Esztergom és Vidéke, 1894

1894-04-01 / 26.szám

ESZTERGOM és VIDÉKE. (26. szám.) 1894. április 1. TT Aranyérmekkel kitüntetve. Első csász. és kir. kizár, szabadalm. Aranyérmekkel kitüntetve. omlokzat-festék-gyár KRONSTE1NER KÁROLY Wien, III. Hauptstrasse 120. szám, saját házában. FŐherczegi és herczegi uradalmak, cs. és kir. katonai raktárak, az összes vasút-, ipar-, bánya- és háromfársulatok, építkezési [[vállalatok, vállalkozók és építőmesterek valamint gyártulajdonosok szállí­tója. Ezeket a festékeket épületek befestésére használják, belőlük 40-féle különböző szin van, kilójuk 16 krtól fölfelé, mészben oldható, teljesen hasonló az olaj-mázoláshoz. — Mintalapokkal és hasz­nálati utasítással jngyen és bérmentve szolgálok. .Egy szigeti szántóföld, | egy szigeti kert és egy szent jánoskűti szőlő eladó. Tudako- \ zódhatni Hofbauer Ferencz i nél, Fürdő-vendéglő átellenében, § Szenttamás 76. szám. Égetett mész kitünö minőségű kapható a p i 1 i s-s 2: á n t ó i mészégetőkből. Tulajdonos Baross Károly és Druckker Jenő. A mészí Magyarország legtisztább mész­kövét szolgáltató, pilishegyi bányák­ból égettetik. A budapesti m. kir. műegyetem chemiai elemzése, égetési és oltási kísérleteiről kitünö bizonyítványok bárkinek bármikor felmutathatok. Esztergomba, Párkányba és a vi­déken 15—18 mmázsás kocsirakomá­nyokban, az építtető által kijelölt helyre szállíttatik. Megrendeléseket elfogad Bálint Já­nos építőmester, Víziváros uri utcza 62. szám. Esztergom, 1894, márt. hóban. A tulajdonosok megbízásából: Bálint János építő-mester 1 " I 7//S//S//S/,7//S^^^^ 9 dísz- és elis­merő okmány. 2 arany, 13 ezüst érem. Kwizda-f éle Korneuburgi marha-táppor lovak, szarvasmarha és juhok számára. Egész dobozzal 70 kr., — fél dobozzal 35 kr. 40 év óta a legtöbb istállóban használat­ban étvágyhiánynál, rossz emésztésnél, va­lamint teheneknél a tej javítása s a tejelő­képesség fokozása czéljából. Kapható minden gyógyszertárban és droguistánál. Tessék a védjegyre ügyelni s a vételnél hatá­rozottan kifejezni: KWIZDA-féle Korneuburgi marha-táppor. Fő letét: Kwizda Ferencz János osztrák cs. és kir. és román kir. udvari szállító kerületi gyógyszertárában Korneuburgban, Bécs mellett. Dr. LINCK-féle ZSIRLÜGLISZT az elismert legjobb, legolcsóbb és legártalmatlanabb mosó- és tisztító-szer. Teljesen klórinentes. — N* ncs többé szappanszag. Ragaszkodjék szigorúan a következő használati utasításhoz: V 9 kgr-mos csomag 50—60 liter forró vízben feloldatik s ebbe a ruha szük­ség szerint 2—12 órán, legczélszerübben éjjelen át be lesz áztatva. Szappan, szóda vagy hamuzsir használata teljesen felesleges. Nagyon szennyes helyek csak egy kevés száraz zsirlugliszttel bedörzsölendök. Kézzel vagy géppel való rövid mosás után tiszta, vakító fehér ruhát nyerünk, s e mellett a ruha szine és szövete éppenséggel nem szenved. A mosás jelentékeny idő-, munka- és pénz­megtakarítással jár. — fisak a „gr. gjinek-fele zsiTlügliszl' 1 ment minden kártékony alkatrészektől. %0F* Utánzásoktól óvakodjunk. Raktár: Esztergomban: Schönrieck József, Vörös József, Hegyvári Antónia és Helcz István uraknál. Párkányban Pauncz Mór úrnál. IKTTÉS Cognac-kereskedők és fogyasztóknak. ÓVa intünk utánzott T°kaji (Jo^ac Vételétől miután ezt minden egyes ismételárusitónál elkoboztatni fogjuk. UTÁNZOTT mindazon Tokaji Cognac, mely nem az egyedüli, Tokajban létező Ellő Tokaji V © s; n ae^járból származik, és mely Tokaj városa czimerével mint bejegyzett ellátva nincsen. védjegygyel ELSŐ TOKAJI COGNACGYÁR, TOKAJBAN. Aranyérmek 8 kiállításról: Paris, Bordeaux, Nizza, London, Berlin, Hága, Brüsszel, Chicago stb. í/tT A magyar kereskedelemügyi m. kir. ministerium ellenőrzése alatt. — Gyári kedvezmény által kitüntetve Kapható ininden jobb füszerkereskedésberf. ,• -3 e "T; íSüsrSNuíituf) 6JO V O *S "ZÍ *ö o • o4 j-» •«§ « 2 -S k « w 2 .0 5 6 rt j£ ~ g. e .£ -2 "C> S, i .S 1 C/D "S v "H « 42 0 :s S o3 .íá c « c 5?— s x ~ 2 " ö fi* , v v r— c í ™ 5 O 5 'rt ÍJ C c 6í © a" n £ E >. '5i > • ^ >5 1. u a w^Uio RJ W i X ü «J CUC u ^! (0 C SíU.i, C Öí:0 U tll) C M ! 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom