Esztergom és Vidéke, 1908

1908-04-09 / 29.szám

ditó beszédét. Délben Va 1 órakor tiszte­letére a plébánián ebéd volt, melyen fel­köszöntőkben ünnepelték őt és családját. A délutáni Va 4 órai nánai vonattal uta­zott vissza Budapestre, ahol este 1 Ji 7­kor már az egyetemi ifjúság körében tar­tott beszédet. t Obermayer György, A reáliskola or­mán lengő fekete lobogó hirdeti; hogy az intézetnek gyásza van. Égy régi, a ta­nári pályán negyvenévet meghaladó mun­kásságban kiérdemesült tagja a tanári karnak hunyt el. Obermayer György, a reáliskolának volt tanára, majd utóbb ti­zenhat éven át igazgatója. Negyvenegy évig fáradozott, szolgálta a tanügyet, s midőn jól kiérdemelt nyugalomba vonult, a sors kegyetlen csapást mért reá, attól fosztotta meg őt, akin szeretettel csün­gött egész életén át; nejétől, amely vesz­teség elviselhetetlen volt reá, és siettette a még életerős ember halálát, melyet hozzátartozói, az alábbi jelentésben tu­dattak. „Őszinte fájdalommal jelentjük fe­lejthetetlen testvérünk, illetve nagybá­tyánk és sógorunk Obermayer György, nyugalmazott reáliskolai igazgatónak e hó 6-án reggel 4 órakor, a halotti szent­ségek felvétele után, életének 75 évében történt gyászos elhunytát. A megboldo­gult hűli tetemei folyó hó S-án (szerdán) délután 4 órakor fognak a helybeli kir. városi temető kápolnájából az ugyanezen temetőben lévő családi sírboltba örök nyu­galomra helyeztetni; az engesztelő szent mise áldozat pedig ugyanezen napon dél­előtt 10 órakor lesz a kir. városi plébánia templomban a Mindenhatónak bemutatva. Esztergomban, 1908. április 7-én. Az örök világosság fényeskedjék neki! Melczer Józsefné szül. Obermayer Mária, Schu­bert Jánosné szül. Obermayer Amália testvérei. Schubert János, Deininger Fe­renc, Deininger Imre sógorai. Poszonyi Béláné szül. Tassy Emilia. Tassy Kálmán Jókúthy Miklósné, szül. Schubert Amália unokaöccse és unokahugai. A reáliskola tanári kara külön gyászjelentésben tudatta volt tagjának elhunytát. „Az esztergomi áll. segély, községi reáliskola tanári tes­tülete fájdalommal tudatja, hogy az intézetnek érdemes volt tanára s utóbb igazgatója, Obermayer György életének 75-ik s negyvenegy évi szolgálattal kiérdemelt nyugalmának hetedik évében f. hó 6-án reggel 4 órakor hosszú szenvedés után meghalt. A szeretett kartársat f. hó 8-án délután 4 órakor helyezzük örök nyugalomra a király városi temető kápol­nájából az ugyanott lévő családi sírboltba s lelke üdvéért az engesztelő szent mise a temetés napján d. e. 10 órakor lesz az esztergom-kiráiyvárosi róm. kath. plébánia templomban. Esztergom, 1908. április hó 6. Nyugodjék békében ! Kartársainak s tanít­ványainak kegyelete őrködik emléke felett." — A katholikus népszövetség Eszter­gomban. A megállapított programm szerint folyt le vasárnap d. e. 11 óra után az Esztergom-vízivárosi plébánia kerület ka­tholikus népszövetségének alakuló érte­kezlete. Változás annyiban történt, hogy Zbóray Miklós képviselő és szövetségi or­szágos alelnök helyett, aki a szombati országgyűlési beszéde után berekedt, maga a szövetségi elnök, Rakovszky Ist­ván valóságos belső titkos tanácsos s házalelnök tisztelte meg megjelenésével az alakuló ülést, ami mindenesetre az alakuló szövetségre kitüntetés volt. Kísé­retében, mint előadó dr. Haller István szövetségi főtitkár jelent meg. Délelőtt 11 órára megtelt a „Fürdő" nagyterme s amint Rakovszky István megjelent, tűntető éljenzés fogadta. A megjelentek között ott láttuk közéletünk több előkelőségét, a vízivárosi, szenttamási tekintélyes polgár­ságnak nagyobb részét. Az értekezletet, amit Keményfy Kálmán plébános, elnök nyitott meg, üdvözölve s bemutatva a központ kiküldöttjeit, jelezve az értekez­let tárgyát, kiemelve, hogy a szövetség nem politikai, hanem tisztán társadalmi szervezkedés. Utána Rakovszky István tartotta meg gyújtó és szellemes beszéd­jét, melyet gyakran szakított félbe a meg­megujuló tetszés és tapszaj. A katholikusok összetartozásának hiányairól, a világi ka­tholikusok vallási önérzetének szükséges­ségéről, a katholicizmusban levő erőről, a szövetkezés hitbuzgalmi, társadalmi, gazdasági s szociális hatalmáról, a lelki bátorságnak intelligenciánknál való hiányá­ról beszélt vervvel, tűzzel, nagy lelkese­dést keltve. . Haller István főtitkár a szö­vetség feladatait, célját, szükségességét s eszközeit fejtette ki alapos érveléssel, pompás előadó képességgel, lelkes meg­győződéssel. A közönség Haliért is nagy tetszéssel fogadta. Ezután Keményfy Kál­mán elnök feltette a kérdést, megalakit­ják-e a népszövetséget. A lelkesedéssel kimondott igenlő határozat után elnök kijelentette, hogy a helyi igazgató és cso­portbiztosokat megválasztó gyűlést, amint az összes tagaláiró s gyűjtőivek beérkez­nek, összehívja. Egyben indítványára az értekezlet táviratilag üdvözölte Vaszary Kolos bíboros főpásztort, dr. Prohászka Ottokár püspök, szövetségi országos társ­elnököt s dr. Zbóray Miklós képviselőt, a képviselőház szombati ülésén tartott bátor beszédeért. Végül elnök megkö­szönte Rakovszkj* István beszédét, az ér­tekezleten való közreműködését s a világi kath. férfiakat a 'gyakorlati katholicitásra buzdítva, az értekezletet fél 1 felé bezárta. — Megkezdődnek a csavargőzös járatok. A csavargőzös társulat igazgatóságától vett értesítés szerint a csavargőzös járatok e hó 15-én, szerdán reggel megkezdődnek, amit közönségünk bizonyára nagy örömmel vesz tudomásul, mert a hir nemcsak azt jelenti, hogy megkezdődik az élet Kovács­patakban, hanem, hogy 15-étől megkez­dődik a kellemes és e mellett olcsó köz­lekedés a fő vasútvonallal. Utazó, főleg a fővárosba ránduló közönségnek már előre figyelmébe ajánljuk a Budapestre való utazásnál, hogy Kovácspatakon át menve, lényeges megtakarítás érhető el. — Halálozás. Nagyszámú rokonságot borított gyászba özv. Magyary Lászlóné halála, kiben Magyary László a kályhagyá­ros ésdr. Magyary Győző földmivelésügyi miniszteri s. titkár édes anyját gyászolja. A halálesetre vonatkozólag vettük az alábbi jelentést. „Alulírottak az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szivvel tudat­juk, hogy felejthetetlen jó anyánk, nagy­anyánk, anyósunk, illetve rokonunk özv. Magyary Lászlóné szül, Scherhauf Rozália f. hó 5-én d. u. Vji 6 órakor a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után, élete 81. évében jobblétre szenderült. Drága halottunk földi maradványai f. hó 7-én d. u. 4 órakor fognak a kir. városi temető kápolnából az örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise áldozat ugyan­csak f. hó 7-én d. e. 10 órakor fog a kir. városi kegyúri templomban az Úrnak bemutattatni. Esztergom, 1908. április hó 5-én. Adj Uram örök nyugodalmat néki ! Magyary Lajos, Magyary József, Magyary László, Magyary Győző gyermekei. Ma­gyary Lajosné sz. Besenbach Berta, Magyary Józsefné sz. Leloczky Jozefa, Magyary Lászlóné sz. Sinka Julianna menyei. Magyary Zoltán, Lajos, Józsi, Laci unokái. — Külföldi Út- A Dunántúli Pénzintézeti Tisztviselők Szövetsége a nyár folyamán Paris, London és Hamburg érintésével, 24 napra terjedő tanulmányútra készül, melyre városunkból máris többen jelent­keztek. Az út összes költségei 600 koro­nát tesznek ki. Jelentkezéseket elfogad dr. Berényi Pál, igazgató, Sopronban. — Barakk-tábor Ügye. Városunk taná­csának kiküldöttei f. hó 4-én tárgyaltak Pozsonyban, az 5. hadtestparancsnokság­gal. A bérbeadó várost dr. Földváry Ist­ván főügyész, mint a polgármester he­lyettese, késmárki Frey Ferenc közleke­désügyi tanácsos és" 1 Bleszl Ferenc taka­rékpénztári igazgató képviselték, a katonai bizottság feje pedig Fabinyi ezredes volt. A tárgyalások során a katonaság ujabb akadályokat támasztott ugyan a bérlet lehetősége ellen, de a végeredményben biztosan kijegecedve látja a bizottság, hogy a tábor ügye a város javára a leg­jobb mederben folyik és rövidesen végle­ges megállapodásra fognak jutni. A had­ügyminiszter ugyanis a város által elfo­gadott szerződést lényegesen megváltoz­tatta és pedig a város terhére. A tárgya­lások ütközőpontjai voltak az 50 éves bérleti idő, melyre vonatkozólag a város csak 30 évet kivan engedélyezni, a kő­szénkutatási jog tilalma, továbbá az, hogy az adófizetési kötelezettséget a katonaság a városra akarja hárítani. A város pedig kikötni kívánja még, hogy a Kossuth­utcai kaszárnya bérlete a barakk dacára felmondható ne legyen. — A közigazgatási bíróság döntése. Tegnap érkezett le a közigazgatási bíró­ság döntése a főkáptalan és a város kö­zönsége közötti pótadó ügyben, melyben a közigazgatási bíróság a város panaszá­nak elutasításával helybenhagyta a mi­niszternek ama határozatait, hogy a fő­káptalan összes birtokai utáni pótadót nem Esztergomban, hanem azon közsé­gekben köteles fizetni, melyeknek határá­ban birtokai fekszenek. — A BellOVÍCS Siremlék bizottsága teg­nap délután ülést tartott, hogy a szobor felállítására szükséges intézkedéseket meg­tegye. A szobrot a bizottság e hó 26-ig Bellovics halála évfordulójának napjáig felszándékozik állítani. — Jutalomdíj gyári és ipari munkások­nak- A keresk.-ügyi m. kir. minister az ipari és gyári munkások kiváló szorgal­mának, buzgalmának és jó magaviseletének jutalmazására ez évben is 5 drb. egyen­ként 100 koronás állami jutalomdijat rendszeresített e kamara területére. A jutalomra való igén}" előfeltételei a követ­kezők : 1. Magyar állampolgárság. 2. Tény­leges ipari munkában való állandó alkal­maztatás. (Kapus, kocsis, irodaszolga s hasonlók nem jöhetnek figyelembe.) 3. Legalább 15 évi megszakítás nélküli mű­ködés az ipari munka körében. (Tanonc­évek beszámíthatók, évadhoz kötött ipari munkában alkalmazottaknál a teljesen betöltött évadok teljes éveknek tekintendők.) 4. A rendes munkabér vagy kereset évi összege 2000 koronát meg nem haladhat. Mindezen feltételek teljesítése hiteles oki­ratokkal, esetleg a munkakönyvvel, vagy annak hiteles másolatával bizonyitandók. A jutalomdijak iránti kérvények legkésőbb /. évi május hó 15-ig nyújtandók be a kamaránál, a munkaadónak a folyamodóra vonatkozó s a jutalomra való érdemességet bizonyító ajánló levele kíséretében. A jutalomra való részesítésnél első sorban a szoros értelemben vett munkások jönnek figyelembe, mig a művezetők, munkave­zetők, pallérok, elő munkások csakis kivé­teles és rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben fognak jutalomban részesülni. Egyenlő igényjogosultság esetén a korosabb munkások előnyben részesülnek. — Az Esztergom—Szenttamás és Vízi­városi Kath. Polgári kör folyó hó 11-én, szombaton este V28 órakor tartja utolsó bőjti-felolvasó estélyét, melyre a kör tag­jait és azok családjait ezúton hivja meg a kör vezetősége. Az estélyen Dr. Siposs Antal képezdei tanár tart felolvasást: „A nő társadalmi és jogi helyzetéről", a felol­vasás előtt és után pedig egyébb szóra­koztató alkalmi beszédek fognak tartatni. A kör tagjain kivül vendégek is szívesen láttatnak. —Központi választmányi ölés a megyénél. Esztergom vármegye központi választ­mánya f. hó 13-án d. e. 9 órakor a vármegyeháza nagytermében ülést tart, az 1908 évi ideiglenes névjegyzék össze­állítása tárgyában. = Egy pár jó erős lóra való egész évi állandó fuvarozást keresek. Cím a kiadóhivatalban. = Természetes, folyékony, vegyileg legtisztább szénsavat a világhírű buziás­fürdői természetes szénsavas forrásokból szállítanak a kartellen kívüli Muschong­Buziásfürdői szénsavművek. Ipari célokra szükségelt nagyobb mennyiségek biztosí­tása már most is ajánlatos. A divat. — A Divat Újság-ból. — Ahányszor azt olvassuk, hogy egyik­másik előkelő divatterem tulajdonosa Parisba ment „modellekért", mindig izga­tottan várjuk vissza: De hiába az izgatott­ság, mert jó ideje már annak, hogy különösebb változást az uj idény sem hoz. Van ebben valami jó is. Ha nem vesszük is a dolog gazdaságos oldalát, mely lehe­tővé teszi nekünk, hogy hosszabb ideig is elviselhessünk egy ruhát, a nélkül, hogy az, mint divatját mult öltözék lerína rólunk : megvan másrészt az az örömünk, hogy arról a divatról, a melyet már meg­szerettünk, ne kelljen egyik idényről a másikra, amúgy hirtelenében lemondanunk. Nagyon kellemes az. ha a divat lassan alakul át, megszokhatjuk az ujat és észre­vétlenül mondunk le a régiről, a nélkül, hogy ez valami nagy áldozatunkba kerülne. És a mi mindennél jobb ; azt a mi uj van a divatban, jórészt alkalmazhatjuk egy kis átalakítással a régi ruháinkon is, feltéve, hogy azok csak annyiban régiek, hogy nem éppen ujak és nincsenek nagyon elviselve, mert a ragyogó tavaszi napsugár kegyetlen és nagyon is megvilágítja öltö­zékünk esetleges fogyatékosságait. Legnagyobb változatosságot látunk az ujjak és a szoknya szabásában; de vala­mennyire megváltozott a derék formája is. Lássuk mindenekelőtt az ujját: a még most is divatos félhosszu ujj mellett, mely azonban már feltétlenül leér a könyök alá, a háromnegyed hosszúságú ujj uralkodik és pedig többnyire egészen szük, vagy csak félig bő. Szinte ránc nélkül simul bele az ujjkivágásba, szerpentinszerüen bővül lefelé és dudorosra, vagy sonkaformára ala­kul. Ritkább a sima, mint a széles, kereszt­hajtásokba rendezett forma, melynek hajtásai könnyedén oda vannak öltve a béléshez. A mi a szoknyát illeti, hát megint csak a tunikás alj kisért. Parisban már régen küzködnek vele, hogy megtegyék divatos­nak, de nálunk csak nehezen tud megho­nosodni. E helyett van egy nagyon kecses négy szélből szabott szoknyaforma, mely­nél a szabott, kemény vászonbéléssel megerősített és az oldalrészekből alakult miderrész könnyű ráncokat képez, mig az eló- és hátsórész sima vonalban húzódik fel és olyannak látszik, mintha a miderre rá lenne gombolva. A derék, különösen erősebb szöveteknél sokat vészit a buggyosságából, mely mindez ideig divatos volt és bluzszerüvé tette, most szinte simán szorul a nagyon magas berakott övbe, figyelemre méltó dolog, hogy az ujkivágást mindig elfedik lenyúló redőkkel, pántokkal stb., de legszebb a fisü, a mi mindenki termetéhez illik. Ezzel kapcsolatban meg kell emlitenünk, hogy az utcai és sétaruhák kiegészítéséül még az elmúlt esztendőnél is jobban viselik a rövid kabátot; nem ám a bolerót, hanem a pelerinkabátot s a pelerint, melyet a legszebb formákban láthatunk. Ezek a pelerinek, vagy ruha anyagából, vagy a díszéből készülnek ; összeállíthatók tafotából, posztóból, gípürből, szalagból és a szerint, amilyen a ruha, többé-kevésbé díszesek. A posztó, vagy más erősebb anyagból készült kábátokon, gyakori azálló­lehajlott gallér, mely nagyon magas, amely­nek hajtókája hímzett vagy zsinórdiszes. Elegáns séta- vagy látogatóruhák kie­gészítéséül szolgál a hosszú esarp a „sleifni" mellé a ruha anyagából: selyem­ből, popelinből vagy márkizettből nagyon elegáns hatású, mivel hogyha ügyesen van elrendezve, nagyon kecses viselet. Most, hogy mégis csak mind közelebb

Next

/
Oldalképek
Tartalom