Esztergom és Vidéke, 1883

1883 / 1. szám

Előfizetési felhívás a CSALÁDI LAP 01 szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra. Felelős szerkesztő : Komócsy Lajos. A „Képes Családi Lapok “ január lió elsején ötödik | évfolyamának második negyedéba lép. Miutáu kívánatra j mindenkinek küldünk mutatványszámot s egészen tájékozó , előfizetési felliivást, e helyen csak röviden emlékezünk j meg a közkedveltségnek örvendő lapról. — A „KepesCsa- lád? Lapok“ három ívnyi tartalommal jelen meg a leg­díszesebb kiállításban, szép, fényes,^ és színes borítékban. Minden szám sok művészies kivitelű képet hoz. A főlap­ban vanuak eredeti, s a kill föl d legnagyobb íróiból for­dított rövidebb regények, elbeszélések, rajzok, életképek humoreszkek; eredeti s más költemények, a főváros, vi­dék s a külföld válogatott, fontos hírei; az irodalom és művészet körében felmerülő minden mozzanat. Minden számhoz egy Ívnyi külön regénymellékletet könyvalakban, j Havonként a „Nővilág“ czimű divatlap számtalan képpel szabásrajzzal stb. és a „Gaszdasáti és Háztartási Lap“ is jár ingyenes mellékletkép. A boríték telve a komoly s tréfás talányok minden fajával. A közönségnek ingyen áll rendelkezésére „Kérdések“, „Feleletek“, „Ajánlatok“ stb. részére a társalgó csarnok. Minden negyedévben gyönyörű színes melléklet egészen ingyen. A legközelebbi évnegyed­ben külön regénv-mellékletkép „A TITOKZATOS VEN­DÉG“ czimű kitűnő, cselekvény-gazdag, érdekfeszitő re­gényt közöljük. A „Képes Családi Lapok“ a legolcsóbb, legterjedelmesebb, legdíszesebb magyar hetilap* Megjeleli minden vasárnap egészen ingyen regény-melléklettel. Gyö­nyörű jutalomképek és rendkívüli kedvezmények. Megje­leli tízezer példányban. É I ' &3Ür. < • ■; MíitatráEjsziBJt a kiadó-hivatal kxváaatia bárkinek kuli bcrmeatva. Megjelenik tízezer példányban. Előfizetési ár : egész évre 6 írt. félévre 3,. negyedévre 1 írt 50 kr. MEHNER VILMOS kiadó-liivatala : BUDAPEST papnövelde-utcza 8. szám alatt. 15. gyógyszertár BECSBEN. Yértisztito labdacsok, Singrstr. zu in gold. Reichsapfel.“ ezelőtt egyetemes piluláknak neveztetve, teljes joggal megérdemlik e utóbbi elnevezést, miután valóban alig létezik betegség, melyben e lab­dacsok már ezerszeresen be nem bizonyították volna csodás hatásukat. A legmakacsabb esetekben, mikor számos má- orvosság hasztalanul lett alkalmazva, e pilulák által számtalanszor és pedig rövid idő múlva, teljes gyógyulás állt be. 1 doboz 15 labdacscsal 21 kr., 1 tekercs 6 dobozzal 1 frt 5 kr., postán küldve 1 frt 10 kr. Posta utón való küldésnél 5 fiion alul, csakis az összegnek postautalvány melletti beküldésével eszközöltetnek, nagyobb összegeknél utánvét melleit is. (Kevesebb egy tekercsnél nem szállitfíatik.) Szállítás utánvét vagy postautalvány mellett. Számta­lan levél érkezett, melyekben e labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és súlyos betegségekből történt fölgyógyulá­sukért köszönetét mondanak. Mindönki, a ki csak egyszer tett velők kiset letet, tovább aj au Íja o labdacsokat. A sok köszönő iratból közlünk néhányat Waidhofeu vember 24. az Ybbs mell. 1880. no­Nyilvános köszönet! Tekintetes úr! 1862. óta szenvedtem rnnyeres bántalomban és lmgyrekedésbeu : orvosoltattam is magamat, de minden siker nélkül, bajom mind rosszabbá vált, úgy bogy idd múltával heves hasfájást ís éreztem, (a belek össze zsugorodása következtében) ; teljes étvágytalanság állott be, s mihelyt csak a legcsekélyebb étket vagy egy korty vizet nyeltem is le, alig bírtam a puffadás, nehéz zihálás és fulladozás miatt egyeuesen állni, mígnem végre az ön, csaknem csodá­latos hatású vértisztitó labdacsai használa­tához folyamodtam, melyek nem tévesztették el hatásukat, s engemet csaknem gyógyít­hatatlan bajomból tökéletesen megszabadított. — Minek következtében én a tekintetes ur­nák vértisztitó labdacsai s más erősítő gyógyszeréért nem győzöm hálám s elisme­résemet elengendő képen kifejezni. — Kiváló mély tisztelettel. CEL LINGER JÁNOS. Tisztelt uram! Szerencsés voltam, vé­letlenül az Ön vértisztitó labdacsaihoz jut­tatni, melyek nálam csodákat műveltek. Evek óta szenvedtem főfájás és szédülésben ; egy barátnőm 10 darabot adott az Ön kitűnő labdacsaiból, s 10 labdacs oly teljesen helyre állított hogy csodálatos. Köszönettel kérek újabban egy tekercset. PÁR ANDRÁS. Ráysko, 1879. uov. 22. Tekintetea úr! Az 1826-ik évtől kezdve egy két évi változás után folyton beteg, s egészen oda voltam, heves derék- és oldal fájások, undor és émelygés, bágyadtsag, forröság, álmatlan éjszakákkal voltam éltem napi gyötrelmei. Ezen 53 évi időközben 84 orvost, köztük két professort Bécsből hívtam meg tanácsadás végett, de mind hasztalan, bajom uapról-uapra súlyosabb lett. Még csak ezen év október 23. olvastam az ön csodalabdacsainak hirdetését, meghozattam miután azokatutasitás szerűen 4 hétig szed­tem, 70 éves létem daczára ismét erőteljes és tökéletesen egészséges vagyok, úgy hogy most ismét egésszeu uj életnek örvendhetek. Fogadja azért legmélyebb köszönetemet az ön csodatevő gyógyszeréért. Örökre hálakötelezője. ZWILLING K., földb. Bielitz, 1874. január 2. Tisztelt Preshofer úr! Irásbelileg kell nekem sok és másoknak is, kinek az Ön „vértisztitó labdacsai“ egészségüket vissza­adták, forró köszönetünket kifejezni. így sok betegségben labdacsai a legcsodásább gyógyerőt tanúsították, a hol már minden más szer hasztalan volt. Nőknek vérfolyása vagy rendetlen tisztulásánál, nehézvizelés, gilisztabaj, gyomorgyöngeség és gyomor­görcs, szédülés és sok baj el 1 len gyökeresen segitett. Teljes bizalommal kérném ha ismét 12 tekercset küldene. Teljes tisztelettel. KAUDER KÁROLY. Tekintetes úr! Előre bocsátva azt, mie szerint valószínűleg valamennyi gyogyszerr hasonló jósággal bir az ön „hires fagybal­zsamával“ mely családomban több idült gyorsan véget vetett, daczára vaUrueuuyi ugynezett egyetemes szer iránti bizalmat­lanságomnak, elhatároztam magamat az ön vértisztitó labdacsaihoz folyamodni, hogy ezen apró golyóbisok segélyével mégostro- fnoljain régi idő óta aranyeres báutalmat. Egy átalán nem röstelem önnek bevallani, miszerint régi bajom 4 heti használat után teljes tökéletesen megszűnt, s én ezen labdacsokat ismerősöm körében a legbuz­góbban ajánlom. Az elleu nincs semmi el­len vetésom, ha ön ezen soraimat, — jólle­het névaláírás nélkül — nyilvánosság elé óhajtja bocsátani. Mély tisztelettel Bécs, 1881. február 20. T. K. Cseuey, 1874. máj. 17. Tisztelt uram ! Miután „vértisztitó labdacsai“ nőmet, ki sok évi idült gyomor bajban és tagszaggatásban szenvedett, nem csak az életnek visszaadták, hanem fiata erőt is szereztek neki, nem állhatok ellen rná hasonló bajokban szenvedők kérésének, é kérném; nékem újólag 2 tekercsesei külde ne postautánvét mellett e csodahatásu láb dacsokból. Teljes tisztelettel SVISZEK BALÁZ8. Vau szerencséin a nagyérdemű közön­ség szives tudomására hozni, hogy az ál­talain alapított, 25 év óta helyben fennálló Ír Hiszi- ss rövidáru kereskedésemet, egészségi szempontból át­adni szándékozván. — mielőtt utódom az üzlet vezetését átvenné, f. é. december hó 15-től kezdve üzletemben egy önkónytes vég iáru- sitást nyitok. A u. é. közönségnek ezzel alkalmat nyújtok jóhirnek örvendő üzletemben a a Isjszsll ss le^ilárgyaklí gyári áron bevásárolni. Midőn ezen előnyös alkalmat, ugyszinte a legszebb aj évi ajándékok dús választékú kiállítását a nagy érdemi), közönség figyelmébe ajánlva, maradok ki­váló tisztelettel . ILf-IA LT i* Széchéuyi-tér 336. sz. Postai megrendéselek azonnal és poufo- an teljesittetnelc. 10—5 AMERIKAI KÖSZ VÉNY - KENŐCS, gyorsan és biztosan ható, kétségtelenül legjobb szer minden köszvényes és csú- zos baj, nevezetesen hátgerinezbaj, tag- szak gatás, görcs, ideges fejfájás, fü 1 - szakgatás, stb. stb. ellen. 1 frt 20 kr. ANATHERIN száj-viz, cs. k. szab. va­lódi, Popp J. 0.-tói, átaláiiosíin elis­mert legjobb fogfontartó szer, 1 üveg­be 1 frt 40 kr. 3ZEM-ESSENTIA, dr. Romershausentól i> 1 átérő erősítésére és fenntartására, íredeti üvegcsékben 2.50 és 1 frt 50 kr. JHINAÍTOILETTE-SZAPPAN, aHeg- ■ökóletesebb a szappangyártás terén, íasználata után a bőr bársony síma esz és igen kellemes szar )'cn sokáig tart és ki nem szárad trab 70 kr. FAGY-BALZSAM Pserliofer J.-tól, évek óta legbiztosabb szernek van elismerve, mindennemű fagy bajok és idült sebek stb. ellen. 1 tégely 40 kr. ÉLET-ESSENCZIA (pragái cseppek), jeles házi szer megromlott gyomor, rósz emésztés mindennemű altesti bajok el­len. Egy üvegcse 20 kr. CSUKAMÁJ-OLAJ, (Dorsch-féle), va­lódi eredeti Maagertől; a legkitűnőbb minőség. Egy üveg 1 frt. tart meg. Egy ismert jeles rekedtség, fojtóköb, stb. IAKER-P0R, átálá uosau láziszer hurut illőn. 1 doboz 35 kr. Valamennyi f'ranczia különlegesség POR LÁBIZZADÁS ELLEN. Ezen szer eltávolítja a lábizzadást s az ezáltal keletkező kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit és ártalmatlan szemek bizonyult. Egy doboz ára 50 kr. GEORGE PATE PEKTORALE-JA, sok év óta elnyálkásodás, köhögés, re­kedtség, hurut, mell- és tüdőbajok, gégebántalinak ellen legjobb és leg­kellemesebb segéd-szernek átalánosan elismerve. 1 doboz ára 40 kr. TANNONCHININ-HAJKENOCS Pser- hofer J -fól, évek óta orvosok és lai­kusok által valamennyi hajnövesztő szer között a legjobbnak elismerve, 1 csi­nosan kiállított nagy szelencze 2 frt.| EGYETEMES TAPASZ, Stendel ta-j nártól, vágott és szűrt sebek, mérges kelevónyok, a lábak régi, időszakonkint felnyíló kelései, makacs mirigykelések, fájó pokolvar, sebes és gyulladásos mell, megfagyott tagok, köszvény és liasonló bajok ellen jónak bizonyult. Egy té­gely ára 50 kr. Francia gyártmány hamisítástól mindenki óvatik ! ! ! Csak az a czig. papír valódi, ha Q minden } apir i ,Le HoiiMon" pe- (y)|_ csétet bit')«, és minden carton az Gjjf alanti védjegygyei van ellátva. I Prop Ct du Brevet CAWLEY &. HENRY, al einige Fabrikanten, PARIS Seuls Fabricants brevetés des Marques : íN?ier anajv'4s SiTiog. Couleur Mais < —•*----------**- Q’mté supéncvW0 4/i.y Blanc ou Mais a rin »s d! cliagn? EGYETEMES TISZTITO-SO Bullricb A. W.-tól. Kitűnő háziszer megzavart emésztés minden következményei, u. m fejfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomor­hév, aranyér csomag ára 1 frt dugulás, stb. ellen. Egy vagy raktron tartatik, vagy kiv natra pontosan es legol­csóbban megszereztetik. Legtöbb a fünnevezetfc különlegesség közül kapható Bup a pesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyertárában. Dr. Garai Antal orvos, sebész, szülész szemész, tudor, cs. kir. volt osztályfőorvos, tartós siker biztosítása mellett titkos betegségeket, különösen az elgyengült férfiéről valamint mindazon női fetegségeket, melyek a magta- lanság egyik föokozója, egy kitűnőnek el­ismert rendszer szerint gyógyít. Rendel na­ponta 10-4 ig; este 6-8 ig. Lakás: BUDAPEST, Terézváros gyár utca 3., a király-utca közelében; II. emelet, bejárat a lépcsőről. Díjazott levelekre a legnagvobb figyelemmel válaszoltatik és gyógyszerek­ről gondoskodtatik;

Next

/
Oldalképek
Tartalom