Esztergom és Vidéke, 1913

1913 / 1. szám

4 ESZTERGOM és VIDÉKE. 1913. január 1. akkor elérkezett az idő, amikor a vak ár, az egek után sóvárgó pokol hullat könnyet, vagy mint a költő mondja: A nép, az Isten-adta nép oly boldog rajt, sir ! kunyhói mind hallgatva mind, meg-megany- nyi sir. De az a mély csend, amely a leg­nagyobb nyugalom érzetét kelti, oly­kor a vihar kitörésének vagy az elmúlás enyészésének előszele. Mi lesz veled, szegény falusi jegyző ? Szegény sorsosaim ! Tollheggyel. Amiről nem szabad írni. Ki beszél itt háborúról ? Amiről nem szabad Írni, arról — katonásan mondva : nem is lesz írva, mert itt csak beszélve lesz. Még pedig úgy lesz beszélve, ahogy be­szélni szokott az ember, aki a lá­bával, a barátjával és a szájával a Széchenyi-téren korzóz. Tehát adva van: 1) a Széchenyi- tér; 2) adva van az ember, mint kerepelő, illetőleg szereplő személy; 3) adva van az 1912. évi már meg­szokott nedves idő; 4) nincs adva senkinek se pardon; de legalább itt 5) híven vísza van adva a következő ellesett beszélgetés: — Jó estét 1 — Ásszolgája ! — Hogy van ? — Hogy van, az még nem egé­szen biztos, de valószínű. — Igen; sok a valószínű... — ... És igen sok a csukaszinű. — Magának is feltűnt ? — Igen, mert sok ismerősöm el­tűnt . — Hová mentek ? — Elmentek, pá-pá! — Na, és kik maradtak itthon ? — Maradt itthon kettő-három nyomorult. —■ Hogy hívják a barátját, aki­vel tegnap sétált ? — Azt Sofort hívták. — Akik elmentek, ugy-e, azok mind közös ismerősünk ? — Igen azok mind közösek. — Es hová tartoznak ? — Azok sok mindenfelé tartoz­nak. Van aki Galíciába, van aki Zimonyba és van olyan is, aki Esz­tergomban tartozik. — És sokkal tartoznak ? — Nagyon sokkal 1 Mindennel, még az életükkel is! — Jaj 1 — Mi baja? — Mi bajom? Még kérdezi? Oh maga nyomorult 1 — Mi az? Talán maga — nem nyomorult ? — Nem !.. . — és keservesen felzokog. — Szerencsétlen ember, igazán sajnálom. Kár magáért. Ilyen szép fiú, ilyen jó fiú és — nem nyomorult! — Biztosra veszi, hogy teszt — Biztosra, kedves Sofort Ein­zurücken barátom. Ki fog törni, mert már mozog. Ami pedig mozog, az biztosan kitör. — Mi tör ki? — Maga most azt hiszi, hogy a háború tör ki 1. .. Dehogy 1 ... A fogam mozog a fogam tör ki, kedves Sofort Einzurücken barátom. Pá-pá, a viszontlátásra !. .. Ki tette ezt, óh ? ... — Ebbe bele kell őrülni 1 — har­sogta sötéten, komor tekintettel la­punk barátja. — Mibe ? — kérdeztük részvét nélkül lapunk nyakig sáros barátját. — Abba, hogy sehogy se tudom megfejteni, mit jelent Esztergomban ez a szó : gyalogút. — De talán nem oly lehetetlen ennek megfejtése? — Így mi. — Óh, teljesen az! — igy ő. — Ugyan hová beszél, tisztelt úr ? — mondjuk mi. — Lássák — mondja ő — ezt még lehet érteni: kocsiút. Annyit jelent, hogy járható kocsival. De — gyalogút ? Hát látták már itt olyan gyalogutat, amelyik járható volna — gyalog ? — Hát, hát — hebegtük — olyan út csakugyan nincs. — Akkor miért hívják mégis igy: gyalogút ? ... És lapunk nyakig sá­ros barátja erre megkezdte a csendes őrülést . . . HÍREK. Boldog új évet kívánunk kedves előfizetőinknek, munkatársainknak és minden ol­vasónknak. A SZERKESZTŐSÉG. Az uj hercegprímás kinevezési brévéje. Ma, ujesztendő napján fogja felolvasni dr. Rajner Lajos püspök, általános érseki helynök az uj herceg­prímás kinevezési brévéjét a főkáp­talan tagjai előtt. Dr. Csernoch János e naptól kezdve veszi tehát át, mint tényleges hercegprímás, a főegyház­megye kormányzását s egyúttal a hercegprimási javadalmak élvezetébe is e naptól kezdve lép. Őszintén kí­vánjuk, hogy e nap legyen necsak Őeminenciájára, de városunkra nézve is valóban „Boldog Ujesztendő“ ! Csernoch János érkezése. Az uj hercegprímás.— mint értesülünk, — január második felében, egy még eddig meg nem határozott napon, minden feltűnés és ünnepeltetés mel lőzésével fog székvárosába érkezni. Legelső egyházi funkciója a nagy­csütörtöki olajszentelés és az ezzel kapcsolatos lábmosás lesz. A város újévi üdvözlete Dr. Csernoch János hercegprímásnál. Az uj év alkalmából Vimmer Imre polgármester a város közönsége ne­vében a következő felirattal üdvö­zölte az uj hercegrimást: Főméltóságú és P'őtisztelendő >Hercegprímás, Érsek Úr! A bekövetkezett új esztendő kü­szöbén, midőn osztályosai vagyunk az egész Európát fenyegető külpo­litikai küzdelmeknek és az ezek nyo­mán járó közgazdasági válságnak és amikor a jövendő kebelén inkább mélységes aggodalmat keltő jelen­ségek várnak felszabadulásra, mint­sem a béke áldásos következményei nyernek tápot, a Mindenható böl­csességébe vetett igaz hittel fohász­kodunk Hazánk és Nemzetünk fenn­maradásáért, nemkülönben azon Na­gyokért, akiket a Gondviselés az Ország és a Vallás fenséges szolgá­latába állított. E nagyok között áll előtérben Eminencíád magas személyisége ki­váltképen most, amikor fényes fő­papi és közjogi méltóságának összes jogaiba lép és megkezdi azt az ál­dásos tevékenységet, melytől az Állam és Egyház épületének ősrégi alapjai uj és maradandó erősítést várnak és remélnek. Hogyha az Állam és az Egyház elsősorban foglalják is le Eminen- ciád gondoskodó szeretetét, erős a mi hitünk, hogy ennek a szeretetnek Esztergom is élvezni fogja melen­gető sugarait. Fogadja Eminenciád székvárosa közönsége, tanácsa és tisztikara ne­vében azon őszinte kívánságunkat: Adjon a Mindenható Eminenciádnak erőt most megkezdett főpásztori te­vékenysége folytatásához és bizto­sítsa részére minden áldását, az or­szág bizalmát és nyájának tisztelet- teljes, ragaszkodó szeretetét s en­gedje, hogy magasztos küldetése Ha­zánk, Nemzetünk és Vallásunk bol- dogitására hosszú, igen hosszú időn át áldásos legyen 1 Kelt Esztergomban, a szabad királyi város tanácsánál 1913. évi január 1-én. Eminenciádnak alázatos szolgái: Vimmer Imre sk. Osváth Andor sk. polgármester. főjegyző. Viszik a szép leányokat Esz­tergomból. Staniek Gizikét elje­gyezte Czotter Aladár Tengőd (Tolnamegye.) — Réger Irénkét pedig Dr. Vörös István főgimn. tanár Szol­nokról. Szentségimádások. Ma, újév napján a főszékesegyházban, másnap, január 2-án a szentgyörgymezei plé­bánia templomban, 3-án pedig a bel­városi plébánia templomban lesz egész napi imádásra kitéve a legméltósá- gosabb Oltáriszentség. Nemesszivüség. A főkáptalan egyik legnépszerűbb tagja, Brühl Jó­zsef prael. kanonok, főszékesegy­házi plébános a karácsonyi ünne­pek alkalmával 1200 koronát osztott szét a helybeli jótékony intézetek és egyesületek között. Eljegyzés. Obermüller Ferenc fő­reáliskolai tanár eljegyezte Thuróczy Margitkát Budapestről. Kinevezés. Dr. Csernoch János hercegprímás, Janzer Istvánt, hely­beli adóhivatalunk egyik kiváló tiszt­jét, a kalocsai érseki uradalom szám­vevőjévé nevezte ki. Biztos értesülé­sünk szerint ezen állás elfoglalására a hercegprímás dr. Sebök Ferencet kérte fel, azonban családi körülmé­nyei miatt nem fogadhatta el. Adakozás a balkáni sebesültek részére. Báthy Géza ebedi jegyző gyűjtése 21 K 30 f. Gősi György süttői jegyző gyűjtése 6 K 40 f. Zá- horszky Árpád unyi jegyző gyűjtése 8 K 38 f. Báthy Béla muzslai jegyző gyűjtése 6 K. Szurovi János nagy- ölvedi jegyző adománya 1 K. Eszter­gomi orvosszövetség adománya 10 K. Dr. Göncy Béla kórházi főorvos adománya 10 K. A Kereskedő Ifjak mulatsága. Az „Esztergomi Kereskedő Ifjak Önképző Egyesülete“ január 12-én tartja meg gazdag műsorán farsangi mulatságát a „Fürdő“-vendéglő nagy­termében, melyre a meghívók leg­közelebb szétküldetnek. Adomány. Brühl József praela- tus-kanonok 100 koronát adományo­zott a szegényházban lévők karácso­nyi felruházására, amiért hálás köszö­netét mond az intézet vezetősége. Turista összejövetel. Január 2-án, csütörtökön este 9 órakor a Magyar Turista Egyesület Eszter­gomi Osztályának tagjai kedélyes összejövetelt rendeznek a „Magyar Király“ vendéglőben, mely alkalom­mal a turista egyesület által bérbe­vett és az egyesületi célokat szol­gáló helyiséget fogják felavatni. A vezetőség lapunk útján is felkér úgy az egyesületi tagokat, valamint a „Turista Dalárda“ összes tagjait, hogy az összejövetelen megjelenni szíveskedjenek. Az uj és korlátlanul az egyesület rendelkezésére szolgáló helyiség mindenesetre fontos ténye­zője lesz a tevékeny és életerős egyesület további felvirágozásának, emelkedésének. Ugyanitt említjük meg, hogy az egyesület műsorral egybekötött farsangi mulatságát ja­nuár hó 18-án fogja megtartani a Magyar Királyban, melyre már nagy­ban folynak az előkészületek. Az aggok karácsonyfájára az idén a következő szives adományok folytak be: Méltóságos Főkáptalan 50 korona, Dr. Fehér Gyula praela- tus-kanonok, Dr. Áldori Mór 10 ko­rona. S. F. P. 5 korona, Grósz Fe- rencné 4 kor. Mátéffy Viktor 3 kor. Méry Péterné 3 kor. Cigler Ferencné 2 kor. Steinbach Jánosné 2 kor. és 1 doboz szivarvég, Magoss Sándorné 2 liter bor, Marosy Józsefné 10 cso­mag dohány, Morvay Péter 24 cso­mag dohány, alma és bor. A nemes- lelkű adományokért az aggok-háza főnöknője hálás köszönetétnyilvánitja. A kórházi karácsonyfára és a szegény betegek felruházására a következők voltak kegyesek adomá­nyozni : dr. Áldory Mór utján a Wisth- társaságtól 80 kor., dr. Gönczy Béla utján a „Központi kávéház“ billiárd-pénzéből 50 kor., Főkáptalan 40 kor., Blűmmelhuber Ferenc 20 kor., Lollok Lénárd 20 kor., Perényi Árpád 10 kor., dr. Fehér Gyula 10 kor., Scmidt Lujza 6 kor , dr. Ván­dor Ödönné 6. kor., Mátéffy Viktor 5 kor., dr. Zigo Imre 5 kor., Grosz Ferencné 5 kor , dr. Gönczy Béláné 5 kor., László Dezső 5 kor., Hanák Lajos 4 kor., Steinbach N-né 4 kor., Román Eszti 4 kor., Prazsenitz Anna 3 kor., Horváth Rezső 3 kor., Bán­falvi Józsefné 2 kor., özv. Hercegh-né 2 kor., Salamon N. 2 kor., Laczkó Pálné 2 kor., Dorog község bírója 2 kor., Schöppel N. 2 kor., Nábrad( Józsefné 2. kor., Kajuk Gyuláné 2 kor., Szekér N,-né 1 kor. 20 fill. Szerencsés Jánosné 1 kor., Jakus Erzsiké 1 kor., Buzárovits-cég köny­veket, rózsafüzéreket stb. Brutsy-cég szivarszipkákat és pipákat, Schwach Sándor 8 pár cipőt, Virág és Szántó ruhaneműt. Továbbá cukrot, gyü­mölcsöt, bort stbit a következők ada­koztak : Csupor Istvánná, özv. Ga- mauf Istvánná, Krízsmanits-család, Korencsi Mihály, Kitzinger József, Leitgeb Jánosné, özv. Lindtner N-né. Magos Sándorné, Marosi Ferencné, Marosi Józsefné, Mattyasóvszky Mari­anna, Németh Gáborné, Schmidt Lujza, Szenczi N.-né, Újvári József. Fogadják a nemesszivű adakozók a kórház főnöknőjének hálás köszönetét. Lépjünk be a régészeti és történelmi társulatba! Az újévet uj törekvések jegyében kezdjük. Egyetlen kulturális és irodalmi egye­sületünket óhajtjuk ujrakelteni, hogy az évekkel ezelőtt megszakított mun­kát tovább folytassuk: Esztergom város és vármegye múltjához az adatokat összehordjuk, a felhalmo­zott régiségi tárgyaknak megfelelő hajlékot adjunk és a múzeumot a nagyközönség számára megnyissuk. E tekintetben a szomszéd városok bennünket már is megelőztek, pe­dig a mi mozgalmunk ha nem ko­rábbi, de legalább is egyidős ama- zokéval. Vácott október 6-án nyílt meg a történelmi és néprajzi múze­um három teremmel. Komáromban október 20-án alakult újjá a „Jókai Közművelődési és Muzeumegyesület“ és a 200.000 koronába kerülő mú­zeum, illetve kultúrpalota építésére már kiírták a pályázatot. Ipolyságon a vármegyeházán nyert a Honti Mu­zeum és Könyvtár elhelyezését. Sőt

Next

/
Oldalképek
Tartalom