Esztergom és Vidéke, 1897

1897-01-01 / 1.szám

Hegye és város. O Városi közgyűlés. Negyedóránál alig tovább tartó, s Így a városi közgyű­lések sorában megdöbbentően rövid köz­gyűlést tartott a város f. hó 30-án délu­tűn három és fél órakor. Egyetlen tárgya a virilisek 1897 évre érvényes névsorának megállapítása volt. Mint előadó : Horváth Lajos szerepelt. Felszólalás csak amiatt történt, hogy Klein Dávidot, mint irni s olvasni nem tudót s Felsenburg Gyulát mert csak apja házadójának számításá­val tarthatna igényt reá, kihagyták a lajst­romból. A felszólalásokra kimondották, hogy az említett két adófizető polgárnak reklamálási joga fenmarad. Dóczy Fe­renc kijelentvén, hogy mint választott képviselő óhajt a testület tagjai lenni, helyette Herczog Ármin hívandó be. A többi választott s egyszersmind a virili­sek névsorában szereplő képviselők pe­dig felszólittatnak, hogy nyilatkozza­nak, melyik minőségben óhajtják város­atyai működésüket érvényesíteni. A köz­gyűlésen 10—15 képviselő lehetett jelen. O A millenáris óv emléke. A belügy­miniszter jóváhagyta Esztergom vár­megye törvényhatósági bizottságnak azt a határozatát, amely szerint a vármegyei alkalmazottaknak az 1896 év a nyugdíj jogosultságnál kétszeresen számíttatik. O A gimnázium terve. Ifjab Eggenhoffer József mérnök külföldi tanulmányútját későbre halasztotta, hogy a gimnázium építési tervével idejére elkészüljön. E munkájával már annyira előrehaladt, hogy 8—10 nap múlva benyújthatja azt a polgármesteri hivatalba. O Árvaszéki irattárnok. A belügymi­niszter a vármegyei irattárnál irattárnoki állást létesített, melyre, mint halljuk Véber Lajos árvaszéki irnok fog kinevez­tetni, O Telefon a hajóállomáson. Megírtuk annak idején, hogy Niedermann József rendőrkapitány illetékes helyen lépé­seket tett, hogy közbiztonsági szenpont­ból a telefon a hajóállomásra bevezettes­sék. A Dunagőzhajózási Társaság igazgató­sága most egy meglehetősen cinikus hangú válaszban kijelentette, hogy nem hajlandó a telefon bevezetésére, mert ezt csak hátrányos volna üzletmenetükre s a felek hiábavaló kérdezősködésel za­vrrnák a hivatalnokokat. A társulat e válaszával is megmutatta, hogy a közönség érdekeivel édes keveset törődik, de nem is csodálhatja, hogy deficitje évről-évre növekszik. Jellemző válaszának az a része amelyben kategorice kijelenti, hogy ha a hatóság hivatalosan be is vezettetné az állomásra a telefont, az ő közegei nem fogják kezelni azt. Azt hisszük, e kijelentéssel az ügy nincs befejezve. O Katonai sorshúzás. Az esztergomi járás összes jegyzői tegnap összegyülekez­tek Reviczky Győző főszolgabíró hivata­los szobájában, ahol a szokásos katonai sorhuzást ejtették meg. O A városi gazdálkodás. Hogy a városi gazdálkodás nem éppen kifogástalan s hogy a város urai nem tudják, hogy krajcárból lesz a forint, a következő eset is bizonyítja : Szenei István és társai ajánlatot adtak be a városi fuvarozásokra, ajánlatukat azonban visszautasították az­zal a megokolással, hogy mivel az nem sokkal alacsonyabb a jelenlegi díjtéte­leknél, nincs okuk elvenni a fuvarozást a jelenlegi fuvarosoktól, akiknek kü­lönben szerződésük nincs. Volt alkalmunk a Szenei-féle ajánlatot látni és magunk győződtünk meg arról, hogy annak el­fogadása 3—400 frtot megtakarítással járt volna. Igaz hogy az ajánlattevők kros tételeknél például csak 1 / % krnyi engedményt tettek, de hát i l / t krajcárt alig engedhettek volna. Mivel tudomásunk szerint a város anyagi viszonyai nem túlságosan fényesek, kár a város urainak a 3—400 frtos megtakarításokat felesle­gesnek tartani. O A szenttamási iskola. A szentamási elemi iskola fedele már oly rozoga ál­lapotban volt, hogy a zsindelyhasadé­kokon beszivárgó eső, hóviz a menyeze­tet is megrongálta. Most hogy a város a főkáptalannal az iskola átvételére nézve megegyezett, elrendelte a tető­nek cserép z sin delyly el ujonan való fe­dését, ami a karácsonyi vakáció alatt meg is történt. O A strázsahegyi kőbányát a gazda­sági tanácsos és a városi mérnök közbe­jöttével Stern Márk uj bérlő f. hó 30-án délelőtt vette át Nagy Páltól, az eddigi válalkozótól. Az átadás teljesen simán folyt le. O Új anyakönyvi hivatalok. A lábat­.ani és a sárisápi új anyakönyvezetőhi­vatalok működésüket a holnapi napon kezdik meg. O A város virilistái. Egyik helyi lap legutóbbi számában tévesen közölte a jövő évi városi virilisek névsorát, amely helyesen a következő : Vaszary Kolos, Dr. Kransz Izidor, Eggenhoffer József, Frey Ferencz, Esztergomi fő káptalan, Schalkház Ignácz, Bartha Tivadar, Brutsy János, Esztergomi Takarékpénz­tár, Bichitczky Jánosné, Pissuth István, Rudolf Mihály, Niedermann Pál, Havasi Imre, Mattyasóvszky Kálmán, Mattya­sóvszky Lajos, Zsiga Zsigmond, Lindt­ner János, Beran Antal, Bartha Ármin, Kereskedelmi és Iparbank, dr. Feich­tinger Sándor, Hanny Béla, dr. Palásthy Pál, dr. Prokopp Gyula Ecksteiu Mór, Sternfeld Rezső, dr. Horn Hároly, Leit­geb János, Brukner Albert, Lőwy La­jos, Marosy József,, Szent Ferenerend, dr. Burián János, dr. Mally János, dr. Rajner Lajos, Schleiffer Lajos, dr. Hulényi Győző, Dóczy Ferenc, Kohn Gábor, Kerchbaummayer Károly, Blü­melhuber Ferencz, Szent-Benedek-rend, Míhalik Bálint, Heischmann Ferencz, Jedlicska Rezső, Mülleí Gyula, SchÖn­beck Mihály, Meszéna Ferencz, Héya Tivadar, Szecskay Kornél, Stern Márk, Draxler Alajos, Kovács Albert, Helcz Jánosné, Viola Kálmán, Pfalcz József, Feigl Ignácz, Reviczky Gábor, Grósz Ferencz. Fried Arnold, Magurányi Jó­zsef, Liszkay Alajos, Paulovits Géza, Fachicsek Antal né, Grósz Antal, Graffel János, Till Mihály, Zwillinger Her­mami, dr. Hutt Árpád, Gerenday Jó­zsef, Boltizár József, Obermayer György, Schönbeck Imre, Einczinger György, özv. Hutt Miklósné, Kecskeméthy Já­nos, dr.Weisz Sándor, és Steinbaeh János. Póttagok: Herczog Ármin, Brenner József, Eggenhoffer Albert, Wimmer Ferenc, Hágen Ambrus, Hübchl Sándor, Mórász József, Weisz Mihály, dr. Mát­ray Ferencz, Eisler Bernát,Kádas Pe­temé, Windich János, dr. Rapcsák Imre, Bokross Károly, Sckwarz Samu, Száraord Ignácz, Fleisehmann Ignácz, Szóda Mihály, Popper Lipót, Nelhübel Ágost, és Placz János. A virilisek közül legtöbb adóval sze­repel a hercegprímás 7250 frtal legke­vesebbel Steinbaeh János 166 frttal. A legutolsó póttag 144 'itt. adót fizet. A liszta még anyiban változik, hogy a vi­rilisek között hat választott képviselő is levén, az első póttag Mórász Jó­zsef lesz. O Kenyérmező. Bódi Bódog, dr. Krausz Izidor szeszgyárának igazgatója kérel­met adott be a városi tanácshoz az iránt, hogy Kenyérmező a mezőőri költségek­hez való hozzájárulásra nézve a városi területből kivonassék. O A munkás egyesület. A városi ren­dőrkapitány Boros Károly és társainak egy munkásegyesület alakítása iránt be­nyújtott kérvényét, elutasító véleménynyel terjesztette fel az alispánhoz. Az Aldori—Eros-üoj. Esztergom, december 31. Az olvasó közönség előtt ismeretes Áldori — Erős-ügy f. hó 29-én nyert befejezést a büntető bíróságnál. A tár­gyaláson, melyet Körmendy kir. aljárás­biró vezetett, megjelentek: Áldori Viktor magánvádló Veisz Sándor ügy­véddel és Szenttamási Béla védence­ivel : az Erős testvérekkel és Nagy Bé­lával. A biró a szokásos kérdések feltevése után az ügy érdemleges tárgyalásába fo­gott, mely után miután vádlottak tel­jes beismerésben voltak, csakhamar a véd-és vádbeszédek következtek. Dr. Veisz Sándor védbeszédében kiemelte és súlyosbító körülményül fölemlítette, hogy Áldori Viktort a vádlottak levelük­kel a közmegvetésnek akarták kitenni, ugy szintén azt is hogy a vádlottak teljes beismerésben vannak. Szenttamási Béla védbeszédében erre kifejti, hogy bár a bíróság előtt nem volna szabad kimondani, hogy ily ügyek mily módon intéztessenek el, de nem hegyhatja ezt szó nélkül annál inkább jsem, mert Erős Lajos védencét Áldori Viktor egyáltalán he nem bizonyítható oly állítással támadta meg melyet ha egy tisztességes embernek mondanak, az nem hagyhatja azt megtorlatlanul; kéri védencét az enyhítő körülmények tekintetbe vételével, a legcsekélyebb büntetésben elmarasztalni. Áldori Viktor, mint vádló ugyanezt kéri. A vád- és védőbeszéd meghalgatása után Körmendy kir. aljárásbiró nyomban kihirdette az ítéletet, mely szerint vádlottak becsületsértésért 20 — 20 frt és a Veisz Sándornak fizetendő 15 frt perköltségben mar asztaltattak el. Elitéltek a 20 frtokat és a perköltséget rögtön kifizették. Az érdekes tárgyalást az esztergomi egyetemi ifjúság több tagja hallgatta végig. TI"! I i *"t —l T<f" Esztergom, december 31. — Lapunk legközelebbi száma, a köz­beeső ünnepekre való tekintettel, f. hó 6-án, szerdán reggel jelenik meg. — A hercegprímás ünnepei. Vaszary Kolos hercegprímás a karácsonyi ünne­peket teljes visszavonultságban budavári palotájában töltötte s holnap is ott ma­rad. Ámde gyöngélkedése miatt nem fogadhatja személyesen azokat a kül­döttségeket, amelyek újévkor rendesen föl szokták keresni. A tisztelgők a ka­punál kitett ívre jegyezhetik föl a ne­vüket. — Kinevezés. A hercegprímás Bedrus József és Palkovics Károly uradalmi fő­erdészeket erdőmesterekké nevezte ki. így a hercegprímás nagy tisztikara két tagjának mindenesetre kellemes kará­csonyestéje volt. — Távozó főhadnagyok. Alezi, Lei­denberger, Mráz és Szames főhadnagyok hat hónapos törzstiszti kurzusra Po­zsonyba utaztak. — A csaczai mandátum sorsa január 5-én dől el. A múltkori jelöltnek: dr. Csernoch János kanonoknak igen komoly ellenfele akadt a szabadelvüpárti Ráth Péter, a kassa-oderbergi vasút igazga­tójának személyében. — Bokros-lakoma. A Magyar Király népszerű bérlőjének, a távozó Bokros Károlynak tiszteletére a helybeli elő­kelőbb polgárság negyven tagja Schleifer Lajos kezdeményezésére kedden este a „Fürdő" vendéglő kis termében lakomát rendezett, amelyen az üdvözlő felkö­szöntőt Frey Ferenc országgyűlési kép­viselő mondotta. Beszéltek még : Szent­tamási Béla, Dóczy Ferenc és mások. A távozónak uj pályáján mi is sok szerencsét kívánunk. — Mükevelői előadás volt vasárnap este a nagyvárosi Polgári Olvasókör­ben. A piros bugyelláris került színre s előadása azon a szép színvonalon állott amelyen az egyesület mükedvelőelő­adásai állandóan állanak. — Vidéki hírlapírók szövetsége. A vidéki hírlapírók régóta óhajtott és sür­getett szövetségét december 27-ón végre Budapesten megalakították. E szövetség kebelében létesitik a segitő alapot és a nyugdíjintézetet. Székhelye ott lesz, ahol az elnök lakik, így jelenleg Szegeden. Az alakuló gyűlésen lapunk szerkesz­jét az igazgatóságba első póttaggá vá­lasztották. — Közgyűlés. A Tarkaság rendes évi közgyűlését a rendes napirenddel és az obligát vacsorával ma este tartotta meg. — LicitáciÓ. A Kereskedelmi és Ipar­bankban Rothnagel Ferenc főjegyző, mint hatósági képviselő jelenlétében teg­nap árverezték el a fél évvel ezelőtt le­járt zálogtárgyakat. A licitáció elég élénk volt. — Gyanús halálesetek. Az ünnepek csendjében három hirtelen, gyanúsan hirtelen halálesetnek a hire okozott kisebb-nagyobb szenzácziót. F. hó 28-án alig két órai szenvedés után halt meg Barátk Józsefné szenttamási lakosnő s a szomszédok — a nagy Gfaleotto — nyomban terjeszteni kezdették a hírt, hogy nem természetes halállal mult ki s a hírnek könyen adtak hitelt, mert tudták, hogy az asszony nagyon rosz­szul élt a vele közös háztartásban levő Bagota Józseffel s a megelőző napon is bepálinkáztak és bepálinkázván csúnyán összevesztek. A rendőrségi bon­czolás közben a kerületi orvos tényleg oly szimptómákra akadt, amelyek arra engedtek következtetni, hogy mérgezés történt, miért is beszüntette a bonco­lást s jelentést tett a bíróságnak. A keddi törvényszéki bonczolásnál azután konstatálták, hogy a nő természetes halállal mult ki, amennyiben erősbélór­repedés ölte meg, a mire a letartóz-* tátott Bagotát szabadon bocsátották. — Néhány perc alatt szenved&tt kí egy üveggyári munkás tizenkét éves leány­kája is. Az orvosi felbontás szivszél­hüdést állapított meg a halál okául. — A harmadik Kainer Johan helybeli la­kos, aki mult hó 9-én fültályog miatt vetette fel magát a közkórházba s ott 27-én elhunyt. A kórházi főorvos halál­okul a genyvérüséget állapította meg. Alig vitték ki a halottat a temetőkam­rába, a kórházban is, a kórházon kívül is dolgozni kezdett a nagy Graleotto. Egészen határozottan állították, hogy Kainer azoknak a sebeknek áldozata, amelyeket az októberi kép viselő válasz­tási campagne alatt szerzett, sőt akadt egy fültanu, aki szerint a haldokló agóniájában kijelentette, hogy „ő Frey úrért hal meg." Dr. GrÖnczy Béla jelen­tést tett a mendemondákról a rendőrkapi­tányságnak, amely elrendelte a bon­colást. S a boncolás kiderítette, hogy a szegény Kainer senkiért sem halt meg, hanem tüdőgömÖkór ölte meg. S így a harmadik szezációs haláleset is megszűnt szenzációs lenni. — Lopás. Bognár Mihály helybeli la­kos vásártéri szérűjéből a napokban el­loptak egy kocsi szénát. A tolvajt ke­resik. — Gyanús bor. Az ebszőnyí bánya­telep munkásai közül azok, akik Schle­singer Miksa borából Utak, az utóbbi időben mind betegeskedni kezdettek, miért is az elárusított borital megvizsgá­lását kérelmezték, amit a központi fő­szolgabíró el is rendelt. — GyanUS holmi. A Mária Valéria-hid mellett a Dunaparton a napokban egy csomóba hányva mindenféle ruhaneműt találtak, amelyek tulajdonosát még ed­dig nem tudták kinyomozni. Több jel arra mutat, hogy a talált holmit egy Öngyilkos nő hagyta hátra. A nyomozást folytatják. — Az ezredkürtös. Érdekes uniformis érkezett a napokban a helyi postán városunkba: az ezredkürtös egyenruhája amelyet viselője január 1-én fog elő­ször felöltem. Az egyenruha általában hasonlatos az ezred egyenruhájához, csak a bakancs helyett tartalmaz sar­kanytus csizmát, amennyiben az ezred­kürtös a gyakorlaton lovon fogja köte­lességét teljesíteni. — Halálozás. Súlyos csapás érte tár­sas életünk egyik legrokonszenvesebb tagját, Zsiga Zsigmond gyógyszerészt. Édes anyja, Özvegy Zsiga Károlyné született Nagy Klementin hetvenkét éves korában f. hó 23-án Pécsett elhunyt. Három gyermeke, tizenhárom unokája és nagy rokonság gyászolja. Nyugodjék békében! — Sértő levél. Gere Antal szentgyörgy ­mezei lakos „az egyesült városrészek képviselője" hangzatos aláír ássál sértő levelet intézett Tiefenthal Gyula vá­rosi mérnökhöz, akit abban nem na­gyon válogatott szavakkal mindenféle mulasztással vádol s levele végén antiszemita allurerőket is árul el. A mérnök a rendőrkapitányi hivatalnál feljelentette a sértegetőt és vizsgálatot kért. — A kolbászkedvelő. Lukácsi Mihály bajóthi lakos éléskamrájából m. hó 16-án éjjel eltűnt 4 l / 2 méter jófajta kolbász. A fogyasztóját hamar megtalálták Szabó Mihály fiatal legényke személyében, a kolbász azonban már elfogyott. A le­gényke hűvösön ül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom