ESZTERGOM XXXV. évfolyam 1930

1930-01-26 / 21. szám

RADIO Rádióismereiek. Grátzer Antal. Rádió és a rádium. Most rávilágítok a rádióhoz ha­sonló nevű elemi testre, a rádiumra, mert névrokonságuk miatt könnyen összetéveszthetők. A foszforeszkáló, hőt fejlesztő rádium hatással van az elektromosságra is s így a rádió elektromosságára is. A folytonos kisugárzással annyira jóvezetővé teszik a levegőt, hogy a villámhárítók hatását biztosabbá te­szik s már néhány milligram rádi­umbromiddal sokszorosan felfokoz­zák. Egészen természetes, hogy a lelő­helyükön, ahol bányásszák, több milliószor jobb vezetővé teszik a levegőt. Ezért a légköri elektromos­ság — állandóan — a földbe áram­lik. Egy német mérnök az Eiffel to­ronyból szétküldött morsejel éknek erősebb vételére használta fel a rádiumot. Ekkor került össze a rádió a rádiummal. Ó a szobaantenna spirális tekercsébe egy század gramm rádiumbromidot szerelt, me­lyet egy üvegcsőben az elektromos hullámoknak megfelelő irányban helyezett el. így többszörösen erő­sebb vételt nyert. A magas „L" antennával tett kí­sérletek jobb eredményre vezettek. Az antenna két párhuzamos szára az „Eiffel" torony felé mutatott. Ha a rádium az antenna szabad végére volt függesztve, akkor az áramjelző háromszor olyan erős áramot mu­tatott, mint anélkül. Csodálatosan a középre erősített rádiumai a vétel egyáltalán nem sikerült. Hogy még sem használják külö­nösen a kristályos rádiók erősíté­sére a rádiumot, annak részben csekély mennyisége, részben nagy ára az oka. Egy gramm rádium kb. 120.000 dollárba kerül. Az sincs kizárva, hogy a rádium nagy érzé­kenysége miatt még jobban fokozná a légkör zavarait és így a hanggal együtt a kellemetlen mörcögések is felerősödnének. Óvatosnak kell lennünk a rádi­ummal való kísérletezéskor, mert fiziológiai hatása folytán az ideg­rendszert megbénítja és halált is okozhat. Vasárnap, január 26. 9.00. Ujsághirek. 10.00. Egyházi zene és szeníbeszéd az Egyetemi templomból. Szentbeszédet mond Tóth Tihamér dr. 11.15. Evangélikus istentisztelet. Prédikál Ke­mény Lajos. 12.20. Pontos időjelzés. Utána a honvédzenekar hangversenye. 3.30. Kemény Szi­lárd : „Baromfitenyésztés." 4.00. Zenedélután Hubay Jenő dr budai palotájából. Utána pontos időjelzés. 5.45. Rádió Szabad Egyetem. Magyar dalok. Előadja az Egyetemi Énekkar. Schaffranek János dr. : „Az Ízlésről és szaglásról." 6.45. Sporteredmények. 7.00. Radics Béla és cigány­zenekarának hangversenye. 8.15. Nagy Endre felolvasása : Eötvös Károly. 8.40. Johann Strauss hangverseny. A m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar hangversenye. Utána kb. 10.15. Pontos időjelzés. Majd : Grammofonhangverseny. Hétfő, január 27. 9.15. A házikvartett hangversenye. 9.30. Hirek. 11.10. Vízállásjelentés. 12.00. Déli harangszó, időjárásjelentés. 12.05. A Fejes szalonzenekar hangversenye. 12.25. Hirek. 1.00. Pontos időjelzés. 2.30. Hirek. 3.00. Piaci árak. 4.00. Asszonyok tanácsadója. 4.45. Pontos időjelzés, hirek. 5.10. Tót-magyar nyelvoktatás. Sütőporból készíti süteményét! Kérje minden füszerkereskedésben a most megjelent 148 receptet tartal­mazó, szines képekkel illusztrált Dr. Oetker-féle receptkönyvet! Ára 30 fillér. Minden vasár- és ünnepnap össztánc a Magyar Királyban. Plissé — gouvré — 1*90 P-től pontosan, gyorsan csak Kemény­nél. műsora; Szombaton, január hó 25-én este 7 és 9 órakor: Izgalmas cirkusztörténet 7 felvon. Hollywood Intimitások a filmvilág hírességei­nek életéből 7 felvonásban. Vasárnap, január 26-án 5, 7 és9-kor a perzsa vasáron A legszenzációsabb burleszk vigjáték. A blaktowni seriff Izgalmas vadnyugati kaland 6 felv. : Hess te $ I Alulírott tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy betegségemből teljesen fcl­épülve férfiszabó üzleteméi Üzletemet a legjobb bel- és külföldi árúval kiegészítettem és kérem nagy­rabccsült vevőim további szives pártfogását. Sporíöltönyt már 60 pengőért, fekete, kék és szines öltönyöket a legjobb kelméből már 80 pengőtől felébb készítek. Szíves pártfogást kér, teljes tisztelettel : Strici: Lajos férfi szabó ESZTERGOM, Kossuth Lajos­utca 22. szám. Eladó 1 drb. nagy pejkanca és 2 szekér kuko­ricaszár, Sánc-utca 11. sz. alatt. Szcntgyörgymező. Veszek 1 dunyhára való tollat. Cim Héviz-u. 10. Acélruganyos ágybetéteket ju­tányos áron készít HA VAS, Német­utca 8. sz. Csak 33 éve plissiroz és Gouve­riroz SCHWACH. Bársonygalléros hibátlan hó­cipő 9°50, gyermek 7*80, télikabá­tok rövid 25, hosszú 35, gyermek 17 P, ajourzsebkendők 45 f., me­leg trikókeztyük 1*70, sálak leg­olcsóbbak BALOG-nál. Mosóselymek 1*90, taftalinse­lyem 3*90, erepp de chine 6*80, kelengye vászonmaradékok 1*— P, kanavásznak. festők, inganya­gok, ilanellek 96 fill.-től a leg­finomabb minőségekig Balognál. Apróhirdetések. Kiadó egy különbejáratú bútorozott Utcai SZOba Hévíz-utca 10. szám alatt. Eladó 1 drb. keveset használt 3 1 2 lóerős villany­motor Major-utca 19. szám alatt. Kiadó 3 szobás lakás a hozzátartozókkal május l-re. Cim a kiadóhivatalban. 3 Kiadó egy utcai különbejáratú szoba 2 úr ré­szére s ugyanott egy szoba konyhás udvari lakás február 1-re.fÉrdeklodni d. u. 2 —4-ig Deák Fe* renc-utca 52. szám*alatt. 3 Kiadó 2 szobás és egyszobás lakás hozzátartozó mellékhelyiségekkel. Azonnal el is foglalható. Cim Balassa Bálint-u. 30. szám. 2 Kiadó egy különbejáratú bútorozott utcai szoba Arok-utca 26. szám alatt. Cipőt, bakkancsot JÁKJCS cipőtermelőtől olcsón jót vehet, meg lesz elégedve. Béla király­utca 3. sz. (Barátok közben). Eladó 1 drb. 2 lámpásos hangszórós rádió tel­jes felszereléssel, Akáefa-utca 11. szám alatt. Kiadó egy szoba konyhás lakás Angyal-utca 4. szám'^alatt. Kiadó Major-tér 6. szám alatt 2 szoba konyhás lakás május l-re, amelyből 1 szoba februárban elfoglalható. Kiadó két kirakatos üzlethelyiség Kossuth Lajos­utca 26. szám alatt. Stöegbézható fiatal asszony bejárónőnek ajánlkozik. Cim Deák Eerenc-utca 34. szám. 2 Eladó 2 — 3 hektoliteres igen jó bor, Pctőfi-utea 10. szám alatt. 4 Eladó egy fel hízott disznó 70— (5 kilós, Petőli­utca 22. szám alatt. Kerékpár^ és Járm donosok figyelmébe I Az 1930. január 1-én életbelépett közlekedési szabályrendeletben elő­írt névtáblákat tartós anyagból a leggyorsabban késziti: FESTŐ Német-utca 6. sz. (Einczinger-sütőliáz közelében) Üzletmegnyitás! Tisztelettel értesítem a n. é. kö­zönséget, hogy Rákóczi-tér 9. sz. alatt (Navratil-házban) hentes- és mészáros fióküzletet nyitok, ahol kizárólag elsőrendű marha­húst, sertés- és borjúhúst, vala­mint saját készitményű felvágot­takat a n. é. közönség rendelkezé­sére bocsájtok. Főtörekvésem az lesz, hogy áraim­mal és árúimmal a n. é. közönség megelégedését kiérdemeljem. Kiváló tisztelettel: Bátori István hentes- és mészáros. (]P Eh nem, de bárkinél szebben -s olcsóbban csak AKÁC ir% gHk Jr*m %*0 EST és TISZTI ha HANGSZEREIT és JÁTÉKÁRŰIT GSegSer Ferenc cégnél Kossuth Lajos-u. 14. sz. a. szerzi be Tegyen próbát és meg fog győződni. Férfi-, női- és gyermek­nagy választékban, legjobb minőségben és legolcsóbb árban beszerezhetők: Bauer Testvérek versenyárúház cipőüzletében Esztergom, ICossyf h L- eh. i (Három Szerecsen épületében.) Önkéntes árverés. Ernszt János és neje tulajdonát képező Sáncz-utea 12. sz. a. 2 szoba, konyha, kamra, istálló és pincéből álló, azonnal beköltözhető ház f. évi január hó 26. napján, vasárnap d. u. 3 órakor dr. Bencze Győző ügyvéd irodájában Esztergomban (Kossuth Lajos-utca 49. sz.) el % fog adatni. If Átmeneti- és télikabá­tok, frakk- és szmo­king-, sport-, divat­öltönyök eredeti angol- és első­rendű hasal szövetekből készülnek eiczer férfiszabónál Esztergom, Kossuth Lajos-utca 5. szám. (Takarék épület, Három Szerecsennel szemben szállítási vállalkozó, O. F. B. ingatlanforgalmi és adás-vételi s pénzkölcsön­közvetítő irodája ESZTERGOM, Kossuth Lajos-u. 52. Telefon 8. Elvállalja jutányos árért, fele­lősség mellett, bútorok és teher­áru k fuvaroztatását. Szállít házhoz olcsón DOROGI DIÓ-, POROSZ-SZENET és vágott fát. Közvetíti házak, földek és más ingatlanok eladását és bérbe­atlását. m m ww m MUTO fogsorok, szájpadlás nélkül, száj­ból ki nem vehető amerikai hidas módszerrel, koronát 22 karátos aranyból 22 pengőtől feljebb súly szerint, plombok 4 pengőtől feljebb, foghúzás 3*— pengő. Műfog 4 pengőtől feljebb. A rossz gazdasági viszonyokra va­ló tekintettel részletfizetésre is. Esztergom, Széchenyi-tér 6, í. emelet. (Kath. Kör mellett.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom