Esztergom és Vidéke, 1893

1893-01-01 / 1.szám

séges ufcba igazítása tekintetéből a je-! len cikk keretében magáról az «Eszter< gom és vidéke gazdagasági egyesület* több évi működéséről is röviden meg­emlékezni. Gazdasági egyesületünk ámbár, a megye és város halárainak köztudo­mású szük területe és ennek folytán a vagyonos foldmives osztály csekélyebb számánál fogva az egész országban leg­gyengébb pénzerővel rendelkezik : mind­azonáltal 24 év alatt folytatott szigorú takarékosság, valamint és főleg az illető tisztviselőség állal hazafiúi áldozatkész fölajánlott és teljesített ingyenes szol­gálat, továbbá a hely bent pénzintézetek részéről évenkint utalványozni szokott 100 — 200 frtos segélyösszegek, ngy­szinte a magas kormány által utóbbi három év alatt kiutalt 1,300 frtra ter­jedő kegyadomány; mindenek fölött mégis azon szintoly önzetlen, mint nagymérvű áldozatkészség, mely sze­rint az egyesületnek közszeretelében, mély tiszteletben részesülő elnöke Szék­helyi Majláih, Gryörgy gróf ur ezer fo­rintokat, melyeket az illető telepbizott­ság a költségvetés alkalmával tervbe vett gyümölcsfa is létesítéséhez szüksé­ges összeg {gyanánt előirányzott és a melyeket, közgyülésileg engedélyezetetni kért hitel utján volt vala beszerzendő — a fellebb tisztelt szintoly fenkölt szellemű, mint ügybuzgó gróf saját erszényéből kegyeskedett födözni. Egyébiránt a pénzbeli forrásaink kö­zött méltó helyett foglalnak immár azon számot tevő összegek is, melyek az utóbbi két évben a ketiős telepen esz­közölt szőlővessző és gyümölcsfa cseme­ték eladása utján az <gyleii pénztárba befolytának, melyek a fellebbi sommákkal összegezve a képessé tevék az intéző bizottságokat arra, hogy a kérdéses ket­tős telepre kezdettől óta szükséges kö­zel 12,000 frtra terjedő költségeket, nemkülönben a lefolyt korszak alatt hét izben rendezett, uemkülönböző kiállítá­sok, ugy szinte a legújabb szerkezetű eke, cséplő valamint arató gépekkel eszközlött versenyekre fordított tetemes kiadásokat becsülettel födözé, aunél­kül, hogy a 4000 frtra terjedő alaptökét csak egy forinttal is csorbította volna. Az előadottak nyomán visszatérve a gyümölcsfa iskola alapításához bátran és a szerénység sérelme nélkül nyilvá­níthatom, hogy a fellebb jelzett elnöki nagylelkűség által felvillanyozott telep bizottság kettős szorgalommal sietteté a nagy közönségre nézve áldásosnak Ígérkező vállalatot. Ebbeli meggyőződés által vezérelteivé a már előzőleg bérletbe fogadott egyszer­smind rigolirozott területet gyorsanesz­köziölt kerítés és Northon-kuttal ellátva, rész int ÍM jben szerzett, részint pedig és többnyire távolabb fekvő telepeken vásárolt fialabb, öregebb vad alanyokkal pár hét, alatt nemcsak teljesen beuépesilé, de a bizios siker szem előtt tartása mellett lehető mielőbb a legkiválóbb fajokkal tettleg nemesité is. Hasonló buzgalmat fejtett ki a bi­zottság az amerikai szőlőielep létreho­zása, valamint a vadvesszőkuek lehető gyors nemesítése Jíörül. Kettős célra törekvő ebbeli fárado­zásainkat ma immár nyugodt kebellel elmondhatjuk rövid hat. év alig remóly­hetett siker koszoruzá. Ma ugyanis a nemesitett szőlő ójiváuyokat, valamint azon 25,000 darab sima riparia vesz­szőt se számítva, melyeket a kir, vá­rosnak mint a telep tulajdonosának óvenkinti bérlet fejében szerződésileg kijárultalui tartozunk — egyelőmben 165,000 részint eladásra szánt eresebb, rÓNzint pedig iskolázandó gyengébb kü­lönböző hét fajbeli amerikai vesszővel rendelkezünk. A gyümölcsfa iskolában pedig a csekély értékű számnélki ma­goncokat, melyek itt helyben tenyész­tőinek, ide nem értve összesen 40,700 mindannyi válagatott nemesfajn ójtványi ápolunk. E/ekből teljes biztonsággal átplántálható 2190 darabot már a leg­közelebbi tavasszal áruba bocsájtand az egyesület. Mindezeknek hosszadalmas, de annál kimerítőbb előterjesztése után az eljáró bizottság nevében és helyette hat évi sáfárkodásunkról lélekismeretesen be­számolva az évnek közelgő fordulása alkalmából a hithű keresztényeknek szintngy, mint az összemberiségnek öröm, üdv és boldogság teljes uj évei kivan. Esztergomban, december 29. 892. dr. Helc Antal polgármester indítva* nyara a közgyűlés elhatározta, hogy Vaszary Kolos hercegprímást az ujey alkalmából táviraúlag üdvözölni fogja. Ezután dr. Földváry főügyész ad a eiő a kereskedelemügyi minisier elnöklete alait Budapesten az állandó-hid tár­gyában tartott ériekezlet eredményét, melyet már előbbi szánniuk vezércik­kében ismeri étiünk. A gyűlés további folyamán a központi választmány tag jaivá választattak : Frey Ferenc, dr. Fe­hér Gyula, Dócy Ferenc, Kemónyfi Já­nos, Brntsy János, Kollár Károly, Mattyasovszky Kálmán. Kollár Károly főjegyző felolvassa a képviselő-testület legtöbb adót fizető tagjainak 1893. évre érvénnyel bírandó névjegyzékéi, a mit tórsztike miatt jövő számunkban közlünk. Nagy vitára adott alkalmat a városi léglaházak bérbeadása, mely tárgyban a közgyűlés a tanács java<­MESZÉNAJÁNOS, telepbizottsági elnök. JUHIUL — Városi közgyűlés. Esztergom kir. város f. hó 30-an tartolta rendes közgyűlését, melynek gazdag tárgyso­rozatából kiemeljük a köveikező fonto­sabb momentumokat. Az ülés előtt'gazember.» latának mellőzésével akkép intézkedett, hogy az uj városi téglaházat Eggenhoff'-r Józsefnek, a régit pedig Grünwald tesi­véreknek adta ki haszonbérbe. A nyil­vános jellegű hid-mérleg haszonvételéi Schönbeck Imre nyerte el. Scliwari/ József volt hegymesternek a képviselő testület 150 frt végkielégítést szava­zott, meg. Az üós igen fontos tárgya ról kötelességünk még megemléke ni. Fő­jegyző fölolvassa Feichtinger Sándor dr. kir. tanácsos és kórházi igazgató a kórházban ápolt Neumann Henrik ál­tal a sajtó utján nyilvánosságra jutott támadó közleményére vonalköz-ó nyilat­kozatát és a tanácsi előterjesztést. A nyilatkozat részletes adataiból, és a polgármester vizsgáiaiáuak tényeiből a közgyűlés kétséget, kizárólag beigazolva látta a vád teljes alaptalanságát, an­nál is inkább, mert a beteg ki hallga tása alkalmával és a kezelő orvoshoz címzett levelében maga is oda nyila'­kozott, hogy vele a kir. városi kór­házban a leghumánusabban bántak. A tárgyhoz szóltak még: Brntsy János és dr. Fehér Gyula városi képvise­lők, kik hivatkozva a közszolgálatban megőszült főorvos érdemeire, a tel jes bizalom megszavazását indítványoz­ták. Különösen kiemeljük dr. Fehét Gynla képviselő beszédének végső nagy haiást keltett szavait: «Meggyöződiünk ezekből az inkriminált közleméuy alap­talanságára, mit vagy a beteg maga ír hatott, vagy nem. Ha ő maga irta bo­lond .volt, hanem maga ugy az iró ­— A hercegprímás Jdtéfconysáflá, Vaszary Kolos h< rcegprimás január elsejéiől december huszonnegyedikéig az év folyamán ötvenötezerötveunyolc frtot adott ki jótékony célokra. A tit­kári hivatalban összesen hatezerhét­százkilencven kérvény ós megkeresés gyülemlett össze, melyből minden napra körül belől husz kórvény esett. — A szentendrei leányiskola. Még néhai Simor János hercegprímás épí­tett Szentendrén egy leányiskolát, mely­ben közel 300 leánygyermek részesült oktatásban. Az iskola, míg a prímás dotálta, igen szépen fejlődött, de alig hogy meghall, a község az intézetet bezárta. A 300 gyermek hosszú ideig nem részesüli- oktatásban. Vaszary Ko­los hercegprímás alig, hogy hírét vette ennek, rögtön segiiett a bajon, az in­tézet ügyeit, néhány héttel ezelőtt véglegesen rendezte s az iskolát saját gondozása és oltalma alá vette. — Kruplanie Kálmán vármegyénk alispánja, a napokban Pozsouybaa idő­zöü, honnan tegnap érkezett haza. — Esztergom vármegye törvény­hatósági bizottsági tagjaivá dec. 28-áu a következők választatlak meg : I.^ke­rület. Víziváros, Szenttamás és Szent­györgymező : Ohósy Ferenc, Hofftnana Ferenc, Iványi Géza. — II. ker. Dö­mös, Pilismaróth : Ifj. Sáros István. — III. ker. Csev, Kesztölc, Szentlélek, Leányvár: dr. Perényi Káinián. —IV. ker. Tath, Tokod, Csolnok : Vas Béla, Adolf Ferenc. — V. ker. Dorogh, Dágh, Sárisáp : Csizmár Márton. — VI. ker. |Epöl, üny, Kirva: Takács József. — VII. ker. Baj na, Nagy-Sáp : Nóvák János, Golihárd Ede, Józsa Illés. — VIII. ker. B.ijóth, Mogyorós, Süttő, Nyerge^-Ujfalu, Piszke, Lábatlan : Id. HaiMnann Péter, N'decky Kálmán, Zsivay Endre. — IX. ker. Muzsla, Kurva, Béla: Koditek Gyula. — X. i<er. Párkány, Ebed, Nana : Bittér Imre, liogrün Ed«». — XI. ker. Bncs, Mocs, Bátorkeszj: Veres Ede, Herielendy Gyula, Varga József. — XII. ker. ^Köbölkút, Kisfalu, Sárkány, Gyiva: Berényi Jó­zsef. — XV. ker. Magyar-Szölgyén, Nómet-Szölgyén : Farkas Ferenc, Urbán András. — XVIII. ker. Esztergom sz. kir. város 3 alkerületében : Palkovics Károly, Magos Sándor, dr. Földváry István, Villáuyi Saniszló, Niedermaun József, elég bosszú, eleje magas vágású nyakkendőd . nő, akit érdemes m ghóditani, ösztön-ze csokra is jó nagy, helyes: a nydkkendŐ sohse lehet elég nagy. Inggombjaid fehérek, helyes, és mellényed ? Fehér piquét, fehér gombokkal, — jó és dupla gombolásu, mély és gömbölyű kivágásu, nagyon jó, És a nadrág ? Bele van-e elöl vasalva a stráf? kelyes. No de most a cipók. Fia, még ember és valaha nagy Don Jüan le­bet belőled, — ezt a legnehezebb point-t is eltaláltad. Jegyezd meg magadnak, hogy az öltözékben a két legfontosabb és leg­nehezebb kérdés: a nyakkendő s a cipő. Londonban a cipő, Parisban pedig a nyak­kendő után ítélik meg az embert. Mintán pedig mi jelenleg anglománok vagyunk a divatban, halálosan nagy súlyt fektetünk a cipőre. Bálban csak az «abbé»-cipőben de rígueur az a bizonyos mély kivágása és csokros laktopán, melynek papirosvé­kony ságu talpa van s melyet fekete szé­les szalaggal erősítenek oda a bokához. Helyes-helyes, fekete harisnyádon fehér pettyes rovások vannak, ez is jó. Rendezői jelvényedet rejtsd el a gomblyukadba tÜ­zött nagy, igen nagy fehér szegfűcsokor alá. "Hajadat fésüld angolosan ; válaszd el oldalt B elől világért se lógasd betyárosan a homlokadba, hanem hajlítsd fel. Most egy indiskrét kérdés: borotválod a baju­szodat vagy még nincs ? Jó — gondoltam, nincs. Favorit-jaidat ne növeszd pávián módra, ily hosszura. Egyáltalában légy mindég diszkrét megjelenésedben, sohasem feliüliő és világért se gigerli. Ezt jövendő don-juáni sikereid érdeké­ben is mondom; hidd meg nekem, min­den nő, minden kissé okos ső, vagyis olyan rüleg gyűlöli a majmokat és divatbábokat. Sohse nézz ki ugy, mintha minden va­donatúj volna rajtad, ez a kezdetleges par­venü-elegancia ; — a magasabb elegancia, mely voltakép a feltűnő feltűnést nem ke­resésben, s szubtilis diskrót viseletben kul­minál, lényegileg mindig egyéni, mindig az egyéntől s nem a ruhatói függ. Enél­fojíva sohse légy megjelenésedben tucat­ember, olyan mint akárki, mert hisz akkor épp nem vagy magad, hanem a — többi ... Hadd lám a kezed : rögtön huzd le azt a vékony asszonyi gyűrűt a gyűrűsnjjadról, — gyűrűt nem viselhetsz, csak a kisuj­jadon, ott akár kettőt is, férfias, széles torkú szaíir vagy brilliánt gyűrűket. — Remélem klakkot nem hoztál magaddal. Balba egyáltalában legjobb, ha valami kis vadászkalapban s rövid mikadóbau jössz, mely alól frakkod szárnya kilóg, — ez nem «korrekt», de praktikus ; ha azt is tudni akarod, hogy micsoda «de riguer*, hát az a félhosszu könnyű fekete «felleg­hajtó», mit a iondoni szabók a frakkal együtt adnak. Különben a kalapokat ille­tőleg még jegyezz meg magadnak annyit, hogy saccohoz csak lágy, jacquet-hez csak kemény, Ferenc-József kabáthoz pedig csak mauasteteju kalap jár . . . Es most hu, — halt ! Tudsz-e jól tán­colni. Ez az életben a legfontosabb dolgok egyike. Ha esetleg semmiképpen se tudsz feltűnni az előtt, akinek tetszeni óhajtasz, bravúros táncoddal mindenesetre fel fogsz tűnni. És fin, a keringöre fektesd a súlyt, — a keringő, az a méla, dallamos keringő a szarsta tánca. Én megfigyeltem (rés/.hen magánírói t u _ i Ja az ember fiatal és szerelmes. Sose félj dom), hogy — bár hihetetlennek latszik, d e — nem kérdem, hogy kibe vsmy szerel­inkább keringő alatt vall az ember szerel- mes. . . Tehát az vai/y, gratulálok. Szőke? met, mint csárdás alaít. Csárdásról egyál- Barna ? mindegy. S ő szerelmes beléd ? talán nem beszélek Budapesten, mert az Nem tudod . . . hát fiu, csacsi vagy — a nálunk divó clown-szerü ugrálás utálatos, — — no, de azért ki ne hivj ezért az no és mindenekfölött nem tánc. Egy ame- epitetonért, bár szívesen megverekszem rikai azt találta, hogy a mi nemzeti tán- veled, hoyy lásd, hogy ez is hogy megy, cunk szörnyen hasonlít a huronok- és iro- más esetleg nem vágna rád oly erőseket kéz-indiánok üvöltő csata orgiáihoz. Vidé-|minl én s esetleg még megmaradna szé­ken még pár helyen láttam szép csárdás- pen megfésült fejedben egy kis stenker­(táncosokat, de keveset ... s ha a csár- hajlam... Eztpediu kötelességemnek tartom, dás szép, be kell vallanom, hogy a menu- minden hozzád hasonló gyerekből kiirtani... ettet s a nagy mazurt kivéve, a legszebb! Nos hát, tudod, hogy kell kurizálni? tánc.Mindenesetre a tegpoétikusabb Egyikei «Bókolni kell ?» Fiu, ez nem kurizálás, a legszebb nagy festő Munkácsy Mihály. Az sőt ellenkezőleg a legbiztosabb mód arra, lástáncosoknak, akit valaha láttam, hogy ö nagysága becses személyedet * leg­a csárdástáncos egyáltalában inkább lassút hamarább megunja. igazi csárdás táncol, sem mint frisset, levén a friss tisz-j Sajnálom, hogy nem olvashatok fel ne* tán tót eredetű. Jusson eszedbe fiu, mit ked egy néhányat azon levelek közül, me« mond egy helyt Csokonai Vitéz Mihály a lyet a nagy világfi lord Chesterfield irt a Dorottya-kommentárjában ; «az igazi ma-; fiának. Látod, egy nő csak akkor vesz gyar tánc pediglen a lassú, mivel nem il-| észre tégedet, ha észreveszi, hogy te nem lik a magyarnak ázsiai majesztásához a veszed észre őt . . . Susogva mondom el friss, mely u^rájas nyilván a szláv ere-'neked, hogy ami modern nőinknek sohase detü ...» No de hogy a keringöre tér-1 fogsz udvariassággal imponálni; légy vak« jek vissza. merő. erőszakos, kíméletlen, szeszélyes ós A keringő csak akkor szép, ha lassú s 1 mindenekfelett férfiasan erélyes. Sose kérj az ember mintegy lebegve, simán táncolja :; semmit, csak eredj hozzá, fogd áta derekát s mindig az illető zenedarab poéziséhez al-; ha őrad néz, csak mondd egész természetes­kalma/kodva — hol apróbb, hol hosszabb j seggel : ez a tour az enyém . . . hol szenvedélyesebb, hol ábrándosabbj Hohó, fiu! Hamar glédaba. Jönnek már lépésekben. Egyáltalában jegyezd meg ma­gadnak, hogy a táucköltészet: eszthétika . . . s nem részeg rqgdalódzás . . . Nos fin, s végül szerelmes vagy-e va­lakibe? ki vele — sose resteld, — hidd meg a legszebb dolog a föld kerekségén, ... csak szorgalmasan vezesd fel őket,eleinte a mamákat, aztán a csúnya leányokat a végűi, ha már comme il faut tudod egy nőnek karodat-ny ojtani, megengedem, hogy azt is felvezesd, aki neked tetszik . . . Megállj fiu, még. egyet! Nehogy tlf* ni • •• L

Next

/
Oldalképek
Tartalom