Esztergom és Vidéke, 1883

1883 / 1. szám

Hoff Janos-félc maláta ki voaatú egészségi, sor, IEzrekre menő azok szánni, kiknél minden más szer eredménytelen ma- i'.idt, s csupán ezen gyógyhatású szernek köszönik életüket és örül-l nek neki. 1 ■JÜ r m Alapittatott 1575-ben. rves Lutf&s Éol Cl! n5 egy fölgyógyult betegtől, kit barátai már elveszettnek véltek. IllOFF JÁNOS úrnak, a mnláta-készitmények íöltalálójának, cs. kir tanácsos, ni ‘S. kir, arany koronás érdemkercszt tulajdonosának, magas porosz és néniét ren-l dek lovagjának, a legtöbb európai fejedelem udvari szállítójának BÉCSBEN,| I Breunerstrasse 8. jLegkinosnbb köhögés, légzési és torok-hurut, mell-, gyomor, ésj [vese-bajok gyógyittatnak ezen valósgos kincs tartalmát képezöf tulajdonságok által. Corabia 1882. február 22. Tekintetes úr! Minthogy 1876. évben nagyon beteg voltain s a leggondo- [dosabb ápolás s minden gyógyszer alkalmazása daczára állapotom mindinkább| [rosszabb lett, úgy, hogy barátaim már el veszetnek hittek, megpillantottam v lamely hírlap hirdetései közölt az ön fölíilmulliatlan maláta-kivonat egészségi! höre és maláta-ozukorkáira vonatkozó értesítést. Azonnal hozattam két külde-f (ményt. 58 palaczkot az ön maláta-kivonati söréből, a hozzá tartozó malátaczu-j |korkákkal ; a hatás nagyon meglepő volt ! Már az első küldemény felhaszitálásn[ után helyre voltam állítva, a második után már teljesen egészséges voltam {Mindazonáltal szerfölötti megerőltetések és gyakori meghűlések következtében |ismét a régi hajban szenvedek, ennélfogva a mellékelt tíz forintért postafordul i.val malátasört és czukorkálcat kérek küldeni. Testvéremnek, Stark Ferenc ur- luak Becsben is adtam megbízást, hogy részemre még 50 palaczk malátakivonati| sört küldjön az első hajóval. Legnagyobb hálával vagyok tisztelője Stark Antal, gőzmalomtulajdonos Corábiában, Románia] Főraktár Esztergomban Kollár István urnái. Twm: A liquerek kaphatók Esztergomban: Wellbach Zsigmond és Hübner Antal uraknál, va mint minden fűszer-, és csemege-kereskedésben. Trieszti kiállitksi lottó-játék. Egy sorsjegy 50 kr. 1000 nyeremény 813.550 forim értékben. 1000 nyeremény 213.550 forint értékben. 1 főnyeremény 50.000 frt. vagy 8800 aranv, 2 fonyereménv 20.000 frt. vagy 3500 arany, 3. to nven m mv 10.000 frt. vagy 1750 aranv. 4. főnyeremény Egv uví ikék és fülbevaló bril­lantokkal és gyöngyökkel 10000 írt értékben. Négy nyeremény, arany ékszer brillantokkal és gyöngyökkel egyen- kint 5000 fit, értékben. Öt nyeremény, különféle ékszer-tárgyak egyenkiut 3000 frt értékben. 987 nyeremény, egyenkint 1000, 500, 300, 200, 100, 50 és 25 frt értékben. Húzás 1883. janur 5-én A sorsjegy ára 50 kr. Megrendelések 15 kr posta költség mellék­lése mellett LOTTERIE-ABTHEILUNG der TRIESTER AUSTELLUNG Triest, P. Grande 2. Triest, P. Grande 2. iutézendők. A sorsjegyek elárusitása végett azonnal a fenti czimzéshez kell fordulni. Sorsjegyek kaphatók: minden váltóüzlet, dohánytőzsde lottó-gyüjtőde és a kir, postahivataloknál. ’ütjMir e» mm,' BUDAPESTEN. Első budapesti Trieur, rostalemez és gazdasági gépgyár, (ezelőt Brogle J. és Müller) Margithid közelében, ajánlják szolid szerkezetű s javítóit gyármányaika t mint : jjk I ^. w: iiwMmmiKÉüfZ ...gy mezőgazdaság számára Járgány-cséplőgépek. Szel elő rosták ; kukoriemorzsolők ; Szecskavágők, Borsajtók- Különlegességek malmok számára: dupla malmok; malom tröeur-ífengerolc ; Gabona ou tályzo hengeerek ; koptató gépek; daraválasztó gépek; tatárok; dctacliergk. Malom alkatré*sek- unt: TraiiHirÚKHiok ; szíjkerekek. Rostalemezek: cséplőgép-rosták; list-hener sziták; koptató leme- «k; stb.— Árjegyzékek ingyen és bérmentve. Gyári raktár és főügynökség Esztergomban : Frey Ferenc urnái. Nyooinatott özv. Borényi Zs.-né társánál Esztergomban. co-C3 *03 ISI (fi 03 S_ *03 (fi a> E 03-4-» 03 3 o> sl NCÍMirtOOOOO OCOiOOOONQOO = co o -rí -r* -rj? có có O O lO I i-O o n- i 03 ’> 03 _Q3 ISI :=3 O) *03 -03 rsi C3 15- -03 NI co-a, ^ K $ 5 03 jx. cr. 03 O *73 ^ D o K ci o >. 03 Ct sz 03 03 JE ® _ '3 — ~ C3 •j? J ^ 5 bo E ° íc 55 1' ■ff -u be — jgj- « ^ « 2 « ” 3,'° 2 2 Qj " ® :0 =-• • „ OC k o : - -oh « brS “ c a> W = --:0=- = ­co irvQ QL •- _4_3-O Or-iNCO-^IXMi-O ß (M<MC<l<N<MCOCOCO Valódi fránczia virágok. cc :J ~ -S. jL.c- % ^ _£ _o ő 'P GO ° s £4 * P5 < § ^ co r1 co ÜL — — i- ES ‘<l * I iS « a > Qj-o ^ c — la g GJ ö Ni 2 be Fiam bécsi útjáról hazaérkezve nemnmlaszthatom el hogy az igen t. közönség becses tudomására hozzam, miszerint a be­álló farsangi évadra, a legújabb báli kelmékkel, és hozzá való díszekkel rakráramat dúsan fölszerelte. Különösen figyelmébe ajánlom a t. hálózó közönségnek a dús választékú valódi franczia virágokat, VIRÁG-GARNITÚRÁKAT, FÜZÖK­parfűmekets valódi berlini rizsport. Raktáram megtekintésére ezennel meghívom tisztelettel, Sehéibar i (K i s p i a c z.) 3| O.ÍÍ IMJ A lUZOniMJ ipop.’A Évfolyam. XIII. Jahrgang. Nr. 342. sz. Budapest. 1883. január 1 Előfizeilietni: BUDAPESTEN Doretttya-utcza 12. Vidékről postautalvánnyal, Bérmentesen házhoz küldve vagy posta utján egv egész évre 2 frt. HIRDETÉSEK legjHiányosabb áron számíttatnak. MER Cü Hiteles sorsolási tudósító osztrák-magyar és külföldi .sorsjegyekről, kisor­solandó állam- és magán-kötelezvényekről, vasúti gőzhajózási- és ipar-részvények és elsőbbségi köt­vényekről, záloglevelek, stb. Szak irat bank és vasúti ügyekről. Authentischer Verlosungs-Anzeiger Man prennmerirt BUDAPEST, Dorotheagass. Nrl2 Von auserhalb mittelst postanweis, Franco ins Haus mit Postsendung ganzjährig fl 2 INSERATE werden billigst be­rechnet. von österreichisch-ungarischen und ausländischen Lottere-Effckten, verlosbaren Stats- und Privat-0b 1 igntionen, Eisenbahn- , Dampfschiff- und Industrie-Aktien und Prioritäts-Obli- gationen, Pfandbriefen etc. etc. — fleitsehift für Hank- Finanz und Eisenbahnwesen. kifizetési felhívás. 1883. január 1-én uj, egész évi előfizetést nyitunk az 1883, évfolyamra. A „Merem“ megjelen n agyar-német szöveggel 3-4-szer havon kint, szükség esetében gyakrabban is, és pedig közvetlen minden jelentékeny búzás után ; ugyanez közli könnyen felfogható rövidségből), czélszerű és táblázatos fölirat­tal a hiteles sorslmzási lajstromokat, valamint a hátralékosokat az az a hú­zott és eddig fel nem veit nyereményeket, az értékekkel bíró közönségre nézve tehát nélkülözhetetlen orgánum. 0­Előfizetési dij házhoz hordva vagy postán küldve egész évre 2 foift i. A „Mercur“ 0orott< szám. Budapesten. Laptulajdonos és kiadó özv. Borényi Zs.-né és tár

Next

/
Oldalképek
Tartalom