kormányhata­lomnak sincs tiszta képe, s talán maga az Elnökség van azon, hogy ne is legyen, azon téves reményben, hogy ringatódzva, hogy minél később lesznek szanálva a bajok, annál tovább sikerül nekik a nélkülözhe­tetlenség mezébe lépdelve játszani kisded játékaikat. Pedig csalódnak. Mert ha eddig nem találták elérkezettnek az idők teljességet a távozásra, a belügymin. 174H56. — IV. 6.[1912. számú kör­rendeleté kell, hogy elsöpörje ezt a magával tehetetlen s karunk hallga­tag türelmével vissza élő mummia hadat, mert ha igaz az, hogy min­den intézmény önmagában hordja fejlődésének, érvényesítésének csirá­ját, akkor a jegyzői intézmény mostani elnyomatásának egyenesen ők az okai. Mert vagy tudott a vezetőség a rendeletről, annak kibocsájtása előtt vagy nem. Ha igen, akkor köteles­ségük lett volna minden tőlük tel­hető módon és eszközzel kibocsájtá- sát megakadályozni, vagy ha nem tudták, akkor vonják le a konzek­venciát s legyen bennük annyi erköl­csi önérzet s adják át a helyet olya­noknak, akik tudják, látják, érzik, hogy mi fáj, mi bánt. Egy oly vezetőség, amelynek még annyi erkölcsi tekin­télye sincs a felsőbbség előtt, hogy ennyit kivívni ne bírjon, az nem méltó arra a helyre, melyet — habár csak névieg is, de — betölt. Ami vezetőink úgy állnak a bás­tyán, mint a csonka madarak, me­lyek verőfényes légben úszó tár­saikat nézik, s természetesen minél kevésbé sas valamely madár, annál kisebb röptű s annál kevésbé építi sziklára fészkét. És ha ez a fizetésrendezés,. mely már csirájában szerzett jogok elkob­zását sejteti — s igy magán viseli a mostani kormányrendszer stigmá­ját, ■— sem képes a falu jegyzőjét az évtizedes letargiájából felrázni, ha még most sem látja elérkezettnek az időt leszámolni úgy lent, mint. fent,

Next

/
Oldalképek
Tartalom