Esztergom és Vidéke, 1913

1913 / 1. szám

2 ESZI jiRGOM és VIDÉKE. 1913. január 1. Szellemi támogatáson értjük városunk és megyénk hivatott toliforgatóinak közleményeit, melyeket bizalommal, várunk és örömmel fogadunk. Az anyagi támogatáson pedig a közönség­nek lapunk előfizetőihez minél nagyobb számmal való csatla­kozását gondoljuk. Jól tudjuk, hogy az „Eszter­gom és Vidéke“ előfizetői a leg­utóbbi képviselőválasztás idején az akkori szerkesztőség kevésbbé tapintatos eljárása miatt nem csekély mértékben megfogytak. De azt is tudjuk, hogy az akkor jogos elhagyás okai immár tel­jesen megszűntek; és semmi érthető akadálya többé annak, hogy régi barátaink visszatér­jenek hozzánk. Szűnjék meg közöttünk a bizalmatlanság ! Lépjen helyébe a kölcsönös megértés, megbe­csülés és jó reménység uralma, hogy bizton fakadhasson nyo­mában szükebb hazánk: váro­sunk és megyénk előbbrehala- dása és boldogulása. Vaszary bíboros és Esztergom városa. Két cikk. irta 'étkei Prikkel Marián. I. A mai nappal új időszak kez­dődik Esztergom város és az A tótok és oroszok közt ritka a gonosztevő, az árestomok többnyire üresek, de tele vannak ezek a ma­gyarok és oláhok közt. Legtöbb zsi- vány fordul elő Biharban, Borsod­ban, Hevesben, Zalában, Somogy- oan, részint Gömörben is. Valahányszor az emberek vesze­kedésre fakadnak, a német kiabál és fenyeget; a horvát káromkodik ; a német üstökbe kap; a tótok po­fozzák és döfik egymást; a magya­rok vérig verekednek; a cigányok íarmolják az orcákat; az oláh agyonüt. A magyar, ha esküszik, az Istent hivja tanúbizonyságul ; a tót és sváb ördögnek ajánlja magát. A magyar nyelv hathatós, ékes, erős hangú; a tót lágy, csendes, folyó. Olyanok a nemzeti charakte- rek is: a magyar tüzes, az indula­tokban hamar felgerjesztetik ; a tót hidegebb vérü, nem fakad ki oly se­besen. Az első tehát alkalmasabb szeretőnek, a második házastársnak az első ostromlásra, a második vé- delmezésre. A literaturában legnagyobb lár­mát tesz a német; a magyar nyom­ban követi; a tótok igen ritkán je- entik magukat; az oláh, orosz, hor- váth, vend majdnem örökké hall­gatnak. Vallásában a magyar megnyu­godva hiszen atyái után, de nem hajlandó a babonára; a tót áhitatos, erősen fohászkodik a szentekhez ; a sváb nagyon kegyes, a babonaság otthon van közöttük ; az oláh, orosz a horváttal együtt csupa vastag ba­esztergomi főegyházmegye éle­tében. Vaszary Kolos biboros saját búcsúzó szavaiként „testi erői­nek napról-napra való megfo­gyatkozásától indítva“ a papa és a király beleegyezésével le­mondott az esztergomi érseki székről. Helyét a király és a pápa magas kegyelméből Cser- noch János kalocsai érsek fog­lalja el. Nem érezzük magunkat fel­jogosítottaknak arra, hogy a le­mondásnak és a kinevezésnek a napilapokban úgyis túlon-túl megtárgyalt kulisszatitkaival fog­lalkozzunk. Egyaránt visszatart bennünket ettől igazságérzetünk és jó ízlésünk. Véleményünk szerint minden üres szóbeszéd­nek és felületes vagy rosszaka­ratú vádaskodásnak el kell né- mulnia a visszavonuló elődnek azon félre nem érthető egyenes kijelentése után, hogy „testi erői­nek megfogyatkozásától indítva“ mondott le magas állásáról. Kö­vetkezőleg határozottan elitéljük mindazt az igaztalan támadást, melyekben az utódnak érdemet- lenül része volt, — főleg azért, mert ő rá esett a betöltést in­téző faktoroknak választása. Nyíltan kijelentjük, hogy előt­tünk Csernoch János személye — ki a népből küzdötte fel ma­gát ésszel és munkával a leg­magasabb polcra, tehát győzel­me a demokrácia diadala! -— teljes mértékben rokonszenves, hivatottsága minden kétséget ki­záró, leereszkedő nyájassága sze­bona; a cigány teljességgel alkal­matlan a vallásbeli mártiromsághoz, mert ő neki legkisebb gondja a val­lására. A lutheránus megelégszik temp­lomjának tetején 1 kereszttel; a pá­pistáknak duplás kell; az oroszok­nak és rácoknak majd hármas sem elég; a kálvinistáknak egy sem kell. A pápisták karácsony előnapján böltölnek ugyan, de este jóllaknak böjti ételekkel; a tót lutheránusok igazán böjtölnek egész nap, de este kolbászt is esznek káposzta lévben ; az óhitüek böjtölnek, de éheznek is ám erősen. S igy trés cum faciunt idem, non faciunt idem (mikor hár­man ugyanazt teszik, — nem ugyan­azt művelik). A pápistáknak legfőbb dolga a mise az isteni szolgálatban ; az óhitüeknek a bojt ; a protestánsok­nak a prédikáció. Gazdálkodásban szereti a ma­gyar a mezei széles munkát ; a sváb kisebbre szorítja magát, de jobban kimivel és megtakarít mindent ; a tót mind a kettővel tart ; az oláh a fejős marhát szereti legeltetni ; az orosz legalkalmasabb lett volna a paradicsomba, mivel ő csak az irtá­sokkal szeret bajoskodni, nem lévén ezeknek trágyáztatására szüksége. A magyar azért műveli földjét, hogy el is adhasson ; a tót, hogy kenyere legyen; a sváb mind a ket­tőért ; az orosz, hogy a zsidónál pá­linkát ihassék ; a rác és oláh, csak­hogy éhen meg ne haljon.“ (Folyt, és befejezés köv.) retetre méltó, ismert jószívűsége bizalmat ébresztő. Szóval: mi föltétlenül osztozunk azoknak véleményében, akik őt elfogu­latlan lélekkel, örömmel, hódo­lattal és a legjobb reménnyel köszöntik a primási széken. Amidőn azonban ezt meg- győződésszerűenünnepiesen vall­juk, ugyanakkor nem hallgathat­juk el igazságérzetünk szavát, mely arra késztet-ösztönöz ben­nünket, hogy bár keztyüs kéz­zel, de okvetlenül fölfedjük egy kissé azt a feledés sötét szem­födelével szokatlanul gyorsan le- teritetl kapcsolatot, mely váro­sunkat a visszavonult elődhöz két évtizeden át fűzte, s amely­nek megszűntén az intéző körök oly könnyű szívvel és hűvös elő­kelőséggel tértek napirendre. Nem vádolunk, nem gyanú­sítunk senkit, se hivatalokat, se egyéneket; mi csupán rideg té­nyeket kívánunk megállapítani és a be nem avatott közönséget felvilágosítani. így első sorban meg kell álla­pítanunk azt a fő-fő tényt, hogy Vaszary biboros és Esztergom városa között nem volt valami benső, szívélyes viszony. Ezt ugyan nem volt alkalmunk kez­dettől fogva figyelemmel kisérni, mindamellett a közel múltban föl­merültek előttünk egyes szimp- tómák, melyekből logikai biz­tossággal következtethettünk rá­ja. Kettőt fölemlítünk közülük. Tavaly szem- és fültanui voltunk egyik városi közgyűlésen a kö­vetkező érdekes jelenetnek. A főjegyző felolvasta Vaszarynak köszönő levelét, melyet a vá­rosnak 20 éves primási jubileu­mára küldött üdvözletére irt. Mikor a levélnek befejező részé­hez ért, melyben a főpásztor ál­dását adta város haladására és lakóira, egyik szókimondó vá­rosatya (nem a nemzetből !) hangosan felkiáltott: „Elég volt már az áldásból; pénzt is szeretnénk már látni !“ S a kevésbbé sikerült élcre majd­nem nevetésig fokozódó derű ejtette hatalmába a tekintetes közgyűlés tagjainak nagyobb ré­szét. A másik eset közelebb van hozzánk. Alig par hete történt. Amint Vaszary lemondása hiva­talos megerősítést nyert, a város érdemes tanácsa hosszabb fel­iratban búcsúzott el tőle a la­kosság nevében. A feliratot a helyi lapokban közzé is tették. Elovastuk. Ki tagadhatná, hogy szépen, ékes stílusban volt meg­írva. Mint szokták mondani: a nemes tanács „megadta a mód­ját“. De szóvirág ide, szóvirág oda, — mi egy kissé hűvösnek találtuk! Újra elolvastuk, — még hűvösebbnek tetszett előttünk. Nem vagyunk maliciózusak, de meg kell vallanunk, hogy a má­sodik elolvasáskor önkénytelenül eszünkbe jutott Horvát Boldi­zsárnak, az egykori szellemes­ségéről hires igazságügyminisz­ternek következő epigrammja („Áthelyezett főispánhoz“): Úgy szeretőnk ; szivünk mélyéből jő a köszöntés : Tartson a jó Isten 1 — súgja remegve imánk. Értened ezt úgy kell : hogy tartson az Isten, ahol vagy; Mert máskép — félünk, még ide visszakerülsz. Uyféle tenort olvastunk mi ki a tanács búcsúzó iratából. S ami kétségünk még fenn­maradt az irat igaz értelmét illetőleg, csakhamar eloszlatta az a kommentár, amely a bucsu- irattal egy időben hosszabb ve­zércikk alakjában jelent r, eg egyik laptársunkban. Ez minden kétséget eloszlatott bennünk afelöl, hogy az analógiánk való ban találó volt. Rosszmájú embe­rek (amilyenek Esztergomb' 1 is akadnak, bár kisebb számmal!) akkoron kapcsolatot kerestek a hivatalos búcsúzó irat, meg a kommentár — vezércikk szerző­sége között; de mi nem hittünk nekik, nem is akartunk a szerző után kutatni, mert a személyes­kedés teljesen távol áll tőlünk ! Elég az hozzá: nyílt titok, hogy egyrészt Vaszary biboros és Esztergom városa között nem volt valami benső, szívélyes vi­szony, másrészt a város vezető­sége tagadhatatlanul hűvösen búcsúzott el tőle. Hogy igazság szerint-e, az már más kérdés! Elismerjük: a látszat bizo­nyos mértékben azok mellett szólott, akik Vaszaryban nem látták a város igazi, őszinte barátját. Elismerjük, hogy a volt prímás százezres alapítványokat nem tett székvárosa javára. El­ismerjük, hogy székhelyétől való állandó távolléte bizonyos anyagi és erkölcsi kárára volt a város­nak, ha nem is oly mértékben, mint a könnyelmű itéletüek hir­detni szokták. Elismerjük, hogy a város fejlődésének egyes égető kérdéseit jóval könnyebben meg lehetett volna oldani, ha az egy­házfejedelem egy-egy jó szót szól vala érdekükben a kormány tagjainál, amint aligha tette ! Stb.^ stb. Ám ha viszont fölvetjük a kérdést: kötelezően várhatta-e mindezt a város Vaszarytól; s történt-e valóban jogsérelem rajta, hogy ilyetén reményei nem teljesedtek?, — legjobb meggyőződésünk szerint nem merünk igennel válaszolni. Két­ségtelenül szép és emlékezetre méltó dolog lett volna, ha Va­szary ezeket is megteszi szék­városának ; de neheztelni, vagy’ egyenesen a jóindulat hiányát tenni fel róla az elmaradásukért, minden bizonnyal helytelen és méltánytalan eljárásra vall. Mikor a lemondás és vissza­vonulás ténye köztudomásra ju­tott, a legtöbb ember csak azt hangoztatta: mit nem tett Va­szary Esztergomnak. Arról, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom