Esztergom és Vidéke, 1901

1901-09-26 / 77.szám

Sándor szedetett. Midőn a tévedést ezen­nel helyreigazítjuk, egyszersmind mély sajnálkozásunkat fejezzük ki a bántó eset felett. — Őszi rendes közgyűlés.'Tudvalevő­leg a vármegye törvényhatósága azt kérelmezte a belügyminisztertől, hogy tavaszi és őszi rendes közgyűlését — fő­leg a gazdálkodó bizottsági tagokra való tekintetből — egy hóval később tart­hassa. Ebbe a miniszter nem egyezett bele, de megengedte azt, hogy a tavaszi közgyűlés april 29. helyett május, az őszi szept. 26. helyett október 15 én tartassék. Az idei őszi közgyűlés lesz ez első a meg­változott terminussal. Ennek tárgyait az állandó választmány f. hó 26 iki és ok­tóber 12-iki ülésén készíti elő. — Gázvilágítás. A gázvilágítás beren­dezésére ajánlatot tett céggel a városi tanács már teljes megegyezésre jutott s a megegyezési pontokat Össze ís állította s kiadta a főügyésznek, hogy készítse meg a szerződésterve. — Beszüntetett hajózás. A Dunagőz­hajózási Társulat a budapest-bécsi hajók járatását f. hó 28-ával beszünteti. — Uj szónforrás. Az »Esztergom­Szászvárc Kőszénbányatársulat doroghi telepéről az a hir érkezik, hogy ott egy új, gazdag szénérre akadtak, amely öt méter vastag, Nagyon elkelne, ha új bánya volna nyitható, mert a másiknak vízzel való elöntése több száz szegény embert fosztott meg biztos kenyerétől. I R O D A Ii O M' f Háztartás. Kiirthy Emilnél szerkesz­tésében és az Athenaeum r. t. kiadásá­ban havonként 3-szor megjelenő „ Ház­tartás " a magyar gazdasszonyoknak egyetlen magyar lapja, mely a háztar­tás minden ágában utbaigazitást ád, helyly el-közzel képekkel megy arázva. A „ Háztartás " bő szépirodalmi részét irodalmunk legkiválóbb miivelői szerkez­tik. Költemények, elbeszéléseke a leg­jobb írók tollából élénkítik a „ Háztar­tás " tartalmát, és a mi szintén igen nagy érdeklődésre számit: a divat is szóhoz jut írásban és képben, ennek a maga nemében egyetlen lapnak a ha­sábjain. A „ Házsartás „ gyönyörű szi­nes borítékban jelenik meg és előfizeté­si ára 74 & vre 4 korona. Mutatványszá­mot küld ingyen a kiadóhivatal; Buda­dest, Kerepesi ut 54. f A Magyar Nemzet, melynek főszer­kesztője Jókai Mór és Beksics Gusztáv, felelős szerkesztője Adorján Sándor, azt akiszámithatatlan előnyt nyújtja olvasó­inak, hogy 12 órával előzi meg az Ösz­szes fővárosi napilapokat, s ugyanakkor, araidőn itt a fővárosba a reggeli lapo­kat olvasni kezdik, „Magyar Nemzet" már az ország legtávolibb vidékein is elmondja a tegnap összes eseményeit. A „Magyar Nemzet"-et már az esti vonatok röpítik a szó szoros értelmében a Kárpátoktól az Adriáig s daczára an­nak, hogy már este 6 órakor jelen meg, mindent tud és mindent közöl, amit a többi lapok csak másnap reggel hoznak. És mégis a „Magyar Nemzet" a leg­olcsóbb napilap nemesak nálunk, hanem az egész kontinensen. Husz, huszounégy oldalon jelenik meg rendesen és elő­fizetési ára egy hóra mégis csak 2 korona. Mutatványszám 6 napig ingyen. Csrim : „Magyar Nemzet" kiadóhivatala Budapest, Kerepesi-ut 54. sz. lehet ültetni akkor ültessünk márciusban, vagy áprilisban szükség esetén akár má­jusban is. Jól felásott és erősen trágyázott ta­lajban ültessük a növényeket ágyakra vagy sorokba, 40—40 cm. egymástól távolra 3 növényt háromszögben . * . vagy pedig sorban egyenkint 25 cm. távolra. A növényeket sem túlságosan mélyen, sem magasan a földben nem szabad elhelyezni. A gyökér teljesen a földbe kerüljön, de a növény maga a föld felületén legyen. A növényeket kez­detben nedvesen kell tartani; 14 nap múlva fellázítjuk a földet s mintegy 4 hétre az ültetés után kurta, félig rot­hadt istállótrágyát rakunk az ágyak, vagy sorokra, amely a főidet nedvesen és porhanyósan tartja. Az indákat minden héten eltávolítjuk, mert ezek az anyanövényeket gyengítik. Különben is csakhamar bejárnák az egész ágyakat, melyek azután szép nagy gyümölcsöket sohasem hoznának. A nö­vények mindig szabadon álljanak, hogy a napsugarak és a levegő akadálytala­nul hozzáférjenek ; akkor nagy, sokszor óriási nagy, jóízű és zamatos gyümöl­csöket fejlesztenek. A tél beállta előtt tisztítsuk meg szépen az ágyakat, távo­lítsuk el még egyszer az indákat s rak­juk félig rothadt istállótrágyával tele az összes ágyakat úgy, hogy éppen csak a növények levelei szabadon álljanak a trágya fölött. Óriás nagyságú gyümöl­csöket lehet elérni azáltal, hogy május­ban, legott a virágzás után, minden egyes gyümölcsszáron csak 2—3 gyü­mölcsbimbót hagyunk meg. A többit kivétel nélkül kivágjuk. A földi eper ültetvények nem hoznak sok even keresztül. Minden harmadik évben, mihelyt a termés csökken, uj ágyakat kel létesíteni valamely más he­lyen, a hol földi eprek mindezídeig még nem lettek tenyésztve. Az uj ágyak be­ültetésére kizárólag csakis fiatal növénye­ket vegyünk, mert az öreg tövektől soha jó eredményünk nem lesz. A földi eprek főcsoportját a nagybo gyójú, úgyn. Ananász földi eper képezi; ezeket általánosságban legjobban szeretik. Vannak még a hónapos földi eprek is, melyeknek apró bogyói az erdei szamóca fölséges zamatát bírják. Ezen hónapos földieprek az egész nyár folyamán októ­ber végéig hoznak. Mintegy három év óta egy uj csoport ismeretes s.pedig a többszörtermő földi eprek csoportja, a mely jelentékenyen nagyobb gyümölcsö­ket hoz mint a hónapos eper és elegendő talajnedvességet feltételezve, második termését ausztusban, a harmadikat pedig októberban hozza. Temesvár, Mühle Vímos. ©©©© © ©© Süket ön?? Uj találmányaink által mindennemű süketség és nagyothallás gyógyítható, csak a .született süketek nem gyógyít­hatók. Fülzúgás azonnal elmúlik. Min­denki irja meg baját. Díjmentes meg­vizsgálás és útbaigazítás. Mindenki ma­gát csekély költséggel otthon gyógyít­hatja. Internationale Ohrenheilanstalt jpő'. La Salle Ave., Chicago III. @©@ © ©©© Paris 1900 Grand prix ©@© © ©0® Nyavalyatörés! Ki nyavalyatörés, görcs és más ideges állapotba szenved, kérjen íratott, ingyen és bérmentve kap­ható a hattyú gyógyszertár által .*- Majna Frankfurt. mindenütt kapható aranyéremmel kitüntetve a párizsi világkiállításon 1900. Kapható a falragaszok által hirdetett minden üzletben 10, 16 és 30 filléres dobozokban. Szerkesztői üzenetek. Libád. Vasárnap. Azt hisszük, még a hirdetések közé is benyúlik. Pál. Egy szerény vidéki lap nem rendelkezhe­tik gyorsíróval. Dorogh. A vasárnapi számra kérnénk az egész kerületre lehetőleg kiterjedő tudősitást. Az iskolalátogató. Nagyon köszönjük, de mo st vasárnap nem hozhatunk tárcát. Legközelebb ugye ? KÖZGAZDASÁG. -f- A földi eper tenyésztése. A földi eper elültetésére a legalkalmasabb idő az őszi hónapok. A földi eper szereti a mélyen felásott, jó erősen trágyáztt földet és a napsütötte helyeket. Ha csak le­hetséges, ültessük a növényeket az ősz­szeí, mert a növények jobban tanyésznek s már a rákövetkező évben szép gyü­mölcsöt hoznak. A mennyiben kedvezőt­len körülmények folytán az őszszei nem Laptulajdonosolt: dr. Prokopp Gyula és társai. N/HÍV kedveltségnek és elterjedésnek A " a ÖJ örvendő, híres * ROYAIi * -nörkölikávé szabadalmazott pörkölése rendszerénél fogva a világ legzamatosabb *^p§ legszaporáhh! kávéja. Csakis csomagokban valódi! Szabadon árusított kávé, mint nem valódi visszautasítandó. Kapható : Pauntz Soma kereskedésében | Párkány. 1926. szám. Hirdetmény. A Győr-Szabadhegy és az Esztergomban állomásozó cs. és kir. közös hadsereg csapatai részére, a kenyér és zab szál­lítanánk bérbeadásazeríi biztosítására nézve 1902. január l-től 1902. december 31-ig szálló időtartamra 1901. október lO-én d. e. ÍO órakor Komáromban a cs. és kir. élelmezési raktárban tárgyalás tartatik, melyre csakis írásbeli ajánlatok fogadtatnak el. Az ezen tárgyalásra érvényes közeiebi feltételek az 1901 szept. 1-én Pozsonyban kelt 3080. sz. hirdetményből—-továbbá az ezeu tárgyalásra készített és itt megtekinthető 1901. szept. lén Komáromban kelt feltételeket tartalmazó füzetekből meg­tudhatók. A 3080. sz. hirdtmény és a feltételeket tartalmazó füze­tek (ez utóbbi, ívenkit 8 fillér mindenkinek rendelkezésére ál­lanak. Kelt Komárom, 1801. év szeptember hó 6 án. Csász. és Mar. Katonai Élelmezési Raktár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom