Esztergom és Vidéke, 1897

1897-01-01 / 1.szám

— Huszonegy A csendőrök mult hó 24-én Nyergesujfalun a Weichsler-féle korcsmában Szameisz Istvánt és Hei­linger Jánost ünnepi huszonegyezésen ér­ték s a kasszát 1 frt 4 krajcárt lefog­lalták. A feljelentés megtétetett elle­nük. = Igen tisztelt vendégeimnek, jóaka­róimnak, ismerőseimnek, és barátaim­nak ez uton kivánok boldog uj évet: tisztelettel Porgesz Béla vendéglős. = Kiadó Üzlet. A Széchenyi-tér köz­vetlen közelében, a legalkalmasabb he­lyen mindenféle üzletnek megfelelő két nagyobb helyiségből álló bolti helyiség január i-tol kiadó. Tudakozódhatni la­punk kiadóhivatalában. = Köhögés, rekedtsóg és elnyálkáso­dásnál, a torok és légzési szervek min den zavarainál, melegen ajánljuk tisztelt olvasóink figyelmébe Egger kitűnő ha­tású mellpasztilláit. Kaphatók 25 és 50 krajcáros eredeti dobozokban minden gyógyszertárban és nevesebb gyógyfü­szerüzletben. Fő- és szétküldési raktár Egger A. fia Nádor-gyógyszertára Bu­dapesten, Váci-körut 17. A közönség köréből. Ajánlat. A városi adóhivatal szives volt reám adót vetni azon házam után, amelyet a lőrinc-utcai kisajátítások alkalmával a ne­mes város tőlem megvásárolt. Ezennel ünneplésen kijelentem, hogy én ezt az adót abban a percben kész örömmel fize­tem ki, amikor a város visszaadja lőrinc­utcai házamat. Azt hiszem, ez eléggé méltányos eljárás részemről. Egy volt lőrinc-utcai háztulajdonos. IRODALOM. SzáVay Gyula Verseiből*) PROLOG. Ahogy Noé röpitgeté ki A kémlelő galambokat, A külvilághoz tőlem is már A harmadik könyv látogat. Ha ez se tér meg pálmaággal, Tudjátok-e, mit teszek én f — A szelelőt megint bezárom, S tovább növesztem a szakálom A tűrés Ararát-hegyén. NAGY KÉPTALÁNY AZ ÉG. Nagy képtalány az ég: Rám-rámboruló csendes esten Sok rejtélyét már felfedeztem. De sok van hátra még. A mennybolt semmi más: A sors könyvéből egy nagy oldal Titokzatos csillagsorokkal Kipontozott irás. Ha sorsod titka bánt: Merülj a fejtörésbe mélyen S megfejted egy pár éber éjen Miként a képtalányt. Nem is nehéz dolog: Az egyik csillagot a mással Képzeletben egy vonással Csak összekapcsolod. Es ?iézd, e vonalak Olvasható betűket adnak És megjegyezheted magadnak A titkos fonalat. Már én sokat tudok ; És éjszakán sokat kutattam, — Le is hullhattok már miattam Mind, mind, ti csillagok! f Az Esztergom egyházmegyei római katolikus iskolák története. Hivatalos adatok alapján a főpásztor megbizásá­bel szerkesztette dr. Komlóssy Ferenc *A napokban jelenik meg kitűnő kollégánknak, a városunkban it jól ismert Szivar Gyulának cUjabb Yerieikönyve»-e, amtlyböl közöljük mutatóra e szép verseket. prépost kanonok, egyházmegyei fő;an­felügyelő. Esztergom, 1896. E cimen megjelent már a hatalmas könyv, amelyből mutatványt is közöltünk s amely 800 kvart oldalon, tebát 100 nyomtatott iven bemutatja az eszter­gomi egyházmegye népoktatási törté­netét az ezeréves iinnnep alkalmából. Az iskolák történetén kivül, amelyek sok érdekes adatot tartalmaznak, meg­tudjuk e miiből, hogy az esztergomi egyházmegye területén 806 elemi is­kola van 1172 tanítóval. Ezenfelül kö­zel 200 szerzetes tanitónő működik a zárdai iskolákban. Van egy tanítóképző, egy óvóképző intézete, két felsőbb le­ány- és tiz polgári iskolája. A mü vé­gén 46 táblázati kimutatásba részlete­sen van fel sorolva a/, iskolák alapva­gy ona, amelynek összes értéke megkö­zelíti a tizennyolc millió forintnyi összeget. Az Összes tanítók névjegyzéke a legrégibb időkből fel van sorolva a munkában, a jelenlegi tanítók rövid életrajzi adataival. Méltó alkotás, ezer­éves tanuja múltjának, amelynél jele­sebb és nagyobb arányu nem jelent meg. f Jókai Mór, Ágai Adolf, Fenyvessy Ferenc, Hock János, Szomaházy István, Lauka Gusztáv, Radó / Antal, Kozma An­dor, Rákosi Viktor, Ábrányi Emil, Hel­tai Jenő, Dalmady Győző, Jakab Ödön, Szabó Endre, Kenedi Géza, Murai Ká roly, Abonyi Árpád, Sas Ede, Szomory Emil, Vértesy Gyula, Képeli Kovács László, Kern Aurél, Gárdonyi Géza, Sa­lamon Ödön, Őszi Kornél, Timár Sza­niszló, Komor Gyula, Lázár Béla, Már kus József. Báró Malcones Béla, Dr. Bó don Károly, Bede Jób, Szőllősy Zsig­mond, Sziklay János, Erdélyi Zoltán, Révész Tivadar, Szentmártoni Darnay Kálmán, Várady Antal, Dr. Falk Zsig­mond. B. Virágh Géza, Vértessy Gyula Endrődy Sándor, Havas István, E. Ko­vács Gyula, Zoltán Vilmos, Tillier Cla­ude, Ditmaut Leo, Krúdy Gyula, Dióssy József, Buday László és Adorján Sándor írták meg az Ország Világ karácsonyi számát. Á legkiválóbb iróink teszik ezt a számot ritka irodalmi csemegévé. Ha még hozzátesszük, hogy az Ország Vi-' lág karácsonyi számában harmincnál több illustráció van, hogy külön két ol­dalra terjedő zenemellékletet ad, azt hisz­szük sikerült a gyönyörű számot némi­kép leirni. Különben mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest, V. hold u, 7. sz, Az Ország Világ elő­fizetési ára egy negyed évre csak 2 frt és 30 kr. csomagolási dijért minden elő­fizető megkapja Tillier Ciaude 32 éves Szép asszony cimű regényt, mely könyv­kereskedésben 2 frtba kerül. f Egy hasznos könyv, Az egészség­tudomány terén nemrégiben egy főzó­könyv jelent meg >a cukorbetegségben* szenvedők számára Gilgen Hermin kia­dásában, mely müvet ugy e betegségben szenvedők, valamint ezek hozzátartozói valószínűleg nagy örömmel fogadják. E betegségben szenvedő mindnyájan isme­rik a nélkülözéseket, melyeket az előirt étlap reájuk mér, valamint az étlap ösz­szeállitásának nehézségét. Azért egy régi hézagot tölt be e sok fáradsággal meg­irt könyvnek megjelenése. Számos meg­kisérlett és orvosilag megvizsgált recep­tek lehetségessé teszik a betegnek nem­csak jó, de inyencz táplálkozását. A leg­főbb kérdés, — hogy a lisztet hogyan lehet nélkülözni a tésztásoknál, a legsi­kerültebben van megoldva. A könyv csu­pán eredmény és tapasztalás utján lett összeállítva, melyet az irónő maga egy rokonán tapasztalt, és orvosi buzdítás folytán a nyilvánosságra hoz előkelő ki­állításban kötve 2 frtért. Ez, a cukorbe­tegségben szenvednek melegen ajánlható könyv minden könyvkereskedésben kap­ható. f A PÓsa-asztal. A » Magyar Figaró * ez a szellemes és mulattató képes heti­lap, az elmúlt héten két egész oldalt szen­telt a Pósa-asztal Jókai lakomájának. Legkitűnőbb rajzolóink tollából szárma­zó karrikaturákban mutattja be az asztal társaság kiváló tagjait, számra nézve vagy harmincat. A magyar irodalom je­leseinek kacagtató arckép-csarnoka ez, közepén a Jókai-lakomának méltán föltű­nést keltett művészi étlapjával. A >Ma­gyar Figaró*, amely Heltai Jenő szer­kesztésében jelenik meg, a legolcsóbb és a legjobb élclap, amely különösen irodalmi és művészeti dolgokkal foglal­kozik. Előfizetési ááa negyedévre 2 forint, egyes számára 15 krajcár. Az e héten megjelent karácsonyi számmal a >Ma­gyar Figarót olyan irodalmi meglepetést adott olvasóinak, aminőnek eddig párja nem volt. Közéletünk legkitűnőbb tagjai nyilatkoztak benne egy szenzációs kérdésben és a gyönyörű rajzok egész sorozata díszíti a karácsonyi számot, amely kétszerakkora terjedelemben je­lent meg, mint rendesen. Kérje ön a világosi cognac-gyár részvénytársaság valódi világosi bordestillatumát, amelyet a következő cimke alatt árusítanak: Világosi cognac-gyár részvény-társ. igazgatósága. s gyomorbántalmakban szenvedőknél sok ezer esetben a legegészségesebb és a leg­könnyebben megemészthető italnak bizonyult a tiszta Kathreiner-kávé.************* a • asszony és gyermek, a kiknek gyönge szervezetére különösen jótékony IIUC1 hatással van a tápláló Kathreiner-kávé s a kik kellemes, enyhe ize miatt, ugy babkávéizzel keverve, mint tisztán nagyon szeretik.************************ VI ind öli RÍ 3 3 náztartásban takarékos, de Ízletes és a mellett egészséges * kávéitalt mégsem akar magától megvonni. Takarékossági szem­pontból is ajánlható a Kathreiner-kávé, akár babkávéval vegyítve, akár tisztán. A Kathreiner-féle Kiielpp-iiiaMta-kávé valóban egészségi és csa'ádi kávé, a mely szemekben a legjobb malátából készül; a babkávé kedvelt izét a Kathreiner-féle gyártási mód adja meg neki, a mely a leghíresebb szaktekintélyektől elismerve, minden művelt államban tért hódított Csak a Kathreiner-kávé egyesíti magában a babkávé kellemesen ingerlő izét és a maláta-kávénak egészséges, orvosilag elismert és megerősített előnyeit. ^é*^*«éé*P*«*$#*.^<:&í*ít$í!*$***4«íí! K > ^ 1 ^ Tévedések és megkárosodás kikerülése végett bevásárlás írl'^lPlIi alkalmával tessék jól vigyázni az ere- i# Öl • jia.Th.Y&inpr' deti dobozra, a melyen oz a fe irás van 4 ' * Aí olyan csomaglM, a melyen nincs rajía a SCathr-eísier név, laaisltott ttú m. MinHpnki a kl fé,ti ai e * észsé e 6t és i¥imu^iif\i mógsem akar lemondani a kávéS megszokott kellemes élvezetéről. Mert a Kath­reiner-kávé hozzátétele által elvész az idegizgató babkávénak általánosan ismert és rendes hasz­nálatnál annyira egészségrontó hatása. ******** SWIinrf onlri a ^inek egészségét valami luenKI megront otta. Különösen ideg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom