ESZTERGOM XXXVI. évfolyam 1931

1931-01-01 / 1. szám

A bíbóros-hercegprimás kará­csonyi beszédében a jóakaratú emberek békéjéről szólott. Nagykarácsony napján dr. Serédi | Jusztinián bíboros hercegprímás ünnepi szentmisét pontifikált a ba­zilikában. Mise végeztével a szent­beszédet is ő mondotta. A bíboros főpásztor a karácsonyi békéről szólott csaknem egy óráig tartott ünnepi prédikációjában, amely azonban csak a jóakaratú emberek­nek adatik meg. Jézus születése és tanítása fel­ébresztette az emberek és nemzetek lelkiismeretét, és ezt a lelkiismere­tet többé elaltatni és elhallgattatni nem lehet. Amely lélek nem fo­gadja be Krisztust és tanítását, ott békétlenség és zavar uralkodik, és a mai világban a nemzetek kö­zött is azért van a sok zavar és békétlenség, mert a nemzetek állami életükben, ennek közigazgatási és kulturális ágazataiban vétenek Krisz­tus erkölcsei és vallása ellen. A bib oros-hercegprimás kitért a vegyes házasságokra is, amelyekben többnyire zavar és békétlenség ural­kodik, mert egészben vagy részben nincs biztosítva a Krisztus vallása és erkölcse szerinti élet főként a gyermekek családi nevelését illetően. Az ember lelke a békét kívánja, a lelkiismeret az igaz békét köve­teli, és a mai felfordult Oroszország­ban is hiába akarja az istentelen hatalom a karácsonynak még az emlékét is eltörülni, csak annál nagyobb a vágyakozás utána. Az 1931-es virilisták névsorának megállapitása, a .laktanyatata­rozási munkák kiadása és több érdekes ügy volt soron a város évvégi közgyűlésén. Esztergom szab. kir. megyei vá­ros képviselőtestülete 1030 decem­ber hó 31-én, szerdán délelőtt 11 órakor a városháza nagytermében rendkívüli közgyűlést tart. A közgyűlés rövid, de érdekes tárgysorozatában szerepel az elnöki előterjesztés az 1931. évre érvény­nyel biró legtöbb adótfizetők név­jegyzékének megállapítása iránt, ! továbbá szerepel többek között a ] városi halászati jog, a lencsehegyi homokbánya hasznosításának kér­idése, a szentgyörgymezői telefon­! állomás további fenntartása stb. j A közgyűlés, amelyen a nagy­! laktanya tatarozási munkáinak ki­! adása ügyében is határoznak, la­kunk zártakor még tart. A népszámlálási adatokat min­denki köteles szolgáltatni. Januar első napjaiban mindenki kéznél farfsa fonto** sabb okmányait. A város polgármestere a mult számunkban közlötteken kivül még több fontos körülményre hivja fel a lakosság figyelmét. • Tekintettel az általános népszám­lálásnak és az ezzel kapcsolatos összeírásoknak egyrészt országos és helyi, másrészt gyakorlati és tudományos tekintetben egyaránt rendkívül nagy fontosságára és je­lentőségére, a polgármester felhívja a város közönségét, hogy állam­polgári kötelességének ennél a fel­vételnél is lelkiismeretesen tegyen eleget. Felhívja továbbá a család­főket és helyetteseiket, valamint a háztulajdonosokat és helyetteseiket, végül az önálló iparosokat és ön­álló kereskedőket, hogy a városi hatóság vagy a számlálóbiztos által a felvételre, illetve a felvételi nyom­tatványok begyűjtésére megjelö­lendő időpontban otthon tartózkod­janak s okmányaikat kéznél tartsák. Szükséges adatokat a törvény értelmében (1929. évi XIX. t. cikk) mindenki szolgáltatni köteles. Aki tudva hamis vagy valótlan statisz­tikai adatot vall be, kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntettetik. Az az egyén pedig, aki a számláló­biztost népszámlálási teendőinek ellátásában akár erőszakkal, akár veszélyes fenyegetéssel akadályozza, hatóság elleni erőszak bűntettét követi el és 3 évig terjedhető bör­tönnel büntetendő. Szilvester-est a Fürdő vendég­lőben reggelig tart — Kolompár Laci 101 magyar nótájával és házi disznótorral. Szives párt­fogást kér Sörös Ede. Hozzászólás a Pilis-Szövetség tervéhez. Nem lehet eléggé értékelni lap­társunk karácsonyi számában Dar­vas Géza dr. tollából megjeleni „Alakítsuk meg a Pilis-Szövetséget" cimű cikket. A Pilis hegyvidék tényleg a fővá­ros zónájába esik és Esztergom vá­ros gazdasági kamrájául kínálkozik, A hegyvidék elég magas és könnyen megközelíthető csúcsai, íensikjai pompás panorámát tárnak szemeink elé. Csak hallani kellett volna a2 Österreichischen Turisten Verein Dobogókőn járt tagjainak elragad­tatását és a közlekedési utak hiánya felett mondott kritikáját. Pilis hegy­ség völgyei oly védett, egészségei nyaralótelepekül kínálkoznak, ami­lyenek Csonka-Magyarországon ke­vés helyen vannak és ha vannak is, azok a fővároshoz kötött emberek­nek messze esnek, megközelítésük költséges. És mindeme előnyök da­cára is a hegyvidék, leszámítva a dunamenti néhány községet, teljesen kiaknázatlanul hever. A cikkíró nagyon helyesen cse­lekedett, amikor egyes vállalatokon, egyesületeken kivül az egész Pilis­vidék figyelmét felhívta a Szövetség alakításra. Az érdekelt községek szövetségbe tömörülése nemcsak anyagi, hanem erkölcsi erőt, súlyt befolyást is jelent, a vidéknek pedig gazdasági előnyt. Amikor a cikkíró nagy átfogc általánosságához néhány apró bt részletet fűzök, szolgálatot kívánok tenni eme kisebb ismertetéseimmé! a szövetség létrejötte és a Pilis hegyvidék gazdasági fellendülésén ek Mint a vidék meglehetős ismerője az érdeklődők figyelmét felhívom E hegyvidék egyes remek helyeire melyeknek számottevő szerepet kel majdan játszaniok a Pilis hegység panorámájának teljes kihasználási alkalmával. Esztergom közvetlen közeli kör­nyékének egyik remek völgyét — a Búbánati völgyet — e lap kara csonyi számában ismertettem. A Vaskapuról, mint teljesen ismén helyről felesleges volna irnom, de már az Orbán kápolna mögöt elterülő, északról teljesen védett, e Csurgó kúton kivül több kúttal el­látott helyről érdemes megemlékezni Nem hiszem, hogy egykönnyen le hetne találni ennél ideálisabb helye valamilyen szanatórium részére, di mint nyaralótelep is számiíásba jöhet A pilisszentléleki völgy oly kies szép útnak kínálkozik, amilyen ke vés van, és maga Pilisszentlélek U ideális nyaralóhely volna. Ehnes azonban útra volna szükség. Űgj tudom, hogy a boldog békében a Szalmaliidtól a patak mentén a mostani meredekúttól eltérve Eszter­gomból kiinduló Pilisszentlélek, Két­bükkfa nyergen át, Pilisszántón ke­resztül Vörösvárig a meglevő út­szakaszok felhasználásával a Pilis hegységet átszelő út terveztetett. Ezzel nemcsak egy szép, változatos hegyi úttal gazdagodnék az ország, hanem Pilisszentlélek pompás nya­ralóteleppé alakulna át. Eme út nagyban elősegítené Dobogókő meg­közelítését is, fellendítené Pilisszántó községet és megrövidítené az Eszter­gom Budapest közötti utat. Az az idegen, aki vé^iggyönyörködne a Pilis dúserdejű oldalában, Kétbükkfa­nyeregben megpillantaná a felséges Dunát, felüdülne a Szent István fürdőnkben, és élvezné Visegrádon keresztül a festői Duna partját, visszakívánkoznék ide és propagan­dát csinálna országunk vidékeinek^ Pilismaróttói alig egy órai séta' után a Miklós deák völgyben ismét egy ideális nyaralótelepnek vagy szanatóriumnak felhasználható, ha­talmas méretű, teljesen védett hely kínálkozik, a Hamvaskői rét. Van| vize, rengeteg erdeje és pompás kilátást nyújtó hegycsúcsa, a Hirsch orom. A Malomvölgy is ideális hely mindenféle hegyvidéki célra." Pilisszentlászló szintén pompás nyaralóhely lehetne, ha a remek Lepence vagy az Apátkút völgyön át jó kiépített útja volna és jobb karba helyeznék a Szentlászló, Izbég, Szentendre közötti utat. Klotildligeí és a Duna melletti községek már megoldották a maguk megélhetésüket a nyaralásból fakadó jövedelemmel. Ujabban Csobánkán is szépen fejlődik a margitligeti rész és Pilisszentkereszten is megtalál­juk már az Afrány-féle szálloda és vendéglővel az idegenforgalom kez­detét. A megalakítandó Pilis-Szövetség a Turista Szövetséggel egyetemben ha gondjába veszi Dobogókőt, annak hatalmas platóján magaslati gyógy­helyet létesít az állam, — felhasz­nálják a Pilis szintén nagy fensikját és súlyt helyez Pilis hegység remek gerincsétaútjaira, akkor virágzó élet fog fakadni az eddig szegényes vi­déken. Ámbár az egész Pilis hegyvidék­nek érdekében áll szövetségbe tö­mörülni, nekünk esztergomiaknak, mint eme természeti szépségekkel megáldott vidék fürdőhelyének emi­nens érdekünk a szövetség létre­hozása. Ügy a közvasút, valamint a Pilis hegyvidéket átszelő út kiépí­tését szünet nélkül kell sürgetnünk. V. I. Mentsük és segítsük sze­gény és züilés vesze­delmének kitett gyerme­keinket I A szenttamási gyermekotthon az őszi idők beálltával megnyílt. Min­den a jó lelkek könyörületes felka­rolásától függ. Azért kérjük a gyer­mekmentő lelkeket, ne feledkezze­nek meg a szenttamási gyermek­otthonról s pénzbeli vagy természet­beli adományaikat szíveskedjenek mint előző években is, a vizivárosi plébániára küldeni. Télikabátok: lednvjka és flu 14, női és férfi 25 P-íől BflLOfí-ná

Next

/
Oldalképek
Tartalom